мас медіа

Використання іншомовних запозичень у ЗМІ

У статті окреслено основні причини та види запозичень з іноземних мов. Також проаналізовано запозичення у сфері масової комунікації та вплив, який здійснюється через ЗМІ на основі іншомовних запозичень. The paper briefly outlines the main causes and types of loans in…

Психолінгвістичні особливості впливу засобів масової інформації на свідомість реципієнтів

Ця стаття присвячена аналізу психолінгвістичного впливу засобів масової інформації та їх контролю свідомістю реципієнтів Ключові слова: мас-медіа, психолінгвістична експертиза, маніпуляція, вплив, реципієнт. This article deals with psycholinguistics peculiarities of mass media and control of consciousness of recipients Key words: mass…

Представники масмедіа, як позапроцесуальні суб’єкти порушення принципу презумпції невинуватості

У статті розкрито питання проблеми масмедіального способу порушення принципу презумпції невинуватості. The questions of masmedia way of violation of the presumption of innocence are described in the article.

Контент аналіз – метод психолінгвістичної діагностики мас медійного тексту

Стаття розкриває особливості контент аналізу як ефективного методу дослідження маніпулятивного впливу засобів масової інформації. Ключові слова: контент аналіз, лексична категорія, маніпуляція, плітка, мас медіа. The article deals with the peculiarities of content analysis as an effective method of research of…

Плітки як ефективний спосіб маніпуляції свідомістю реципієнтів

Стаття присвячена психолінгвістичному аналізу пліток, їх диференціації та впливі. Ключові слова: плітка, мас медіа, комунікація, типологія, маніпуляція, реципієнт. This article deals with psycholinguistic analysis of gossips, their differentiation and influence. Keywords: gossip, mass media, communication, typology, manipulation, recipient.