ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито сутність капіталу підприємства та визначено основні напрями вдосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра».

Ключові слова: капітал підприємства, управління формуванням капіталу підприємства.

В статье раскрыта сущность капитала предприятия и определены основные направления совершенствования управления формированием капитала ЧАО «Искра».

Ключевые слова: капитал предприятия, управления формированием капитала предприятия.

This article deals with the essence of an entity’s capital and the main directions of improving the management of capital formation PrJSC «Iskra».

Keywords: capital of the company, managing the formation of capital.

 Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні процес управління капіталом підприємства та ефективність його використання набуває пріоритетного значення. Капітал, як джерело фінансування діяльності підприємства, стає однією з найважливіших цілей управління, адже успішність діяльності будь-якого підприємства головним чином визначається ефективністю формування капіталу, що полягає у оптимальному співвідношенні власних та залучених коштів та безпосередньо випливає на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі питанням фінансового менеджменту формування капіталу приділяється значна увага. Зокрема, до вчених, які досліджували дану проблематику належать: І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.В.Ковалев, Е.С. Стоянова та інші. Значний внесок вчених у вивчення проблем фінансового менеджменту формування капіталу створює вагоме підґрунтя для здійснення подальших досліджень структури капіталу функціонуючих підприємств та вироблення практичних рекомендації по її удосконаленню.

Метою статті є визначення основних напрямів удосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки. Існують різноманітні визначення поняття «капітал». Бланк І.О. капітал підприємства характеризує як загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів [1].

Зятковський І.В. зазначає, що капітал – це вкладення в активи, які перебувають в розпорядженні підприємства і достатні для виконання господарської та фінансової діяльності та отримання прибутків [3].

Савицька Г.В. визначає капітал як «засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку» [4].

Терещенко О.О. дає таке визначення капіталу: «капітал підприємства – це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; демонструє джерела фінансування придбання активів підприємства» [5], тобто капіталом є кошти, авансовані в основні та оборотні засоби. Ван Хорн висловлюється таким чином, що «капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, що введені в оборот та приносять доход від цього обороту. Оборот грошей здійснюється шляхом вкладання їх у підприємництво, наданні в позику, передачі в оренду. Капітал – це гроші, призначені для отримання прибутку» [2].

Ми вважаємо, що капітал підприємства – це сума грошових коштів, ресурсів та засобів, що знаходяться в розпорядженні його власників та використовується в процесі виробничо-господарської діяльності для отримання прибутку, формування якого в економічній системі держави здійснюється на ринкових принципах і підходах.

Що стосується управління формуванням капіталу підприємства, то під цим поняттям будемо розуміти сукупність процесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які направлені на досягнення оптимальної структури капіталу та обсягів оптимального співвідношення різних форм капіталу при прийнятному рівні ризиків [6].

Дослідимо процес та особливості управління формуванням капіталу підприємства на прикладі ПрАТ «Іскра», що знаходиться в м. Здолбунові і було засноване 20 січня 1994 року. ПрАТ «Iскра» спецiалiзується на виробництвi термозбiжної полiетиленової плiвки, виробiв з полiетилену, полiстиролу, полiпропiлену. Дане підприємство є найбільшим виробником пластмасових виробів у Рівненській області.

Аналіз структури капіталу ПрАТ «Іскра» в 2010-2012 роках необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

 Динаміка складу і структури джерел формування капіталу

ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Джерела коштів

Роки

2011-2010 рр.

2012-2011 рр.

2010

2011

2012

Абсолютне відхилення

Темп

приросту, %

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

584

28,63

639

24,35

Питома вага у валюті балансу, %

42,79

39,20

44,63

-3,59

5,43

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

1342

49,19

-21

-0,52

Питома вага у валюті балансу, %

57,21

60,80

55,37

3,59

-5,43

Всього капіталу підприємства, тис. грн.

4768

6694

7312

1926

40,39

618

9,23

За даними таблиці 1 прослідковується збільшення у 2011 році капіталу підприємства на 1926 тис. грн. (40,39%), що було зумовлено збільшенням власного капіталу на 584 тис. грн. (28,63%) та зростанням поточних зобов’язань – на 1342 тис. грн. (49,19%). У 2012 році валюта балансу знову зросла на 618 тис. грн. (9,23%), що було зумовлено зростанням власного капіталу на 639 тис. грн. (24,35%). Тобто, у 2010-2011 роках спостерігалося перевищення темпів зростання поточних зобов’язань над темпами зростання власного капіталу. Дана тенденція може вказувати на те, що підприємство ефективно використовувало позиковий капітал і ставки за кредити, які залучало підприємство були прийнятними. У 2011-2012 роках підприємство почало значно нарощувати власний капітал і зменшувати поточні зобов’язання, що може свідчити про подорожчання позикових коштів для підприємства.

Що стосується структури джерел формування капіталу підприємства, то можна зазначити, що з точки зору структури пасиву, підприємство є досить залежним від зовнішніх джерел фінансування, оскільки основним джерелом фінансування підприємства є позиковий капітал, розмір якого на кінець 2012 року складав майже 4049 тис. грн., що становить 55% вартості всього капіталу. Проте, використання позикового капіталу дозволяє суттєво збільшити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити ефективніше використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових коштів, а в кінцевому результаті – підвищити ринкову вартість підприємства.

Для того щоб з’ясувати практичні аспекти ефективності фінансового менеджменту формування капіталу ПрАТ «Іскра» проаналізуємо показники фінансової стійкості підприємства (табл. 2) та ефект фінансового левериджу.

Коефіцієнт автономії характеризує частку власності самого підприємства в загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Протягом усього аналізованого періоду коефіцієнт концентрації власного капіталу ПрАТ «Іскра» був меншим за 0,5. Таке значення коефіцієнта свідчить про те, що власники лише частково фінансують своє підприємство, а також про високий ризик і недоцільність залучення додаткових коштів. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу протягом досліджуваного періоду був більшим за 0,5. Це означає що була досить значна частка залученого майна в активах підприємства, в результаті чого ступінь залежності від кредиторів також зростає.

У 2010-2012 роках коефіцієнт фінансової залежності був більшим за максимально рекомендоване значення, яке дорівнює 2. Дана тенденція означає, що підприємство з кожним роком залучає більше позикових коштів, на нашу думку така ситуація відбувається через те, що позиковий капітал є більш ефективним ніж власний.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу в 2010-2012 роках (0,61; 0,56 та 0,63 відповідно при нормативному значенні 0,3-0,5) показував досить велику частку власного капіталу в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати, збільшуючи закупівлю сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, змінюючи номенклатуру товарів, купуючи додаткове устаткування, здійснюючи інвестиції в інші підприємства.

Таблиця 2

Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра»

 за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, пунктів

Темп приросту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

0,43

0,39

0,45

-0,04

0,05

-8,38

13,84

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,57

0,61

0,55

0,04

-0,05

6,27

-8,92

Коефіцієнт фінансової залежності

2,34

2,55

2,24

0,21

-0,31

9,15

-12,16

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,61

0,56

0,63

-0,05

0,07

-8,27

11,64

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами

0,31

0,27

0,34

-0,05

0,07

-15,35

26,25

Показник забезпечення запасів власними оборотними коштами

1,77

1,62

1,39

-0,15

-0,23

-8,46

-14,30

 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами (при його нормативному значенні більше 0,1) у 2010 році становив 0,31, у 2011 році – 0,27, а у 2012 році знову зріс і становив 0,34. Незважаючи на постійні зміни даного показника, все ж  потрібно відзначити, що оборотні активи були достатньо забезпечені власними оборотними коштами. Дана тенденція свідчить також про те, що на підприємстві присутня велика кількість власних оборотних коштів, які можна спрямувати на розширення його діяльності.

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом у 2010-2012 роках перевищував нормативне значення (0,5-0,8), оскільки становив 1,77; 1,62 та 1,39 відповідно. Така тенденція відбулась за рахунок збільшення оборотних активів, що є позитивним для підприємства і свідчить про збільшення доходів підприємства.

Тому, виходячи з аналізу відносних показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра», слід зазначити, що на кінець 2012 року всі показники фінансової стійкості суттєво знизилися. Підприємство для фінансування своєї діяльності широко використовує позикові кошти і це робить його залежним від зовнішніх кредиторів. Для підвищення фінансової стійкості підприємству доцільно збільшити розмір власного капіталу (наприклад, шляхом додаткової емісії акцій).

Наступним кроком нашого дослідження є ефект фінансового левериджу, який є одним з найважливіших інструментів при визначенні ефективності формування та використання позикового капіталу. Бланк І.О. визначає ефект фінансового левериджу як показник, що відображає рівень додатково генерованого прибутку власним капіталом за різної структури залучення позикового капіталу [1]. Тобто, ефект фінансового левериджу виникає у зв’язку з появою позикового капіталу в загальному обсязі капіталу, який використовується для фінансування діяльності підприємства, що разом з тим дозволяє збільшити прибутковість власного капіталу.

Ефект фінансового левериджу розраховується за наступною формулою:

ЕФЛ=(1-C пп)(Р ск – В ПК срзв)ПК/ВК                                 (1)

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу; С пп– ставка податку на прибуток; Р ск – рентабельність сукупного капіталу, %; ВПКсрзв – середньозважена вартість позикового капіталу, %;  ПК – розмір позикового капіталу; ВК – розмір власного капіталу [1].

Отже, розглянемо механізм формування ефекту фінансового левериджу на ПрАТ «Іскра» протягом 2010-2012 років (див. табл. 3).

Розрахувавши ефект фінансового левериджу для підприємства «Іскра» можемо зазначити, що збільшення позикового капіталу в структурі капіталу у 2011 році призвело до зниження прибутковості активів. Тобто залучення позикового капіталу сприяло лише незначному зростанню рівня ефекту фінансового левериджу,  тому таке запозичення коштів було не досить вигідним для ПрАТ «Іскра». Також у цьому випадку коефіцієнт фінансового левериджу становив 1,55, що свідчило про значну залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2012 році на підприємстві «Іскра» відбулося значне нарощення власного капіталу, та спостерігався незначний приріст позикового капіталу, що в свою чергу сприяло збільшенню рентабельності активів та позитивному збільшенню ефекту фінансового левериджу до 16,55% (у порівнянні з 12,67% у 2011 році). Разом з тим така тенденція сприяла підвищенню фінансової стійкості підприємства, адже коефіцієнт фінансового левериджу знизився до 1,24, що означало зниження ризику вкладення капіталу.

Таблиця 3

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Показник

Роки

2010

2011

2012

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

Загальний обсяг капіталу, тис. грн.

4768

6694

7312

Питома вага власного (акціонерного) капіталу в загальному капіталі, %

0,43

0,39

0,45

Питома вага позикового капіталу в загальному капіталі, %

0,57

0,61

0,55

Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику)

1,34

1,55

1,24

Валова рентабельність активів, %

33,14

31,61

37,88

Мінімальна ставка відсотка за кредит, %

21

21

21

Мінімальна процентна ставка з урахуванням премії за кредитний ризик, %

22,34

22,55

22,24

Бухгалтерський прибуток без урахування відсотків за кредит, тис. грн.

1580,00

2116,00

2770,00

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

572,88

854,70

17,43

Бухгалтерський прибуток з урахуванням суми відсотків за кредит, тис. грн.

1007,12

1261,30

2752,57

Ставка податку на прибуток, частки одиниці

0,25

0,23

0,21

Сума податку з прибутку, тис. грн.

251,78

290,10

578,04

Чистий прибуток, тис. грн.

376,00

697,00

848,00

Чиста рентабельність власного капіталу, %

18,43

26,56

25,99

Ефект фінансового левериджу, %

12,17

12,67

16,55

Тобто, в подальшому управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» повинно бути спрямоване на залучення капіталу саме за рахунок власних джерел фінансування, що сприятиме підвищенню рентабельності активів підприємства та забезпечить його стійкий фінансовий стан.

Висновки. Здійснивши оцінку показників, які дозволяють визначити ефективність управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» можна зазначити, що управління формуванням капіталу на підприємстві здійснюється з врахуванням кон’юнктури ринку та ризику. Зокрема, аналіз відносних показників фінансової стійкості свідчить про те, що на підприємстві «Іскра» протягом 2010-2012 років запаси та оборотні активи були добре забезпечені власними оборотними коштами, значна частка власного капіталу знаходилася в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати. Тому для підприємства слід розширювати операційну діяльність, вкладати кошти у виробництво продукції. Але, поряд з позитивними моментами встановлено, що ПрАТ «Іскра» поступово втрачає економічну незалежність. Тобто, в подальшому, для покращення фінансової стійкості підприємство повинне орієнтуватися на формування капіталу за рахунок власних джерел. Адже, доказом цього є також розрахунок ефекту фінансового левериджу ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки, в результаті якого було встановлено, що саме збільшення питомої ваги власного капіталу в загальній структурі у 2012 році призвело до зростання фінансової стійкості, рентабельності активів та підвищення рівня фінансового левериджу.

Застосування вищевикладених рекомендацій допоможе підприємству розробити ефективну стратегію та тактику покращення ефективності функціонування, що буде спрямована на поліпшення системи управління формуванням капіталу підприємства.

Література:

  1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс [Електронний ресурс]: / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 1999. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin056.htm.
  2. Ван Хорн, Джейли К. Основы финансового менеджмента [Електронний ресурс]: 11-е изд: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin231.htm.
  3. Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: [Електронний ресурс] Монографія. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – Режим доступу: http://imanbooks.com/book_581_page_1.
  4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХI століття). – Режим доступу:  http://pidruchniki.ws/1584072041311/ekonomika/ekonomichniy_analiz_diyalnosti_pidpriyemstva_-_savitska_gv.
  5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/book.php
  6. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]: Навчальний посібник: Г.Г. Кірейцев, Житомир: ЖІТІ, 2001. – Режим доступу: http://buklib.net/ books/21874/.

Залишити відповідь