IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ФРАНЦУЗЬКІ “АВТОМОБІЛЬНІ” НЕОЛОГІЗМИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПЕРЕКЛАД

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДК 811.133.1’25:621.1.016.4   О. П. Снєжик, Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ   У статті йдеться про структурно-семантичні та перекладацькі особливості французьких термінів-неологізмів із автомобільної галузі. Ключові слова: неологізм, термін, термінотворення, науково-технічний переклад, перекладацький відповідник.  В статье идет речь о…

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО І МИНУЛОГО ЧАСУ В СУЧАСНІЙ НІДЕРЛАНДСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print811.112.5/81’373.217(23) М. В. Родюк   Київський національний лінгвістичний університет Київ   У статті розглядаються особливості функціонування дієприкметників теперішнього і минулого часу в сучасній нідерландській мові. Аналізуються різні підходи до вивчення дієприкметників, властиві сучасній україністиці і нідерландистиці. Незважаючи на спорідненість…

ПОНЯТТЄВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111′37:504 О.О. Жихарєва Київський національний лінгвістичний університет, Київ        У статті, спираючись на проведений лексикографічний аналіз словникових дефініцій, виведено поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові шляхом виокремлення її релевантних складників.      Ключові слова: концепт, екологія,…

ВІДАНТРОПОНІМНІ НАЗВИ В ГІДРОНІМІЇ БУЗЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Т.А. Зайцева Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Миколаїв   У статті розглянуто гідроніми Бузько-Інгульського межиріччя, базовою основою яких є антропонімний матеріал. Здійснено спробу етимологічного аналізу гідронімів із залученням сучасних прізвищ регіону. Ключові слова: гідронім, антропонім, топонім, ойконім, прізвище. В…

ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ В МЕЖАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’373.2’373.611 О.В. Мігорян  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці   У  статті зроблено спробу простежити динаміку реалій навколишнього світу, виражених дієслівними твірними основами префіксальних похідних, які приймали участь в утворенні ономасіологічних категорій упродовж чотирьох періодів розвитку…