СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ІНСТРУКЦІЯХ ДО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей медичної термінології. Здійснено аналіз медичних інструкцій до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено медичні терміни за семантичними значеннями на групи та підгрупи.

Ключові слова: медична термінологія, медичні інструкції, термінологічна система, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей медицинской терминологии. Осуществлен анализ медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены медицинские термины по семантическому значению на группы и подгруппы.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинские инструкции, терминологическая система, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of medical terms. Patient information leaflets of company “”GlaxoSmithKline” are analyzed. Medical terms are selected and organized into groups and subgroups according to semantic values.

Key words: medical terminology, patient information leaflets, terminological system, semantic analysis.

Термінологічний склад лексики, що є базовим фундаментом усіх галузей наук, слугує опорою  на якій тримається організація комунікаційних процесів та за допомогою якого відбувається подальший розвиток усіх напрямів наукової діяльності, збагачення лексичного матеріалу.

На сучасному етапі розвитку науки термінознавства відбувається швидка розбудова терміносистем, перебіг процессів термінотворення. Терміни, що знаходяться на межах наук та галузей змінюють своє значення, внутрішню форму, зумовленою семантикою компонентів. Семантичні особливості певної мовної одиниці є важливою категорією вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу терміну та удосконалення його перекладу.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної лексики у сучасному світі. Широке використання медичних термінів зумовлене важливим місцем, яке посідає медицина у системі інших галузей наук. Докладне вивчення медичних термінів дозволяє зміцнити медичну терміносистему та сприяти розширенню знань про науку.

Метою даної статті є вивчення та проведення семантичного аналізу медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити терміни медичної терміносистеми;

–         класифікувати термінологічні одиниці за семантичним значенням.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених з медичного тексту термінів, здійснення їхнього детального опису.

Для здійснення вкладу у розвиток наукової термінології такі вчені як І. В. Гавріченкова[3], Т. В. Тітієвська[5], Л. Блумфільд[2], А. С. Д’яков[4] працювали та працюють у різних напрямках, опрацьовуючи різноманітні наочні матеріали, що у свою чергу призводить до поглиблення знань, вдосконалення існуючих термінологічних систем, уточнення дефініцій та створення цілісної картини аналізу поточного стану вивчення термінів.

Медичні інструкції, що йменуються в англомовних виданнях як Patient Information Leaflets або скорочено PILs, використовуються не тільки працівниками медичної сфери, а й людьми, що зацікавлені та мають нагальну потребу у використанні препаратів як невід’ємних речовин для лікування, підтримки імунної системи, обстеження, профілактики інфекційних захворювань. Таким чином, медичні інструкції є доцільним матеріалом дослідження медичного шару лексики, медичної терміносистеми як у науковій роботі для вирішення поставлених задач, так і з навчально-практичною метою.

Специфіка медичних інструкцій полягає у тому, що вони мають свої особливості укомплектування інформації. Інформація в медичних інструкціях структурована за вимогами, поділена на декілька підрозділів у яких викладається чітке пояснення використання препарату та усієї іншої необхідної додаткової інформації.

Структура медичних інструкцій компанії GlaxoSmithKline має своє розроблене оформлення відповідно до стандартів. В інструкції, перш за все, вказується назва компанії, назва самого препарату, активні речовини та форма препарату. Головна інформація на яку слід звернути увагу виділяється жирним шрифтом. Додатковим матеріалом є наочні зображення, що дають можливість досконаліше зрозуміти особливості використання ліків.

Слід зауважити суттєві відмінності при перекладі термінів на позначення назв форм препаратів для лікування шкірних захворювань. Було розглянуто інструкції з такими формами препаратів: oinment, cream, tablets, susension, powder, syrup, injection,. За словником І.М. Балла oinment перекладається як мазь, cream – крем, tablet –таблетка, suspension – суспензія, powder – порошок, syrup – сироп, injection – ін’єкція[1].

Медична інструкція поділена на такі частини:

1. The usage – у цьому підрозділі докладно описується з якою метою використовується препарат. Зустрічаються терміни на позначення активних речовин, медикаментів, вірусів, захворювань, а також частин тіла.

2. Before you use – звертається увага на особливі випадки щодо вживання препарату, певні застереження, сумісність з іншими препаратами, вживання препарата під час вагітності та водіння автомобілем. Використовується лексика пов’язана із побічними ефектами, захворюваннями, медикаментами.

3. How to use – у підрозділі докладно описується спосіб вживання, використання препарату, дози, яких потрібно дотримуватись під час прийому ліків, вікові обмеження та дії у разі людина забула прийняти препарат.

У лексиці цього підрозділу поширені терміни захворювань та органів тіла.

4. Possible side effects – вказуються усі можливі побічні ефекти, алергічні реакції, що вражають людину при неправильному використанні, наводяться приклади захворювань та частин тіла, на які найбільше впливають захворювання.

5. How to store – акцентується увага на умовах зберігання. Особливості медичної термінології не виявлено.

6. Further information – додаткова інформація про склад, з відповідно використанням термінів – медикаментів та інформація про вміст упаковки, виробника.

Медична терміносистема – складна система пов’язаних між собою термінів, терміноїдів, що знаходяться у різнорівневих зв’язках, парадигматичних, синтагматичних та ієрархічних відношеннях. Відношення між утвореними термінами вказують на особливості терміносистеми, її розгалуженості, рівень розвитку та ступінь довершеності.

Медична термінологія це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість термінів іншомовного походження[3].

Виявлені медичні терміни були розподілені на такі групи: DISEASES, SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS, DRUGS AND INGRIDIENTS, ORGANS, BACTERIAS AND VIRUSES, OTHER.

Важливою частиною медичної терміносистеми є терміни,  на познаення назв хвороб, інфекцій. Вони складають групу DISEASES. З них 7,15% усіх лексичних одиниць відносимо до шкірних захворювань, 4,45% – до інфекцій та 11,78 % до інших хвороб.

До підгрупи SKIN DISEASES належать такі терміни: psoriasis[15], fungal lesion[7], “fungus”[14], athletes foot[7],cow pox[7], steven`sjohnson syndrome[8], toxic epidermal necrolisis[8], prickly heat[14], chicken pox[7], athletes foot[7], cold sore[7], jaundice[8], ringworm[12].

Check with your doctor or pharmacist before using your medicine if:

-you have psoriasis, your doctor will want to see you more often[14]. Термін псоріаз (psoriasis) використовується на позначення шкірного захворювання, симптомами якого є характерне почервоніння шкіри, свербіж.

Іншою підгрупою захворювань виділяємо INFECTIONS, до цієї групи належать такі термінологічні вирази, а саме: sinus infections[8] – інфекції слизових оболонок, respiratory tract infections[8] – інфекції дихальних шляхів, urinary tract infections[8] – інфекції сечовивідних шляхів, bacterial infections[8] – бактеріальні інфекції, soft tissue infections[8] – інфекції м’яких тканин, dental infections[8] – стоматологічні інфекції, bone and joint infections[8] – інфекції кісток та суглобів, fungal infections[12]  – грибкові інфекції, eye infections[21]  – очні інфекції, genital infections[20] – інфекції статевих органів, viral infections[12] – вірусні інфекції. До груп цих термінів, входять і інші терміни. Такі термінологічні вирази утворюють свої підсистеми у медичній терміносистемі. Так наприклад, до групи термінів fungal infections[12]   входять терміни, що позначають грибкові захворювання, наприклад ringworm[12] , athletes foot[12], thrush[12] .

У підгрупі DISEASES виділяємо пласт термінів, які позначають види найрізноманітніших хвороб. До них належать такі терміни:  “gout” [8], “cancer disease” [8], rheumatic disease” [8], phenylketonuria” [8], fever” [8], “haemolytic anaemia” [8], runny eyes” [21], candida” [8], grandular fever” [8], thrush”[8], “rosacea”[9].

Терміни, які позначають симптоми та побічні ефекти та належать до групи SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS є важливою частиною лексики усіх медичних інструкцій. Симптоми є характерими ознаками прояву хвороби, що достовірно вказують на особливості її протікання. Побічні ефекти у свою чергу, повідомляють про виявлення небажаних ефектів після вживання препарату та час, коли вживання препарату слід завершити. Ці терміни дуже тісно пов’язані тому, що одна термінологічна одиниця може бути використанана як на позначення симптомів, так і на позначення побічних ефектів. До цієї групи відноситься найбільша кількість термінів. Група була поділена на три підгрупи: SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS – 29,53%, FEELING BAD – 3,48%, RASH – 2,32%.

Найвиразнішими симптомами та побічними ефектами у інструкціях для медичних ліків від шкірних захворювань є ті, що пов’язані із проблемами на шкірі, висипами, почервоніннями: redness[7], “irritation[7], inflammation[14], “allergy[7], “burning sensation[7], scale [6], “skin thinning[8], local skin burning[14], flaking of skin [7].

 If you notice any worsening of the infection or develop increased redness, irritation or other signs and symptoms at the side of application you should stop using Altargo and tell your doctor[7]. У цьому випадку вживаються слова почервоніння та подразненнядля передачі  хворобливого стану шкіри.

Термінні одиниці, що вживаються на позначення медикаментів, активних препаратів та речовин, що входять до складу ліків та, діючи на організм, забезпечують покращення його стану були виокремлені у групу DRUGS AND INGRIDIENTS, яка у свою чергу поділяється на дві підгрупи: ACTIVE INGRIDIENTS у яку входять основні ліки, головні протидіючі препарати та OTHER INGRIDIENTS до яких відносяться терміни, що є доповнювальними складниками препарату. Слід зазначити, що усі активні інгредієнти маркуються біля назви самого препарату, виділені жирним шрифтом. До активних інгрідієнтів відноситься 2,5% усіх термінів, до інших речовин – 3,09%. Наприклад, “allopurinol[8], “probenecid[8], “warfarin[8], “methotrexate[8], “tretinoin[10], “isotretinoin[10], “tazarotene[10], “dapsone[10].

Терміни, що належать до групи ORGANS є дуже поширеними серед усіх медичних термінів у інструкціях. Їхня частка становить – 16,98%. До її складу входять терміни різноманітних груп органів та частин тіла. Терміни на позначення органів можна погрупувати на маленькі підгрупи.

Виділяємо категорію термінів, що відноситься до будови ока: eyeball[21], cornea[21], lower eyelid[21]. Використання таких термінів, що не мають зв’язку зі шкірними хворобами пов’язано з специфікою мазей та кремів для лікування герпесу, що з’являється у частині ока.

Бактеріями вважаються мікроскопічні одиниці, живі одноклітинні організми, які присутні повсюди та здатні спричинювати захворювання. Усі мікроскопічні організми, що спричинюють хвороби без винятку вважаються вірусами. Під час дослідження було знайдено в інструкціях 1,74%  термінів на позначення бактерій та вірусів. Серед них виділяємо staphylococci” “steptococci”, “e.coli”, “staphylococcus aureus”, “streptococcus pyogens”.

Медична термінологічна система включає в себе значну кількість термінів, певна частина з яких не відноситься до жодної групи чи підгрупи. Тому виникла потреба у створенні ще однієї групи OTHER, до якої входить велика частина усіх інших термінів, що складає – 16,98%. До неї належать такі терміни – “prescription”[19], “vaccination”[19], “heart rhythm”[18], “healthy vaccinated person”[19], “termination of pregnancy”[19], “leaflet”[13].

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити групи використовуваних термінів медичної терміносистеми, встановити їхнє семантичне значення та побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання термінологічної одиниці. Від розуміння семантики, властивостей терміна окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження термінів інструкцій до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку наки, терміносистеми, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, медичні інструкції включають у себе різноманітні термінологічні одиниці та вирази, які можна поділити на групи та підгрупи. Специфіка назв груп вказує на особливості використання тих чи інших термінів у конкретній структурованій частині медичної інструкції, а також на характерні риси термінів, які вживаються саме у медичних інструкціях. Відсоткове співвідношення термінів доводить, що найбільш використовуваними є лексичні одиниці на позначення органів тіла, симптомів та побічних ефектів. Вони складають ядро медичної інструкції. Однак, слід зауважити, що найбільш важливими термінами медичної інструкції є терміни назв хвороб, які чітко вказують проти якого захворювання слід використати препарат і при якому захворювання використання препарату слід завершити через можливі алергічні реакції.

                        Список використаних джерел:

 1. Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120 000 слів / [авт.-уклад. Балл М. І.] – К.: Освіта, 1996. – Т. 2. – 712 с.
 2. Блумфилд Л. Язык / Блумфилд Леонард. – М.: Прогресс, 1968 – 608 с.
 3. Гавріченкова І.В. Лінгвістичний аналіз фахових мов(на матеріалі німецької медичної фахової мови) / І. В. Гаврінченкова, О. П. Пилипенко // Studia Lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов Збірник наукових праць. – К.:2011. – Вип.1. – C.16 – 19.
 4. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Вид. дім КМ «Academia», 2000. – 218c.
 5. Тітієвська Т.В Англійсько-латинське мовне співвідношення як засіб оптимізації навчального процесу з латинської мови в медичному вузі / Т. В. Тітієвська, О. Є. Пашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Pedagogica/21755.doc.htm.
 6. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062.
 7. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 8. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Brevoxyl 4% cream: benzoyl peroxide [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=24162.
 11. Cutivate cream: fluticasone propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9017.
 12. Dermovate cream: clobetasol propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3829.
 13. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 14. Eumovate cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4391.
 15. Eumovate eczema and dermatitis 0.05% cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=26606.
 16. Eumovate ointment: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2008. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4247.
 17. Piriteze allergy syrup: cetirizine hydrochloride [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26921/PIL/Piriteze+Allergy+1mg+ml+Syrup/.
 18. Piriton syrup: chlorphenamine maleate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19062/PIL/Piriton+Syrup/.
 19. Varilrix, powder and solvent for solution for injection [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/9453/PIL/Varilrix/.
 20. Zovirax cream: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9033.
 21. Zovirax eye ointment: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4195.

                      

Залишити відповідь