Позиковий капітал підприємства

У статті висвітлена сутність позикового капіталу, наведені показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.
Ключові слова: капітал підприємства, позиковий капітал, фінансовий стан підприємства, рентабельність, кредит.

В статье освещена суть заемного капитала, приведены показатели влияния заемного капитала на финансовое состояние предприятия. Представлены основные приемы анализа финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: капитал предприятия, наемный капитал, финансовое состояние предприятия, рентабельность, кредит.

The article deals the nature of debt capital, shows indicators of the impact of debt capital on the financial state of the enterprise. Presented the basic techniques of financial analysis enterprise.
Key words: capital of the enterprise, debt capital, enterprise’s financial state, profitability , credit.

Постановка проблеми. Підприємство в умовах ринкової економіки не може діяти без залучення фінансового капіталу, яке є джерелом формування його майна. Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Під час залучення позикового капіталу підприємство повинно визначити свій фінансовий стан та оцінити, на скільки вплинуть позикові кошти на рентабельність підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню значення та особливостей позикового капіталу, а також оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багров В.П., Баканов М.І., Богма О.С., Бойчик І.М., Бугай В.З., Єлейко Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М., Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Машлій Г.Б., Мних Є.В., Негашев Е.В., Подолянська В.О., Руденко Л.В., Савицька Г.В., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньова С.Н., Сторожук Т.М., Чупіс А.В., Шеремет А.Д., Яріш О.В. та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні поняття «позиковий капітал», а також у виявленні впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
̶   розкрити сутність позикового капіталу підприємства;
̶   висвітлити види і форми позикового капіталу;
̶   визначити джерела формування позикового капіталу підприємства;
̶   оцінити показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке підприємство для своєї діяльності потребує залучення позикового капіталу, якщо відсутні власні кошти. Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. Їх використання дає можливість приросту рентабельності власного капіталу. Проте є і негативний вплив позикових коштів, а саме пониження рентабельності, ліквідності, ділової активності та погіршення фінансового стану підприємства в цілому.
Для початку визначимо сутність позикового капіталу та розглянемо види і форми цього капіталу.
Науковці трактують поняття «позиковий капітал» по-різному. За І.О. Бланком, позиковий капітал – це залучені для фінансування розвитку підприємства на основі повернення грошові кошти та інше майно, або кошти чи інші майнові цінності, що залучають для фінансування розвитку підприємства, на поворотній основі [4, с. 60].
А.М. Поддєрьогін зазначає, що позичковий капітал – це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, платності, поверненості [9, с. 229].
В.М. Матвєєва тлумачить позиковий капітал як капітал компанії, отриманий в результаті випуску нею облігацій [7, с. 67].
В економічному словнику доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного йдеться про те, що позиковий капітал − це грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на певний термін у користування за здалегідь обумовлену плату у вигляді процента. Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових заощаджень населення та інших джерел [8, с. 256].
Позиковий капітал поділяється за такими ознаками (табл.1):

Таблиця 1

Класифікація позикового капіталу підприємства*

Ознака

Класифікація

Строковість
 1. короткостроковий (до 12 місяців)
 2. довгостроковий (понад 12 місяців)
Капіталодавець
 1. банки та інші фінансово-кредитні установи
 2. постачальники та клієнти
 3. власники
 4. персонал
 5. держава
Умови одержання
 1. згідно з кредитним чи іншим договором
 2. за відсутності договору
Цілі використання
 1. здійснення інвестицій
 2. поповнення оборотних активів
Форми залучення
 1. грошова форма
 2. лізинг (у формі обладнання)
 3. товарна форма
 4. інші
Забезпечення
 1. забезпечені заставою
 2. забезпечені гарантією
 3. з іншим забезпеченням
 4. незабезпечені

*Джерело: [9].

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку позиковий капітал поділяють на довгостроковий та поточний. Також до складу позикового капіталу відносять доходи майбутніх періодів.
У П(с)БО 11 «Зобов’язання» зазначено, що поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. А довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями [2].
Так поділяє позиковий капітал і О.О. Терещенко. Під довгостроковими зобов’язаннями, на його думку, слід розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних місяців. Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями необхідно розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу [11].
Підприємства задля розширення своєї діяльності залучають такі основні види позик:
̶   банківський кредит – позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання;
̶   фінансовий лізинг – господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу;
̶   комерційний (товарний) кредит – це окремий вид комерційного кредиту, коли кредит надається у товарній формі, а погашається у грошовій з відстрочкою або розстрочкою платежу;
̶   облігаційні позики – це форма випуску облігацій підприємством на певних, заздалегідь застережених правових умовах.
Отож, для оцінки впливу позикового капіталу підприємства на фінансовий стан використовують ряд показників, а саме:
1. Показники фінансової стійкості (абсолютні та відносні).
Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [10, 572 с.]

Таблиця 2

Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості*

Абсолютні показники

Відносні показники

Наявність власних джерел для формування запасів Коефіцієнт автономії
Наявність власних і довгострокових позикових джерела формування запасів Коефіцієнт концентрації
Основні джерела формування запасів Коефіцієнт фінансової залежності
Надлишок (+) / нестача (-) власних джерел формування запасів Коефіцієнт фінансової стійкості
Надлишок (+) / нестача (-) власних і довгострокових джерел формування запасів Коефіцієнт фінансового ризику
Надлишок (+) / нестача (-) основних джерел формування запасів Коефіцієнт маневрування
Тип фінансової стійкості Індекс постійного активу

*Джерело: [9].

2. Показники фінансового левериджу.
Ефект фінансового левериджу (ЕФЛ) – це показник, що відображає рівень прибутку (або збитків), що додатково генерується, на власний капітал при різній частці використання позичкових засобів.
Принциповий алгоритм розрахунку ЕФЛ наводиться І.О. Бланком [3, 360 с.]:

1,                                    (1)

де СНП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %;
ПС – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %;
ЗК – середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;
СК – середня сума власного капіталу підприємства.

3. Показники рентабельності підприємства:
• Коефіцієнт рентабельності активів:

2                                                (2)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
А – сума активів, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

3                                                 (3)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ВК – власний капітал підприємства, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності:

4                                                  (4)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ЧД – чистий дохід підприємства, тис. грн.

4. Показники оборотності:
• Коефіцієнт оборотності капіталу:

5                                                    (5)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.
• Тривалість обороту капіталу:

6                                                    (6)

      • Коефіцієнт закріплення капіталу (коефіцієнт капіталомісткості):

7                                                    (7)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.

5. Показники ліквідності підприємства.
Ліквідність підприємства –– це мобільність підприємства, його можливість за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел оперативно знайти резерви платіжних засобів, необхідних для погашення боргів і постійно підтримувати рівновагу між обсягами і термінами перетворення активів у грошові кошти і обсягами і термінами погашення зобов’язань [6].
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
За загальним правилом баланс вважається ліквідним, якщо: A1 ≥ П1, A2 ≥ П2, A3 ≥ П3, A4 ≤ П4 [1, 281].

Висновки. Залучення позикових коштів для фінансування діяльності підприємства має певний вплив на його фінансовий стан. Використання позикового капіталу можна досліджувати за допомогою показників ліквідності та фінансової стійкості. Для визначення ліквідності та фінансової стійкості використовують абсолютні та відносні показники, на основі яких формують висновки щодо фінансового стану підприємства. У процесі оцінки впливу позикового капіталу на фінансовий стан аналізують його ефективність використання. Одним із найважливіших інструментів при цьому може бути ефект фінансового левериджу, який відображає рівень прибутку або збитку, що додатково генерується на власний капітал при різній частці використання позикових засобів.

Література

 1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – №49/121, 26.01.2001. – Режим доступу:    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – № 20, 31.01.2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.
 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр,  2000. – 512 с.
 5. Ємельянов О.Ю. Оцінка економічної ефективності використання позикових коштів // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип.4. К., 1999. – 111 с.
 6. Кадерова Н.Н. Корпоративне финансы: учебное пособие / Н.Н. Кадерова. – Алматы – Экономика, 2008. – 376 с.
 7. Матвеева В.М. Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я. / Матвеева В.М. – М.: “Дело и сервис”, 1998. – 192 с.
 8. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 9. Поддєрьогiн А.М. Фiнансовой менеджмент: пiдручник / А.М. Поддєрьогiн. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.
 10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 2-вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
 11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
 12. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.

Залишити відповідь