ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗЕТНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Ковч Аліна (м. Остог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗЕТНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

У статті подано основні особливості лексики заголовків англомовних періодичних видань та вказано необхідність їх вивчення студентами спеціальності «Журналістика» .

Ключові слова: заголовок, лексика, термін.

 В статье представлены особенности лексики заголовков англоязычных периодических изданий и обозначено необходимость их изучения студентами специальности «Журналистика».

Ключевые слова: заголовок, лексика, термин.

 The article deals with the peculiarities of the vocabulary of the headlines in English and defines the necessity of their analysis by the students of the journalism department. 

Key words: headline, vocabulary, term.

      Заголовок є чи не найважливішою частиною як газетної структури, так і будь-якого твору будь-якого стилю. Завдяки своїй «сильній» позиції саме заголовок привертає увагу читача, формує його думку про те, що написане далі, тоді вже свою роль відіграє стаття, фотографія чи цитата. Заголовок визначає характер роботи, він є її своєрідною рекламою. В газетах заголовок відіграє особливу роль. Він покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що публікується. У той же час назва статті актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем.

      Студентам, які в майбутньому стануть журналістами, необхідно вивчати особливості заголовків не лише українською, а й англійською мовою, тим самим покращуючи свої знання як у медіа-галузі, так і в галузі філології. Назви статей необхідно активно застосовувати для опанування мови, адже в них використовують найновішу, найактуальнішу та найбільш вживану лексику. Здобуті знання згодяться не лише в професійній діяльності, а й у всьому, що потребуватиме обізнаності в англійській мові.

      Мова газетних публікацій є, в основному, стилістично нейтральною, оскільки переважна більшість слів відповідають встановленим літературним нормам та є неемоційними. Однак, в області лексики для заголовків англійських газет характерне часте використання невеликого числа спеціальних слів, що складають свого роду «заголовний жаргон»або«заголовні кліше»:

ban – Ban On Cell Use By Drivers Urged

bid – THE CHAMPIONS; Mining Companies Back Friend’s Bid for Senate

claim – Islamists Claim Egypt’s Mandate In Early Voting

crack – U.S. Pressing Its Crackdown Against Leaks

crash – Carnage on Highway in Bronx After Crash Tears a Bus Apart

cut – WISCONSIN SENATE CUTS BARGAINING BY PUBLIC SECTOR

dash – The Debt Deal That Wasn’t: A Bit of Hope, Quickly Dashed

hit – A Metropolitan Opera High Note, as Donations Hit $182 Million

move – Putin Once More Moves to Assume Russia’s Top Job

pact – In Greek Pact, Compromises And Intrigues

plea – EX-N.S.A. OFFICIAL TAKES PLEA DEAL; SETBACK FOR U.S.

quit – NBC Executive Who Delivered Olympics Quits

rush – In Rush To Assist A Solar Company, U.S. Missed Signs

slash – Polemicist Who Slashed All, Freely, With Wit

credit – Markets Expected Credit Ruling, But Risks Remain, Analysts Say

та ін. Особливістю такої «заголовкової лексики» є не лише частота її вжитку, але й універсальний характер її семантики. Слово pact в заголовку може означати не лише «пакт», але й «договір», «угоду», «операцію» і тому подібне. Дієслово hit може бути вжите у зв’язку з будь-яким критичним виступом. Вid має на увазі і «заклик», і «запрошення», і «спробу досягти певної мети» і т.д. [7; с.130].

     Ці нескладні на перший погляд слова є багатозначними, і досить часто незнання можливих українських еквівалентів може призвести до помилкової інтерпретації як назви, так і всієї публікації.

      Часто в заголовках газетних статей політичні терміни замінюються коротким «модним» словом, яке вживається скоріше з метою вразити, ніж проінформувати, наприклад: probe замість «indepth investigation», slam замість «criticize severely», slash замість «make sweeping or random cuts», is set to замість «is preparing to»: NHO Slammed [5]. Журналісти за допомогою таких слів намагаються привернути увагу читачів, зацікавити їх. Длястудентів, які, можливо, матимуть справу із англомовними виданнями, знання такої лексики буде дуже доречним.

       Газетний стиль має специфічні риси словникового запасу, в якому часто вживаються:

1) Спеціалізованіполітичнітаекономічнітерміни: confederation, senate, workforce, national election, Prime Minister, referendum, liberal, democracy, election campaign, premier [3].

2) Політичніслова, якінеєтермінами: business, politics, champion, motion, people, power, defender [3].

3) Скорочення. Середнихчастовикористовуютьсяназвиприватнихтадержавнихустанов, політичнихорганізацій, промисловихорганізаційтаін.: CNRL (Canadian Natural Resources Ltd.), CEPA (Canadian Environmental Protection Agency), CT (Canada Trust) [4] таін.

4) Неологізми. Публіцистичний стиль швидко реагує на нові тенденції в розвитку суспільства шляхом поповнення словникового запасу словами на їх позначення. Наприклад, To muse on how we might do things better – для позначення непевності суспільства; Canadians were not exactly Obamaed by any of the party leaders – неологізм, утворений дериваційним шляхом від власного імені політичного діяча [2].

      У газетних заголовках особливо широко використовуються жаргонізмиталексичні елементи розмовного стилю, наприклад,  Cops Guilty Of Shooting Six In New Orleans. Уміння журналіста відрізнити навіть загальновживаний жаргонізм від стилістично нейтральної лексики і вдало його використати допоможе дуже влучно підібрати заголовок або ж уникнути небажаних непорозумінь між автором і читацькою аудиторією.

      Вивчення англійської мови за допомогою заголовків англомовних періодичних видань сприяє поглибленню знань як в іноземній мові (оскільки не лише збільшується словниковий запас, а й досліджується семантика слів), так і у сфері мас-медіа (використання широковживаної і разом з тим характерної саме для газетної мови лексики під час дослідження заголовків), що є особливо корисним для студентів спеціальності «Журналістика».

 

Література:

1.Longman Exams Dictionary, Pearson Education, 2006.

2.The Edmonton Journal. October 25, 2008.

3.Vegreville Observer. November 28, 2007.

4.Vegreville Observer. October 17, 2007

5.The Wahsington Post, January, 26, 2010

6.Зененко Н.В. Лексико-грамматическая специфика газетно-публицистического стиля речи: Автореф. дис. …канд. фил. наук. – М., 2004. –16 c.

7.Малюга Е.Н. Роль заголовков и подзаголовков в англо-американской прессе // Язык, сознание, коммуникация. – Москва. – 2005. – № 21. – С. 129–138.

 

 

Відомості про авторів: Ковч Аліна Миколаївна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Залишити відповідь