Конференції

DEVELOPING UKRAINIAN LEARNERS’ PRONUNCIATION SKILLS THROUGH DIFFERENT TYPES OF SPEECH ACTIVITY

УДК: 37.016:81’801.612 A.A. Kalyta, L.I. Taranenko National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»   РОЗВИТОК ВИМОВНИХ НАВИЧОК В УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   РАЗВИТИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   In…

НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

УДК 37.013.32 В.Ю. Котлярова, М.В. Ткач Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Мелітополь У статті визначається роль ділового листування у процесі навчання англійської мови, розкриваються методи його ефективного навчання за допомогою сучасних засобів. Доведено, що при широкому використанні новітніх…

ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НАВЧАННI ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МОВНОГО ВУЗУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

УДК 005.336.2:316.7:378.095:811-057.875   Т. В. Починок Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины     ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ   EXPERIMENTAL TRAINING FOR VALIDATION OF THE METHODOLOGY OF FORMATION OF THE STUDENTS…

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

УДК 372.881.111.1 + 378.147 Т.В.Шиян Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ CROSS–CULTURALCOMPONENTINTEACHINGENGLISHFOR SPECIFIC PURPOSES У статті виокремлено функцію та шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської для спеціальних цілей студентам нефілологічних…

ПЕРЕВАГИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

УДК 811.111.378147.016. Т.П. Бесараб Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого   ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ   BENEFITS OF COMMUNICATIVE METHOD WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN UNIVERSITIES    Стаття присвячена демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується…