мотивація

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

УДК 811.111 П.І. Лозинський Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА   У статті розглянуто проблему професійної іноземної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах. Автор визначає, що практичні заняття з…

Практика реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради

У статті визначено вплив мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування на ефективність їх діяльності. Для досягнення об’єктивних результатів дослідження мотивації службовців Острозької міської ради було проведено опитування посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом соціологічного дослідження.

Прогностична валідність метапам’яттєвих суджень у розрізі мотивації до запам’ятовування

В статті здійснено аналіз експериментального дослідження метапам’яттєвих  суджень, а саме залежність прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень та продуктивності відтворення від мотивації до запам’ятовування в лабораторних умовах. Ключові слова: метапам’яттєві судження, прогностична валідність, мотивація.

Мотиваційний моніторинг як метод підвищення результативності праці державних службовців: соціологічний аспект

У статті наведено результати експертного опитування щодо застосування мотиваційного моніторингу в державних органах влади. Також розглянуто мотиваційний моніторинг як засіб підвищення результативності праці державних службовців в Україні. In the article the results of the expert survey on monitoring the application…

Мoтивaцiя трудoвoї дiяльнocтi держaвниx cлужбoвцiв

У cтaттi визнaченo ocнoвнi теoретичнi зacaди мoтивaцiї держaвниx cлужбoвцiв. Oxaрaктеризoвaнo ocнoвнi чинники пiдвищення ефективнocтi функцioнувaння рaйoнниx держaвниx aдмiнicтрaцiй. Рoзглядaєтьcя яким чинoм мoтивaцiя впливає нa виcoкий прoфеcioнaлiзм держaвниx cлужбoвцiв. The article outlines the basic theoretical principles concerning the motivation of public…