ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Остапенко Ельвіра
(м. Київ, Україна)
ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

У статті проаналізовано критерії та особливості контролю та оцінювання проектної роботи студентів.
Ключові слова: проектна робота, контроль, оцінювання.
В статье освещены критерии и особенности контроля и оценивания проектной работы студентов.
Ключевые слова: проектная работа, контроль, оценивание.

The article deals with criteria and specific features of control and evaluation of student project work.
Keywords: project work, control, evaluation.

У пошуках найефективніших методів організації аудиторної та самостійної роботи викладачі звертаються до навчального проектування з метою активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів.
Метод проекту дозволяє залучити студентство до комплексу самостійних пошукових, науково-дослідницьких видів робіт, які сприяють розширенню світогляду, підвищенню професійної спрямованості та мотивації; актуалізують пізнавальний інтерес; розвивають уміння самостійно набувати знання, досліджувати, формулювати проблему, шукати рішення, презентувати результат.
Серед основних проблем, із якими стикається викладач під час організації проекту в навчальному процесі, слід виокремити такі:
– визначення студентами ідеї, плану, сценарію вирішення завдань проекту (точність формулювань, актуальність проблем);
– відносна самостійність виконання роботи студентами;
– достовірність авторства робіт;
– нерівномірність внесків студентів у спільний проект;
– різниця в рівнях підготовки студентів творчої групи.
Вирішити подібні складності викладач має можливість під час активного й планомірного обговорення і корегування макету проекту зі студентами робочих груп; проведенні організаційних і мотиваційних бесід, оцінки й самооцінки всіх студентів групи. Включення в завдання проекту створення відеофільму «Як ми створювали проект» дає можливість оцінити залучення студентів, аналізувати етапи роботи, фіксувати успіх досягнення поставленої мети. Такий вид діяльності є достатньо значущим для суб’єктів навчального процесу. По-перше, подібна наочність знімає сумніви з питань авторства, по-друге, дозволяє проаналізувати відеоматеріал, виправити помилки у процесі попередньої презентації роботи.
В організації та проведенні проекту надзвичайно важливим є емоційний фон робочих груп. Кожен студент має відчувати особисту зацікавленість у спільній праці, усвідомлювати значущість свого внеску в розвиток проекту, розуміти, що в процесі роботи він удосконалюється, свідомо розвиває власні здібності, збагачує знання, формує нові вміння й навички. Цьому сприяє проведення рефлексії, самоаналізу діяльності у таких напрямах:
– мотивація, цілі, потреби – самомотивація, самоналаштування;
– фіксація уваги на отриманні нових знань, умінь, навичок;
– професійне спрямування діяльності;
– самозвіт, саморегуляція, фіксація уваги на досягненні поставленої мети.
Крім того, покращенню результатів організації і проведенні проекту сприяє знання студентами чітких вимог до кінцевого результату (Таблиця 1).

Таблиця 1. Структура оцінювання проекту

Критерії оцінювання проекту Бали Прізвища студентів
Тема і назва проекту_______________________

_______________________

______________________________

Максимальна кількість
1. Зміст:- розкриття теми (вступ, основна й заключна частини, висновки, література);

– уживання термінології;

– логічність організації матеріалу;

– аргументованість.

3
2. Презентація матеріалу:- володіння темою (знання і розуміння викладеного матеріалу);

– чіткість, швидкість та правильність мови;

– вимова, інтонація;

– зоровий контакт з аудиторією;

– жестикуляція.

4
3. Оформлення матеріалу:- якість виконання:

– відсутність граматичних, орфографічних і стилістичних помилок;

– кольорова гамма;

– графічне зображення інформації

(використання можливостей програмного пакету Microsoft Office (Power Point,Word, Excel: зміст, формат, шрифт, абзац, предметний покажчик, списки тощо)).

3
4. Дотримання строків виконання 1
Усього балів 11
Середнє арифметичне

        Структура оцінювання передбачає отримання середньої арифметичної оцінки, яка складається із зовнішніх оцінок, що виставляють викладач і студенти групи, а також самооцінки роботи студента. Для більш ефективного проведення такої роботи може бути створена група експертів або журі, які здійснять підрахунки, оголосять результати, назвуть переможців.

Заключний етап презентації проектів передбачає проведення групової рефлексії. Кожному студенту пропонується підбити підсумки роботи, назвати найвдаліші, на його думку, презентації. Наступним кроком у проведенні групової рефлексії є аналіз власного виступу й отриманого досвіду. Відповідаючи на питання: «Що вдалося?», «Що не вдалося?», аналізуючи ефективність діяльності в ході реалізації проектів, студенти отримують безцінний досвід самоаналізу і подальшого обговорення результатів групою, визначають пункти, на які слід додатково звернути увагу під час підготовки наступних виступів.
Подібна організація проектної діяльності сприяє особистісному та професійному саморозвитку студентів. Вона ґрунтується на ідеї створення освітнього рефлексивного середовища в навчальному процесі вищих закладів освіти.

 

Література:

  1. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 c. – (Вища освіта ХХІ століття).

  2. Тарнопольський О. Б. Проектна методика навчання іноземних мов для спеціальних цілей у немовних вишах / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Функциональная лингвистика. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 220–222. 

Залишити відповідь