Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг “Вбивство на концерті”

Радомська М. А.

Національний університет “Острозька академія”

 

Анотація: Стаття присвячена дослідженню семантики дієслів з невідокремлюваними префіксами у романі П. Гослінг “Вбивство на концерті”. Особливу увагу зосереджено саме на класифікації цих дієслів за значеннями. У дослідженні проаналізована семантична валентність похідних з невідокремлюваними дієслівними префіксами.

Ключові слова: семантика, невідокремлюваний дієслівний префікс, семантична валентність, дериват, агенс, пацієнс.

 

Annotation: This article investigates semantics of the verbs with irremovable prefixes in the novel by P. Gosling “The murder in the concert”. The special attention is paid on the classification of these verbs according to the meanings. The study analyzes semantic valency of the derivates with the irremovable verb prefixes.

Key words: semantics, irremovable verb prefix, semantic valency, derivate, agent, patient.

 

Постановка проблеми. Розвиток мови відбувається одночасно з розвитком суспільства. Передусім зміни торкаються лексичного запасу. Одним з найпрогресивніших та найефективніших способів поповнення словникового складу мови є словотворення, в основу якого покладено ресурси цієї ж мови. Новоутворені слова мають складнішу будову та яскравішу семантику. Вони походять зі слів, які дістали назву “твірні слова” та є зразками для словотвору. [5].

До способів словотвору належить префіксація. Значення префікса можна ідентифікувати лише у складі слова, так як він не є самостійною одиницею мови. Префікси відмінні від інших афіксів насамперед тим, що мають чітко визначену позицію в структурі слова. Це явище дістало назву “структурна автономність”, тобто здатність цього афікса сполучатись лише з повним словом будь-якої частини мови. Похідні слова з префіксами зберігають морфологічні ознаки твірних. Із точки зору семантики  префікси доповнюють, уточнюють значення похідного слова, через що лексичне значення зазнає змін.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики дієслів з невідокремлюваними дієслівними префіксами зокрема стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних ‒ В.В. Виноградова, К.Г. Городенської, Р.В. Єфимова, І.Г. Милославського, Т.С. Возного та ін. ‒ та зарубіжних лінгвістів ‒ І. Барца, В. Вільманса, Я. Грімм, Ф. Клуґе, Г. Фатера та ін..

Науковці Н. Д. Арутюнова, І. І. Ковалик, М. Д. Степанова досліджували теорію словотвору на матеріалі суфіксального словотворення іменних частин мови. Праці Т. М. Возного [4] присвячені дієслівному словотворенню, в українській мові префікси описав В. С. Ільїн; в аспектологічних працях Ю. С. Маслового [7] висвітлено дослідження семантики префіксів. У німецькій мові невідокремлювані дієслівні префікси  та функції похідних дієслів з невідокремлюваними префіксами досліджували лінгвісти В. Вільманс, Я. Грімм, але лише Ф. Клуґе виокремлює префіксацію як самостійний спосіб словотворення.

Мета дослідження полягає у зʼясуванні особливостей функціонування, семантики та структури дериватів з невідокремлюваними дієслівними префіксами у сучасній німецькій мові. Досягнення мети роботи передбачає виконання наступних завдань:

–         зробити аналіз граматичних функцій невідокремлюваних дієслівних префіксів;

–         простежити вплив невідокремлюваних дієслівних префіксів на твірні основи;

–         проаналізувати закономірності формування семантики відібраних дієслів у контексті на прикладі детективного роману Паули Гослінг “Вбивство на концерті”.

Основна частина.  Невідокремлювані дієслівні префікси беруть активну участь у творенні нових лексичних одиниць. При приєднанні до твірних основ дієслів вони змінюють їхнє лексичне значення, забезпечують перехід твірних основ прикметників та іменників у дієслова, змінюють семантико-синтаксичну валентність. [6]

Для того, щоб перевірити, чи можуть невідокремлювані дієслівні префікси змінювати ознаки категорії твірної основи, необхідно протестувати дієслова за декількома критеріями.

По-перше, дієслівний префікс, який не відокремлюється, не впливає на вибір дієвідміни, тому префікси є неповноцінними складовими категорії дієслова. Таким чином, префікси be-, ent-, er-, ver-, zer- належать до дієслівних дериватів.

По-друге, приєднуючись до дієслів, що походять від прикметників та іменників, які вже вербалізовані за допомогою суфіксів -ig, -el,- er, -isier, невідокремлювані дієслівні префікси не можна назвати ядром похідних. Визначення категорії таких дієслів зумовлено суфіксом. [6]

Отже, С. Ользен, Г. Фатер [2; 3] вважають, що префікси не є самостійними категоріальними одиницями, так як вони не знаходяться у слові праворуч, не вважаються ядром слова, через що категоріальний статус цієї морфеми є невизначеним. У своїй роботі ми теж дотримуємось такої думки.

У лінгвістиці існує поняття “валентності” ‒ категорії, що характеризує відношення лінійного сполучення. Загалом, валентністю називають можливе чи необхідне оточення слова у контексті, контекстуальні зв’язки слова, співвідношення між різними частинами мови в реченні як на синтаксичному, так і на семантичному рівнях, контекстуальне сполучення слів у реченні як синтаксичних і семантичних партнерів [8].

Виокремлюють такі рівні валентності: синтаксичний, семантичний, логічний. Синтаксичну валентність розглядають як специфічне факультативне або облігаторне заповнення вільних позицій певного виду та числа. Вона урегульовує заповнення вакантних позицій факультативними чи облігаторними актинтами, їхнє відтворення частинами мови у необхідних відмінках [8]. Логічну валентність характеризують на понятійному рівні. Вона, як правило, відображає відношення між позамовними явищами. Семантична валентність регулює заповнення вільних позицій відповідно до значень та проявляється на основі сполучуваності та сумісності семантичних компонентів. Так як семантична валентність характеризується з позицій предикатної логіки, то два рівні валентності можна об’єднати в один під назвою логіко-семантична валентність [8].

Суть семантичної валентності – обмеження вибору і регуляція сумісності контекстуальних партнерів, що лежить в основі синтаксичної валентності. Відношення синтаксичної і логіко-семантичної валентностей відбувається в різних відсоткових співвідношеннях. В сукупності всі типи валентності окреслюють непросте відношення між мовою, свідомістю та реальністю. [3]

При додаванні невідокремлюваних префіксів до твірної основи, утворюються дієслова з різноманітною семантикою. Наприклад, дієслівні похідні із префіксом be- набувають наступних значень:

 • поширення дії на певну поверхню;
 • зміни стану;
 • фізичної діяльності;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • пересування, руху;
 • володіння чимось, отримання чогось.

Семантичні значення дієслівних похідних з префіксом ent-:

 • усунення, ліквідації;
 • відцентрованого напряму руху;
 • відкривання;
 • значення, що формується як наслідок спілкування пацієнса та агенса;
 • оплати, віддавання.

Семантика похідних з префіксом er-:

 • значення результативної дії;
 • набування, отримання чогось;
 • загинути, вбивати;
 • просування вперед, досягнення мети;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • зміни стану.

При додаванні до основи дієслів невідокремлюваного префікса ver-, формуються слова з наступними значеннями:

 • переміщення, віддалення;
 • припинення дії;
 • дії, помилкової за своїм результатом;
 • витрати грошей, часу;
 • створення перешкод;
 • поєднання;
 • зміни стану;
 • інтенсифікації ознаки предмета;
 • ставлення до людини;
 • спілкування;
 • віддавати/втрачати;
 • отримання чогось;
 • впливу на об’єкт.

Похідні з префіксом zer- є нечисленними в німецькій мові і діляться лише на дві семантичні групи значень, а саме:

 • значення деформування, руйнації, розподілу;
 • суперечки, роздуму, сумніву. [6]

Паула Гослінг у романі “Вбивство на концерті” використовує найбільшу кількість похідних дієслів, що містять префікс be-, зі значеннями:

 • поширення дії на певну поверхню: bedecken, bedeuten, befassen, begleiten, belassen, belegen, benutzen, besorgen, bestrafen, betonen, betreiben, bezahlen, bezeichnen;
 • усвідомлення та сприйняття: beachten, bedrohen, beeindrucken, begreifen, belämmern, bemerken, beobachten, berühren, bestürzen, betrachten, beurteilen, bezweifeln;
 • значення, що формується внаслідок спілкування агенса та пацієнта: beantworten, beauftragen, bedanken, begründen, behaupten, beschäftigen, beschließen, bestätigen, bestehen, bestimmen, beweisen; [1]

Відносно невелика кількість дієслів трапляється з префіксом –ent. Вони набувають такої семантики:

 • значення усунення, ліквідації: enthüllen, entlocken, entpuppen, entsetzen;
 • відцентрованого руху: entfernen, entgehen, entsteigen.
 • значення спілкування агенса з пацієнтом: entscheiden, entschuldigen, entsprechen, enttäuschen. [1]

Щодо дериватів із префіксом –er, то вони не є численними у романі. Здебільшого вони означають:

 • результативну дію: erbieten, erfahren, erfüllen, erreichen, ertappen, erwarten;
 • значення усвідомлення та сприйняття: erkennen, erraten, erregen, erscheinen, erschöpfen;
 • зміну стану: erklären, erstarren, erwärmen. [1]

Групою похідних дієслів, що мають найбільшу кількість семантичних значень містить дієслова з префіксом –ver. Серед всіх значень Паула Гослінг найчастіше використовує:

 • значення розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця: verfolgen, verkehren, verkriechen, verlassen, verreisen, verrutschen, verschwinden, vertragen, verziehen;
 • значення помилкової, неправильної за своїм результатом дії: verderben, verfehlen, verpassen, versäumen, verstreuen, verziehen;
 • значення витрати/використання грошей, часу тощо: verbrauchen, verdrehen, verkleistern, verkraften, verlieren, verschleudern, verwandeln, verwenden;
 • значення позитивного/негативного ставлення до людини: verärgern, verblüffen, verdrängen, verraten, verstehen, verwirren, verzweifeln.

Серед нечисленних похідних з префіксом zer Паула Гослінг використовує слова зі значенням руйнації, розподілу, деформування: zerknautschen, zertreten. [1]

Висновки: Отже, як бачимо, невідокремлювані префікси в німецькій мові, приєднуючись до твірних основ, змінюють та уточнюють їх в семантичному аспекті. В той же час, принцип правопериферійного ядра, який дає безпосередню характеристику похідним в німецькій мові, зумовлює те, що префікси не можуть визначати категоріальний статус деривата.

Проаналізувавши текст детективного роману Паули Гослінг, можна зробити висновок, що дієслова з невідокремлюваними префіксами трапляються досить часто у німецькій мові загалом та в художній літературі зокрема. Серед них найчастіше зустрічаємо похідні з префіксом ver- зі значенням розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця (verkehren, verkriechen).

Список використаних джерел

 1. P. Mord in Concert / Paula Gosling. – Berlin : Verlag Das Neue Berlin, 1988. – 224 S.
 2. Olsen S. Wortbildung im Deutschen. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur / Susan Olsen. – Stuttgart : Kröners Studienbibliothek, 1986. – 128 S.
 3. Vater H. Einführung in die Sprachwissenschaft / Heinz Vater. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1996. – 285 S.
 4. Возний Т. С. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. С. Возний. – Львів : Вид-во ЛДУ Вища школа, 1981. – 185 с.
 5. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.
 6. Деркевич Н. А. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Деркевич Наталія Альбертівна – Львів, 2008. – 229 с.
 7. Маслов Ю.С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологиии / Ю. С. Маслов // Вопросы общего языкознания. – Л., 1965. – С. 53-80.
 8. СтепановаМ. Д. Словообразование современного немецкого языка / М. Д. Степанова. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1953. –  375 с.

 

 

 

Залишити відповідь