Тематичний поділ лексичних одиниць у промовах віце-президента США Джозефа Байдена

Анотація: стаття присвячена дослідженню лексичних одиниць, виявлених у промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, політичні терміни, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis the basic principles of political discourse and formation the individual style of the Vice President  of the USA Joseph Biden.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criterion, analysis.

 

Як відомо, політична промова – це основний жанр політичного дискурсу,  який широко використовується у сфері політики, реалізується вербально та екстравербально і спрямована на певний соціальний стан. Тому вона має не тільки інформативний, а й інтернаціональний характер, що є необхідним для ретельного відбору мовних засобів на усіх рівнях композиційної структури. Якщо брати до уваги основну тему політичного дискурсу, то це боротьба за владу, яка водночас і є  рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Політичним дискурсом цікавляться як професіонали,  журналісти та політологи, так і широкі маси населення.

В останні десятиліття під пильною увагою лінгвістів опинилася ця галузь. Розглядаються питання теоретичного моделювання  політичного дискурсу – виявлення механізмів породження і функціонування  політичних текстів, здійснюють аналіз політичних метафор як способу осмислення світу політики, висвітлюють характеристики мовної поведінки політиків, вивчають вербальні та риторичні стратегії у політичній діяльності.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим фактом, що важливу роль в  суспільному житті політика відіграють промови, в яких вони виражають задумане за допомогою певних мовних засобів.

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу лексичних одиниць та їх особливостей використання у політичних промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Об’єктом дослідження є промови сорок сьомого Віце-президента США Джозефа Байдена.

У ході дослідження лексичного наповнення промов віце-президента США Джозефа Байдена, ми проаналізували 200 лексичних одиниць (ЛО). Це дозволило нам виокремити найбільш вживану лексику та здійснити контекстуальний аналіз лексичних одиниць, їх емоційного забарвлення та стилістичного впливу. Частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці нижче.

Таблиця №1.

Тематичний поділ ЛО у промовах Джозефа Байдена

№ п/п Термінологічна група Кількість у тексті Відсоткове відношення
1 Політична 94 47%
2 Економічна 29 14,5%
3 Юридична 5 2,5%
4 Суспільна 40 20%
5 Військова 32 16%
Всього 200 100%

 

Виявлені лексичні одиниці було поділено на п’ять категорій: політичні – зовнішньо та внутрішньополітичні; економічні, а саме макроекономічні та мікроекономічні терміни; юридичні; суспільні та військові.

У даному дослідженні категорія політичних термінів є найбільш вживаною, адже становить 47% від усієї кількості проаналізованих одиниць.

Більшість політичних термінів виконує роль номінативної функції. Тому більшість лексичних одиниць позначають посади, які обіймають у політикумі: President, Prime Minister, Vice President, Senators, Congressmen, Foreign Secretary тощо [1].

Також політик звертається до понять, що позначають органи влади: committee, government, Parliament [2].

Слід зауважити використання одиниць на позначення політичних партій, об’єднань та організацій (в основному використовуються як абревіатури): NATO (North Atlantic Treaty Organization), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), EU (European Union) [3].

 Correlating people power to rally against corruption, defending their country against brutal Russian aggression with the odds against them, staying unified, putting patriotism before personal ambition, and holding in the fairest and freest and most widely modern elections in Ukrainian history [3]. Це речення показує наскільки важливо поставити на перше місце патріотизм, тим самим подолавши корупцію і провести гідні вибори щодо зміни життя на краще.

Можна зробити висновок, що віце-президент США у політичній термінології використовує поняття на позначення органів  влади, посад у політикумі, політичних партій та союзів. Також інколи вдається до аналізу проблем пов’язаних з ситуацією в Україні.

Четверта група включає терміни, які пов’язані з економічною термінологією. Ця група включає в себе 29 одиниць, що у відсотковому відношенні становить 14,5% від загальної кількості проаналізованих термінів.

America and Europe now stand together united in our commitment to impose tough economic sanctions on Russia [1]. В словнику це  поняття пояснюється так:  заборона або обмеження у сфері фінансовогосподарської, банківської, інвестиційної, торгової, транспортнотранзитної, обороннопромислової діяльності однієї чи кількох країн. Дане словосполучення вжито на позначення активної громадської позиції Америки, щодо введення економічних санкцій проти країни агресора.

 Working families pay less taxes and more people have moved from welfare to the dignity of work [4].  Слово  tax у цьому реченні можна пояснити так:  встановлюваний державою обов’язковий збір з населення, підприємств, організацій і т. ін.

Отже, говорячи про використання Джозефом Байденом економічної термінології в його промовах можна помітити, що він обізнаний з економічною та політичною ситуацією в країні, і намагається запевнити, що він робить все можливе для покращення цього становища, економічного розвитку країни  та першості на світовій арені.

Помітним також є використання юридичної лексики. Проаналізувавши промови ми виявили 5 термінів, що складають 2,5% від кількості загальних термінів. Більшість юридичних термінів означають суб’єкти права, сферу судочинства та процедурні особливості.

 He reached across party lines to pass a law that helps keep nuclear weapons out of the hands of terrorists [5].  Це речення можна пояснити таким чином, що уряд слідуючи закону та виконуючи всі його норми намагається умиротворити ситуацію, що відбувається. Цим самим врятувати мільйони людей від рук терористів. Поняття law означає: встановлене найвищим органом державної влади загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу.

Constitutional reform that includes judicial reform and decentralization does not compromise your sovereignty.  It enhances it.  It’s an important step to building a strong, new nation [6].   Байден хоче показати, що будь-які зміни починаються з влади, суду, а потім вони стосуються нації. Це є впершу чергу важливо для українсько-європейського майбутнього. Слово reform пояснюється так: перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя,  галузі знань. Слово, яке використав політик, саме по собі передбачає  нововведення в політичній та юридичній сферах. Тим самим він підштовхує до думки про необхідність заміни старих законів розвитку взаємовідносин на нові.

Отже, Джозеф Байден наголошує на дотриманні усіх законів та норм прописаних у Конституції, тим самим намагається умиротворити ситуацію. Це можна пояснити тим, що основною метою віце-президента є намагання донести до населення думки про те, що будь-які зміни починаються з влади, суду.

Не менш важливою є військовв термінологія. За кількістю ЛО ця група включає в себе 32 терміни, що складає 16% від загальної кількості.

Також у промовах Джозефа Байдена можна виокремити чимало військової термінології, яка пов’язана з ситуацією в Україні. Цю лексику ми можемо поділити, яка позначає причини та наслідки військових дій. (Табл. №2).

Таблиця №2.

Таблиця на позначення причин та наслідків військових дій

Позначення причини Позначення наслідків

Soldiers

Attacks

Troops

Snipers

Undermining

Nuclear weapons

Terrorism

Armed force

Aggressor

Missiles

Prison

Sacrifices

Hostages

Occupy

Revolution of Dignity

Maidan

Slavery

Fight

Invade

 

У наведеній таблиці відображено причини та наслідки військових дій. Основною причиною військових ді       й є  тероризм, військові атаки, підриви, внаслідок цього здійснюється окупація, ув’язнення, вторгнення. Наведені приклади підтверджують існування зв’язку між поняттями ПОЛІТИКА та ВІЙНА.

Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory  [1]. Термін occupy має багато значень в словнику, але лише одне з них стосується даного речення: здійснювати окупацію. Воно відноситься до термінів, що вказують на позначення наслідків.

Узагальнюючи результати аналізу промов Джозефа Байдена можна помітити, що головна увага приділяється захисту населення від зовнішніх загроз таких як: тероризм, ядерна зброя, ув’язнення, окупація. Віце-президент  наголошує на підтримці держави і вважає, що боротися має не окрема країна, а союз.

До іншої групи політичного дискурсу віце президента Джозефа Байдена можна віднести і суспільні терміни. Ця група одиниць посідає друге місце за кількістю вживання. Вона становить 40 термінів, що у відсотковому відношенні становить 20%.

I am here for the cops and firefighters, the teachers and assembly line workers – the folks whose lives are the very measure of whether the American dream endures [4].  З цього речення можна зробити висновок, що  Джозеф Байден виступає на стороні населення та підтримує робочий склад. Можливо, він навіть і орієнтується на таку цільову аудиторію у своїй політиці.

We saw oligarchs uninterested in change ousted from power only to return [7]. Як висновок, олігархи не зацікавлені у змінах вищих гілок влади, через те що теперішнє становище дозволяє їм більше інвестувати для своїх потреб.

Можна зробити висновок, що для Джозефа Байдена є важливим добробут та забезпеченість суспільства, тому він виступає на стороні населення та підтримує робочий склад.

Отже, у даному дослідженні розглянуто лексичні одиниці, виявлені у промовах віце-президента США Джозефа Байдена. Ми дійшли висновку, що політик використовує промови з метою заручитися підтримкою широких мас населення, презентувати свою політичну програму та інформувати виборців про стан справ у державі.

 

 

Список використаних джерел:

  1. Biden J. Vice President Joe Biden to The Ukrainian Rada [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/09/remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian-rada.
  2. Biden J. Full Transcript: Vice President Joe Biden’s Supreme Court Remarks at Georgetown University Law Center [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://medium.com/@VPOTUS/full-transcript-vice-president-joe-biden-s-supreme-court-remarks-at-georgetown-university-law-37ea18703d96#.dp851rggs.
  3. Biden J. BROOKINGS HOSTS VICE PRESIDENT JOE BIDEN FOR REMARKS ON THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.brookings.edu/~/media/events/2015/05/27-biden/20150527_biden_transcript.pdf.
  4. Biden J. Transcript: Sen. Joe Biden’s acceptance speech [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/08/27/biden.transcript/#cnnSTCText..
  5. Biden J. Joe Biden’s remarks from the Democratic Convention, Wednesday 27 August 2008 [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.ft.com/cms/s/0/a9ba9afe-74ae-11dd-bc91-0000779fd18c.html..
  6. Фриц М. Почему американцы не хотят делать из Украины вторую Корею [Електронний ресурс] / Морген Фриц. – Режим доступу до ресурсу: http://rusvesna.su/recent_opinions/1449852729.
  7. Kuznetsov S. KYIV BLOG: Infighting rages in Ukraine as Yatsenyuk clocks a year in office [Electronic resource] / Serhii Kuznetsov. – Access to the source: http://www.intellinews.com/kyiv-blog-infighting-rages-in-ukraine-as-yatsenyuk-clocks-a-year-in-office-86477/.

Залишити відповідь