Конференції

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЛЛИЦИЗМОВ В ТЕЛЕДИСКУРСЕ ГЕРМАНИИ

УДК 811.112.2’373.45’342.42:316.774 Ю.Г. Монастирська Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова   В статье рассматриваются проблемы реализации консонантизма при онемечивании галлицизмов, которые являются частотными в немецком языке, в частности в теледискурсе Германии. Предметом исследования являются особенности согласных фонем, большая вариативность их…

МІСЦЕ НУЛЬОВОЇ СУФІКСАЦІЇ СЕРЕД СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ

УДК 811.161.2’373.611 О. І. Мізіна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава У статті розглянуто одне з дискусійних в українській дериватології питань про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс; уживання термінів «безафіксний (або безафіксальний)», «безсуфіксний», «флективний (флексійний)»…

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

УДК 659.44:004.738 Мачульська К. Я. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні стратегії і тактики у рекламних салоганах Інтернет-магазинів на матеріалі англомовних веб-ресурсів. Ключові слова: комунікативна…

СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ У ПРОЦЕСАХ ДЕДЕМІНУТИВАЦІЇ ТА ДЕАУГМЕНТАЦІЇ

УДК 81’371’366:[81’42:070=134.2] Х. С. Лесько Львівський національний університет імені Івана Франка   У статті описано демінутивні та аугментативні лексикалізовані одиниці та проаналізовано аспекти їх дериваційного моделювання в іспанському масмедійному дискурсі. Регулярним виявом лексикалізації демінутивів та аугментативів є втрата зменшено- / збільшено-оцінного значення.…

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТАТИВІВ-ВІДПОВІДЕЙ У ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

УДК 81’42:339   Т.М.Артеменко, І.П.Липко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м.Харків)          Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування констативів-відповідей  у діалогічному дискурсі. Вивчаються комунікативні інтенції  адресата. Залежно від цілей і мотивів  адресата виділяються асоціативно-спрямовані стратегії адресата, які реалізуються…