Особливості білатеральних відносин Держави Катар та Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі

УДК 327 Копильців Тарас Віталійович, студент 5 курсу, спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Науковий керівник: Конопка Н.О., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин   ОСОБЛИВОСТІ БІЛАТЕРАЛЬНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ КАТАР ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…

Адаптація українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу

У статті проаналізовані деякі аспекти адаптації українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу. Досліджені проблеми, які виникають під час гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами на основі глибокого аналізу нормативно-правових актів Європейського Союзу та України у царині кримінального…

Загадка Макіавеллі

У статті описано постать Нікколо Макіавеллі, його ідеї та їх вплив на державу, владу й самих людей. Досліджено «Загадку Макіавеллі», визначено її суть та зроблено спробу знайти на неї відповідь.   Ключові слова: Нікколо Макіавеллі, Державотворець, загадка Макіавеллі, держава, влада

Питання використання електронних доказів у кримінальному процесі

У статті досліджено поняття та ознаки електронних доказів, а також питання, пов’язанні із використанням електронних доказів у процесі доказування в кримінальному процесі. Розглянуто можливість законодавчого закріплення поняття «електронних доказів» у кримінальному процесуальному законі України та необхідність таких законодавчих змін.  …

Колабораційна діяльність, як вид злочину проти основ національної безпеки: практичний аспект

Корнієнко Олег Олександрович студент групи ЗМІНБ-61 спеціальності «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» Науковий керівник: Матвійчук Марія Анатоліївна, доктор філософії у галузі права, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ім. В. Попелюшка КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ВИД ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ОСНОВ…