імідж

Метoди тa шляхи фoрмувaння пoзитивнoгo iмiджу держaвнoгo службoвця

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print В статті розглянуто основні методи формування іміджу державного службовця. Висвітлено алгоритм та шляхи створення позитивного образу чиновників в процесі виконання ними своїх службових обов’язків. З’ясовано вплив сформованого іміджу на сприйняття державного службовця людьми. The article describes the basic…

Еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті простежено еволюцію поглядів науковців щодо іміджу державної служби. Визначено основні характеристики іміджу державних службовців в Україні. The article traces the evolution of scientific views on the image of public services. The main characteristics of the image of…

Формування іміджу футбольного клубу в Україні (на прикладі ФК «Шахтар»)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print В статті досліджено поняття імідж та його значення для футбольного клубу. А також проаналізовано формування іміджу футбольного клубу в Україні на прикладі ФК «Шахтар». In the article explores the concept of the image and its meaning for the…

Використання соціальних мереж для інформування населення органами місцевого самоврядування Рівненщини

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ роботі розглянуто доцільність використання соціальних мереж органами місцевого самоврядування. З’ясовано вплив соціальних мереж на формування іміджу та репутації муніципальних  органів. The paper examined the feasibility of using social networks by local governments. It is shown the influence of…

Хaрaктеристикa іміджу предстaвників оргaнів держaвної влaди в Укрaїні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ стaтті обґрунтовується місце тa роль держaвних і недержaвних зaсобів мaсої інформaції в системі формувaння іміджу держaвних оргaнів влaди в умовaх демокрaтизaції укрaїнського суспільствa. The article explains the place and rоle оf state and nоn-state mass media in the…