Конференції

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

УДК 81’373 Ткаченко Ю.В. асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та…

АКТУАЛІЗОВАНІ ПРИКМЕТНИКОВІ ФОРМИ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УДК 811.161.2’367.623 Д.В. Рязанцева Харківський національний автомобільно-дорожній університет   У  поданій   статті  розглядаються  актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови. Увага акцентується на комунікативно-прагматичному  аспекті досліджуваних явищ, аналізується прагматичний заряд граматичних категорій прикметника української мови.…

КОНЦЕПТ-АРХЕТИП СОНЦЕ: ПІДҐРУНТЯ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ

УДК 811.161.2’373 : 398.3 Н. В. Плотнікова м. Харків, ХІФ УДУ ФМТ     У статті розглядається вербальне вираження концепту Сонце у складі мікроконцептосфери Святки, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагмент концептуальної картини світу людини зі словників різних типів та етнографічних…

СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯЗВЕРТАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

УДК 811.161.2’366.5 В. А. Олійников, Східноєвропейськийнаціональнийуніверситет іменіЛесіУкраїнки У статті закцентовано на відсутності лексико-семантичної диференціації звертань на перших етапах розвитку синтаксичної науки; подано найпоширеніші на сьогодні лексико-семантичні групи звертань; доведено неможливість класифікації звертань, використаних убогослужбових текстах, за традиційною схемою; уведено до наукового обігу термін…

ЕВФЕМІСТИЧНА/ДИСФЕМІСТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В БРИТАНСЬКИХ ЗМІ

УДК 811.111’373.49   Мосієвич Л.В. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя   Стаття розглядає прагматичні та когнітивні особливості англомовних  евфемізмів / дисфемізмівв вербалізації україно-російського конфлікту в британських ЗМІ. Ключові слова: політичний дискурс, вербалізація, евфемізм, дисфемізм, маніпулювання, функції.   ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ /ДИСФЕМИСТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ…