ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА «ВЕЖА ІЗ ЧОРНОГО ДЕРЕВА»

УДК 811.111’37 І. В. Гошовська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Стаття присвячена дослідженню збереження інтелектуалізації при перекладі твору Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева». У роботі описано складові інтелектуалізації мови, виокремлено основні компоненти інтелектуального роману, проаналізовано способи збереження інтелектуалізації при…

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИЧИННОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

УДК 811.111:81’367.7 Мойсеєнко С.М. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Дана стаття присвячена опису функціонально-семантичного поля причинності німецької мови, в якому всі одиниці організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження…

АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

УДК 81:340.113 Разбєгіна Н.В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого       Стаття присвячена аналізу структури термінів міжнародного права української мови. У роботі розглядаються термінотворчі моделі, уточнюється визначення багатослівного терміна, визначаються продуктивні та непродуктивні способи творення. Ключові слова: термінологія,…

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

УДК 37.016:81 О. О. Романова, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків     У статті досліджується зміст викладання та основні підходи до навчання української мови у вищій школі як основи формування професійної компетенції студентів нефілологічного ВНЗ. Розглянуто…

ВПЛИВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ НА УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МОВУ

УДК: 811.161.2’272:81’26                                    О.В. Шапаренко, Харківський інститут фінансів УДУФМТ This article takes the increasingly global nature of society in the world, and in Ukraine in particular, as the framework for reviewing influence of diversity and muliculturism on Ukrainian people’s national identity.…