Конференції

МІТИГАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

УДК 811.111’42 О. Л. Балацька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка У статті аналізуються засоби мітигації, які використовуються англомовними науковцями з метою послаблення прагматичного потенціалу критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Матеріалом дослідження були 350 англомовних…

СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ іроніЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ

УДК 811.111.81’42 І. А. Блинова Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Стаття присвячена дослідженню каламбуру як провідному засобу репрезентації іронії в художньому прозовому дискурсі на матеріалі творів найяскравішої представниці сучасної англомовної «жіночої» літератури Мюріел Спарк. Охарактеризовані поняття «іронія» і…

ЗАСОБИ ВКАЗІВКИ НА СТАТЬ В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

УДК : 811.112.2:340’396.1                                          Івашкевич Л. С.   У статті розглянуто спектр мовних засобів, що забезпечують в сучасному німецькому юридичному мовленні вказівку на стать особи, порівняно представленість цих засобів в юридичній підмові української мови та зроблено висновок щодо того, якою мірою…

ДІАЛОГІЧНИЙ СПОСІБ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ DIALOGICAL WAY OF SOCIAL EXISTENCE ДИАЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ

УДК 81`27 Борисов О.О. ЧНПУ імені Т.Г. Шевченко, м. Чернігів     У статті діалог розглядається як єдиний та унікальний спосіб побудови відносин між людьми у суспільстві, як механізм регуляції різностатусних відносин, як основа та умова існування етнічного соціуму. Ключові…

ВІД КОНЦЕПТУ ДО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

УДК 81.1 Л.Л. Семененко Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ     У статті подано інформацію про типи знань, теорії зберігання їх у пам’яті та проаналізовано одиниці експлікації знань за допомогою мовних засобів. Зокрема подано інформацію про поділ знань на…