Конференції

ДИСКУРСООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СУДЬБЫВ РОМАНЕ «ОБРЫВ» И.А. ГОНЧАРОВА

УДК 821.161.1-95                                                                Е.Г. Хомчак Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого   Аннотация В статье рассматривается роль одного из ведущих мотивов романа «Обрыв» И.А. Гончарова – мотива судьбы, раскрывается его смысловая значимость в философско-психологическом содержании романа. Сделан акцент на нескольких функциональных вариантах…

МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЫ ВИЗУАЛИЗИРОВАНЫХ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ КАК ПРОДУКТА КРЕОЛИЗАЦИИ

УДК81’33+801.6 О. О. Вялікова Київський національний лінгвістичний університет Стаття присвячена комплексному дослідженню знакової природи візуалізованих віршованих текстів, до яких відносяться конкретна поезія, фігурний вірш та заум. Виділяються й описуються характерні особливості візуалізованого віршованого тексту як продукту креолізації, тобто злиття двох…

ДЕТЕКТИВНА РОЗПОВІДЬ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

УДК 811.111’42 Л. В. Цапенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна У статті на матеріалі детективної розповіді розглянуто головні ознаки цього жанру для експлікації визначення. Детективна розповідь як жанр і як тип тексту характеризується структурно-смисловою організацією, наявністю специфічної, зокрема…

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІКОДОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

УДК 821.111’06–3.09:81’22’42 О. В. Сподарик Львівський національний університет імені Івана Франка     Стаття присвячена дослідженню реалізації текстової категорії інтертекстуальності у британському полікодовому художньому тексті початку XXI століття. Зазначено особливості реалізації категорії інтертекстуальності на вербальному та іконічному рівнях і досліджено…

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК  81’233А. П. Романченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова       У статті досліджено проблеми, які пов’язані з інтердисциплінарністю поняття «мовна особистість» як ключового поняття різних сфер пізнання людини.. З’ясовано питання позалінгвістичних складників мовної особистості, висвітлено соціальні, філософські, психологічні, культурологічні аспекти…