Конференції

РЕАЛІЗАЦІЯ ІМПЛІЦИТНОСТІ ЗАСОБАМИ ЛЕКСИЧНОЇ ПОЛІСЕМІЇ У ДРАМАТУРГІЙНОМУ ТЕКСТІ

УДК 811.111:81′42 А. М. Ерліхман Міжнародний гуманітарний університет Стаття присвячена розгляду лексичної полісемії як засобу реалізації імпліцитності. Досліджується реалізація імпліцитності двома способами: на основі домінантного значення мовної одиниці у контексті та на основі реалізації двох значень мовної одиниці. Проводиться аналіз…

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТТЕКСТУДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ

УДК 81 ’22:81 ’42 І.П.Борковська Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут», Київ У статті проводиться аналізструктури тексту, яка визначається стилістичною приналежністю, власними мовними засобами і сферою функціювання. Текст розглядається як сукупність, яка складається із семантики тексту, що  включає в…

ЯН ПОТОЦЬКИЙ НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

УДК  821.133.1:[82.09(4)+008] К 15 Каірова Т.С. Чорноморський державний університет  імені Петра Могили, Миколаїв, Україна   Стаття знайомить читача з роздумами автора про вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що посприяли формуванню епістолярної культури польського аристократа Яна Потоцького, який народився в Україні,…

НОВЕЛІСТИЧНА СПАДЩИНА Г. ФОН КЛЯЙСТА – УКРАЇНОМОВНІ ВЕРСІЇ 30-Х РОКІВ

УДК 82.091:821.112.2+821.161.2 М. З. Мучка, доцент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Г. ФОН КЛЕЙСТА –   УКРАИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ 30-Х ГОДОВ NOVELISTIC HERITAGE OF HEINRICH VON KLEIST – UKRAINIAN VERSIONS OF THE 1930s У статті здійснено…

МІФОЛОГІЧНІ АЛЮЗІЇ У СУЧАCНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

УДК  811.111’373.612.2                                                                К. А. Лут Запорізький національний технічний університет   MYTHOLOGICAL ALLUSIONS IN MODERN ENGLISH ECONOMIC DISCOURSE МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ   У статті виділяються та аналізуються міфологічні алюзії, представлені у нехудожніх текстах. Визначаються особливості функціонування алюзії у сучасному…