ЕВФЕМІСТИЧНА/ДИСФЕМІСТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В БРИТАНСЬКИХ ЗМІ

УДК 811.111’373.49

 

Мосієвич Л.В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 

Стаття розглядає прагматичні та когнітивні особливості англомовних  евфемізмів / дисфемізмівв вербалізації україно-російського конфлікту в британських ЗМІ.

Ключові слова: політичний дискурс, вербалізація, евфемізм, дисфемізм, маніпулювання, функції.

 

ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ /ДИСФЕМИСТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ УКРАИНО-РОССИЙСКОГО КОНФЛИКТА В БРИТАНСКИХ СМИ

 

Статья рассматривает прагматические и когнитивные особенности англоязычных эвфемизмов идисфемизмовв вербализации украинороссийского конфликта в британских СМИ.

Ключевые слова: политический дискурс, вербализация, эвфемизм, дисфемизм, манипулирование, функция.

 

THE EUPHEMISTIC /DYSPHEMISTIC VERBALIZATION OF RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE BRITISH MASS MEDIA

 

The article examines the pragmatic and cognitive peculiarities of the English euphemisms and dysphemisms in the verbalization of RussianUkrainian conflict in the British mass media.

Key words: political discourse, verbalization, euphemisms,  dysphemisms, manipulation, function.

Euphemism, characterized by replacing direct expressions with implicative, obscure and vague ones, plays a quite essential role in demystifying the connotation of political discourse when serving political purposes. Some commonly employed demystifying methods in political euphemia include replacing specific meanings with general ones, replacing hyponyms with superordinates and replacing derogatory meanings with neutral or even commendatory ones.

The article  focuses on  cognitive and pragmatic characteristics of euphemisms and dysphemisms  in the political discourse through verbalization of Russian-Ukrainian conflict in the British mass media. Euphemisms may perform concealing and manipulative  functions through the cognitive mechanism of abstraction.  A covering up function is widely used because a civil war is a bloody event causing people’s death but with the help of the usage of the euphemism civil war is reduced to some kind of.Politicians may use such a form of  information in an effort to avoid antagonizing the political opposition or to avoid reminding people that war puts human lives at risk. The euphemism is a tool for political participants to hide scandals, disguise the truth, guide public thoughts when discussing social issues or events.

Dysphemismsperform  pejorative and discreditablefunctionsthrough the cognitive mechanism of highlighting.  The political events aremainly  euphemized, the subjects of politics are dysphemized.

Постановка проблеми. В останні десятиліття ХХ  й на початку ХХІ ст. стрімко зростає науковий інтерес до евфемізмів   як складової мовної картини світу англомовного суспільства, їх лексикосемантичних і функціональних характеристик.   Однак, ґрунтовних праць з питань когнітивних параметрів англомовної евфемії, зокрема когнітивних механізмів їх утвореннята  впливу на маніпулятивний потенціал, досі немає.

Актуальність дослідження зумовлена значним поширенням евфемізації та дисфемізації у германських мовах; соціальним значенням цих одиниць, які відображають зміни в англомовних суспільствах; а також    останніми  політичними подіями  в Україні та їх активною вербалізацією  як в українських ЗМІ, так й у британських.

Аналіз останніх досліджень.  Науковці розглядають проблеми визначення евфемізму та його відокремлення від криптолалії(В.Москвін),  аналізують евфемізми та дисфемізми в контексті ґендеру (Л. Порохницька), медичного та педагогічного дискурсу (Н. Тишина), основні концепти картини світу, що підлягають евфемізації та дисфемізації, такі, наприклад, як політична коректність (А. Панін, В. Великорода).

Метою статтіє  визначення ролі когнітивних механізмів та функцій евфемії/дисфеміїв англомовній  вербалізації україноросійського конфлікту в британських ЗМІ.

Загальнонаукове значення: статтяокреслює засадилінгвокогнітивної структуризації явищ евфемії та дисфемії, конкретизує теоріюмовленнєвих тактик та стратегій.

Новизна полягає в тому, що впершекогнітивні параметри евфемії / дисфемії інтегруються до маніпулятивного потенціалу цих одиниць в англомовній  вербалізації україно-російського конфлікту.

Евфемізми– це емоційно нейтральні слова або вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів і виразів, які видаються мовцеві непристойними, грубими або нетактовними [7, с. 590],дисфемізми–це заміна позначення будьякого предмета або явища більш вульгарним, фамільярним, грубим словом [1, с. 136].

У сучасному політичному дискурсі явище евфемії представляє особливу комунікативну стратегію, яка виступає важливим знаряддям пом’якшеного представлення фактів, подій, явищ, номінації яких мовці вважають ризикованими для досягнення успішної комунікації поряд з процесами дисфемізації, спроможних викликати почуття зневаги та суспільного протесту в боротьбі за важливі політичні дивіденди.

Евфемізмимають значний потенціал, якщо йдеться про вплив на підсвідомість людини, оскільки володіють функцією недоговорювання, завуалювання[6, с. 30; 5, с. 45]. Однак маніпулятивний потенціал досягається через так званий механізм “буфера”, коли евфемізм відіграє роль “проміжної ланки між негативно конотованим словом і свідомістю учасників комунікації” [9, с. 35].

Дж. Лоуренс вважав, що евфемізм є невіддільним від військової та політичної інтриги [11, с. 28]. Аналізуючи приклади евфемістичних субституцій, які функціонують в політиці (liquidation(“ліквідація”) замість killing(“вбивство”), protectivemanoeuvres(“захисні  маневри”) замість  bombraids(“бомбардування”) [10], науковець робить висновок, що основним мотивом евфемізації в цих випадках є приховування справжніх цілей непопулярної політики.

Останні  політичні події в Україні дуже активно вербалізуються евфемізмами як в українських ЗМІ, так й у британських.

SincethestartoftheconflictineasternUkraineeightmonthsago, theKremlinhasdeniedanydirectinvolvement, includingsendingRussiantroops” [BBCNews, 18 December 2014].

Евфемізми involvement, conflictрепрезентують  поняття aggression і war,  виконують вуалютивну функцію за рахунок  вживання слів суперординатного рівня[2, с. 15],  сприяють нейтралізації таких негативних характеристик  як “fightingbetweentwoormorecountriesthatinvolvestheuseofarmedforcesandusuallycontinuesfor a longtime” [12, с. 1677].Також словоconflictпідкреслюєтимчасовістьдій.Деякі науковці це називаютьгіперонімізацією, тому що генералізація значення досягається в основному за допомогою гіпергіпонімічних замін [8, с. 65; 3, с.13].

Евфемізм tointervene– “interferesoastotrytostopsomething” вживається замість слова toinvade– “violate; interferewith”, що створює позитивний прагматичний ефект:The EU and US are threatening to hit Moscow with sanctions and travel bans over its intervention in Crimea”[BBCNews, 3 March 2014].

ВислівAntiTerrorismOperation також має   евфемістичний ефект і замінює слово  war.  Цей  ефект досягається за рахунок вживання  префіксу аnti, який замінює негативну оцінку позитивною, а також за рахунок підміни понять (war  на operation) з використанням когнітивного механізму абстракції:“…Thiswar, officiallycalledanAntiTerrorismOperation, hascontinuedforsomemonths[TheGuardian,  26 April 2014].

Отже, випадки заміни слова  warевфемізмамиconflict, аntiterrorismoperation, з одного боку,є типовим випадком вуалювання, з іншого боку,  ці заміни призначені виправдати та прикрити агресивні дії  щодо мирних мешканців Донбасу.

Найчастіше для позначення поняття “незаконне приєднання” в українських ЗМІ вживається евфемізм annexation, який має евфемістичний потенціал за рахунок того, що є запозиченням. В англійській мові це слово не є евфемізмом через те, що до складу його значення входить негативна сема  force“totakecontrolofacountryorregionbyforce” [12, с. 51]:The EU and US condemned the annexation of Crimea and imposed a first round of sanctions on Russian officials and high-ranking Moscow allies in Ukraine” [BBCNews, 4 November 2014].

У наступному прикладі евфемізм volunteersприховує справжнє призначення волонтерів, тобто вояківнайманців:RussiahasconsistentlydeniedsendingtroopsandequipmenttosupporttherebelsfightingineasternUkraine. However, therebelshaveadmittedbeinghelpedby“volunteers” fromRussia” [BBC News, 12 November 2014].

Евфемістичний вислівmilitaryopponentзаміщує  дисфемізмenemy: In a Facebook post on Monday, Russia’s prime minister, Dmitry Medvedev, warned that “in essence, an application for NATO membership will turn Ukraine into a potential military opponent for Russia” [The Guardian, 23 December 2014]. Слово opponentзвучить не так категорично якenemy.

ВислівDisplacedpeopleвиконує евфемістичну функцію та вживається замість слова refugees(біженці): The number of displaced people inside Ukraine and beyond, mainly in Russia, is approaching 900,000” [BBCNews, 21 November 2014]. Слово refugeesу своєму значенні має прямолінійну вказівку на військові дії:“someone who leaves their country, especially during a war or other threatening event” [12, с. 1246].

Евфемізм  risksунаступному  контексті вуалює слово death:Avakov said on Facebook his troops had shown restraint in order to minimize risks to the “peaceful population” [The Guardian,  26 April 2014].

Дієслово з негативною конотацією tokillможна замінити  більш нейтральним toliquidate, тому щоз прагматичного фокусу вилучено  сему “вбивство”. Наприклад:  “…Our forces will capture and if necessary liquidate the leaders of terrorists…”[The Guardian,  18 March 2014].

Отже, евфемізми є ідеальним мовним засобом для маніпулювання людиною через те, що: 1) вони приховують справжню сутність явища за рахунок створення нейтральної або позитивної конотації, за рахунок дії механізму асоціативності та механізму “буфера”; 2)          прихований спосіб передачі інформації більш ефективний, ніж прямий вплив на людину; 3) слухач як правило не встигає вичленувати і осмислити евфемізм з контексту.Інакше кажучи, в результаті маніпулювання свідомістю людини за допомогою політичних евфемізмів зменшується ступінь негативної ознаки денотата[4, с. 16]. При цьому відбувається повне видозмінювання прагматичного фокусу, що спричиняє “персоніфікацію” самого денотату, що і є центральним завданням евфемії.

Cтратегія дискредитації реалізується в політичному дискурсі  через тактики образи, звинувачення, глузування. На мовному рівні це виражається через номінації з пейоративним забарвленням, зокрема, за допомогою дисфемізмів. Англомовна  преса часто використовує  дисфемізмterrorist як ярлик для військових супротивників. У значенні цього слова актуалізуються семи, які не є властивими слову  enemy: enemy a person who hates or opposes another person”, terrorist – “a person who uses violence or the threat of violence to obtain political demand: “…They said the “terrorists” inside the town – with a population of 120,000 – had hidden themselves in kindergartens and hospitals” [The Guardian, 26 April 2014].

Пейоративнафункціядисфемізмівреалізується у висловлюваннях, які мають на меті образити людину, партію, ідею, тощо: One resident, Irina Marozova, recounted how she exited Crimea in late February, as “little green men” – undercover Russian soldiers – seized the Black Sea peninsula” [The Guardian, 22 December 2014].Негативний прагматичнийефектдосягається за рахунок атрибутивівlittle, green, які дискредитують російських військових, про яких йдеться.

Створення негативного образу (іміджу), демонізація когось або чогось шляхом “навішування ярликів” являють собою крайній ступінь детермінологізації низки одиниць політичної мови. Наприклад:Ever since Ukraine’s February revolution, the Kremlin has characterised the new leaders in Kiev as a “fascist junta” made up of neo-Nazis and anti-Semites, set on persecuting, if not eradicating, the Russian-speaking population” [BBC News, 31 October 2014]. Вислівfascist junta носитьдисфемістичний характерзарахунок гіперболізованихслівfascist і junta(“a group of military officers that governs a country, usually without having been elected” [12, с. 818]).

Використання дисфемізмуbloodshed“кровопролиття” замість war “війна” викриває російську владу і показує реальну ціну розв’язаної війни: “…HerewaslittlebloodshedinCrimeabutUkraine’sfledglingrevolutionarygovernmentwasinnopositiontofightback, withonly 6,000 troopsreportedlyreadyforcombat” [BBC News, 12November2014].

Дисфемізмbloodyакцентує негативне ставлення до екс-Президента України:TherewerecountlesswarningsandappealstoEUtoimposesanctions against bloody regime of Yanukovich[BBC News, 12 March 2014].

Висновки.У сучасному англомовному політичному дискурсі евфемізують переважно певні події, явища, що свідчить про бажання висвітлити політичну діяльність як позитивну, результативну. Натомість суб’єкти та об’єкти політичної діяльності більше представлені дисфемістично, що засвідчує низький рівень подолання суперечок чи їх загострення в площині сучасної політичної культури. .  Під час утворення політичних евфемізмів задіяний переважно когнітивний механізм абстракції, політичні дисфемізми утворюються  за допомогою механізму акцентування.

 Перспективи наступних досліджень передбачають когнітивне моделювання англомовних евфемізмів та дисфемізмів, які вербалізують   україноросійський конфлікт, зокрема, фреймовий аналіз, ідентифікацію принципів парадигматики цих одиниць.

 

Література:

 1. Ахманова О. С.Словарьлингвистическихтерминов / О. С. Ахманова. – Москва : Эдиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 2. Болдырев Н. Н. Теоретические аспекты языковой концептуализации // Когнитивные исследования языка / Вып. Концептуализация мира в языке: коллективн. монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. –С. 25 –
 3. ВеликородаВ. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / В. Б. Великорода. – Львів, 2008. – 19 с.
 4. Кара-Мурза С. Г. Манипуляциясознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : Алгоритм, 2004. – 528 с.
 5. Кацев А. М.Языковое табу и эвфемия / А. М. Кацев. – Л.: ЛГПИ, 1989. – 79 с.
 6. Крысин Л. П.Эвфемизмы в современнойрусской речи / Л. П. Крысин // Русистика. – Берлин, 1994, — № 12. —  С. 28–49.
 7. Лингвистическийэнциклопедическийсловарь/ [под ред. Ярцевой В. Н.] – Москва : Советскаяэнциклопедия, 1990. – 685 с.
 8. Москвин В. П.  Эвфемизмы: системныесвязи, функции и способыобразования/  В.  П. Москвин  // Вопросыязыкознания. – –№ 3, С. 58–67.
 9. Торопцева Е. Н.Эвфемистическиенаименования в аспектах языка, истории, культуры : дис. …. на соискание уч. степениканд. филол. наук : 10.02.04 “Германскиеязыки” / Е. Н. Торопцева. – Москва, 2003. – 193 с.
 10. Holder R. W.Dictionaryofeuphemisms / R. W. Holder. – OxfordUniversityPress, 2008. – 412 p.
 11. Lawrence J. Unmentionable and other euphemisms / J. Lawrence. – London: Gentry Books, 1973. – 86 p.
 12. NewEdition. – Oxford : McMillanEducation, 2008. – 1745 p.
 13. BBC News
 14. The Guardian
 15. The Times

 

 

 

 

Залишити відповідь