Лексичний аналіз текстів промов чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Стаття присвячена дослідженню лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Проаналізовано контекст залучення конкретного лексичного засобу та його емотивність.  

Ключові слова: лексичний аналіз, лексичні засоби, емотивність, конотація.

Статья посвящена исследованию лексических средств используемых в речи действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмэрона. Осуществлен анализ контекста использования конкретного лексического средства и его эмотивность.  

Ключевые слова: лексический анализ, лексические средства, эмотивность, коннотация.

The article is devoted to investigation of lexical means used in the speeches of current prime minister  of Great Britain David Cameron. Context of usage of certain lexical mean and its emotiveness are analyzed. 

Key words: lexical analysis, lexical means, emotiveness, connotation.

 

Політичний текст відрізняється тим, що «політична лексика» у ньому є термінологічною, а звичні для нас, неспеціальні «політичні» мовні знаки використовуються не завжди так, як у звичайній мові. Специфічна структура дискурсу є результатом доволі своєрідних мовних засобів. Специфічною є і реалізація дискурсу – його звукове чи письмове оформлення [2].

На думку Репіної К.А., політичний текст – це :

1)    текст, що функціонує у сфері політики;

2)    текст певної тематики, пов’язаної з різноманітними політичними питаннями;

3)    текст, що створений людиною, яка займається політичною діяльністю;

4)    текст, що має, як правило, колективного автора і множинного адресата;

5)    текст, котрий є орієнтованим на вплив на людей задля отримання цілком конкретного результату [4].

Характерними рисами політичного дискурсу в межах лексики є доволі широке використання професійної політичної термінології; частотність використання книжних слів (to corroborate a statement – підтвердити заяву, proponentsпідтримуючі, a vision – концепція, heterogeneousнеоднорідний), кліше і штампів (last but not leastне менш важливе , boom and bustцикл «бум і спад» , apart from the fact that окрім того , by the same tokenаналогічно цьому, to bear in mindмати на увазі).

В політичній мові часто фігурують необразні стійкі фрази (to take something for granted – вважати щось не потребуючим доказів; to lay foundations of – закладати  основу; to go hand in hand – бути нерозривно пов’язаним з; to break new grounds – розкривати нові можливості; to set in motion – змусити запрацювати).

D. Crystal в книзі «English As a Global Language» порівнює англійську мову з порохотягом: «English is a kind of vacuum cleaner of languages – it sucks in vocabulary from any language it can get» [8, 89]. Справді, можна відмітити чисельні запозичення в словнику англійської мови, котрі головним чином ввійшли в нього з латинської та французької мов.

Кореляція глибини семантичного об’єму лексем, точності і приблизності номінації, а також широти і вузькості десигнанта лексичних одиниць сприяє утвердженню того, що лексична одиниця здатна володіти різним рівнем інформативної насиченості [3, 275]. Слова високого стилю в англійській мові – це зазвичай довгі, багатоскладові слова часто негерманського походження, іноді не повністю асимільовані, з присмаком книжності і архаїчності. Часто вони мають в нейтральному стилі більш прості і короткі синоніми [1, 341].

 

Актуальність дослідження роботи полягає в тому, що текст публіцистичної спрямованості як об’єкт лінгвістичних досліджень постає малодослідженим пластом, оскільки, подекуди ігнорується його значимість в контексті дослідження лексичних показників.

Метою даної статті є дослідження лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити лексичні засоби використовувані у промовах британського політика;

–         визначити здійснюваний окремими лексичними засобами ефект скерований на  загальне лексичне тло промови та емотивні складові твореного ефекту.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, детальному описі відібраних та проаналізованих лексичних засобів, визначенні їх емотивної насиченості.

Нами було здійснено аналіз лексики текстів промов прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що дозволило виокремити пласти найбільш застосованої лексики, а також дало змогу здійснити контекстуальний аналіз вжитку певних лексичних одиниць та їх емотивного забарвлення та стилістичного впливу.

Здійснивши аналіз лексики текстів промов політика, нам вдалось виокремити наступні групи лексики (термінів):

1)    економічні терміни;

2)    політичні терміни;

3)    терміни зі сфери юриспруденції;

4)    медичні терміни;

5)    терміни освітньої сфери;

6)    культурологічні терміни;

7)    терміни технічного спрямування;

8)    військово-воєнна термінологія.

Вагомим у аналізі пластів лексики є частотність використання тих чи інших

лексичних одиниць. Цю частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці.

№з/п

Назва термінологічної групи

Кількість випадків застосування

Відсоткове співвідношення

1 Економічні терміни

371

34,3%

2 Політичні терміни

383

35,4%

3 Терміни зі сфери юриспруденції

185

17,1%

4 Медичні терміни

14

1,3%

5 Терміни з освітньої сфери

32

2,3%

6 Культурологічні терміни

23

2,1%

7 Терміни технічного спрямування

14

1,3%

8 Військово-воєнні терміни

59

5,5%

9 Всього

1081

100%

Таблиця 1

         Проаналізовані нами групи політичної термінології систематизуємо у наведеній нижче класифікації:

1)    загальнозначущі терміни (referendum, government, power, parties);

2)    спеціальні політичні терміни, що володіють особливим політологічним змістом (democracy, red tape);

3)    спеціально-технічні терміни, що слугують позначенню сфери спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (construction project, education).

Усі політичні терміни за своєю будовою поділяються на:

1)     прості, які складаються з одного слова: summit, negotiations, debate, corruption, reform;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: national interest, Coalition government, sovereign countries, political freedom, global partnership;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: national selection procedures [6].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: constitutional monarchy, parliamentary democracy, progressive conservatism;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: political issues, political institutions;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the abolition of slavery, crimes of the Assad regime [7];

2)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: open transparent institutions, inclusive political institutions, mass uncontrolled immigration;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: legacy of political power;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: intimidation of human rights defenders;

3) Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п’ять, шість і більше одиниць: general freedom of expression and the media, the civil war and the defeat of the “Tamil Tigers”, the Council of Europe’s own Human Rights Trust Fund [6].  

Стверджуємо, що більшість політичних термінів виконує номінативну функцію. Таким чином досить багато лексичних одиниць у текстах промов означають посади зайняті у політикумі: Foreign Secretary, Prime Minister, Northern Ireland Executive, President, Deputy First Minister, the Executive, Chief Commoner, the Chancellor of the Exchequer, the UN Secretary General. Досить часто мовець звертається до використання лексичних одиниць на позначення органів влади: House of Commons, Parliament, government, White House, the Ministry of Defense. Цікавим є залучення синонімів для означення певних лексичних одиниць. Наприклад, UK government зустрічається в наступних варіаціях: Number 10 Downing Street, Number 10, the Whitehall [5].

Досить використовуваними є і лексичні одиниці на позначення політичних організацій, інституцій, партій, об’єднань (тут переважно спостерігаємо використання абревіатур для надання висловлюванню лаконічності): EU (European Union), UN (United Nations), NATO (The North Atlantic Treaty Organization), Tory, Conservatives, Labor Party [9].

Здебільшого використовувані політичні терміни є нейтральним пластом лексики і стилістично не означають висловлювання. Виконувана ними функція номінації не є емотивною і сприяє виключно об’ємності мовлення, його змістовній насиченості, однак стилістичне тло висловлювання не піддається при цьому жодним метаморфозам.

Проте, використання прикметників з первинно позитивною конотацією поліпшує емотивне означення тексту. Наприклад, з політичними термінами використовуються такі прикметники як strong, competent, successful, mass [11].

Підсумуємо, що терміни політичного спрямування здебільшого слугують для номінації владних органів, структур, політичних об’єднань та інституцій. Проте, зрідка констатуємо і емотивне означення певної лексичної одиниці завдяки прикметникам первинно позитивної конотації.

Серед економічних термінів проведено розподіл пластів лексики на макроекономічну термінологію та мікроекономічну термінологію. Стверджуємо значне використання економічних термінів першого різновиду, що слугують позначенню закономірностей функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки в цілому (або її частини, галузі), таких загальних процесів і явищ як інфляція (inflation), безробіття (unemployment), бюджетний дефіцит (budget deficit), економічне зростання (economic growth), державне регулювання тощо. Серед макроекономічних термінів зустрічаємо і такі поняття як Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), aggregate demand, aggregate supply, balance of payments [10]. Здебільшого макроекономічними термінами виступають іменники загальнонаукового та вузькоспеціалізованого характеру.

Серед економічної термінології зустрічаємо також пласт мікроекономічних термінів. Ці терміни слугують позначенню основних закономірностей функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача, а також означають механізми прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.  Найбільш використовуваними є такі мікроекономічні терміни: marginal utility (гранична корисність), household (домашнє господарство, суб’єкт економічної діяльності), company (підприємство, самостійний суб’єкт господарювання), natural resources (природні ресурси), capital (капітал, один із факторів виробництва), market (ринок, місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни і необхідної кількості товару) [14].

Загалом, економічні терміни за будовою поділяємо на:

1)     прості, які складаються з одного слова: investment, deficit, business, taxpayer, poverty, enterprise;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: public spending, work benefits, manufacturing benefits, family budgets, property rights;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: reforming the welfare system, the credit union movement, the membership of credit unions, disruptive business models, engineering and manufacturing expertise [12].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: sales pitch, state sector, private sector;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: extra hours, fiscal plans, manufacturing exports ;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the power of business, standard of living, the cost of living;

3)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: global stock markets, engineering and manufacturing expertise;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: destination for inward investment;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: creating the climate for enterprise [13].

Характерною особливістю синтаксичної будови пласту економічної термінології є відсутність полікомпонентних термінів, що можуть складатись з чотирьох, п’яти, шести і більше лексичних одиниць, що в свою чергу свідчить про намагання мовця надати своєму висловлюванню якомога більшої лаконічності.

Відносною  частотністю характеризується і використання економічних термінів з виключно номінативною функцією. Такими здебільшого є лексичні одиниці на позначення компаній, фірм, економічних інституцій: New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Regeneration Investment Organization [15].

Третє місце за частотністю використання посідають терміни зі сфери юриспруденції. Здебільшого юридичні терміни слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій: the European Court of Human Rights, the Court, the Council, UN Human Rights Council, the Council of Europe, the Council of Europes own Human Rights Trust Fund, a supreme or constitutional court, Joint Committee on Human Rights, domestic courts [6]. Решта юридичних термінів означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права: case, trivial case, important cases, urgent cases, inadmissible cases, prison, protocol, the applicant, judges, police, to arrest, to charge, to prosecute, police officers, criminals, major police operations, to convict, thuggery, a hit-and-run, penalty [10]. Досить частотним є використання слів іменників загального характеру на позначення прав та свобод людини, а також лексичних одиниць на позначення юридичної документації: the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights, open and fair rules, justice, the abuse of human rights, specific rights, the right to freedom from unlawful detention, the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta, citizens’ human rights, fundamental human rights, human freedom and dignity, the right of an individual petition, violations of human rights тощо [12].

Класифікацію юридичних термінів використовуваних британським політиком подано у таблиці.

№з/п Різновид юридичної термінології Приклади
1 Терміни, що слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій the European Court of Human Rights, the Court, the Council
2 Юридичні терміни, що означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права case, protocol, the applicant, judges, police,to charge, to convict

 

3 Терміни, що означають права та свободи людини the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights
4 Терміни, що слугують позначенню юридичної документації the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta

Таблиця 2

Підсумуємо, що використовувана у промовах британського політика Девіда Кемерона лексика має здебільшого нейтральний характер, оскільки виконує номінативну функцію означуючи певні явища, феномени, процеси у сфері політики, економіки, юриспруденції, медицини, культури, освіти, військово-воєнної та технічної сфер. Найбільш використовуваними пластами лексики у текстах промов прем’єр-міністра Великобританії є політична термінологія (35,4%), економічна термінологія (34,3%) та термінологія правової сфери вжитку (17,1%). Аналіз наведених вище терміносистем дає змогу констатувати ймовірність емотивного означення певних лексичних одиниць за наявності прикметників з яскраво вираженою позитивною конотацією. Проте, здебільшого серед термінів переважають іменники нейтрального характеру.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / Арнольд И.В. – Москва: 2002. – 341 с.
 2. Демьянов В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ [Електронний ресурс] // Evartist.narod.ru – [2003]. Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm
 3. Попова Т.Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса // Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе/ Попова Т.Г. – М.: 2011. – С. 273-285.
 4. Репина Е.А.Политический текст как средство речевого воздействия [Електронний ресурс] // Psyh-portret.ru – [2003]. Режим доступу: http://www.psyh-portret.ru/collection/ repina.html
 5. Armed Forces charities reception: David Cameron’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/armed-forces-charities-reception-david-camerons-speech –  Назва з екрану.
 6. Commonwealth Heads of Government Meeting 2013: article by David Cameron [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/news/pm-on-commonwealth-heads-of-government-meeting –  Назва з екрану.
 7. Conservative Party Conference: David Cameron’s speech in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2013]. – Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10349712/Conservative-Party-Conference-David-Camerons-speech-in-full.html – Назва з екрану.
 8. Crystal David. English as a Global Language / D. Crystal – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 9. David Cameron’s speech at the Northern Ireland Investment Conference [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-at-the-northern-ireland-investment-conference –  Назва з екрану.
 10. David Cameron’s speech to the UN [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-to-un –  Назва з екрану.
 11. Diwali 2013: David Cameron’s speech at reception [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/diwali-2013-david-camerons-speech-at-reception–  Назва з екрану.
 12. Full transcript | David Cameron | Speech on Scottish independence | Edinburgh | 16 February 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/uk-politics/2012/02/united-kingdom-scotland-world –  Назва з екрану.
 13. Full transcript | David Cameron | Speech on the European Court of Human Rights | Strasbourg | 25 January 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/politics/2012/01/human-rights-court-national –  Назва з екрану.
 14. Lord Mayor’s Banquet 2013: Prime Minister’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2013-prime-ministers-speech –  Назва з екрану.
 15. UK riots: David Cameron’s statement in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2011]. Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8693134/UK-riots-David-Camerons-statement-in-full.html –  Назва з екрану.

 

 

 

Залишити відповідь