IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИ В ТЕРМІНАХ СУПЕРКОНЦЕПТУ ВІЙСЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 21 СТ.

УДК 821.161.2-3+81’33+81’37                                                     Н.В.АНТОНЮК Національний університет «Львівська політехніка»,  кафедра  інформаційних систем та мереж      Стаття містить аналіз вербалізацій в термінах концептосфери Військо на матеріалі  української художньої прози 21 ст. Схарактеризовано основні артефактні метафори з військової концептосфери.     Ключові слова:метафора, …

ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:ЗАВДАННЯ ТА НАУКОВІ ТЕОРІЇ СТВОРЕННЯ

УДК 81’36:81 – 116.3 Г.Д. Темник Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Львів У статті окреслено основні завдання функціональної граматики, проаналізовано функціональні підходи, застосовувані в американському та європейському мовознавстві в аспекті потенційної теоретичної основи…

СЕМАНТИКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

УДК 811.111: 81’37                                                                        Я.М. Тагільцева Полтавська державна аграрна академія   У статті досліджуються семантичні особливості назв кольорів в англійській мові ділового спілкування. Виділяється основна та периферійна групи кольоропозначень. Простежується динаміка їх функціонування. Ключові слова: ділове спілкування, кольоропозначення, семантика. В…

“ПРЕДИКАТИВНІСТЬ”, “ПРЕДИКАТНІСТЬ”, “ПРЕДИКАЦІЯ”: КОРЕЛЯТИВНІСТЬ / НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ

УДК 811.161.2’36 Соловцова О. В.  Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»     У статті проаналізовано граматичний зміст термінів “предикативність”, “предикатність”, “предикація”. Досліджено інтерпретацію цих понять з позицій вітчизняних та зарубіжних вчених. Ключові слова: речення, предикат, предикативність, предикатність,…

ФРАНЦУЗЬКІ “АВТОМОБІЛЬНІ” НЕОЛОГІЗМИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПЕРЕКЛАД

ДК 811.133.1’25:621.1.016.4   О. П. Снєжик, Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ   У статті йдеться про структурно-семантичні та перекладацькі особливості французьких термінів-неологізмів із автомобільної галузі. Ключові слова: неологізм, термін, термінотворення, науково-технічний переклад, перекладацький відповідник.  В статье идет речь о структурно-семантических…