Конференції

АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

УДК 81:340.113 Разбєгіна Н.В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого       Стаття присвячена аналізу структури термінів міжнародного права української мови. У роботі розглядаються термінотворчі моделі, уточнюється визначення багатослівного терміна, визначаються продуктивні та непродуктивні способи творення. Ключові слова: термінологія,…

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

УДК 37.016:81 О. О. Романова, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків     У статті досліджується зміст викладання та основні підходи до навчання української мови у вищій школі як основи формування професійної компетенції студентів нефілологічного ВНЗ. Розглянуто…

ВПЛИВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ НА УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МОВУ

УДК: 811.161.2’272:81’26                                    О.В. Шапаренко, Харківський інститут фінансів УДУФМТ This article takes the increasingly global nature of society in the world, and in Ukraine in particular, as the framework for reviewing influence of diversity and muliculturism on Ukrainian people’s national identity.…

ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОАМЕРИКАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ-СИНОНІМІВ СФЕРИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

УДК 81’373.613’161.2’111 Т. О. Лелека Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка У статті охарактеризовано особливості використання англоамериканізмів в українській мові початку ХХІ століття як результату мовних контактів. Досліджується проблема розмежування значень термінологічного ряду англоамериканських запозичень сфери безперервної освіти: коуч,…

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

УДК 659.44:004.738 Мачульська К. Я. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки       У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні стратегії і тактики у рекламних салоганах Інтернет-магазинів на матеріалі англомовних веб-ресурсів.…