АСОЦІАТИВНО-ЕМОТИВНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЩО НОМІНУЮТЬ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН РОЗДРАТУВАННЯ

М. В. Гурецька
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк

У цій статті зроблено спробу виявити та проаналізувати асоціатино-емотивні лексичні одиниці сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування.
Ключові слова: асоціатино-емотивна лексика, емоційний стан, роздратування.
В этой статье сделана попытка выявить и проанализировать ассоциативно-эмотивные лексические единицы современного английского языка, что номинируют эмоциональное состояние раздражения.
Ключевые слова: ассоциативно-эмотивная лексика, эмоциональное состояние, раздражение.
This article presents an attempt to define and analyze associative-emotive lexical units of the modern English language, which nominate the emotional state of annoyance.
Key words: associative-emotive lexical units, emotional state, annoyance.

Постановка наукової проблеми та її значення. Емоції людини є формою вираження її потреб, які виникають внаслідок їх задоволення чи незадоволення. Вони відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку особистості і справляють значний вплив на поведінку людини, регулюючи її та співвідносячи з поведінкою оточуючих. Емоції виконують численні функції, основними з яких є забезпечення соціальної адаптації особистості, пристосування до зовнішнього світу [4, 27]. Крім того, вони є своєрідним засобом спілкування. На мовному рівні емоції розглядаються як “специфічний аспект загальної мовленнєвої поведінки комунікантів, що відображається в емоційно насиченому дискурсі” [5, 262]. Емоції вербалізуються та маніфестуються мовою, що дає змогу людям не лише говорити про них, а і безпосередньо виражати. При цьому емоційні переживання виражаються не лише вербально, а і невербально через зовнішні фізіологічні зміни, дії та реакції.
Емоції пронизують життя людини і супроводжують її під час будь-якої діяльності, так як вони є одним із найважливіших аспектів людського існування. “Унікальність емоцій, порівняно із іншими об’єктами номінації, перш за все полягає у різноманітності та багатстві мовних засобів їх вираження, які включають відповідну лексику, фразеологізовані синтаксичні конструкції, особливу інтонацію, порядок слів. Основна роль тут належить, безумовно, лексиці” [1, 3]. Емоції людини та їх вербалізація вже довгий час є предметом численних досліджень у різних сферах науки, в тому числі і лінгвістики.
Метою цієї праці є виявлення та аналіз асоціативно-емотивних лексичних одиниць сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування. Зазначена мета визначає наступні завдання:
– розкрити поняття асоціативно-емотивних лексичних одиниць;
– виявити ці одиниці серед лексики англійської мови, що номінує емоції та емоційні стани;
– проаналізувати та згрупувати номінанти емоційного стану роздратування.
Виклад основного матеріалу. Роздратування – це фрустраційний емоційний стан, пов’язаний із неможливістю задовольнити певну потребу, досягнути мету чи контролювати ситуацію; автоматична негативна реакція нервової системи на зовнішні подразники та враження; проміжна емоція, що передує базовій емоції гніву і відзначається меншою, порівняно з гнівом, інтенсивністю прояву негативних переживань, проте є його активізуючим фактором. Роздратування, як і інші емоційні прояви, відображається в поняттях та значеннях слів і спостерігаються у словесних і текстових маніфестаціях [6, 13]. Проте поняття певної емоції та її вираження здійснюються різними групами лексики [2, 38]. Лексика, що означає емоції, не є емотивною. Вона індикативна, логіко-предметна, нейтральна. Емоція, яку номінують ці слова, на рівні реалізації являє не безпосереднє почуття, а лише логічну думку про нього. Лексику, що називає емоції, В. Шаховський називає асоціативно-емотивною, так як вона не виражає емоції, а асоціативно відсилає свідомість мовців до сфери емоцій [6, 94].
Отже, емоційний стан роздратування номінують такі іменники сучасної англійської мови:
• annoyance – the feeling of being annoyed [9, 26]: Alan found the constant noise of the traffic an annoyance [7, 51];
• irritation – the feeling of being annoyed about something, especially something that happens repeatedly or for a long time: The heavy traffic is a constant source of irritation [7, 861];
• exasperation – when you feel annoyed because someone continues to do something that is upsetting you: Carol sighed in exasperation [7, 539];
• aggravation – the state of being annoyed and irritated: I don’t need all this aggravation at work [8, 29];
• vexation – when you feel worried or annoyed by something: Erika stamped her foot in vexation [7, 1836];
• chafe – a state of vexation and irritation [10]: Some hunters are chafing under new restrictions [7, 240];
• stir – a feeling of excitement or annoyance: Plans for the motorway caused quite a stir among locals [7, 1631];
• impatience – annoyance at having to accept delays and other people’s weaknesses: His impatience with the slowness of bureaucratic procedures [7, 813];
• pique – a feeling of being annoyed or upset, especially because someone has ignored you or insulted you: He stormed out in a fit of pique [7, 1242];
• frustration – the feeling of being annoyed, upset or impatient because you cannot control or change a situation or achieve something: People often feel a sense of frustration that they are not being promoted quickly enough [7, 651];
• chagrin – annoyance and disappointment because something has not happened the way you hoped: Much to her chagrin, I got the job [7, 240];
• displeasure – the feeling of being annoyed or not satisfied with someone or something: Their displeasure at being kept waiting was clear [7, 451] тощо.
До прикметників-дескрипторів, що виражають оцінку певного суб’єкта, предмета чи ситуації, відносимо такі:
• annoying – making you feel slightly angry: It’s annoying that we didn’t know about it before [7, 51];
• irritating – an irritating habit, situation etc keeps annoying you: He was smiling in a way I found very irritating [7, 861];
• bothersome – slightly annoying [7, 166];
• aggravating – making someone angry or annoyed [7, 29];
• troublesome – causing problems, in an annoying way: a troublesome child [7, 1779];
• nettlesome – easily nettled, irritable, causing annoyance, vexatious: The difficulty of distinguishing between lexical units and items in a nomenclature is especially nettlesome in specialized dictionaries [10];
• galling – making you feel upset or angry because of something that is unfair, annoying: The most galling thing is that the guy who got promoted is less qualified than me [7, 662];
• irksome – annoying: an irksome journey [7, 859];
• pesky (informal) – annoying: Those pesky kids! [7, 1226];
• pestiferous (colloquial) – irritating, annoying, constituing a pest or nuisance [10] тощо.
До прикметників, що описують емоційний стан роздратування, належать:
• annoyed – slightly angry, irritated: I’ll be annoyed if we don’t finish by eight [7, 51];
• irritated – feeling annoyed and impatient about something: John was getting irritated by all her questions [7, 861];
• exasperated: very annoyed or upset: He was becoming exasperated with the child [7, 539];
• peeved (informal) – annoyed: Peeved at his silence, she left [7, 1214];
• frustrated – feeling annoyed, upset, and impatient, because you cannot control or change a situation, or achieve something: He gets frustrated when people don’t understand what he’s trying to say [7, 651];
• upset with someone – unhappy, angry and annoyed: You’re not still upset with me, are you? [7, 1821];
• displeased – annoyed or not satisfied: He looked extremely displeased [7, 451];
• nettled (informal) – to be annoyed by what someone says or does: She was nettled by Holman’s remark [7, 1103];
• miffed: slightly annoyed or upset: I felt a bit miffed that no one had told me about the trip [7, 1039] тощо.
Описують емоційний стан роздратування також такі дієслова:
• annoy – to make someone feel slightly angry and unhappy about something: What annoyed him most was that he had received no apology [7, 51];
• irritate – to make someone feel annoyed or impatient, especially by doing something many times or for a long period of time: It really irritates me when he doesn’t help around the house [7, 861];
• frustrate – if something frustrates you, it makes you feel annoyed or angry because you are unable to do what you want: The fact that he’s working with amateurs really frustrates him [7, 651];
• bother – to annoy someone, especially by interrupting them when they are trying to do something: Danny, don’t bother Ellen while she’s reading [7, 166];
• aggravate – to make somebody angry or annoyed: What really aggravates me is the way she won’t listen [7, 21];
• exasperate – to make someone very annoyed by continuing to do something that upsets them: It exasperates me to hear comments like that [7, 539];
• irk – if something irks you, it makes you feel annoyed [7, 859];
• displease – to annoy somebody or to make somebody angry or upset [9, 213];
• peeve – irritate, annoy, vex: She is rather peeved that David doesn’t cut more ice [10];
• provoke – incite to anger, enrage, vex, irritate, exasperate; cause anger, resentment or irritation: Whatever he said wouldn’t provoke me [10];
• pester – to annoy someone, especially by asking them many times to do something: She’d been pestered by reporters for days [7, 1227];
• worry – to annoy someone: The heat didn’t seem to worry him [7, 1907];
• vex (old-fashioned) – to make someone feel annoyed or worried [7, 1836];
• get – used to say that something really annoys you: It really gets me the way he leaves wet towels on the bathroom floor [7, 675] тощо.
Отже, в лексичному корпусі англійської мови існує спеціальна лексика, яка називає емоційний стан роздратування, а також та, яка слугує для опису цього стану. Ці лексичні одиниці не є емотивними. За своєю природою вони нейтральні. Ці найменування емоцій також називають метаемоціями – поняттійними позначеннями стану роздратування. Семантика цих слів – всього лиш образи певних почуттів чи емоцій, асоціації, що виникають у свідомості учасників спілкування при їх найменуванні, а не власне вираження певних почуттів чи емоцій [3, 23].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасна англійська мова багата на лексику, що номінує та описує емоційний стан роздратування. Це слова, що не є маркованими емотивністю. Ті ж слова, що власне виражають емоції, є маркованими емотивністю, і представляють величезний інтерес для лінгвістів, що досліджують емоції. Їх детальне вивчення дасть змогу більш глибоко та всебічно проаналізувати лексику сучасної англійської мови, що позначає емоційний стан роздратування.

Список використаної літератури:
1. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л. Г. Бабенко. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 184с.
2. Гриндин В. Н. Психолингвистические функции эмоционально-экспрессивной лексики: Дис. … канд. филол. наук / В. Н. Гриндин. – М., 1976.
3. Ибраев Л.И. Надзнаковость языка. // Вопросы языкознания. М.: Академия наук, 1981, № 1.
4. Изард К. Э. Психология эмоций : пер. с англ. / К. Э. Изард – СПб. : Питер, 1999. – 464 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)
5. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка / Ю. С. Степанов. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
6. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. – 188 с.
7. Longman dictionary of contemporary English / [director Della Summers]. – New ed. – Essex, 2003. – 1950 p.
8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 1840 p.
9. Oxford Wordpower Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 888 p.
10. Shorter Oxford English Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – [електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com/page/askoxfordredirect

Залишити відповідь