ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “УЯВНЕ” В ЦИКЛІ ПРО СЕРЕДЗЕМ’Я ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА

Н.Й.Четова
Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Статтю присвячено дослідженню структури та функціонування лексико-семантичного поля “уявне” у творах Дж.Р.Р.Толкіна.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, уявне, фентезі, ядро, периферія, мікрополе
Статья посвящена исследованию структуры и функционирования лекси¬ко-семантического поля «воображаемое» в произведениях Дж.Р.Р.Толкина.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, воображаемое, фэнтэзи, ядро, периферия, микрополе
The article focuses on investigating of the structure and functioning of the lexico-semantic field “imaginary” in J.R.R.Tolkien’s works.
Keywords: lexical semantic field, imaginary, fantasy, core, periphery, microfield


Актуальність обраної теми визначається спрямованістю сучасного мовознавства на осягнення глибинних процесів мовної творчості, у тому числі художньої, на розкриття специфіки художнього тексту, який створює “особливий світ”, що може інтерпретуватись шляхом аналізу окремих значущих елементів та їх сукупностей. Мета наукової розвідки – розгля¬нути структурно-змістові особливості семантики уявного у творах Дж.Р.Р.Толкіна. Предметом дослідження є вербалізовані знання про уявне. Матеріалом виступають словникові статті з лексикографічних джерел різних типів та “Гобіт” й “Володар Перстенів” Дж.Р.Р.Толкіна.
Осмислення уявного в творах класика жанру фентезі Дж.Р.Р.Толкіна на якісно новому рівні стає можливим у зв’язку з поширенням у когні¬тивних дослідженнях художньої семантики (О. Воробйова, Л. Бєлєхова, О. Кагановська, В. Ніконова), вивчення якої неможливе без лексичного аналізу дефініцій лексеми “уявне”.
В одному з сучасних авторитетних українсько-англійських словників під терміном “уявний” знаходимо: imaginary, fanciful, fictitious, unreal; notional, would be [8, с. 967]. Авторитетні англомовні тлумачні словники, даючи роз’яснення та приводячи всі можливі синоніми, значно розширюють коло понять, відкри¬ваючи нові потенційні грані уявного. Так, Longman Dictionary of Contem¬porary English слово “imaginary” тлумачить як “not real, but produced from pictures or ideas in your mind” [10]. Oxford Advanced Learner’s Dictionary під словом “imaginary” визначає все існуюче “only in your mind or imagination” [12, с. 646].
У Wordsworth Dictionary of Synonyms and Antonyms “уявне” представ¬лене наступними синонімами: imaginary, unreal, fanciful, fictious, legendary, mythical та pretend [14, с. 127]. Oxford Learners Thesaurus A Dictionary of Synonyms серед синонімів “imagined” виділяє наступні лексичні одиниці: fictitious, fanciful, fancied, chimerical, imagined, fictive, illusory або illusive, visionary, made-up, unreal, untrue, mythical або mythic, notional, abstract; legendary, mythological [13, с. 376]. Webster’s New Dictionary of Synonyms дає тлумачення синонімів-аналогів терміна “уявне” та вказує на контекстуальні переваги та недоліки кожного з них. Так, “imaginary” вживається для позна¬чення всього того, що є плодом уяви; “fanci(ful)” характеризує зазвичай надзвичайні якості істот, предметів, явищ чи процесів притаманні казковим розповідям; “visionary” є актуальним у випадку зі сном, видінням, марен¬нями, галюцинаціями чи медитацією, коли мають місце зміни в когнітивних процесах, тобто порушення сприйняття і мислення, плутана свідомість, різні порушення в часовій та просторовій орієнтації; “fantastic” вказує на найвищий ступінь вигадливості й тим самим переважає “fanciful”; “chimerical” характеризує як малоймовірне, незбутнє, примарне; “quixotic” в свою чергу більш схильне до ідеального в лицарському середньовіччі, дослівно – донкіхотського [15, с. 414-415], “fabulous” стосується легендарного або ж надзвичайно мальовничого [15, с. 317, 334], “fictious” вказує на недосто¬вірність, хибність або штучність, “mythical” в свою чергу пов’язує з міфом та характеризує на плід не індивідуальної, а скоріше колективної уяви, та надає чарівних особливостей цілком природнім явищам, “apocryphal” вказує на невірогідність, сумнівність, спірність, непідтвердженість доказами, фактами [15, с. 334-335]. Перерахований вище арсенал актуалізаторів уявного, об’єднаних між собою парадигматичним зв’язком, формують певну систему лексики уявного – лексико-семантичне поле (ЛСП) “уявне”.
Попри різноманіття поглядів щодо розуміння лексико-семантичного поля та значну кількість його неоднозначних визначень та характеристик в сучасному мовознавстві, більшість лінгвістів одностайні в тому, що лексико-семантичне поле як один з способів відображення дійсності є складною системою, складові якої пов’язані інтегральним семантичним компонентом незалежно від їхньої частиномовної приналежності та структурно впоряд¬ковані взаємовідношенням “ядро – периферія” (Л.Васильєв, Ю.Караулов). Зважаючи на те, що у сучасній лінгвістиці “сукупність мовних (головним чином лексичних) одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ” [3, с. 380-381] формують семантичне поле, то сукупність всіх згаданих вище семантичних одиниць, об’єднаних системним відношенням, інтегральною одиницею яких є поняття уявного, утворюють відповідно семантичне поле уявного з полісемантичною архілексемою “imaginary”.
Проаналізувавши понад 1600 сторінок оригінального тексту, ми виявили більше 493 слів / словосполучень семантичного поля “уявне” та 13526 випадків їх текстової реалізації. Центральну частину лексико-семантичного поля “Іmaginary” у творах Дж.Р.Р.Толкіна утворюють 16 прикметників (з-поміж 60 представлених у [15, с. 415]), які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно: imagined, fancy, fancied, dreamed, dreamlike, mythical, mysterious, fabulous, fabled, abstract, unreal, unbelievable, legendary, deceptive, shadowy, supposed, які виступають лексичними засобами об’єктивації концепту, формуючи при цьому ядро концепту “УЯВНЕ”. Всередині зазначеного синоні¬мічного ряду наявні як ідеографічні синоніми (котрі різняться відтінками значення): imagined – fancied, та і стилістичні (внаслідок словотворчих процесів): fancy – fancied, fabulous – fabled, dreamed – dreamlike і под.
В аналізованих творах Дж.Р.Р.Толкіна різні категоріальні аспекти одиниці ‘іmaginary’ фіксуються значною кількістю похідних словоформ, які у сучасній англійській мові експлікують: діяльність індивіда: дієслово imagine – to form a picture of something or someone in your mind about what something could be like (уявляти собі когось або щось), to have a false or wrong idea about something or to think that something is true or may happen, but without being sure or having proof (мати хибне уявлення про щось або вважати щось правдоподібним, не маючи на це підстав чи доказів) [10] – інтерпретує творчу розумову діяльність людини; здатність індивіда: іменник imagination – the ability to form pictures or ideas in your mind (здатність формувати образи чи ідеї в уяві) [10], the formation of a mental image of something that is neither perceived as real nor present to the senses (формування ментального уявлення або образу чогось неможливого для сприйняття), the ability to confront and deal with reality by using the creative power of the mind; resourcefulness: handled the problems with great imagination (здатність протиречити реальності шляхом застосування творчої діяльності розуму; винахідливість: трактування чого-небудь із застосуванням уяви / фантазії), a traditional or widely held belief or opinion (традиційне або загальноприйняте вірування чи думка) [9, с. 3632]; 1. the faculty or action of producing ideas, esp. mental images of what is not present or has not been experienced (здатність до генерування ідей, особливо не існую¬чих чи таких, що не базуються на досвіді); 2. mental creative ability (творча розумова здатність); 3. the ability to deal resourcefully with unexpected or unusual problems, circumstances, etc. (здатність справлятися з неочікуваними або незвичними проблемами, обставинами та ін.); 4. (Literary & Literary Critical Terms) a creative act of perception that joins passive and active elements in thinking and imposes unity on the poetic material (творчий акт сприйняття, який поєднує елементи активної та пасивної розумової діяльності та знахо¬дить своє вираження у художньому мистецтві) [12] – вказує на творчу розумову здатність індивіда, її процес та результат; якісну характеристику: прикметники imaginable – used to emphasize that something is the best, worst etc. that can be imagined or includes every possible example of something (використовується для наголошення на те, що певна річ є винятковою) [10]; imaginative – containing new and interesting ideas (такий, що містить нові та цікаві ідеї) [10], imaginational – the power of the mind to form images, especially of what is not present to the senses (здатність розуму формувати образи, особливо неіснуючі) [9, с. 3631]; результат діяльності: іменники image – a mental picture that you have of what somebody or something is like or looks like (уявлення про те, як хтось або щось виглядає) [12, с. 646] та imaginings – things that you imagine, that exist only in your mind (плоди фантазії, уявлення) [ibid.] – вказують на продукт творчої розумової діяльності; засіб стимулювання (агенсом) та характер сприйняття (паціенсом): іменник imagery – language that produces pictures in the minds of people reading or listening (мовна реалізація чуттєвого сприйняття або асоціацій, яка стимулює виникнення певних образів у читачів або слухачів) [12, с. 646] – образність, яка провокує вираження відношення, ставлення.
Отже, узагальнене абстрактне поняття “уявне” в творах Дж.Р.Р. Тол¬кіна має складну структуру і представлене лексико-семантичним полем, яке складається з ядра, навколоядерної зони та периферії, заповнених відповід¬ним лексичним матеріалом. Ядерною одиницею поля у досліджу¬ваному матеріалі є архілексема imaginary – субстантивований прикметник, який виражає значення усього уявного по своїй природі, яка утворює навколо себе ядерне мікрополе з лексичними одиницями, які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно. Інформативна насиче¬ність знання про уявне акумулюється та структурується в концепті “УЯВНЕ”.
З огляду на те, що досліджуваний концепт репрезентує сферу розумо¬вої діяльності людини, будучи одним з концептів антропоморфного порядку, серед яких А.М.Приходько виділяє тільки емоційні та фізіологічні концепти, які “мають пряме відношення до психічних і фізіологічних станів людини, специфіка яких полягає в її здатності реагувати на подразники зовнішнього світу і переносити їх на свій внутрішній світ” [5, с. 91-92], ми вважаємо за доцільне виокремити й класифікувати концепт “УЯВНЕ” як ментальний концепт (МК) – “квант” знання про розумову діяльність людини, який в свою чергу є складовою частиною ментальної концептосфери (МКС) як когнітивного утворення високого рівня абстракції.
Відповідно до однієї з максим теорії поля, сформульованої З.Д. Поповою і І.А. Стерніним, у структурі поля можуть виокремлюватися мікрополя [4, с. 6] – семантичні об’єднання, члени яких пов’язані між собою інтегральним ознакою, висловлюваною зазвичай домінантою мікрополя (ядерною лексемою). Структуру мікрополя становить ядро і кілька областей, одні з яких можуть розташовуватися в безпосередній близькості до ядра (ближня периферія), а інші на периферії мікрополя (дальня периферія).
Шляхом компонентного аналізу на основі базової диференційної семи, а саме семи “сприйняття” в межах ЛСП “Іmaginary” виділяємо 3 мікрополя: “magic” (магія), “mysticism” (містика) та “chimera” (химера).
Так, до складу ядерної зони входять ключові одиниці згаданих мікро¬полів, а саме: magic, mysticism, chimera, оскільки вони містять найбільше спільних з ядром семантичних компонентів та пов’язані з архілексемою imaginary прямими семантичними зв’язками і є семами конституентів ядра поля. Далі розглянемо структуру та організацію кожного мікрополя ЛСП “Imaginary”.
Мікрополе “magic” виражає поняття магічного характеру. Великий тлумачний словник сучасної української мови ‘магію’ інтерпретує як “сукуп¬ність засобів та обрядів, пов’язаних з віщуванням, вірою в уміння людини викликати надприродні явища; чаклунство, чарівництво. Біла магія – чаклун¬ство за допомогою небесних сил, чорна магія – чаклунство за допомогою пекельних сил; чорнокнижництво” [7, с. 635]. У Merriam-Webster Dictionary ‘magic’ тлумачиться як: “1. a: the use of means (as charms or spells) believed to have supernatural power over natural forces; b: magic rites or incantations; 2. a: an extraordinary power or influence seemingly from a superna¬tural source; b: something that seems to cast a spell (enchantment); 3: the art of producing illu¬sions by sleight of hand” [11]. Відповідно до Oxford Advanced Learner’s Dictionary ‘magic’ есплікується як: “1. the power of apparently influencing events by using mysterious or supernatural forces; 2. mysterious tricks, such as making things disappear and reappear, performed as entertainment; 3. a quality of being beautiful and delightful in a way that seems remote from daily life; 4. exceptional skill or talent” [12].
Як свідчить компонентний аналіз значення лексичних одиниць, вибраних методом суцільної вибірки з творів Дж.Р.Р.Толкіна, номінативний об’єм мікрополя складають 43 лексичні одиниці, об’єднані у мікрополе з ядерною одиницею ‘magic’, яка входить до семного складу лексичної одиниці ‘imaginary’. Кількість випадків текстової реалізації складає 539.
Зважаючи на нерівноправність семантичних конституентів у змістовій структурі як ЛСП, так і його мікрополів, для виокремлення елементів кожно¬го рангу (ядро – ближня периферія – дальня периферія) використовується методика визначення інтенсивності парадигматичного зв’язку, запропоно¬вана В.В.Левицьким. Згідно з цією методикою, “семантична наближе¬ність визначається числовим коефіцієнтом, величина якого розташована у діапа¬зоні від нуля до одиниці, не досягаючи цих крайніх точок” (цит. за М.Е.Бі¬линським) [1, с. vi]. Цей показник являє вагу лексеми в семантиці мікро¬поля. Ядерну зону формують лексичні одиниці парадигматичний зв’язок яких не менший за показник 0,7; ближня периферія складається з лексем, парадигматичний зв’язок яких має показник у межах від 0,3 та 0,7; дальню периферію утворюють лексичні одиниці з показником нижче 0,3 [2, с. 89].
Таким чином, найактивнішими компонентами даного мікрополя, які формують його ядро, являються лексеми ‘wizard’ – 188 ЛО (35%), ‘magic’ – 61 ЛО (11%), ‘spell’ – 37 ЛО (6%), ‘wand/staff’ – 81 ЛО (15%) та ін. До ближ¬ньої периферії ми включили ‘glass stone / crystal globe / palantir’, ‘enchant¬ment’, ‘forsee’, ‘foretell’, ‘haunted’ та ін. До дальньої периферії відносяться ‘sorcery’, ‘incantation’, ‘fascinate’, ‘bewitched’ та ін. Попри значну перевагу лексеми ‘wizard’, ядерною одиницею даного мікрополя залишається сема ‘magic’ як інтегральна.
З-поміж номінативного простору кожного з розглянутих мікрополів на основі диференційних ознак, а саме видових, субкатегоріальних сем [6, с. 44] було виокремлено певні сектори, які в свою чергу розпадаються на декілька лексико-семантичних груп (ЛСГ).
Мікрополе “magic” містить чотири сектори, серед яких через значну кількість актуалізаторів визначити превалюючи майже неможливо. Сектор “occupation” представлений ЛСГ “status”, що містить іменники, які означають рід занять, пов’язаних з магією та потойбічним світом (magician, wizard, sorcerer, witch, necromancer); та ЛСГ “magic activity”, яку формують дієслова, що виражають особливий різновид діяльності магів, чарівників (bewitch, charm, enchant та його антонім disenchant). Сектор “specific knowledge” нараховує дві ЛСГ: “magic skill” та “spell”. До ЛСГ “magic skill” належать іменники, які позначають магічні здібності: dwarf-tongue [17, с. 320], special study of bewitchment with fire and lights” [16, с. 111] та ін. ЛСГ “spell” містить ідеографічні синоніми charm, spell, incantation, enchantment. Даний модуль представляє широке різноманіття заклинань: the spell of command [17, с. 320], dragon-spell” [16, с. 260], Morgul-spells [17, с. 259] та ін. Сектор “artefact” включає наступні ЛСГ: ЛСГ “weapon”, що містить іменники, які представ¬ляють різно¬манітні інструменти, засоби творення заклять: wand / staff, Mirror, magic Ring, glass stone / crystal globe / palantir; bewitchment of the hoard [16, с. 278], a Morgul-knife which remains in the wound [17, с. 234], Sting [17, с. 359] та ін.; ЛСГ “jewels” представляють іменники, які називають магічні коштовності: the Silmarils, magic diamond studs [16, с. 8], the most marvellous and magical toys [16, с. 28], the Master-Ring, the One Ring to rule them all [17, с. 60], the Great Rings, the Rings of Power, they were perilous [17, с. 56], a small crystal phial [17, с. 393] та ін.; ЛСГ “goods” містить іменники, які номінують речі побутового характеру: lembas [17, с. 385], hithlain rope [18, с. 218], a little box of plain grey wood [17, с. 391] та ін. Сектор “strategy & tactics” включає чотири ЛСГ: “transformation”, “influence”, “teleportation” та “prophe¬cy”. ЛСГ “transformation” містить наступні іменники: reembodiment, reincar¬nation, які є ідеографічними синонімами. ЛСГ “influence” формують іменни¬ки counteraction, healing, protection, attack та ін. ЛСГ “teleportation” пред¬ставлена контекстуальними синонімами dimension, underworld та wraith-world [17, с. 234]. ЛСГ “prophecy” включає такі дієслова (переважно ідеографічні синоніми): foresee, foretell, forebode, foreshadow, foreknow та portend.
З огляду на найактивніші елементи мікрополя можливо виокремити невід’ємні компоненти сформованого на їх основі концепту “МАГІЯ”: суб’єкт магії – чарівник, магічна діяльність, магічний предмет / об’єкт, атрибут.
Мікрополе “mysticism” представляє містичний досвід, пов’язаний з існуванням вищого або нижчого світів та здатністю експеріенсера єднатися з цими світами в особливих містичних станах; це надприродні явища і духовна практика, спрямовані на зв’язок із потойбічним світом і надприродними силами. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови ‘містика’ – це: “1. Віра в існування надприродних таємничих сил і здат¬ність спілкування з ними людини. // Схильність до віри в надприродне й таємниче. 2. Щось загадкове, непояснюване” [7, с. 679]. Merriam-Webster Dictionary визначає ‘mysticism’ як: “1. the experience of mystical union or direct communion with ultimate reality reported by mystics; 2. the belief that direct knowledge of God, spiritual truth, or ultimate reality can be attained through subjective experience (as intuition or insight)” [11].
Номінативний об’єм даного мікрополя складають 30 лексем реалі¬зується у 538 текстових випадках. Семантично найактивнішими лексичними одиницями, які формують ядерну зону мікрополя, є ‘strange’ – 290 ЛО (54%), ‘hidden’ – 130 ЛО (24%), ‘riddle’ – 49 ЛО (9%), ‘unknown’ – 17 ЛО (3%), ‘confuse’ – 11 ЛО (2%), ‘mysterious’ – 10 ЛО (2%). Лексеми ‘mystery’, ‘bewilder’, ‘puzzle’, ‘uncanny’, ‘furtive’ та ін. утворюють ближню периферію. Дальня периферія містить наступні лексичні одиниці: ‘flummox’, ‘unrevealed’, ‘allegorical’ та ін. Словом-ідентифікатором мікрополя виступає лексема ‘mysticism’ як інтегральна для перерахованих видових понять.
Мікрополе “mysticism” у творах Дж.Р.Р.Толкіна інкорпорує сектори “mystery” та “mystical activity”. В сектор “mystery” входять дві ЛСГ: “secret” та “strange”, представлені низкою синонімів на зразок secret – riddle – puzzle; strange – unknown – curious – veiled та ін. Сектор “mystical activity” складають ЛСГ “mystical practice”, яку формують дієслова, що виражають містичну діяльність: mystify, confuse, meditate, bewilder і т.д. та ЛСГ “mystical experience”, сформовану іменниками та їх словосполученнями, які вказують на специфічний досвід: тear-death experience, spiritual enlightenment, spiritual vision, union with God (Theosis), attainment of certain state.
Мікрополе “chimera” презентує гамму матеріалізованих та немате¬ріалізованих істот, відсутніх в об’єктивній дійсності, та їх якісних характер¬ристик. Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає ‘химеру’ як: “1. у давньогрецькій міфології – страховище з головою лева, тулубом кози і хвостом дракона, з пащі якого вивергається полум’я. 2. перен. дивовижна фантазія, нездійсненна мрія, витвір уяви. 3. перен. що-небудь своєрідне, дивне, оригінальне. 4. біол. організм, що складається з генетично неоднорідних тканин” [7, с. 1561]. У Merriam-Webster Dictionary ‘chimera’ тлумачиться як: “1. a: a fire-breathing she-monster in Greek mythology having a lion’s head, a goat’s body, and a serpent’s tail b: an imaginary monster compounded of incongruous parts; 2. an illusion or fabrication of the mind; especially an unrealizable dream; 3. an individual, organ, or part consisting of tissues of diverse genetic constitution” [11].
Номінативний простір даного мікрополя реалізується за рахунок 98 лексичних одиниць у 6615 текстових випадках. Найістотніші лексеми мікрополя ‘hobbit’ – 697 ЛО (11%), ‘elf’ – 688 ЛО (10%), ‘dwarf’ – 545 ЛО (8%), ‘goblin’ – 235 ЛО (4%), ‘shadow’ – 587 ЛО (9%), ‘dark’ – 944 ЛО (14%), ‘black’ – 545 ЛО (8%) та ін. формують його ядерну зону. До ближньої периферії входять ‘creature’, ‘dragon’, ‘ent’, ‘shade’, ‘spirit’, ‘wraith’, ‘ghost’, ‘frighten’, ‘dreadful’, ‘terrible’, ‘grim’ та ін. Конституентами дальньої перифе¬рії є ‘spider’, ‘troll’, ‘balrog’, ‘phantom’, ‘devil’, ‘disgust’, ‘whimper’, ‘dismay’, ‘awful’, ‘gloomy’, ‘dull’, ‘hideous’ та ін. Ядерною лексемою даного мікрополя є ‘chimera’ як інтегральна на позначення нереальних істот.
Мікрополе “chimera” розпадається на сектори “a living being” (creature), “a human being” (person) та “spirit”, а також “reaction”. В сектор “a living being” входять дві ЛСГ (лексико-семантичні групи): “animal”, “semi-animal – semi-man”, де гіперонімом є “creature”. ЛСГ з домінантою “animal” містить синонімічні слова: monster, dragon, beast та ін. До ЛСГ з домінантою “semi-animal – semi-man” входять слова на позначення людиноподібних істот, які в творах Дж.Р.Р.Толкіна актуалізуються через лексеми: wight, werewolf та ін. Для даної ЛСГ характерні відношення синонімії (giant, ogre) та комплемен¬тарної антонімії (чол. giant / жін. giantess; чол. ogre / жін. ogress). Сектор “a human being” (person) нараховує дві ЛСГ – “fairy” та “wee folk”. ЛСГ з доминантою “fairy” містить слова fairy, pixie, elf, розміщені за ознакою спадаючого ступеня надзвичайних надприродних здібностей. ЛСГ з домінантою “wee folk” складають гіпоніми halfling / hobbit та dwarf. ЛСГ з доминантою “spirit” складається з ідеографічних та стилістичних синонімів: ghost, wraith, phantom, specter, shade, shadow. Частина слів перебувають у градуальному відношенні між собою: ghost → imp → demon → devil. Частковими семантичними синонімами можна визнати слова imp, demon. Слова demon та Evil слід вважати стилістичними синонімами.
Отже, ЛСП “уявне” у циклі про Середзем’я Дж.Р.Р.Толкіна моделю¬ється на основі уявлень англомовної спільноти та фантазій власне самого автора про ірреальність. Усі одиниці поля об’єднані інтегральною ознакою, однак кожна має диференційні особливості. Конституенти ЛСП впливають на формування значень уявного та його тлумачення у творах Дж.Р.Р.Толкіна.
Література
1. Білинський М.Е. Синоніміка англійського дієслова: словник семантичних відстаней / М.Е.Білинський. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1999. – XXXVI + 382 с. 2. Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Ле¬вицкий. – К.: УМ КВО, 1989. – 155 с. 3. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцева. – М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2002. – 709 с. 4. Попова З.Д. Лексическая система язика / З.Д.Попова, И.А.Стернин. – Воронеж: ВГУ, 1989. – 148 с. 5. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвіст¬тики / А.М.Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с. 6. Скворцов О.Г. Методы исследования лексических систем / О.Г.Скворцов. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2001. – 142 с.
Лексикографічні джерела
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с. 8. Гороть Є.І. Українсько-англійський словник / Є.І.Гороть, С.В.Бєлова, Л.К.Малімон. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 1040 с. 9. The American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd Ed. – Houghton Mifflin Company, 1991. – 8654 p. 10. Longman Dictionary of Contemporary English // http://www.ldoceonline.com/ 11. Merriam-Webster Dictionary // http://www.merriam-webster.com/ 12. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – Oxford: OUP, 2000. – xii + 1539 p. 13. Oxford Learners Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Lea Diana. (ed.). – Oxford: OUP, 2008. – 1024 p. 14. Wordsworth Dictionary of Synonyms & Antonyms / Ed. Martin H.Manser. – London: Wordsworth Editions Ltd, 2005. – 256 p. 15. Webster M. Webster’s New Dictionary of Synonyms / M.Webster. – Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc., 1984. – 942 p.
Ілюстративний матеріал
16. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2006. – 390 p. 17. Tolkien J.R.R. The Fellowship of the Ring. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 424 p. 18. Tolkien J.R.R. The Two Towers. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 352 p.

Залишити відповідь