I Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ДИСКУРСНА ЗОНА ПЕРСОНАЖА У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

І.А. Бехта Львівський національний університет імені Івана Франка м. Львів Функційний профіль оповідного дискурсу відображає корелятивні зв’язки дискурсних зон наратора і персонажа. Йому властива бінарна варіабельність модусів текстових комунікантів. Глибинна структура оповідного дискурсу виявляється в дихотомії дискурсних зон “наратор ↔…

SEMANTIC SHIFTS OF LEXEMES IN DISCOURSE

V. V. Mykhaylenko Bukovyna State University of Finance and Economics Chernivtsi Стаття присвячена впливу дискурсу (художнього, економічного та архітектурного) на семантику лексичних одиниць. При взаємодії семантики лексеми та дискурсу відбуваються певні пересуви у структурі лексичного значення складової дискурсу. Лексеми ceiling…

СЕМАНТИЧНІ ЗВ‘ЯЗКИ В СИСТЕМІ ОДНОКОРЕНЕВИХ УТВОРЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Н.Г.Іщенко Національний технічний Університет України КПІ, Київ У статті розглядаються семантичні зв‘язки між однокореневими лексичними одиницями, які представлені у межах словесних опозицій, що базуються на тотожності або протиставленні семантичних і формальних компонентів лексичного значення одиниць, словотвірними варіантами, словотвірними синонімами і…

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Ю. І. Рогач Волинський національний університет ім. Лесі Українки м. Луцьк Пропонована розвідка присвячена вивченню особливостей організації рекламних текстів у сучасних англомовних засобах масової інформації, аналізу типів реклами та її функцій, а також місця і ролі піктограм та ідеограм у…

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНШОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ У НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ

А.Д. Виселко Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля У статті описуються відмінності «іншомовного занурення» від інтегрованого навчання та навчання через зміст, пропонується градація програм занурення та обґрунтовується послідовність застосування різних методик викладання англійської мови для професійного спілкування при підготовці студентів економічних…