Ідіоми у мовленні Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса

У статті досліджено лексичні характеристики детективного жанру, наведено приклади ідіом, які вживали персонажі в діалогічному та монологічному мовленні. Аналізуються особливості ідіомвідповідно до їх будови.
Ключові слова: детектив, лексика, ідіоми.

This article explores the lexical characteristics of the detective genre, gives examples of the idioms that were used by characters in both dialogical and monological speeches.The features of the idiomsdue to their structures are analyzed.
Keywords:detective, vocabulary,idioms.

Метою написання статті є аналіз та дослідження ідіом у контексті діалогічного та монологічного мовлення детективів Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса ,,Мертва хватка”[3],,Поки ще живий”[4] та,,Мертвий як ти” [5]. Завдання статті полягають у виявленні ідіом у мовленні детективів, їх поділ та аналіз відповідно до будови.
Ідіоми є часто вживаними в літературних творах, зокрема і в детективах. Проаналізуємо ідіоми, виявлені у мовленні сищиків у творах ,,Мертва хватка”[1], ,,Поки ще живий”[3] та ,,Мертвий як ти” [5] Пітера Джеймса. Зробивши аналіз у детективах Пітера Джеймса, ми виділили 51 ідіому в мовленні Hоя Грейса та 23 ідіоми у мовленні Глена Бренсона. Для наочного показу та кращго розуміння аналізу покажемо їх у таблицях 1 і 2.

Табл. 1
Кількісні показники ідіом у мовленні Роя Грейса
“Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Ідіоми 8 13,7% 10 10,6% 5 5,4%
Всього 58 94 92

З таблиці помітно, що найбільшу кількість ідіом рой Грейс використав у творі ,,Мертвий як ти” [5], що складає 20 % з усієї лексики цього твору. Найменша кількість ідіом наявна у творі ,.Мертва хватка”[3], що складає 8% з усієї лексики у цьому детективі. порівняємо з показниками вживання ідом у мовленні Глена Бренсона. Наведемо їх у таблиці.
Табл. 2
Кількісні показники ідіом у мовленні Глена Бренсона
“Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Ідіоми 27 20% 13 8% 11 9,3%
Всього 136 163 118

Загалом сумарна кількість використаних ідіом у трьох детективах кожного персонажу варіюється. Сумарна кількість всіх використаних ідіом у мовленні Роя Грейса у кожному творі значно перевищує сумарну кількість використаних ідіом у мовленні Глена Бренсона. Серед усіх трьох творів найбільшу кількість ідіом використав Рой Грейс у творі ,,Мертвий як ти”, тоді як найменша кількість ідіом наявна у мовленні Глена Бренсона у творі ,,Поки ще живий”. Це можна пояснити їхньою особливістю мовлення загалом та у кожному творі зокрема, оскільки такі рзні показники свідчать про специфіку мовлення у певних ситуаціях, з певними людьми та за певних обставин.
Аналізуючи ідіоми у мовленні кожного героя, варто зазначити, що відповідно до будови ідіом їх можна поділити на групи, а саме за дієслівною, іменниковою та іншою будовами [1]. Покажемо їх у таблиці.
Табл. 3
Будова “Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Іменникова 0 0% 2 2,12% 0 0%
Дієслівна 6 10% 6 6,36% 2 2,16%
Інша 2 3,4% 2 2,12% 3 3,24%
Всього 8 10 5
Кількісні показники ідіом за будовою у мовленні Роя Грейса
Будова “Мертвий як ти” (2010) “Мертва хватка” (2011) “Поки ще живий” (2012)
Іменникова 1 0,74% 4 2,4% 7 5,9%
Дієслівна 21 15% 8 5% 2 1,6%
Інша 5 3,7% 1 0,6% 2 1,6%
Всього 27 13 11

Наведемо показники вживання ідіом за будовою у мовленні Глена Бренсона.
Табл. 4
Кількісні показники ідіом за будовою у мовленні Глена Бренсона

Загалом у всіх аналізованих творах кількість ідіом у мовленні Глена Бренсона незначна. Беручи до уваги поділ ідіом за будовою, можна зробити такі висновки. Найчастіше вживаються ідіоми з дієслівною будовою у творі ,,Мертвий як ти”[5], ідіоми з іменниковою будовою наявні лиш у творі ,,Мертва хватка”[1], ідіоми з іншою будовою – у творі ,,Мертвий як ти”[3]. Найменші показники ідіом з дієслівною будовою наявні у творі ,,Поки ще живий”, ідіоми з іменниковою будовою у творах ,,Мертвий як ти”[5] та ,,Поки ще живий” [4] відсутні, а ідіоми з іншо будовою найменш вжиті у творі ,,Мертва хватка”[1].
Порівнюючи показники вживання ідіом за будовою обох персонажів, можемо зробити висновок, що дані у різних творах варіюються. Беручи до уваги частоту вживання ідіом обох персонажів за будовою, то Рой Грейс значно частіше вживав ідіоми за різною будовою в усіх творах[2].
Проаналізувавши в загальному особливості та частоту використання ідіом за будовою у мовленні кожного героя, наведемо конкретні їх приклади та проаналізуємо детальніше.
1. до іменних відносять: gangland killing, next to kin, a hit and run, needle in a haystack, thin air, planet Zog, no skin off my nose;
2. до дієслівних відносять: take the heat, put a sock in it, be about to, wears the trousers, pay him a visit, put a tail on somebody, take a look, give a miss, go nuts, be up to your eyes in something, break the news, not get a wink of sleep, be in a hurry, join the club;
3. інші: out of character, in your dreams, under her thumb, thin air.
Звідси можна помітити, що оскільки найбільше використано ідіом дієслівних, то відповідно більше йшла мова про дію. Для того, щоб краще зрозуміти роль ідіом у тексті наведемо аналіз деяких із них.
У творі ,,Мертва хватка” у розмові з колегами по роботі Грейс сказав: ,, I’m starting to think, from what I’ve seen so far, that this is unlikely to be some kind of gangland killing”[3;78]. У контексті вжито сталий вираз gangland killing, що виступає ідіомою.
Спілкуючись з Гленом, детектив Рой використав вираз take the heat. Уконтексті ідіома мє такий вигляд: ,, We need to find that white van fast and get the driver under arrest. That’ll take the heat off everything”[3;83].
У тій же розмові з Гленом Рой відповів йому: ,,Put a sock in it”[;83].
Також Рой Грейс використав таку фразу: out of character: ,,She says she knows him well and feels it’s out of character for him to have done this”[3;83].
У цьому ж творі ,,Мертва хватка”, розмовляючи з Роєм про вибір автомобіля, Бренсон відповів Рою: ,,In your dreams” [3;16].
У лікарні до Роя Бренсон сказав: You’re about to become a father, remember? What you need is one of those [3;16].
Бренсон звертається до Роя, запитуючи про його дружину: Got you under her thumb? [3;16].Розмовляючи по телефону з Роєм про Тоні (студента, який загинув в аварії), Бренсон сказав: ,, Someone’s gone there to get his full details and next of kin. But that’s kind of needle in a haystack territory”. Він використав стилістично забарвлені фігури, а саме ідіоми – next of kin і фразу needle in a haystack. Замість звичайних слів ,,relative” Бренсон вжив next of kin, а для складного завдання вжив вираз needle in a haystack [2;117].
Отже, ідіоми є досить поширеним явищем у спілкуванні персонажів Роя Грейса та Глена Бренсона. Проаналізувавши діалогічне та монологічне мовлення кожного персонажу, зробили висновок, що Рой Грейс частіше використовує ідіоми. Через велику кількість ідіом, ми їх поділили на групи за будовою та проаналізували їх відповідно до кожного персонажу. Ми виділили три групи ідіом за будовою, тобто іменникові, дієслівні та інша будова. За цими типами у мовленні Роя Грейса значно частіше зустрічаються ідіоми різних типів, ніж у мовленні Глена Бренсона.

ЛІТЕРАТУРА
1. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 117 с.
2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — Київ: ВЦ ,,Академія”, 2007. — 752 с.
3. James P. ,,Dead man’s grip”/P. James. – London: Pan, 2011. – 512 p.
4. James P. ,,Not Dead Yet” /P. James. – London: Pan, 2012. – 589 p.
5. James P. ,,Dead Like You” /P. James. – London: Pan, 2010. – 648 p

Залишити відповідь