ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто особливості непрямого оподаткування в Україні. Досліджено його роль у формуванні Зведеного бюджету держави та запропоновано основні напрями вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.

Ключові слова: непряме оподаткування, прямі та непрямі податки, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, Податковий Кодекс України.

The article examines the features of indirect taxation in Ukraine. Investigated its role in the formation of consolidated state budget and offered the basic directions of perfection of indirect taxation in Ukraine.

Key words: indirect taxation, direct and indirect taxes, value added tax, excise tax, customs duty, Tax Code of Ukraine.

В статье рассмотрены особенности косвенного налогообложения в Украине. Исследована его роль в формировании Сводного бюджета государства и предложены основные направления совершенствования косвенного налогообложения в Украине.

Ключевые слова: косвенное налогообложение, прямые и косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, пошлина, Налоговый Кодекс Украины.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки формування централізованих фінансових ресурсів у вигляді доходів створюється, в основному, завдяки податковим надходженням. Основним джерелом наповнення Зведеного бюджету України є саме непрямі податки. Вони встановлюються до цін товарів та послуг і сплачуються за рахунок цінової надбавки. Їх розмір для окремого платника прямо не залежить від величини його доходів. Держава використовує непрямі податки як регулятор цін, впливаючи на платоспроможний попит населення та на рівень споживання в суспільстві.

Такі непрямі податки, як податок на додану вартість, акцизний податок та мито, є ефективним інструментом впливу на суспільне виробництво. Актуальність обраної теми дослідження визначається також тим, що на сьогоднішній день непряме оподаткування є важливим засобом впливу як на  економіку в цілому, так і на обсяги споживання населення. Вдосконалення непрямого оподаткування покликане покращити функціонування національної економіки, створити надійну основу для розвитку малого та середнього бізнесу і сприяти отриманню стабільних надходжень до Державного бюджету з метою реалізації загальнодержавних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем функціонування непрямого оподаткування присвячено праці низки вчених, серед яких: А. Крисоватий, М. Кучерявенко, А. Соколовська, В. Буряковський та багатьох інших науковців. Напрямам вдосконалення непрямого оподаткування присвячено наукові дослідження О. Оксенюка, Д. Волкова, І. Лютого, А. Скрипника, В. Андрущенка, В. Федосова, І. Мельника. Проте, в кризових умовах сьогодення необхідним є подальше вдосконалення системи непрямого оподаткування.

Мета статті. Метою дослідження є з’ясування сутності непрямих податків та їх значення при формуванні Зведеного бюджету держави, а також обґрунтування пропозицій щодо напрямів вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

–  з’ясовано сутність непрямого оподаткування;

–  проаналізовано динаміку надходжень непрямих податків при формуванні Зведеного бюджету держави;

–  запропоновано шляхи вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам. В умовах ринкової економіки податки повинні використовуватися не тільки як джерело збільшення бюджету, а й як важливий інструмент регулювання економіки. Оподаткування має сприяти не лише вирішенню фіскальних цілей, але й забезпеченню виконання завдань соціальної політики, сприяючи підтримці платоспроможного попиту населення. Податки відіграють важливу роль у регулюванні процесів суспільного відтворення. Проте, механізм їх впливу є різним, оскільки вони поділяються на прямі та непрямі податки.

Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників і сплачуються за рахунок їхніх доходів і майна. Їх розмір обумовлюється майновим станом платників.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, розмір яких для окремого платника визначається величиною споживання і не залежить від його доходів [6, 12].

Значна роль в реалізації політики стабілізації державних фінансів належить непрямим податкам. Якщо при економічному спаді зростає роль непрямих податків, що дає можливість закріпити і стабілізувати базу оподаткування, то  при економічному зростанні, навпаки, прямі податки набувають домінуючого фіскального впливу [5, 159].

За економічною сутністю головними видами непрямих податків є податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок і мито, що становлять важливу частину централізованих грошових фондів і використовуються для здійснення видатків держави.

Встановлюючи певні ставки податку на додану вартість, держава впливає на попит споживачів, оскільки може стимулювати його в період кризи чи сприяти зростанню попиту в період надмірного піднесення економіки. За допомогою акцизного податку держава зменшує споживання шкідливих для населення товарів, а також оподатковує товари розкоші, споживачі яких спроможні сплатити ці податки. Стягуючи мито, регулюються експортно-імпортні операції, орієнтовані на стимулювання експорту і захист національних товаровиробників від конкуренції імпортованих товарів.

Зміна податкових надходжень безпосередньо впливає на розмір доходів держави, оскільки саме за рахунок основних видів податків утворюється найбільша частка доходів Зведеного бюджету України.

Дослідження показало, що збільшення доходів держави зумовлюється безпосереднім зростанням надходжень від непрямих податків (рис. 1) [9].

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка надходжень непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років, млрд. грн.

Отже, аналізуючи динаміку непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом досліджуваного періоду можна зробити висновок про їх збільшення. У 2011 році вони зросли на 52,3 млрд. грн. або на 42,3%, порівняно з 2010 роком. Це було досягнуто в основному за рахунок збільшення надходжень від ПДВ на 43,8 млрд. грн. або на 50,7%. У 2012 році сума надходжень від непрямих податків збільшилась на 14,7 млрд. грн. або на 8,4% порівняно з попереднім роком і становила 190,5 млрд. грн., що також викликано зростанням надходжень від ПДВ на 8,7 млрд. грн. або на 6,7%.

Непрямі податки активно використовуються у формуванні бюджетних ресурсів держави як ефективний інструмент фіскальної політики, що дає змогу державі вирішувати проблеми фінансового забезпечення виконання покладених на неї функцій. Щоб детальніше дослідити джерела надходжень непрямих податків, необхідно розглянути їх динаміку у доходах Зведеного бюджету України за аналізований період (рис. 2) [9].

Рис. 2. Динаміка надходжень різних видів непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років, млрд. грн.

 Надходження різних видів непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років постійно зростали. Найбільшим за обсягами надходжень був розмір ПДВ, який у 2011 році зріс на 43,8 млрд. грн., склавши 130,1 млрд. грн., а в 2012 році збільшився на 8,7 млрд. грн. до 138,8 млрд. грн.. Надходження від акцизного податку зросли на 5,6 млрд. грн. у 2011 році та на 4,5 млрд. грн. у 2012 році, склавши 38,4 млрд. грн.. Митні надходження зростали найменше, що зумовлено низьким рівнем експортно-імпортних операцій. Тому, ПДВ відіграє найважливішу роль при формуванні доходів Зведеного бюджету держави серед усіх видів непрямих податків.

Широке застосування ПДВ зумовлене головними його перевагами, серед яких є те, що оподаткуванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на споживання, а інша його частина використовується на нагромадження. Велика база оподаткування ПДВ сприяє значному зростанню доходів держави від податків на споживання [4, 30].

Важливим напрямом у справлянні ПДВ є його зменшення. Згідно з Податковим кодексом України [2] з 01.01.2014 року ставки по ПДВ та податку на прибуток мали становити 17% та 16% відповідно. Проте, ВРУ перенесла зниження ставки по ПДВ з 20% до 17% на 2015 рік і знизила ставку податку на прибуток з 19% до 18% замість раніше передбачених Податковим кодексом 16%. Таке рішення обумовлено тим, що різке зменшення ставок податків скоротить доходи Зведеного бюджету країни на суму близько 30 млрд. грн.. Водночас, податкова політика держави має сприяти поступовому зменшенню тінізації економіки.

Фіскальна ефективність непрямого оподаткування характеризує його спроможність забезпечити державі необхідні доходи. Загалом, рівень виконання надходжень непрямих податків до бюджету держави не відповідав запланованому значенню (рис. 3) [9].

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рівень виконання планових надходжень непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років, %

 Рівень виконання планових надходжень непрямих податків у 2011 році зріс на 3,4% до 98,5%, проте у 2012 році знизився на 12,1%, склавши 86,5%, що оцінюється негативно. Зростання рівня недовиконання плану надходжень непрямих податків є негативною тенденцією, оскільки характеризує неспроможність доходів держави в достатньому обсязі профінансувати заплановані видатки.

З метою вдосконалення податкової системи та забезпечення стабільного економічного зростання в Україні у 2010 році була розпочата податкова реформа, яка передбачає засновування заходів щодо справляння непрямих податків. Серед основних напрямів справляння ПДВ варто виділити:

–       удосконалення механізму сплати ПДВ та бюджетного відшкодування по ПДВ шляхом покращання системи адміністрування податку;

–       зменшення кількості пільг зі сплати податку;

–       удосконалення процедури подання платниками податку в обов’язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді [8,185].

Удосконалення справляння акцизного податку повинно здійснюватись шляхом:

–       підвищення частки акцизного податку в ціні реалізованих підакцизних товарів за рахунок збільшення його ставок з метою зменшення споживання таких товарів;

–       поступового наближення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів відповідно до принципів ЄС;

–       забезпечення виконання єдиних підходів в оподаткуванні ввезених та вироблених в Україні товарів [7, 98].

Останнім, проте не менш важливим напрямом вдосконалення непрямого оподаткування є митне регулювання, напрямами вдосконалення якого є:

–       захист українських виробників від негативного впливу імпортованої продукції внаслідок застосування різних видів мита та покращення роботи митних органів;

–       встановлення визначеної межі митної вартості для нарахування митних платежів з окремих видів товарів;

–       наближення митного законодавства України відповідно до вимог СОТ з урахуванням економічних інтересів держави та досягненням завдань зовнішньоекономічної інтеграції.

Подальше вдосконалення непрямого оподаткування неможливе без з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка розпочалась з прийняттям Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»       № 1629-IV від 18.03.2004 року [1]. Конкретними заходами для України є наближення регулювання з питань ПДВ до вимог ЄС, а саме скорочення переліку пільгових операцій та перехід до диференційованої шкали ставок.

Подальше вдосконалення механізму справляння акцизного податку є невід’ємним заходом зменшення споживання підакцизних товарів та сприяння контролю за виробництвом та обігом таких товарів відповідно до принципів ЄС. Сприяння реалізації цих заходів відбувається за рахунок підвищення ставок акцизного податку, зокрема збільшення ставки акцизного податку на спирт етиловий, тютюнові вироби тощо.

В свою чергу митне регулювання характеризується схваленням «Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 09.03.2010 року [8]. Цей план передбачав подальший розвиток митного законодавства України відповідно до міжнародних інструментів та стандартів, які розроблені ЄС та іншими організаціями, впровадження сучасних технологій митного контролю, з метою захисту українських товаровиробників, а також внесення змін до митного законодавства з метою розвитку прозорого торговельного середовища.

Висновки. На сьогоднішній день непряме оподаткування є одним із основних способів наповнення бюджету як в Україні, так і в багатьох інших країнах світу. Ефективність непрямих податків в фіскальному аспекті полягає в тому, що вони оподатковують споживання. Тому, використовуючи ці податки можна дещо впливати на структуру попиту, оскільки від них тяжко ухилитись.

Рівень виконання надходжень непрямих податків в Україні не відповідав плановим показникам, що свідчить про необхідність вдосконалення функціонування податкової системи держави.

За таких умов непряме оподаткування в Україні потребує використання заходів, що сприятимуть поступовому наближенню податкового законодавства України до законодавства ЄС. Такими напрямами є: скорочення переліку пільгових операцій ПДВ та перехід до диференційованої шкали ставок податку, подальше сприяння підвищенню ставок акцизного податку з метою зменшення споживання підакцизних товарів, а також розвиток митного законодавства України відповідно до стандартів, розроблених міжнародними структурами.

Використання зарубіжного досвіду у регулюванні вітчизняного непрямого оподаткування сприятиме стабілізації економічного зростання та поступовій інтеграції держави в європейську спільноту.

 Список використаних джерел:

  1. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1629-IV від 18 березня 2004 року. – Internet-ресурс. – http://zakon.rada.gov.ua
  2. Податковий кодекс України від 22 грудня 2011 р. №4279-VІ // Internet-ресурс. – http://zakon.rada.gov.ua
  3. «Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 9 березня 2010 року. – Internet-ресурс. http://zakon.rada.gov.ua
  4. Добрик Л.О. ПДВ в Україні: проблеми адміністрування та напрями удосконалення / Л.О. Добрик, А.А. Литовченко // Інвестиції: практика та досвід. –  2011. – № 14. – 34 с.
  5. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.
  6. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
  7. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського союзу / Чередниченко О.М. // Фінанси України. – 2007. – №7. – С.98-104
  8. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні / Шкарупа О.В. // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №1. – С.185-191
  9. Internet-ресурс. – http://www.treasury.gov.ua

One thought on “ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Залишити відповідь