Адаптація українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу

У статті проаналізовані деякі аспекти адаптації українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу. Досліджені проблеми, які виникають під час гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами на основі глибокого аналізу нормативно-правових актів Європейського Союзу та України у царині кримінального та кримінального процесуального права. Проаналізовані питання пов’язані з недосконалістю судової системи, недостатнім регулюванням інституту присяжних, та запропоновані шляхи їх виправлення.

Ключові слова: acquis communautaire, Європейський Союз, європейська інтеграція, кримінальний процес.

 

 

Жуковська Вікторія Олександрівна,

студентка 3 курсу, спеціальності “Право”

Науковий керівник: Герасимчук О. П.,

к.ю.н, доц.

 

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

ADAPTATION OF UKRAINIAN CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION TO THE EU ACQUIS COMMUNAUTAIRE

The article analyzes some aspects of adaptation of Ukrainian criminal procedure legislation to the EU acquis communautaire. The problems arising in the course of harmonization of national legislation with European standards are studied on the basis of an in-depth analysis of the legal acts of the European Union and Ukraine in the field of criminal and criminal procedure law. The author analyzes the issues related to the imperfection of the judicial system and insufficient regulation of the jury institute, and suggests ways to correct them.

Keywords: acquis communautaire, European Union, European integration, criminal procedure.

Обґрунтування актуальності проблеми. 23 червня 2022 року Україна, під час саміту лідерів країн Європейського Союзу, отримала статус кандидата на членство у Європейському Союзі (далі – ЄС), що покладає на неї обов’язок реформування всіх сфери суспільного життя, з метою відповідності стандартам цього політичного союзу.

Acquis communautaire є фундаментальним елементом процесу інтеграції до ЄС. Нові країни-члени, які приєднуються до Союзу, нині – Україна, повинні прийняти і реалізувати acquis communautaire в своєму національному законодавстві, так як останній забезпечує єдність в правових нормах та політиці всередині ЄС.

Стан наукової розробки. Вивченням цього питання займалося чимало науковців, але попри це, досі є питання, які потребують глибокого аналізу, серед них – вивчення проблем, які ускладнюють повне впровадження європейських стандартів в Україні. Дослідженням проблематики адаптації українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу займалися такі вчені: О. Г. Шило, Н. Р. Лащук, І. В. Гловюк, В. В. Зуєв, Р. А. Климкевич, В. В. Луцик, О. В. Сіренко, Є. О. Короткова, О. Г. Данильян, О.О. Житній та інші.

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є дослідження проблем та перспектив адаптації українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу.

Основними завданнями статті є: розкриття суті поняття acquis communautaire та його значення для європейської інтеграції; характеристика основних етапів гармонізації кримінального процесуального законодавства України з acquis communautaire та визначення ключових проблем, які виникають під час цього; пропозиції щодо шляхів та напрямків вирішення проблем, пов’язаних з впровадженням acquis communautaire в кримінальне процесуальне законодавство України, а також оцінка перспектив успішного завершення гармонізації кримінального процесуального законодавства України з законодавством ЄС.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Провівши глибокий аналіз нормативно-правової бази та стану дослідження процесу гармонізації кримінального процесу України до acquis communautaire, можна виокремити низку актуальних проблем, зокрема:

  • Недосконалість системи органів судової влади та організації їх діяльності [8]. Ця проблема дуже глибоко вкорінилась у сучасній судовій системі, і включає додаткові фактори, що поглиблюють стан цієї проблеми:
  1. Корупція та вплив політики: Україна дуже часто стикається з корупцією у судовій системі, що підриває довіру суспільства до її роботи. Також, іноді судові рішення піддаються політичному впливу, що порушує принцип незалежності та неупередженості суддів.
  2. Недостатня кваліфікація суддів: В Україні недостатньо кваліфікованих кадрів для зайняття посади судді, і це впливає на якість судових рішень, тривалість розгляду справ, і знову ж таки зникає довіра громадян до суддівської влади. Зараз ми спостерігаємо за добором кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, і висміюємо, що деякі з них не знають елементарних речей (наприклад: кандидат на посаду не знав дати прийняття Конституції України). Але якщо уявити, що ці люди справді будуть на одній з найвищих ланок державної влади в державі, то стає зовсім не до сміху.
  3. Неефективні механізми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності: Однією з основних причин є недостатня незалежність дисциплінарних органів, які відповідають за прийняття рішень щодо суддівських порушень. Часто ці органи не мають достатньої автономії від владних структур або інших впливових груп, що призводить до тиску на них та втручання у процеси прийняття рішень. Крім того, недостатньо прозорі та ефективні процедури розгляду скарг на дії суддів можуть призвести до того, що скарги або порушення не будуть належним чином розглянуті, або будуть затягнуті на довгий термін, що веде до відчуття безкарності серед суддів та загальної втрати довіри до системи правосуддя .
  • Недостатнє регулювання інституту присяжних в кримінальному процесі. В багатьох країнах ЄС суд присяжних відіграє дуже важливу роль у прийнятті рішень у кримінальних провадженнях. У нашій країні присяжні можуть взяти участь у кримінальному провадженні лише якщо обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення. Вважаю за необхідне підтримати пропозицію щодо розширення компетенції суду присяжних. Їх участь має бути передбачена у кримінальних справах, де передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років [9].

Як найкраще вирішити ці проблеми і які напрями слід обрати, щоб досягти ефективної імплементації кримінального процесуального закону України до законів ЄС? Перш за все, звичайно, нашій судовій системі необхідне радикальне реформування. І для мене хорошим прикладом такого реформування є досвід Грузії, Латвії та Чехії [12].

Мої пропозиції, відповідно до їхніх реформ: радикальна люстрація судових і правоохоронних органів для очищення влади; підвищення заробітної плати працівників судів та органів кримінальної юстиції та збільшення бюджету органів кримінальної юстиції для мінімізації корупції; модернізувати конкурсний добір суддів та співробітників органів кримінальної юстиції, вдосконалити систему підготовки та перепідготовки суддів; забезпечення прозорості діяльності усіх органів державної влади; розширення доступу до правосуддя для населення; введення суду присяжних, якщо в санкції статті кримінального правопорушення передбачено позбавлення волі від 10 років; децентралізувати поліцію, щоб уникнути непотизму в цьому органі; проводити активну нормотворчу роботу з питань протидії корупції; взаємодіяти з громадськістю для забезпечення прозорості управлінських процесів.

Щоб ефективно гармонізувати КПК України до acquis communautaire, потрібно дотримуватися таких напрямків:

  1. Врахувати всі нормативні вимоги кримінального провадження, що передбачені у законодавстві Європейського Союзу та запровадити їх у правову систему України.
  2. Взаємодіяти з органами та організаціями ЄС та у межах слідчих груп.
  3. Співпрацювати для впровадження спеціальних механізмів в межах ЄС [10].
  4. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

 

Висновки. Процес гармонізації національного кримінального та кримінального процесуального законодавства з європейськими стандартами знаходиться на шляху досягнення єдності в правових нормах та політиці, але потребує радикальних реформ. У тому числі, і реформ в судовій та правоохоронних системах. Щоб ефективно змінити кримінальне процесуальне законодавство відповідно до стандартів ЄС, Україні слід активно взаємодіяти з органами ЄС, реалізовувати спеціальні механізми співробітництва та забезпечувати міжнародну кооперацію у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Джерела та література

1. Жаровська Г. «Acquis communautaire»: європейська правнича термінологія. Юридичний факультет ЧНУ ім. Юрія Федьковича. URL: https://law.chnu.edu.ua/acquis-communautaire-yevropeiska-pravnycha-terminolohiia.

2. Задоя К. П. Проблеми гармонізації та застосування положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Вісник Вищої ради юстиції. № 3. 2013. С. 56-73.

3. Основи кримінальної політики Європейського Союзу: навчальний посібник / автори-упорядники: Житний О. О., Рибалко Г.С., Слінько Д. С., Харків, 2022. 147 с.

4. Климкевич Р. А. Кримінальне процесуальне законодавство України та Європейського Союзу: проксимація та диференціація: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 285 с.

5. Маркуш М. А.Проблеми реформування кримінального процесу. Часопис Київського університету права. № 4. С. 278-281.

6. Основи кримінальної політики Європейського Союзу: навчальний посібник / автори-упорядники: Житний О. О., Рибалко Г.С., Слінько Д. С., Харків, 2022. 147 с.

7. Привалов, А. І. Вдосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки суддів. Вісник Одеського національного університету. Правознавство Т. 17. №7. С. 154-162.

8. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006. URL: https://ips.ligazakon.net/document/U361_06?an=4.

9. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки : Указ Президента України від 11.06.2021 р. № 231/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text.

10. Смалюк Р. Підвищити довіру до судів: чому Україні потрібен класичний суд присяжних? Інтерв’ю з юристом Романом Смалюком. uareforms.org. URL: https://uareforms.org/news/new-news-622.

11. Попов Г. В. Гармонізація кримінального процесуального законодавства України та країн ЄС, що є членами НАТО в частині правого захисту військовослужбовців. Україна – ЄС: питання гармонізації кримінального та кримінального процесуального законодавства: матеріали круглого столу (22 червня 2023 року). Львів: Право, 2023. С. 111-113.

12. Шило, О. Г. Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу. Вісник Національної академії правових наук України. № 2016. С. 109-122.

13. Шило, О. Г. Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу. Вісник асоціації кримінального права України. Т. 1. №8. 2017. С. 343-385.

Залишити відповідь