ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Г. Р. КЛІНТОН

 

Балагур О. А

 

                   ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Г. Р. КЛІНТОН

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Г. Р. Клінтон за період 2009-2013 роки, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the Secretary of State H. R. Clinton during the period 2009-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є сім промов Гілларі Родем Клінтон за період 2009-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов державного секретаря США Гілларі Родем Клінтон за період 2009-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

В результаті аналізу промов ми дослідили основні лексико-стилістичні ознаки промов Гілларі Клінтон та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промова Клінтон фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють людей. Це такі основні теми як: свобода та рівність, соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, війна та тероризм (таблиця 1).

Левова частка тем Гілларі Клінтон припадає на свободу та рівність, соціальні питання, рівність громадян США незалежно від віку, статі, кольору шкіри та національності. Гілларі є яскравим прикладом демократії та боротьби за свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 78 19,5%
Освіта 32 8%
Суспільство 63 15,5%
Економічні питання 68 17,5%
Тероризм та війна 81 20,2%
Політичні питання 76 19,3%
Всього 398 100%

 

Разом із вище перерахованими темами питання тероризму, війни, нестабільної економіки також гостро постають у промовах. Необхідність боротьби за власну країну, життя та майбутнє процвітання своєї країни турбує Клінтон. У своїх промовах вона кожного разу доносить аудиторії важливе повідомлення: «боротьба мирним шляхом». Кожне спілкування із людьми – це важлива частина боротьби, саме тому на тему терору та війни припадає 20,2% лексики. Постійно трапляються такі слова як: terrorist attack, fear, threat, to enslave, to protect, to resolve, rapist, behead civilians, terrorist network, radical jihadism, enemy, to struggle, technical assets, troops, combat, airstrikes, confidence, opposition units, dictator, strategy, military force та інші [3, 4, 5].

Гілларі Родем Клінтон у своїх промовах наголошує на небезпеці з боку ісламського терористичного угрупування Аль-Каїда:

Lets take one example. We’ve had a lot of conversation about ISIS in the last week, let’s not forget Al Qaida. They still have the most sophisticated bombmakers, ambitious plotters and active affiliates in places like Yemen and North Africa, so we can’t just focus on Iraq and Syria — our counterterrorism efforts on a wider scope [4].  Ця частина промови є яскравим прикладом її занепокоєння у терористичних діях ісламського угрупування. Клінтон ніби попереджує, що Аль-Каїда все ще володіє здібними людьми, що виготовляють бомби та інші вибухові пристрої у Ємені та Північній Африці, тому США не можуть тримати у фокусі лише Сирію та Ірак, тому її пропозиція – це жорстка підготовка та унеможливлення засобів противника.

Гілларі Клінтон також виступає за підтримку курдів у їхній боротьбі за територію та права в Іраку:

Now, the obstacles to achieving this are significant. On the Iraqi side of the border, Kurdish forces have fought bravely to defend their own lands and to re-take towns from ISIS, but the Iraqi national army has struggled, and it’s going to take more work to get it up to fighting shape [4]. Клінтон говорить про безстрашну та сміливу боротьбу курдів задля захисту їх територій та спроб відвоювати землі у Ісламської держави. Вона із пригнічення повідомляє про поразку курдів та настроює американців щодо важливості надання американських військ на допомогу у відвоюванні територій та підготовці до війни.

Наступною, не менш важливою темою промов Гілларі Клінон є тема свободи та рівності – 19.5%. На основі аналізу семи промов ми підрахували, що слово freedom вживалося 43 рази, а слово liberty – 10 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу Держсекретаря США Гілларі Клінтон налічує 78 лексичні одиниці. До таких лексичних одиниць належать: solidarity, partnership, diplomacy, equality, civil liberties, preservation, kindness, fairness, human rights, peace, precious freedoms, transparency, asylum, dignity, antiSemitism, sexual orientation та інші.

Клінтон пригадує часи кризи та її подолання шляхом свободи самовираження, свободи вільного віросповідання, свободи слова, які Елеонора Рузвельт, жінка із великої літери, змогла впровадити та дати життя у Декларації прав людини. На цьому вчинкові, за словами Клінтон, базується теперішня стабільність та рух уперед.

Гілларі Клінтон базує свої промови на історії та ніколи не забуває про демократичних засновників, таких як Теодор Рузвельт:

You know, President Roosevelts Four Freedoms are a testament to our nations unmatched aspirations and a reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy lifted up a nation and inspired presidents who followed [2]. «Чотири свободи» Рузвельта постають ключовими у промовах Клінтон, коли вона переконливо говорить за демократичні права та свободи. Саме вони мають стати за словами держсекретаря США своєрідною згадкою про незавершену роботу на удосконаленням у своїй країні та за кордоном.

Наступною темою промов Гілларі Клінтон є політична сфера, яка налічує 76 лексичних одиниць (19.3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Franklin Roosevelt, Bill Clinton, bin Laden, Charles Overby, Edward Kaufman, Loretta Sanchez тощо), посади та власні назви (Mayor, President, Prime Minister, Secretary, Wall Street, the United States, Legal Services Corporation, Senator, Representative, Ambassador тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (council, international coalition, political transition, Congress, Senate, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У промові Гілларі про Інтернет свободу (Secretary of State Hillary Clintons Speech on Internet Freedom) вона говорить про проблему продажності виборців:

We have to stop the endless flow of secret, unaccountable money that is distorting our elections, corrupting our political process, and drowning out the voices of our people. We need Justices on the Supreme Court who will protect every citizen’s right to vote, rather than every corporation’s right to buy elections [2]. Держсекретар наголошує на важливості суду та його рішення, яке повинне захистити кожного громадянина країни у своїх правах на голосування.

У  своїй промові Клінтон висловлюється із подякою людям, які працювали та працюють у тих самих напрямках, що й вона:

I wish to acknowledge Charles Overby, the CEO of Freedom Forum here at the Newseum; Senator Edward Kaufman and Senator Joe Lieberman, my former colleagues in the Senate, both of whom worked for passage of the Voice Act, which speaks to Congress’s and the American people’s commitment to internet freedom [2]. Держсекретар оперує такими лексичними одиницями із політичної тематики як посади, політики, назви політичних організацій та форумів. Важливою також є подяка американському народові у сприянні розповсюдженню знань про свободу в Інтернеті.

Ще однією із тем політичного лідера близько перегукується із темою політики, це економічні питання. Ця сфера налічує 68 лексичних одиниць, маючи загалом 17.5% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, bargain, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry тощо.

У промові держсекретаря США 22 березня 2010 року (Remarks at the 2010 AIPAC Policy Conference, Washington, DC) Гілларі коментує погану роботу Республіканців:

What happened? Well, instead of a balanced budget with surpluses that could have eventually paid off our national debt, the Republicans twice cut taxes for the wealthiest, borrowed money from other countries to pay for two wars, and family incomes dropped. You know where we ended up [7]. Замість сталого бюджету країни, який зміг би покрити національний борг, вона констатує про врізання Республіканцями податків для найзаможніших, позику в інших країн задля ведення двох війон та бідність сімей.

У цій промові Клінтон переконливо заявляє, що американці стараються на повну та заслуговують найкращого, вона вселяє надію та силу в свою аудиторію називабчи американців саме тими людьми, які вирішують будь-які проблеми (problem solvers):

At our best, thats what Americans do. We’re problem solvers, not deniers. We don’t hide from change, we harness it. But we can’t do that if we go back to the top-down economic policies that failed us before. Americans have come too far to see our progress ripped away [7].  Держсекретар знову наголошує на важкій та довгій праці, що зроблена, та результати якої (праці) можуть зникнути, якщо обрати економічно нестабільний та неправильний шлях Республіканців.

Важливою темою усіх промов Гілларі Клінтон є соціальна сфера. Оскільки Держсекретар – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема налічує 63 лексичні одиниці (15.5%) та включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоровя, збереження навколишнього середовища, міграція, рівень життя: leadership, ethnic minority, to contribute, confidence, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power тощо.

Як ми зазначали вище, Гілларі високо цінує Теодора Рузвельта за демократичні ідеї та погляди на зміни в країні, тому у соціальній сфері також згадує про його закладені підвалини:

President Roosevelt called on every American to do his or her part, and every American answered. He said there’s no mystery about what it takes to build a strong and prosperous America: “Equality of opportunity… Jobs for those who can work… Security for those who need it… That still sounds good to me [7]. Вона знов наголошує на словах Рузвельта про рівності можливостей, праці для тих, хто здатен працювати, захищеності для тих, кому необхідно. Саме на цих принципах вона будує власне бачення заможної та процвітаючої держави Америки, яка турбується за своїх громадян та постійно підіймає стандарти життя.

У своїй промові про африканську кризу та голод (Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC) держсекретар влучно та точно висловлюється про проблему змін клімату, епідемій та захворювань, голоду та інших соціальних негараздів:

We want to put these tools in the hands of people who will use them to advance democracy and human rights, to fight climate change and epidemics, to build global support for President Obama’s goal of a world without nuclear weapons, to encourage sustainable economic development that lifts the people at the bottom up [1]. Гілларі говорить про проблеми, що можна вирішити, віддавши їх у руки тих, хто зможе у демократичній країні та підтримуючи права людей боротися проти цих соціальних лихоліть, проти ядерної зброї задля покращення життя та підняття соціальної та економічної сфер.

Найменш чисельною темою у вибраних промовах виявилася тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (8%). Гілларі Родем Клінтон – прихильник підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, law, school, children with disabilities, scholarship тощо.

У своїх влучній промові «Жінки – ключ до глобальної економіки» (Hillary Clintons APEC Speech: Women Are Key to Global Economy) держсекретар намагається достукатися до кожного, а особливо до жінок, говорячи про соціальні проблеми та наголошуючи на освіті:

While many of you are working multiple jobs to make ends meet, you see the top 25 hedge fund managers making more than all of America’s kindergarten teachers combined. So, you have to wonder: “When does my hard work pay off? When does my family get ahead?” “When?” I say now [5]. Клінтон показує реалії праці у освітній сфері та низької зарплатні, вона ніби й сама стає вихователем у садку, який стикається із купою фінансових проблем та в якого виникають постійні питання, чому саме так, коли моя важка праця буде нарешті оцінена достойною зарплатнею. Витримуючи паузу політичний лідер промовляє «Я кажу зараз», що призводить шквал емоцій аудиторії та глибоку віру у слова Клінтон.

Отже, промови Гілларі Родем Клінтон націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність, економічні питання, політичні питання, тероризм та війна, проблеми освіти та суспільні проблеми та можливі способи боротьби з  ним. Держсекретар США обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

 

Список використаних джерел

  1. Hillary C. Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://reliefweb.int/report/somalia/hillary-rodham-clinton-remarks-food-crisis-horn-africa.
  2. Hillary C. Speech on Internet Freedom [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/01/135519.htm.
  3. Hillary C. Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.tadias.com/06/01/2011/hillary-clintons-africa-trip-to-include-ethiopia-visit/.
  4. Hillary C. Speech at the Gala Dinner [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/05/190805.htm.
  5. Hillary C. APEC Speech: Women Are Key to Global Economy [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.thedailybeast.com/articles/2011/09/16/hillary-clinton-s-apec-speech-women-are-key-to-global-economy.html.
  6. Hillary C. Remarks in Recognition of International Human Rights Day [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://m.state.gov/md178368.htm.
  7. Hillary C. Remarks at the 2010 AIPAC Policy Conference [Електронний ресурс] / Clinton Hillary – Режим доступу до ресурсу: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/03/138722.htm.

 

Залишити відповідь