ЗООНІМІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ КОНЦЕПТІВ У АФРО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ РОМАНІ

УДК 82-311.1+81’42

Н. М. Гоца

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

 

У статті висвітлено основні аспекти вираження концептів фемінність та маскулінність засобами зоонімічної лексики. Завдяки порівнянню цих особливостей у романах авторів різних статей, доводяться гендерні розбіжності афро-американського жіночого роману.

Ключові слова: зоонім, зоонімічна метафора, зооморфізм, гендер, концепт фемінність / маскулінність.

В статье рассмотрены основные аспекты выражения концептов феминность и маскулинность средствами зоонимической лексики. Благодаря сравнению этих особенностей в романах авторов разного пола, доказываются гендерные отличия  афро-американского женского романа. 

Ключевые слова: зооним, зоонимическая метафора, зооморфизм, гендер, концепт феминность / маскулинность.

In the article the main aspects of the concepts’ femininity and masculinity expressing are found out. Owing to comparing these peculiarities in the novels of the authors of different genders, gender distinction of Afro-American women novel is shown. 

Key words: zoonym, zoonymic metaphor, zoomorphism, gender, concept femininity / masculinity

За кожним словом стоїть зумовлене національною свідомістю світосприйняття, що веде до необхідності вивчати мову у нерозривному зв’язку із культурою народів, які розмовляють цими мовами. Саме тому у словниковому складі мови відображається досвід народу, його матеріальна і духовна культура. Серед лексичних одиниць номінація людини є одним із найпродуктивніших способів вираження гендеру в мові. Зооморфізми асоціюються з культурно-національними зразками та стереотипами, що і творять характерний для тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти, менталітет [9, с. 144].

Тваринний світ у певній мірі нагадує людське суспільство. Зовнішність та звички тварин часто є підґрунтям використання їх у переносних значеннях. Та не варто забувати, що кожен окремий народ виокремлює помітні лише йому ознаки. Сприйняття та розуміння образно-переносних значень певною мірою залежить від гендерної та соціокультурної належності людини, тому метою статті є дослідити як гендерні концепти актуалізуються через використання зооморфізмів у афро-американській культурі та як вони виражаються у романах письменниці-жінки та письменників-чоловіків.

Мета статті передбачає вирішення наступних завдань: проаналізувати  основні аспекти вивчення зооморфізмів у сучасній лінгвістиці; здійснити власну класифікацію зооморфізмів, що носять гендерне забарвлення; згрупувати зооморфізми, вжиті Т. Моррісон та письменниками-чоловіками відповідно до того, який гендерний концепт вони виражають; виявити та проаналізувати гендерні розбіжності у вираженні концептів фемінність / маскулінність у жіночому та чоловічому художньому дискурсі.

Об’єктом дослідження є соціокультурний та гендерний аспекти афро-американського роману. Предметом виступають зооморфізми, що позначають у романах гендерні концепти фемінність / маскулінність.

Вибір тих чи інших лексичних одиниць часто відбувається підсвідомо. Тому ми порівнюємо мовлення у жіночому та чоловічому романах, а не мовлення жіночих та чоловічих персонажів у романах авторів однієї статі.

Джерельною базою дослідження слугують романи Тоні Моррісон „Найблакитніші очі” (TheBluestEye), „Пісня Соломона” (SongofSolomon), „Сула” (Sula), „Смоляне опудало” (TarBaby), „Рай” (Paradise), „Любов”  (Love) загальним обсягом 1509 стор.; романи Омара Тайрі „Роман останньої вулиці” (The Last Street Novel), „Заради любові до грошей” (For the Love of Money) та „Просто скажи Ні” (Just Say No) загальним обсягом 1328 стор.; а також романи Ральфа Еллісона „Невидимка” (Invisible Man) та „За три дні до пострілу” (Three Days Before the Shooting) загальним обсягом 1682 стор.

У руслі сучасної лінгвістики зооморфізми досліджують як складову фразеології [6], онімів [8], засіб репрезентації гендерних [9] чи лінгвокультурних аспектів [2], [4]. Лінгвістичні дослідження номінативних одиниць з анімальним компонентом також проводили Г. Богуцька [1],                 С. Голяк [3], Л. Почепцова [7] та ін.

Цікавим є використання зоонімічних метафор у художньому дискурсі. У процесі дослідження було складено вибірку зооморфізмів та здійснено їх контекстний аналіз. Так, у романах Т. Моррісон виявлено 36 номінацій та 122 вживання зооморфізмів, що виражають різні гендерні концепти (див. табл. 2).

Серед них: 1) назви ссавців fox, cow, pig, deer, antelope, panther, tiger, jaguar, cat, polecat, ape, gorilla, baboon, rabbit, puppy, horse/mare, kitten, rat, animal, bat, beast, pet, dog (23 номінації, 78 вживань – 65%); 2) назви птахів hen, bird, chicken, duck, turkey (5 номінацій, 13 вживань – 9%); 3) назви комахbee, butterfly (2 номінації, 3 вживання – 2,5%); 4) назви плазунівsnake, turtle (2 номінації, 26 вживань – 22%); 5) назви рибfish, roach (2 номінації, 2 вживання – 1,5%).

Розглянемо детально ті зооморфізми, що виражають гендерні концепти та є визначальними для афро-американського жіночого роману.

I.Зооморфізми, що виражають концепт фемінність (див. табл. 1). У Т. Моррісон зафіксовано 20 таких номінацій – 61% (41 вживання).

Авторка часто вживає зооморфізми, що вказують на залежність жінки від чоловіка. Так, вживання зооморфізму pet (улюблена тварина) вказує на ганебне місце жінки у світі, де вона сприймається як домашній улюбленець. Такий зооморфізм використовується у романах лише стосовно жінки: She was like a gorgeous pet. Feed it or whip it – it lapped you anyway [L, c. 155].

У О. Тайрі зооморфізм pet виражає концепт маскулінність та позначає місце чоловіка у житті жінки: We think you’re gonna run out of all that energy and settle down like a pet or something [LSN, c. 146].

Зооморфізм fox (лисиця) позначає хитру людину: To keep going, to protect what was hers, crazy-like-a-fox was all she could think of [L, c. 99].

У розмовному мовленні ще існує значення – приваблива молода жінка, яке і використовує письменниця: […] and besides, she was still a fox, there were lots of players and every goodbye ain’t gone [L, c. 85].

У О. Тайрі crazy-like-a-fox позначає чоловіка з точки зору жінки: This chick was crazy like a fox […] [LSN, c. 41].

Pig meat у Т. Моррісон вживається для лайливого позначення жінок-афроамериканок білошкірими чоловіками: Looking for all the world as he had seventeen years ago when he had called her pig meat [S, c. 124].

У О. Тайрі pig виражає концепт маскулінність. Наратор проводить паралель між собою та казковим героєм – поросям, який побудував кам’яний будинок: I’m like the little pig with the brick house [LSN, c. 68].

Deer (олень, лань) позначає довірливість. У Т. Моррісон цей зооморфізм вказує на тваринні інстинкти. Наприклад: A deer, thought Jadine. She has the eyes of a curious deer. She wished once more that she had had real talent – she’d like to draw her – deer eyes, wig and all [TB, c. 289].

Р. Еллісон використовує deerдля опису важкої праці жінок та дітей: They paused with the sensitivity of grazing deer, then returned to their work, the women and children once more moving [IM, c. 266].

Зооморфізм bat (кажан) позначає поганий зір: You not taking him nowhere. You blind as a bat [TB, c. 302].

У Р. Еллісона зооморфізм bat blind вжито метафорично, оскільки змальовує сліпоту думок: They were blind, bat blind, moving only by the echoed sounds of their own voices [IM, c. 246].

Вираз to wait for a cat to jump означає несподівану ситуацію чи подію: Nobody knew which way the gray-eyed cat would jump [L, c. 72].

У романах письменників-чоловіків зооморфізм cat вживається для  позначення жіночої спритності (quick as a cat) та їх схильності до бійок (cat fighting). Наприклад: Quick as a cat, she turns and grabs somethin’ off the stove [IM, c. 28]. That’s straight-up woman stuff, cat fighting [LSN, c. 62].

II. Зооморфізми, що виражають концепт маскулінність (чи де він переважає) (див. табл. 1)у Т. Моррісон 9 номінацій – 14% (15 вживань).

Зооморфізми ape (мавпа), gorilla (горила), baboon (бабуїн) позначають людину, що наслідує чужі звички (кривляка), бандита, тощо. Наприклад: And if that wasn’t enough now this nigger he lets in this real live dope addict ape just to get back at her wanting to live near Michael [TB, c. 87]. He looked like a gorilla! [TB, c. 129]. You can’t, you ugly barefoot baboon [TB, c. 121].

Animal (тварина) та beast (тварюка) означають лиху, жорстоку людину. У Т. Моррісон вони вказують на примітивність, а у глибшому контексті – тісний зв’язок із природою: Like a beast who loses his animal smell after too long a diet of cooked food, a man’s smell is altered by a fast [TB c. 105].

У Р. Еллісона та О. Тайрі ці зооморфізми теж позначають негативні риси чоловіка: His lips parted, bluish, revealing a row of long, slender, amazingly animal-like teeth [IM, c. 34].You brought out the beast in me [IM, c. 253]. He a beast! [LSN, c. 194].

III. Зооморфізми, що виражають концепти фемінності і маскулінності (див. табл. 1)у Т. Моррісон 7 номінацій25% (66 вживань).

Puppy (цуценя, щеня) зазвичай має метафоричне значення дурний парубійко, молокосос, пустоголова або самовдоволена людина, що зловживає добротою. Для опису жінок, авторка вкладає у нього значення беззахисності: The chauffeur had picked her up for Norma like a stray puppy [P, c. 138].

В описі чоловіків цей зооморфізм вказує на безпорадність: Years passed and his puppy breath came as fast as ever in Hagar’s presence [SS, c. 95].

Зооморфізм bird у зображенні жінки виражає безпорадність: Elbows bent, hands on shoulders, she flailed her arms like a bird in an eternal, gro­tesquely futile effort to fly. Beating the air, a winged but grounded bird[…] [BE, c. 162].

Тесаме значення зооморфізму bird вживає і Р. Еллісон: She seemed like a fair bird-girl girdled in veils calling to me from the angry surface of some gray and threatening sea [IM, c. 8].

О. Тайрі вживає зооморфізм bird для вираження збірного концепту фемінність/маскулінність, оскільки позначає робітників та робітниць, які рано встають на роботу: […] yellow taxis zoom through light traffic, carrying early-bird employees and managers […] [LSN, c. 11].

Horse (кінь) у авторки асоціюється із твариною, яка багато їсть, а тому вживається у порівнянні з людиною з такими ж звичками: You’re eating like a horse already and the day has just started [TB, c. 29].

Іншим значенням цього зооморфізму є тварина, яка звикла до роботи і болю, а тому не відчуває фізичних страждань. Так позначають афроамериканок лікарі у пологовому будинку: They deliver right away and with no pain. Just like horses [BE, c. 97].

У письменників-чоловіків вживання цього зооморфізму різниться. Так, Р. Еллісон використовує horseдля позначення чоловіка, наголошуючи на ледачості та захопленні спиртним: They were still milling around, the juke box baying, the piano thumping, and over at the end of the room, drenched with beer, Supercargo lay like a spent horse upon the bar [IM, c. 42].

Ставлення до жінки реалізується у О. Тайрі за рахунок використання фрази hold up that horseу значенні зачекати: Whoa, hold up that horse for a minute. I’m talking to her [LSN, c. 110].

Turtle (черепаха)у Т. Моррісон позначає жінку, яка не вміє плакати: Dry-eyed as a turtle, she left Christine to me to raise [L, c. 137].

По відношенню до чоловіка цей зооморфізм означає надійність: Yet the doors were plumb and their knobs, hinges and locks secure as turtles [TB, c. 11].

Dog (пес) означає падлюка, негідник, невдаха, зрадник та для письменниці є синонімічним до man (чоловік), значення якого для неї є ідентичним до невдаха або негідник: No kind. Some men just dogs [BE, c. 8].

Порівнюючи жіночих персонажів із цією твариною, авторка вказує на життя, прикуте, як і у собаки, ланцюгами до обставин: At home, with no one or anyone in charge, she felt like one of the Settlement dogs. Fifty strong, they swung between short chains and unfettered roaming. Between fights and meals they slept lashed to trees or curled near a door. Left to their own devices, hounds mated with shepherds, collies with Labradors [L, c. 55].

Важкий внутрішній стан персонажа Р. Еллісон порівнює з собакою із перебитою спиною: I’m layin’ there on the floor, but inside me I’m runnin’ round in circles like a dog with his back broke […] [IM, c. 28].

Dog також вживається для позначення афроамериканців, наголошуючи на їх нікчемному становищі у суспільстві: Never mind the loudmouthed nigras, they’re like those little fice dogs that bark at you […] [TDBS, c. 59].

Rat (щур, пацюк)людина підлої вдачі, боягуз, зрадник або донощик вживається у Т. Моррісон для позначення чоловіків: “She did, but I was in a fancy apartment banging my head over some rat[L, 189].

Т. Моррісонвживає ratпо відношенню до жінок, наголошуючи на їх зрадливості:  […] her crumbling hotel ruled by a rabid beach rat, ignored by the man for whom she had slaved, abandoned by her daughter to strange ideas, a running joke to neighbors – she had no place and nothing to command [L, c. 99].

Р. Еллісон вживає зооморфізм rat для опису внутрішнього стану героя: A hot, violent force tore through my body, shaking me like a wet rat [IM, c. 11].

У О. Тайрі rat позначає зрадника, або ж людину, яка заради грошей веде ганебний спосіб життя: Is he a rat? A snitch? [LSN, c. 161]. […] running around in circles chasing your cheese like a sewer rat  [FLOM, c. 290]

Отже, досить часто вживання зооморфізмів носить ситуативний характер, тому їх інтерпретація у гендерному аспекті здійснюється лише у межах контекстного аналізу. Результати дослідження доводять, що використання зооморфізмів для номінації жінок та чоловіків у жіночому та чоловічому романах суттєво різниться. По-перше, відмінність полягає у ширшому вживанні зооморфізмів Т. Моррісон, ніж письменниками-чоловіками: Т. Моррісон –  36 номінацій, Р. Еллісон – 12, О. Тайрі – 10. По-друге, відмінність помітна у способах реалізації концептів фемінність, маскулінність, фемінність / маскулінність (див. табл. 1).

Таблиця 1

Кількісне та якісне вживання зооморфізмів  на позначення концептів фемінності та маскулінності

Також на позначення жінок авторка використовує більший відсоток позитивної лексики, аніж на позначення чоловіків (див. табл. 2).

Таблиця 2

Вживання зооморфізмів у романах Т. Моррісон, що виражають концепти „фемінність”, „маскулінність” та поєднують ці концепти.

Як бачимо, у письменниці-жінки для номінації чоловіків використовуються зооморфізми лише із негативним значенням, що є однією із визначальних рис афро-американського жіночого роману. Оскільки, керуючись засадами феміністської лінгвістики, авторка, вживаючи зооморфізми із позитивною та негативною конотацією, вказує на те, кому надається перевага у її романах. Зооморфізми із позитивним значенням, використані для опису жінок, позначають їх як вразливих та беззахисних. Зооморфізми із негативним значенням, вжиті для номінації жінок, відображають становище жінки та ставлення до неї з точки зору чоловіків. Таким чином авторка привертає увагу до гендерної дискримінації, відображаючи це за допомогою зооморфізмів зокрема.

Використовуючи різні зоонімічні метафори, Т. Моррісон інтерпретує художню дійсність через призму соціокультурних та гендерних аспектів. Особливістю романів Т. Моррісон є вживання не тільки сталих, фіксованих у словниках, зооморфізмів для позначення загальнолюдських якостей, а й зоонімічних алюзій, а також індивідуально-авторських зооморфізмів, що є відображенням на соціокультурної та гендерної спрямованості її романів.

 

Список літератури:

1.     Богуцька Г. Розповідають назви птахів / Г.В. Богуцька. –                      Л : Кальварія, 2005. – 97 с.

2.     Голубовська І. Практична стилістика української мови: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних  спеціальностей (денної та заочної форм навчання). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – 124 с.

3.     Голяк С.Сербская и белорусская фразеология с зоокомпонентом  (зависимости между свойствами фразеологизма и слова компонента): Автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.03 / БГУ. Мн. –2003. – 17 с.

4.     Гончарова Т. Спільність та специфіка мовних зооморфних картин світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 /  Т. Гончарова. – Харків, 1996. – 23 с.

5.     Горошко Е. Гендерная проблема в языкознании. – [Електронний ресурс].  http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm. – (09.04.2011).

6.     Патюкова Р. Зоосемические компоненты устойчивых единиц: опыт словаря (на материале английского и русского языков) / Р. В. Патюкова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2008. – 92 с.

7.     Почепцова Л. Флористические названия в английском языке Австралии : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. Д. Почепцова. –  К, 2009. 24 с.

8.     Сюсько М. Статус зоонима в онимной системе: ономасиологический аспект / М. И. Сюсько. – К.: Высш. школа, 1988. – 192 с.

9.     Шарова А. Зооморфизмы как средство репрезентации гендерных концептов в английской лингвокультуре // Ярославский педагогический вестник : сб. научных трудов. – Ярославль, 2010. – № 3. – С. 144–148.

Список ілюстративних джерел

10.           Ellison R. Invisible Man / Ralph Ellison. – Vintage International, 1995. – 581 p. – [IM].

11.           Ellison R. Three days before shooting / Ralph Ellison, John F. Callahan, Adam Bradley. – Random House Publishing Group, 2010. – 1101 p. – [TDBS].

12.Morrison T. Love / Toni Morrison. – New York : Vintage International, 2003. – 202 p. – [L].

13. Morrison T. Paradise / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1998. – 318 p. – [P].

14. Morrison T. Song of Solomon / Toni Morrison. – Triad / Panther Books Frogmore, St Albans, Herts AL2 2NF, 1980. – 336p. – [SS].

15. Morrison T. Sula / Toni Morrison. – New York : A Plume Book, 1982. – 174 p. – [S].

16. Morrison T. Tar Baby / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1996. – 306 p. – [TB].

17. Morrison T. The Bluest Eye / Toni Morrison. – New York : HOLT, RINEHART AND WINSTON, 1970. – 173 p. – [BE].

18.Tyree O. For the love of money / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 416 p. – [FLM].

19.Tyree O. Just say No / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 496 p. – [JSN].

20.Tyree O. The Last Street Novel / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2008. – 416 p. – [LSN].

 

Залишити відповідь