АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

         

Кудінова Вероніка Олегівна,
Національний університет «Острозька академія»

 

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

      У статті міститься аналіз характеру використання стилістичних засобів, що створюють ефект комічного в англомовному політичному дискурсі на прикладі американських гумористичних вечірніх шоу.
            Ключові слова: гумористичеы вечірні шоу, маніпулятивний вплив, гумор, іронія.

         This article analyses the usage of the stylistic means with the help of which humorous effect is achieved in the English-speaking political discourse based on the American late-night shows.
             Key words: late-night show, manipulation, humor, irony.

           В статье содержится анализ характера использования стилистических средств, создающих эффект комического в англоязычном политическом дискурсе на примере американских юмористических вечерних шоу.

    Ключевые слова: юмористические вечерние шоу,юмор, манипулятивное воздействие, ирония.

 

Дослідження комічного було і залишається актуальною проблемою багатьох галузей філологічних наук. Політичний гумор – це відносно нове явище, не властиве нашому, пострадянському суспільству[2]. Він виступає поєднанням двох, здавалось би, несумісних явищ: політичних дискусій та елементів комічного. Використання елементів комічного у політичній сфері стало об’єктом дослідження вітчизняних науковців, серед них кандидат філологічних наук Чорновол-Ткаченко та автор монографії «Роль комічного ефекту в реалізації конфронтаційної стратегії англомовної політичної образи», Сідак Олеся.

Актуальність роботи надзвичайно висока, адже об’єктом досліджень виступило нове, малодосліджене явище. У пострадянському просторі, де свобода слова стримується цензурою, політичний гумор не може існувати. А розуміння гумору як компоненту політичного дискурсу іншої країни вимагає не лише знання історії та високої громадської свідомості, а й розуміння особливостей мови та культури, у якій здійснюється такий дискурс. Саме тому проблема комічного в американському політичному дискурсі залишається малодослідженою вітчизняними науковцями.

Мета дослідження – виявлення стилістичних засобів, за допомогою яких досягається ефект комічного в політичному дискурсі. Згідно із предметом та метою роботи були окреслені наступні завдання: пояснити феномен  дискурсу та дати визначення цьому поняттю; дослідити особливості політичного дискурсу як одного з різновидів дискурсу; виокремити засоби комічного в політичному дискурсі; проаналізувати використання елементів комічного в політичному дискурсі на основі вечірніх ток-шоу.

Об’єктом дослідження було обрано політичний дискурс.

Предметом дослідження є елементи комічного у мовленні ведучих вечірніх шоу.

Політичний дискурс є показником рівня демократії у державі, адже у світі досі чимало країн, де критика уряду суворо заборонена. Американці завжди пишались своєю майже необмеженою свободою слова, як одним із найголовніших громадянських прав. Саме тому американське суспільство є дуже сприятливим для розвитку політичного гумору[2].

Поширеним різновидом політичного гумору вважають “Late-night shows” (вечірні шоу), телепередачі, у яких обговорюють найважливіші події суспільного та політичного характеру[1]. Враховуючи, що телебачення завжди відображало життя, а домінуючим його жанром вважають комедію, то природно, що елементи комічного потрапили і у вечірні шоу. Гумор скрасив нудні політичні дискусії та полегшив їх сприйняття.

Вечірні шоу об’єднує наявність ведучого, що залишається незмінним і задає тон передачі. Ведучих шоу в англійській мові називають “the host” (від англійського дієслова “to host” – приймати гостей), адже більшість телевізійних шоу не лише обговорюють певні події, а й запрошують до студії відомих людей, часто – політиків, та беруть в них інтерв’ю.

Під час дослідження вечірніх ток-шоу було виявлено різноманітні засоби, що створюють комічний ефект у політичних дискусіях. Наприклад, у шоу “The Late Late Show with Craig Ferguson” у монолозі ведучого знаходимо:

“–And… I just… did you… did you just watch Barack Obama on David Letterman? I did… ’cause this show is live. I was just watching it… I watched that show… now I don’t want to… to say who I… I support, in this election, but when I’m watching that show, I’m thinking: “Now, there’s a very sexy, compassionate man.” Obama is good too, but Dave… not only sexy… my boss”[30].

Вже на першій хвилині вступного діалогу помічаємо гумористичний ефект, досягнутий такими комічними засобами як двозначність і несподівані висновки.

У цитаті Джона Стюарта “Stop shouting, stop throwing things, stop drawing Hitler mustaches on people who are not Hitler”[25] використано метафору та антономазію – вживання власного імені замість загального.

Критика Джон Стюарта завжди двостороння, якщо в одному з випусків він висміює бажання американської спільноти втрутитись в російсько-український конфлікт, то у наступному – він насміхається з поміркованих, засобів впливу Америки на Росію:

  • Guess what, Putin, you just woke up sleeping giant.
  • The White House imposed two sanctions: freezing assets, banning entrance to some key Russian officials…
  • Boom! Tell us how our assets taste, Putin!”[25].

У наступній цитаті Джон Стюарт не лише кепкує із зовнішньої політики США, а й з бездіяльності провідних країн світу: The G8 is now the G7. And you’re not gonna be there and I heard this year there would be a face-painting[25]. Таким чином, порівнюючи Велику Вісімку з дитсадком, Стюарт натякає на несерйозність такої організації. Ефект комічного, знову ж таки, досягнутий несподіваними висновками та кепкуванням.

Після уважного перегляду та глибокого аналізу вечірніх ток-шоу було виявлено велику кількість елементів комічного. Гумористичний ефект досягається не лише стилістичними засобами, а й інтонацією, мімікою, жестами. Було також виявлено велику кількість обсценної лексики, вживання якої має на меті збільшення експресивності, передачу емоційного стану ведучого, вираження обурення або відвертого глузування.

Серед засобів комічного найуживанішим виявилась гіпербола. У політичному дискурсі, де цифри та факти мають важливе значення, спекуляція даними неприпустима. Така умова заперечує можливість використання гіперболи, проте гумор не піддається регламентації.  Саме несподівані висновки в якості когнітивного процесу, а не стилістичного засобу викликають сміх.

Стилістичний прийом порівняння як засіб створення сатиричного ефекту  реалізується у політичному дискурсі через аналогію, антономазію, або алюзію.

Сарказм як засіб комічного дає змогу ведучим шоу вкладати у свої підкреслено патріотичні вирази протилежний зміст. Цей засіб надзвичайно експресивний та має високий потенціал впливу на глядачів.

Із дослідження випливає, що комічне у політичному дискурсі – складний та маловивчений, проте надзвичайно цікавий феномен, що потребує подальшого вивчення з точки зору лінгвістики, психології та соціології. А в зв’язку із зростаючою популярністю вечірніх ток-шоу їх дослідження залишається актуальною темою.

Література

  1. Дискурс як  когнітивно-комунікативний  феномен  / І. С. Шевченко[ та ін.]. — Харків: Константа, 2005. — 356 с.
  2. Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. — К.: Світогляд, 2005. — 315 с.
  3. Fraser B. What are discourse markers?/ Fraser B.// Journal of pragmatics. — USA: Boston University, — p. 931-952 — № 31.
  4. Late Late Show with Craig Ferguson [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cbs.com/shows/late_late_show/ — Назва з екрану.

One thought on “АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  1. ikulner

    This is a great start! You could analyze how the Ukrainian-Russian conflict has been represented in this show over time. If you are interested in the social influence these shows have, you may want to analyze the twitter posts or video comments to see what linguistic structures result in positive, neutral, or negative responses.

Залишити відповідь