Форми кримінально-процесуальних документів : [ посібник] / упоряд. В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька, О.П. Герасимчук; за заг. ред. В.О.Попелюшка. – К.: Прецедент, 2009. – 192 с.

Діяльність органів дізнання, досудового слідства щодо порушення і розслідування кримінальної справи здійснюється згідно з вимогами закону та з дотриманням кримінально-процесуальної форми. Вона є обов’язковою для усіх учасників кримінального судочинства.

Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід України

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління ((Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001. – С.…

Роль сім’ї і школи в морально–етичному вихованні американської молоді в 1980-1990-х роках

У статті аналізується співвідношення ролі американської сім’ї і школи у морально-етичному вихованні молоді у 1980-1990-х роках. Розкриваються негативні риси, притаманні американській сім’ї в останні десятиліття ХХ ст., вказується на послаблення нею своїх виховних функцій. Підкреслюється, що порушення природного процесу соціалізації…

Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 16 січня 2008 року, визначено, що з метою ефективного використання унікального культурного потенціалу України, піднесення її іміджу в світі Уряд…

Специфіка інтерпретації поняття «гіпертекст» та його основних характеристик в сучасному науковому просторі

У статті здійснено спробу аналізу сучасних наукових інтерпретацій поняття «гіпертекст» та його основних характеристик. Особливу увагу звернено до аналізу відмінностей у кібернетичному та текстологічно-лінгвістичному трактуванні гіпертексту.