РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО СЕРВІСУ YAHOO!ANSWERS)

І.Б.Карпа

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

 

У статті розглядаються особливості реалізації функції аргументації в електронних текстах інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers. Встановлено, що аргументація як процес переконання в текстах Yahoo!Answers містить два компоненти Тезу і Підґрунтя.

Ключові слова: функція аргументації, інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers, електронний текст, віртуальна комунікація, Теза, Підґрунтя.

В статье рассматриваются особенности реализации функции аргументации вэлектронных текстах информационно-справочного сервиса Yahoo!Answers. Установлено, что аргументация как процесс убеждения в текстах Yahoo!Answers состоит из двух компонентов – Тезиса и Основания.

Ключевые слова: функция аргументации, информационно-справочный сервис Yahoo!Answers, электронный текст, виртуальная коммуникация, Тезис, Основание.

This article addresses the peculiarities of realization of the argumentative function in electronic texts of the information-and-reference service Yahoo!Answers. It is established that argumentation as the process of persuasion in Yahoo!Answers texts contains two components – Claim and Warrant.

Key Words: argumentative function,information-and-reference service Yahoo!Answers, electronic text, virtual communication, Claim, Warrant.

 Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. Віртуальна комунікація, орієнтована на залучення великої кількості комунікантів, задоволення їх потреб у наданні та отриманні інформації, формуванні певних статусних переваг у процесі мовлення, системи цінностей і пізнавального потенціалу в межах окремого тексту, викликає особливий інтерес лінгвістів. Як комунікативне середовище у нашому дослідженні використовується інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers – веб-сайт, створений за структурою питання – відповідь (Q&A), де зареєстровані користувачі мають право задавати запитання і відповідати на них. Оскільки віртуальна комінікація в Yahoo!Answers реалізується у формі електронних текстів, у контексті даної статті вважаємо доцільним окреслити одну з домінантних функцій текстів у даному комунікативному середовищі – аргументативну.

Метоюданого дослідження є виявлення особливостей реалізації функції аргументації в  інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers.

Завдання: 1) визначити компоненти аргументації як процесу переконання в електронних текстах Yahoo!Answers; 2) з’ясувати аргументативні механізми впливу на ментальну сферу адресата в Yahoo!Answers.

Предметом дослідження є електронні тексти англомовного сегменту інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers, об’єктом – лінгвістичні і екстралінгвістичні засоби реалізації функції аргументації у текстах Yahoo!Answers.

Функція аргументації передбачає реалізацію функцій мовних висловлювань в тексті і слугує базою для інтерпретації іллокутивних функцій, які оперують у ньому. “У процесі аргументування мовець реалізує себе як мовна особистість, демонструючи свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію” [Белова 1997, с. 5]. Отже, аргументація виникає внаслідок внесення у текст певних авторських позицій, тобто функція аргументації може розкриватися через провокацію мовної діяльності, що може частково виявлятися, зокрема, в ситуаціях доведення позиції.

Аргументація як процес переконання виконує шість різних функцій: дані, висновок, обґрунтування, попередні судження, кваліфікування аргументації і умови, при яких допускаються винятки. Більша частина цих функцій у реальному аргументуючому тексті переважно відсутня [Eberenz 1981, с. 197], тому в рамках опису дискурсу слід говорити передовсім про “аргументативні функції як семантичні відношення всередині тексту, які мають на меті доказ чи аргументування” [Eco 1979, с. 298]. До трискладової функціональної моделі аргументації С. Тулміна, яку ми обираємо за основу аналізу одноіменної функції в Yahoo!Answers, входять такі базові компоненти: Теза (Claim) – судження, яке можна стверджувати або заперечити,  Дані (Data) – факти і події, висловлена думка, Підґрунтя (Warrant) – виправдання чи підтримка, яка, власне, виступає аргументацією і складається з “аргументу” та “загального правила” [Toulmin 1958, с. 87]. Ми вважаємо, що до складу електронного тексту, який має на меті переконання й аргументацію позиції мовця, входять два компоненти: Теза і Підґрунтя.

Отже, таке розуміння передбачаєекспліцитну та імпліцитну аргументацію. Наприклад, автор повідомлення чітко аргументує свої поради щодо виживання у критичній ситуації, структуруючи та сегментуючи текст повідомлення, тим самим послідовно підводячи адресата до логічного висновку (Тези) про спільні риси поведінки за різних обставин. У текстах  Yahoo!AnswersТеза висувається переважно на початку відповіді на запитання:

Теза: Depends on the situation.

But survival is a very broad term, and it’s unclear what your starting situation is vs. what your realistic prospect of getting out is.  

Підґрунтя However, that said there are some commonalities

1. BE CALM […]

2. Get out of danger […]

3. Уou have to do a couple of things immediately […]

4. Assess what resources you have available to you […]

5. Аccess to identification criteria […]

6. Уou need to determine how best to get out of the situation in hand […]

7. Be prepared to travel VERY lightly[…]                          [Night Shyamalan2009;

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923AAPdL1H].

Ключовою ідеєю цієї Тези є твердження, що у будь-якій критичній ситуації, спрямованій на виживання, є спільні риси. У даному електронному тексті поєднуються експліцитна (Підґрунтя) та імпліцитна (сегментація, нумерація) аргументація. Підґрунтяхарактеризуєтьсявикористаннямпереважноспонукальнихречень (set aside everything you want to take, and all the money you intend to bring. Then take 1/2 of the stuff away and add twice as much more, Be Calm, Get out of danger), якідаютьзмогувисловитисудженнявкатегоричнійформі, атакожумовногоспособу (If you are stranded on an Island you need to do some things that you might not need to worry about, if you were trying to escape from …), питальнихречень (Do you need money, access to identification criteria?), розповіднихтипівречень (Beyond the immediate needs of acquiring the basic life necessities – […], you need to determine how best to get out of the situation in hand), щодопомаєдатирозгорнутепоясненнявисунутійТезі. Повтор дієслова need концентрує увагу на предметі аргументації та Тезі.

Специфіка аргументації як виду комунікативного процесу і виду мовленнєвого впливу визначається атмосферою конфліктності, під якою розуміють “когнітивний і/або аксіологічний дисонанс” [Белова 1997, с. 281]. Подолання цього дисонансу лежить у підґрунті формування комунікативного комфорту, отже, постає умовою ефективного функціонування мовця як суб’єкта діяльності і мовного середовища, як набору відповідних умов для задоволення комунікативних потреб.

Аналізуючи теорію когнітивного дисонансу, В.Ф. Іванов зазначає: важливим показником є ступінь дисонансу, від якого залежить інтенсивність прагнення комуніканта до зменшення дисонансу [Иванов 2009, с. 37]. На рівні віртуальної комунікації в Yahoo!Answers слід говорити про включення механізмів аргументації у відповіді, тобто уникнення дисонансу між комунікантами шляхом продовження спілкування з обраної теми. Крайніми проявами функції аргументації стає Інтернет-залежність користувачів Yahoo!Answers і, як наслідок, – уникнення реальності задля своєї реалізації у віртуальному просторі, самоствердження через високий статус у даному середовищі.

Важливою також є можливість формування соціальної ролі у повідомленні відповідно до настанови та очікувань від спілкування.

Наступне запитання відображає сумнів, хезитацію виражену реквестивними мовленнєвими актами з використанням модальних дієслів (ShouldI, HowcanI), вказує на важливість проблеми нелегальної міграції капіталізацією виділеного фрагменту та формує свої очікування від спілкування: (Ineedtosupportmyargument, PleaseIneedhelp).

 I’m doing Oral Presentation on ILLEGAL IMMIGRANTS. How can I start..? I need to support my argument. Should I be for or against ILLEGAL Immigrants? Please I need help[BiH. ILLegal Immigration!!!!?2008;  http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s].

Відповідь учасниці коментування з ніком Amandahдемонструє включення до тексту повідомлення  аргументів ствердження власної позиції з метою переконання адресата та захисту своєї точки зору, висловленої у Тезі:

Теза:Amanda hI don’t know that you can be “for” illegal immigration. It is dangerous. Many people set off from Mexico and don’t arrive on this side.

Підґрунтя: If you are NOT supportive of illegal immigrants I would say, Illegal immigrants endanger our country not only economically but also culturally. Then, I would go into the economic impact and the effect on our culture when so many from other cultures don’t share our collective “values“.

Авторповідомленнявиразноокреслюєсвоюпозиціюкапіталізацієюзаперечноїчастки NOT supportiveтамотивуючизагрозувіднелегальноїміграціївживаннямкласифікуючихконекторіваргументативногодискурсуприслівників, якіпоходятьвідприкметників [Белова 1997, с. 98] endanger economically, culturally. Неодноразовеповтореннясловосполучень, похіднихвідприкметників economical і cultural, даєзмогувисловитисудженняпрореальнунебезпекудляколективнихцінностейамериканськогосуспільствазбокунелегальнихіммігрантів.

Аргументаціяодинізможливихшляхівреалізаціїзадуму, – вважає      В.З. Демянков [Демьянков 1989, с. 13], томунаобєктивневисвітленняпроблемита  намаганнядативичерпнувідповідьщодопроблеминегативнеставленнямовцяневпливає:

If you are for them, I would say, “Our statue of liberty reads, give us your weak, your poor, your huddled masses yearning to be free. Our country was built on immigrants,a safe place for those escaping persecution, needing religious freedom. How can we as a country turn our backs on the premise of our country and turn away those who need us most?”

Таким чином, у даному тексті повторення присвійного займенника your та вказівного those для позначення злиденних мас іммігрантів вказує на жалісливе, дещо зневажливе ставлення до них. Аргументом допомогти потребуючим є звернення до історії, а вживання метафори asafeplace для позначення країни, яка завжди надавала притулок переслідуваним, закликає до співчутливості. Проте сам факт капіталізації заперечної частки NOTі традиційний спосіб написання прийменника forthemімпліцитно відображає висловлене в Тезі судження: Idontknowthatyoucanbeforillegalimmigration.

  Отже, дослідження аргументації у кожному конкретному випадку переконання адресата повинно базуватися на формуванні аргументативного дискурсу в межах комунікативного середовища Yahoo!Answers. Аргументативний дискурс розкривається в Yahoo!Answers через можливість здійснення інтерактивної взаємодії, не обмеженої категоріями простору і часу, за умови належної якості технічного забезпечення та можливість використання різних синтаксем, що властиві середовищу спілкування (від невербальних засобів до різного регістру написання тексту).

Дія механізму повтору нагадує навіювання [Белова 1997, с. 108], таким чином, мовець успішно відстоює свою точку зору і впливає на ментальну сферу реципієнта, наприклад, багаторазове повторення опозиції Ifyoufearstayout(якщо ти боїшся – тримайся подалі) використовується з аргументативною метою у такому електронному тексті:

fullofsu..     What is the best state to live in the U.S.A.?

Теза: AmusedOn. It depends on which natural disasters you are trying to avoid.

Підгрунтя:  If you fear hurricanes, stay out of Florida (Though we do have the lowest unemployment rate in the nation right now )

If you fear earthquakes, stay out of California…

If you fear twisters & tornados, stay out of the midwest and southwest.

If you fear nor’easters and blizzards and cold weather, stay out of the north east & Mountain states.

If you fear bible thumpers and neo-con racists, stay out of the south.

If you fear hypocracy and greed coupled with backstabbing lying bastards, stay away from Washington DC.

Теза:  I think that leaves may be one or two states….

Good luck with that!.

Наведений приклад кваліфікуємо як типовий зразок навіювання, впливу на ментальну сферу реципієнта для аргументації висловленої Тези. У кінці тексту на підставі уникнення природних катаклізмів, описаних у іронічному контексті, мовець доходить висновку про існування одного або двох найкращих штатів (that leaves may be one or two states….), які не ввійшли до цього списку.

Наступний коментар висловлює тезу, що найкращим штатом є Каліфорнія. Це досягається іронізуванням над вимовою губернатора  штату Арнольда Шварценеггера (KHALIFORNYA) та введенням паронімічної атракції SUN FUN AND SAND з метою викликати у реципієнта приємні асоціації, для аргументації свого бачення хорошого вибору: Теза: Bianconero till I die KHALIFORNYA ————-> THE WAY ARNOLD SAYS IT. Підґрунтя: SUN FUN AND SAND THROUGHOUT THE YEAR [fullofsu… 2006; http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXKVg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF].

Реакція автора запитання на найкращу відповідь вказує на ефективність попереднього аргументу і задоволення потреби мовця: AskersComment: liketheArnoldtouch.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті дослідження ми доходимо висновку про застосування суто формальних ознак аргументації в текстах Yahoo!Answers (нумерації, сегментації), та включення багатьох чинників переконання і ствердження позиції. Як правило, механізм аргументації проявляється завдяки акцентуванню на особистих характеристиках мовців у Підґрунті, появі актуальних асоціацій (як от нові для співрозмовників аргументи при з’ясуванні якого-небудь питання або асоціації, породжені фактами). Аргументи застосовані у Підґрунті обґрунтовують задум, викладений у Тезі, що в кінцевому рахунку свідчить про ефективність адресанта для віртуальної комунікації.

Відзначимо також, що ретельне вивчення даної функції в іншому комунікативному середовищі може стати предметом окремого дослідження на основі узагальнень, що стали результатом аналізу електронних текстів інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова. – К. : Астрея, 1997. – 311 с.

2. Демьянков В. З. Эффективность аргументации как речевого воздействия /  В. З. Демьянков // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М. : ИНИОН АН СССР, 1989. – С. 13 – 40.

3. ИвановВ. Ф. Аспекты массовой коммуникации // Теории и модели масcовой коммуникации / В. Ф. Иванов. – К. : ЦВП, 2009. – Часть III. – 330 с.

4. BiH. ILLegal Immigration!!!!? – 2008. – Режимдоступу :

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s.

5. Eberenz R. Tempus und Textkonstitution im Spanischen : Eine Untersuchung   zum Verhalten der Zeitform auf Satz- und Textebene / R. Eberenz. – Tubingen, 1981. – 246 S.

6. Eco U. The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of the Texts /           U. Eco – Indianapolis : Indiana University Press, 1979. – 273 p.

7. fullofsu… What is the best state to live in the U.S.A.? – 2006. – Режимдоступу: http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXKVg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF. – 2006.

8. Night Shyamalan. What are your best tips for getting through a difficult survival situation? – 2009. – Режимдоступу:

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923AAPdL1H

9. Toulmin S. The uses of argument / S. Toulmin. – Cambridge : Cambridge UP, 1958. – 385 р.

 

Залишити відповідь