СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

УДК: 336.6

О. М. Мельник

Магістр

Науковий керівник: Кривицька О. Р.

доцент, к.е.н.

Національний університет «Острозька академія»

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація

Розглянуто підходи різних учених до трактування поняття фінансових ресурсів підприємства. Визначено їх функції. Розкрито зміст фінансових ресурсів через наявні в них ознаки та притаманні їм властивості. Охарактеризовано критерії, яким повинно відповідати поняття фінансових ресурсів: джерела створення, форми прояву, цільове призначення.

Ключові слова. фінансові ресурси,  функції, зміст, властивості, критерії, джерела, форми прояву, цільове призначення, грошові нагромадження, кошти, капітал, доходи, надходження.

Annotation

The approaches of different scholars to the interpretation of the concept of financial resources of the company are considered. Their functions are identified. The content of financial resources through their features and their properties is revealed. Criteria have to be met by the concept of financial resources: the sources of creation, forms of manifestation, purpose are characterized.

Keywords. financial resources, functions, content, properties, criteria, sources, forms of manifestation, purpose, cash savings, money, capital, income receipts.

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство, незалежно від форми господарювання та виду діяльності, спирається у процесі функціонування на певну суму грошових коштів. Ці кошти живлять підприємство, дають йому змогу вільно розвиватись. При цьому вони безперервно обертаються, перебуваючи в грошовій чи товарній формі. Швидкість та масштаби руху коштів значною мірою визначають успішність розвитку підприємства, рівень його конкурентоспроможності на ринку. В науковій літературі відсутня єдина думка щодо трактування поняття «фінансові ресурси», тому важливим є синтез різних визначень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності фінансових ресурсів підприємств, визначенням їхніх характерних рис, джерел формування та напрямів використання займалися такі вчені як Безус Р. М., Василик О. Д., Вожжова О. Ф., Грідчіна М.В., Квасницька Р. С., Коробов М. Я., Опарін В. М., Поддєрьогін. А. М., Родионова В.М., Романенко Т. В., Рупняк М. Я., Федосов В. М.,  Оспіщева В.І., Шило В.П., Ярошевич Н.Б. та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є систематизація підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, що наводяться різними вченими та синтезувати власне, визначити їх ознаки, властивості та критерії, яким вони повинні відповідати.

Викладення основного матеріалу. Фінансові ресурси є основою діяльності підприємства, тобто саме вони стають передумовою його функціонування. Різні наукові підходи до визначення поняття «фінансові ресурси» зводяться до того, що це є кошти, які використовує підприємство на правах власності або надані у його розпорядження з метою забезпечення простого чи розширеного відтворення а також для задоволення соціальних потреб трудового колективу.

Фінансові ресурси трансформуються у діловий оборот через відповідні джерела. Вони можуть бути розглянуті з двох точок зору: як сукупність інструментів, що використовуються для залучення фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування виробничих та інших витрат організації; і як сукупність способів фінансового забезпечення діяльності організації, потенційно доступних і фактично використаних в процесі створення, становлення і розвитку організації, що забезпечують певну величину фінансових ресурсів [1].

Сам термін «ресурс» визначає засоби, які, в процесі перетворень і застосування, призводять до отримання бажаного результату. У широкому сенсі «фінансові ресурси підприємств» – це кошти, які спрямовуються підприємством на виконання визначених у плані завдань, та дозволяють досягнути бажаного економічного результату.

Фінансові ресурси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія, тому погляди українських вчених, які досліджували їх економічну сутність, досить різняться між собою. Тому для відображення всіх сторін поняття наведемо визначення різних вчених.

Таблиця 1

Визначення сутності фінансових ресурсів підприємств

Науковець Визначення

Василик О.Д.

 

Фінансові ресурси – це грошові кошти і доходи нагромаджені підприємством у ході розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і зосереджені у відповідних фондах для забезпечення безперервного розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб [2].
Венгер В.В, Романенко О.Р. Фінансові ресурси підприємств – акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб [10].

Вожкова О. Ф.

 

Фінансові ресурси підприємств – це сукупність власного капіталу, позикових і залучених коштів, які перебувають в розпорядженні підприємства, формуються як початковий, капітал і шляхом участі у подальшій операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності сприяють підвищенню економічної вигоди і рентабельності роботи суб’єктів господарювання; як економічна категорія – це відносини, які виникають між господарюючими суб’єктами у процесі формування джерел та напрямків використання коштів. Вони є об’єктом економічного впливу на підприємство [3].
Грідчіна М.В. Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат на розширене відтворення і економічне стимулювання працівників [4].

Квасницька Р. С.

 

Фінансові ресурси – це централізовані та децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і призначені для використання у відповідності з завданнями соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств [5].
Коробов М. Я. Фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди цільового призначення, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу і використовуються в статутних цілях підприємства [6].
Опарін В. М. Фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства[7].
Оспіщева В.І. Фінансові ресурси – це грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення [13].
Поддєрьогін А.М. Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств [8].

Родіонова В.М.

 

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань [9].

Рупняк М. Я.

 

Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, які формуються в процесі фінансово-господарської діяльності із внутрішніх і зовнішніх джерел, визначають фінансовий потенціал підприємства і використовуються для фінансування процесів відтворення у наступному періоді [11].
Федосов В.М. Фінансові ресурси підприємств – загальна сума власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку [12].
Шило В.П. Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань [14].
Ярошевич Н.Б. Фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення резервів тощо [15].

Джерело: побудовано автором на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Науковці виділять два підходи до визначення сутності «фінансових ресурсів підприємств». Найбільш поширеним є розуміння фінансових ресурсів як грошових коштів (фондів, доходів, накопичень), що мають цільове спрямування.

Другий підхід розглядає сутність фінансових ресурсів дещо ширше, а саме окрім грошових коштів, включаються основні й оборотні засоби. Даний підхід є більш широким з огляду саме на включення до фінансових ресурсів матеріалізованої  в активах їх частини [16].

До функцій фінансових ресурсів підприємств, котрі відображають їх сутність відносяться: забезпечення процесу виникнення підприємства; формування його стартового капіталу; формування ресурсного потенціалу; забезпечення безперервності і відтворення торговельного процесу; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення його фінансової стійкості; платоспроможності; конкурентоспроможності і ефективності господарської діяльності.

Специфічний зміст фінансових ресурсів досить повно визначається наявністю певних ознак.

По-перше, фінансові ресурси підприємства носять акумуляційний характер, тобто є фондом, що формується як результат виробництва, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу.

По-друге, це кінцевий прибуток у грошовому виразі, призначений для подальшої купівлі товарів.

По-третє, це прибутки від реалізації товарів [17].

У фінансових ресурсах підприємств виділяють такі властивості:

 • фінансові ресурси мають стадію утворення;
 • фінансові ресурси відображають відношення до власності;
 • фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
 • від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів [18].

Провадження підприємством фінансово-господарської діяльності передбачає, постійний рух грошових коштів в касі та на рахунках у банку у якості одержання доходу (виручки) від реалізації здійснення платежів. Грошові відносини, що відображають  економічний зміст сфери фінансів  виникають у процесі формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів підприємств. У відповідному значенні фінансові ресурси розглядають також через форму їх вираження, а саме, як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позичені кошти), грошові кошти і прирівняні до них потоки, грошові засоби, кошти, прибутки і надходження, що є в розпорядженні підприємства, призначені для виконання фінансових зобов’язань підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розширенням виробництва та підтримки стійкості фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта [19]. Виходячи із вищезазначеного, усі фінансові відносини підприємств можу бути умовно подані у вигляді грошових потоків і мати чіткі вартісні характеристики.

Задля визначення економічного змісту поняття «фінансові ресурси», необхідним є виділення  критеріїв, яким воно повинно відповідати. На нашу думку, цими критеріями є: джерела створення, форма прояву, цільове призначення.

Відповідно, фінансовими ресурсами можна назвати усі кошти, що поступають у розпорядження підприємства у вигляді основних і оборотних засобів. Водночас фінансовими ресурсами можна назвати і джерела фінансування основних і оборотних засобів, тобто  суму пасиву балансу. З цього слідує, що фінансові ресурси підприємств мають одночасно як грошову (у формі джерел фінансування) так і матеріальну (у формі придбаних за ці кошти активів) форми прояву. Останні постійно змінюють одна одну в процесі виробництва [19].

Вид діяльності підприємства, обсяг виробництва, а також його ефективність є основними чинниками впливу на розмір та структуру фінансових ресурсів. Обсяг виробництва та розмір фінансових ресурсів є взаємопов’язаними, оскільки мають прямий двохсторонній вплив. Нарощення / скорочення обсягів фінансових ресурсів у грошовій формі веде до одночасного зростання / скорочення придбаваних фінансових ресурсів у матеріальній формі, тобто зменшення обсягів виробництва. Останнє у свою чергу забезпечує більші / менші обсяги прибутків, а отже зростання / зменшення суми фінансових ресурсів на наступний період.

Правильно визначений обсяг фінансових ресурсів справляє позитивний вплив на діяльність підприємства, стабілізуючи її. При цьому з’являється можливість нарощення обсягів виробництва, повнішого використання виробничих потужностей, що дає можливість забезпечення повернення вкладених коштів та їх зростання.

Як нестача, так і надлишкова кількість фінансових ресурсів мають негативні наслідки, оскільки їх нестача збиває напрацьовану систему виробництва, а їх надлишок провокує або втрату цінності не вкладених у діяльність коштів, або кризу перевиробництва і як наслідок період застою [20].

Висновки. Отже, систематизувавши підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, можна представити загальне бачення цього поняття. Фінансові ресурси підприємств – це частина грошових коштів підприємства або придбані на них основні та оборотні засоби, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу, які акумулюються за рахунок власних, позичених та залучених коштів та перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат з метою забезпечення процесу розширеного відтворення, а також з метою одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської діяльності. Переважаючим в сучасній науковій думці є підхід грошового вираження фінансових ресурсів, однак їх матеріалістична форма теж не відхиляється.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Безус, Р. М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості [Текст] : дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Безус Роман Миколайович. – Д., 2008. – 211 с.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підр] /. О. Д Василик. – К.: НІОС. — 2000. — С. 76.
 3. Вожжова О. Ф. Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.07.05 / Вожжова Олена Феліксівна. – Донецьк, 2004. – 19 с
 4. Грідчіна М.В. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.
 5. Квасницька Р. С. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька //  Режим доступу: http://lubbook.net/book_281_glava_3_TEMA_1.2._Ponjattja,_sutnіst_.html
 6. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посіб.] / М.Я. Коробов. – К.: «Знання», КОО, 2000. – 378
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : [навч. посіб.] / В. М. Опарін — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
 8. Поддєрьогін. А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 9. Родионова В.М. Финансы / Под ред. Родионовой В. М..— М.: Финансы и статистика. — 1995. — С. 430.
 10. Романенко Т. В. Шляхи удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств. / Т. В. Романенко // Наукові праці. — Полтава, 2012. — Економічні науки. — С. 248-252
 11. Рупняк М. Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Рупняк Микола Ярославович. – К., 2006. – 20 с.
 12. Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник / В. М. Федосов ; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
 13. Фінанси: курс для фінансистів : [навч. посіб.] / За ред. В.І. Оспіщева . –К.: Знання, 2008.- 567 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11570718/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstv
 14. Шило В.П. Фінанси підприємств за модульною системою навчання / В. П. Шило, С.Б. Ільіна, В.В. Балабанова, І.І. Криштопа. – К.: Кондор, 2011. – 429 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14150823/finansi/finansovi_resursi_dzherela_formuvannya
 15. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 341 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1016051344809/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstva_dzherela_formuvannya
 16. Вовк І. Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи [Електронний ресурс] / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — №. 1 (4). – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf.
 17. Ватаманюк О. С. Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів [Електронний ресурс] / О. С. Ватаманюк // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109418.doc.htm
 18. Дяків В. Підходи до визначення сутнісних характеристик фінансових ресурсів підприємства[Електронний ресурс] / В. Дяків. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/3_139340.doc.htm
 19. Петик М.І. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів у забезпеченні господарської діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / М. І. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-rozvytku-ekonomiky-regionu/2008_4_1/35.pdf
 20. Мартьянов О. І. Оптимізація фінансових ресурсів підприємств України в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс / О. І. Мартьянов, Т. О. Макух. – Режим доступу: http://esteticamente.ru/portal/soc_gum/sru/2010_1/index.htm

Залишити відповідь