МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ АТРИБУТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

А.В. Боштан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті подано визначення функціонально-семантичного поля, охарактеризовано особливості функціонально-семантичного поля атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови, а також пояснено специфіку його побудови за допомогою статистичних методів. 

Ключові слова: функціонально-семантичне поле, статистичні методи, парадигматичні відношення, ранжування, кореляція.

В статье подано определение функционально-семантического поля, охарактеризированы особенности функционально-семантического поля атрибутивности в художественном стиле современного немецкого языка, а также объясняется специфика его построения с помощью статистических методов. 

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, статистические методы, парадигматические отношения, ранжирование, корреляция.

The article presents the definition of the functional-semantic field, characterizes the peculiarities of the functional-semantic field of attributes in the belles-lettres style of modern German and also describes the specific character of its construction by means of statistical methods.

Key words: functional-semantic field, statistic methods, paradigmatic links, ranking, correlation.

 Незважаючи на те, що у сучасній німецькій мові способи вираження атрибутивного зв’язку – зв’язку між предметом та його ознакою, – досить різноманітні [5; 11; 12; 13],  досінемаєпраці, вякійбулобздійсненокомплекснедослідженняатрибутив­ності. Тому метою нашого дослідження є розгляд усіх спо­со­бів вира­ження атрибутивного зв’язку в сукупності, як єдиної цілісної сис­теми. Така система, яка поєднує мовні засоби різних рівнів (морфологічних, син­таксич­них, словотвірних, лексичних, а також комбінованих – наприклад, лек­сико-синтаксичних), об’єднаних на основі спільності та взаємодії їхніх семантичних функцій, називається у мовознавстві функціонально-семантичним полем (ФСП) [1, с. 21–22].

В основі будь-якого ФСП лежить певна семантична категорія, яка є тим семантичним інваріантом, що об’єднує різнорівневі мовні засоби та зумовлює їхню взаємодію. Кожен семантичний варіант у межах певного ФСП пов’я­заний із певними засобами формального вираження. Так, семантичний інва­ріант атрибутивності, що виражається в передачі ознаки, розкрива­єть­ся в системі змісто­вих варіантів квалітативності (всі види атрибута), посесивності (атрибут із ро­до­вим відмін­ком, прийменниковий атрибут), квантитативності (прикметниковий, атрибут-прикладка), локативності (прислівниковий, прийменниковий атри­бут, підрядне означальне речення).

Польовий принцип вивчення мовних явищ передбачає, передусім, виділення ядра та периферії дослі­джу­ваних одиниць[6, с. 218]. Для ядра характерна максимальна концентрація полетвірних ознак, для периферії – неповний набір цих ознак при можливому послабленні їхньої інтенсивності. Ядро включає в себе мовні засо­би, які мають риси найбільшої спе­ціа­лізованості щодо вираження певних значень,однознач­ні в плані передачі змісту й систематично викорис­то­вуються [2, с. 10]. Сфера периферії характеризується послаб­ле­ним змістом, нерегулярністю форми, імпліцитністю, аномальністю, асис­тем­ністю тощо. Графічно поле, зазвичай, зображують у виг­ля­ді сфери, розміщуючи його елементи по колу на різній відстані від центру за ступенем їхнього семантичного зв’язку з ним. Ядро консолідується навколо компонента-домінанти, яка виражає загальний зміст елементів поля. Структура ФСПпарадигматична. [10, с. 451].

Побудова ФСП атрибутивності в художньому стилі здійснюватиметься на основі семантико-кореляційних відношень між різними видами атри­бу­тив­них конструкцій, що наведена в таблиці 1 (див. табл. 1). Як вже зазначалося вище, найважли­вішими характеристиками (ознаками) поля є ядро та периферія, тому, насамперед, доцільновиділити ці основні компоненти поля. Найваж­ли­вішою характеристикою ядерної семи є, якправило, її частота [4; 7],проте вона не дозволяєповністю розкрити парадигматичні відношення між досліджуванимиодиницями [3, с. 253]. Якщо поле – деяке парадигматичне утворення, то дляйого побудови й характеристики важливо знати саме парадигматичні властивості одиниць, які його складають. Уже доведено, що кількість парадигматичних звязків певної одиниці перебуває в певній залежності від частот її вживання[7, с. 9], проте вона незавжди прямо пропорційно відповідає цій частоті. Саме тому при виділенні ядра і периферії слід зважати на такікритерії: 1) частоту вживання атрибутів; 2) кількість статистично зна­чущих парадигма­тич­них звязків атрибута; 3) силу звязку з ядерним атри­бутом.

Оскільки найбільша частота вживання в текстах художньої літературизафіксована для відносних прикметників, то вважатимемо цей вид атрибута ядром поля атрибутивності в художньому стилі. Решта одиниць, з якими ядро зв’язане певними парадигматичними зв’язками, повинні розташовуватися навко­ло ядра на ближчій чи дальшій відстані від нього. Цю відстань можна визна­чити за величиною коефіцієнта кореляції:атрибути із сильними звязками з ядерною формою будуть безпосередньо прилягати до ядра. Це так звані навколо­ядерні атрибути. Одиниці із середніми статис­тично значущими звязками належатимуть відповідно до ближньої периферії. Компоненти зі слабкими статистично значущими зв’язками складатимуть дальню периферію.

 Недоліком такого підходу є те, що в поле зору потрапляють не всі наявні позитивні зв’язки різних видів атрибутів, а лише статистично значущі, що зменшує інформативність нашого конструкта. Зазна­чимо також, що атрибути з низь­кою частотою вживання (менше100 прикладів) слід відносити до дальньої пери­ферії, незважаючи на величини статис­тичних показників. Крім того, необхідно взяти до уваги ранг певного атрибута, під якими ми розуміємо його місце серед інших атрибутів відповідно до кількості його позитивних зв’язків з іменниками (методику ранжування див. [8; 9]).

До критеріїв визначення ФСП атрибутивності в художньому стилі слід також віднести середнє арифметичне значення всіх позитивних кореляційних зв’язків, яке можна обчислити, додавши всі позитивні зв’язки і поділивши отриману величину на кількість позитивних зв’язків.

Дані, необхідні для побудови ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови, подано в узагальнювальній таблиці 2.

Таблиця 2

Критерії визначення ФСП атрибутивності в художньому стилі

Вид

атрибута

Частота вживання

Ранг

Кількість

позитивних

зв’язків

Ранг

Сума r

Середнє

значення

Ранг

Середній ранг

РВ

489

3

8

6,5

4,446

0,556

6

5,17

ІП

232

6

9

2

4,933

0,548

7

5

ЯП

729

2

9

2

5,299

0,589

5

3

ВП

842

1

8

6,5

5,084

0,636

2

3,67

І

31

9

1

11

0,675

0,675

1

7

dass/wo/ob

9

10

4

10

1,037

0,259

10

10

П

63

8

8

6,5

3,545

0,443

9

7,83

ДП 1

172

7

9

2

4,816

0,535

8

5,67

ДП 2

289

5

8

6,5

4,78

0,598

4

5,17

ПР

390

4

8

6,5

5,065

0,633

3

4,5

ПА

1

11

8

6,5

1,21

0,151

11

9,5

 

В останньому стовпчику таблиці 2 наведено величину середнього рангу кожного виду атрибутів, отриману в результаті порівняння рангів атрибутів стосов­но їхньої частоти, кількості позитивних зв’язків і середнього значення величини кореляційних зв’язків. Середній ранг певного атрибута буде орієнтовним критерієм його близькості до ядра ФСП атрибутивності: чим ближчий цей ранг до 1, тим сильніший зв’язок певного виду атрибутів з ядром. Так, на основі отриманих даних, найближче до ядра, вираженого відносним прикмет­ником, перебуватиме атрибут, виражений якісним прикметником, далі йтимуть атрибути у формі підрядного означального речення, прийменника з іменником,  іменника в родовому відмінку, дієприкметника минулого часу та дієприкметника теперішнього часу. На периферії розташовані атрибути, вира­жені інфінітивом, прикладкою, підрядними реченнями зі сполучниками dass, wo, ob та прислівниками.

Відповідно до описаної вище процедури, де найважливішим критерієм є частота вживання різних видів атрибутів, уважатимемо ядром ФСП атрибутивності в художньому стилі атрибути, виражені відносним прикметником. У цьому стилі за результатами кореляційного аналізу безпосередньо до ядра прилягають атри­бути, виражені якісними прикметниками і дієприкметниками минулого часу. Сильні парадигматичні зв’язки з ядром зафіксовано для атрибутів, виражених іменниками в родовому відмінку, прийменниковими конструкціями і дієприкметниками теперішнього часу. Їхні середні ранги дозволяють віднести їх до ближньої периферії. Сюди ж увійдуть атрибути у формі підрядних означальних речень, оскільки з урахуванням інших показ­ників – частоти вживання, кількості позитивних зв’язків і середнього значення вели­чини кореляційних зв’язків – цей вид атрибутів має середній ранг 4,5 при помірній позитивній кореляції з ядром. Решта атрибутів, виражених інфінітивними конструкціями, прикладками, підрядними реченнями зі сполучниками dass, wo, ob та прислів­никами, належатимуть до дальньої периферії.

Зобразимо ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови схематично (див. рис. 1).

 

 

 

 

         

Рис. 1. Модель ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови

Отже, в результаті проведеного дослідження нам вдалося створити модель ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови. Перспективним вважаємо здійснення статистичних підрахунків та моделювання ФСП атрибутивності у публіцистичному та науковому стилях, для з’ясування подібностей та відмінностей між ними.

 

Список літератури:

1.      Бондарко А. В. Функциональная грамматика / А. В. Бондарко.– М. : Наука, 1984. – 136 с.

2.      Гулыга Е. В.Грамматико-лексические поля в современном немецком языке / Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс.  – М. : Просвещение, 1969. – 184 с.

3.      Кантемір С. Побудова мовного поля за допо­могою квантитативних методів / Кантемір С., Лучак М., Львова Н. // Проблеми квантитативної лінгвістики. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 245–272.

4.      Капатрук М. Д. Дослідження парадигматичних зв’язків лексичних одиниць за допомогою статистичних методів / М. Д. Капатрук // Германська філологія: Науковий віс­ник Чернівецького університету. – Чернівці, 1997. – Вип. 12 (3). – С. 37–40.

5.      Кононенко В. І. Семантико-синтаксичний потенціал препозитивних та постпозитивних атрибутів (на матеріалі української та польської мов) / В. І. Кононенко // Мовознавство, 2007, № 3. – С. 39–47.

6.      Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. – Винница : НОВА КНЫГА, 2006. – 512 с.

7.      Мусурівська О. В. Структура семантичного поля «Міцність» в англійській мові / О. В. Мусурівська // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 188–189. – С. 86–100.

8.      Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов / И. А. Носенко. – М. : Высшая школа, 1981. – 157 с.

9.      Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів / В. І.  Перебийніс. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 172 с.

10.  Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.

11.  Суворина Е. В. Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным в функционально-прагматическом поле атрибутивности (на материале современных немецких газет): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Е. В. Суворина. – Самара, 2006. – 23 с.

12.  Schierholz S. Präpositionalattribute. Syntaktische und semantische Analysen / S. Schierholz. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2001. – 303 S.

13.  Son S. Die Attribuierung im Deutschen und im Koreanischen / S. Son. – Heidelberg : Julius Groos Verlag, 1998. – 264 S.


Таблиця 1

Величини кореляції між різними видами атрибутів у художньому стилі

РВ

ІП

ЯП

ВП

І

dass/ob/wo

П

ДП 1

ДП 2

ПР

ПА

РВ

ІП

0,828

ЯП

 0,716

 0,787

ВП

0,700

0,662

0,811

І

0,097

0,023

0,001

0,143

dass/ob/wo

0,034

0,203

0,131

0,032

0,675

П

 0,350

0,530

0,466

0,319

0,097

0,033

ДП 1

 0,581

0,619

0,837

0,857

0,074

0,030

0,586

ДП 2

 0,566

0,564

0,768

0,869

0,110

0,023

0,463

0,810

ПР

0,581

0,712

0,695

0,598

0,137

0,037

0,827

0,768

0,626

ПА

0,124

0,028

0,088

0,268

0,048

0,075

0,004

0,344

0,096

0,258

 

 

 

Залишити відповідь