КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В УКРАЇНІ

Вавшко О.В.

Анотація: У даній статті розглянуто метафоричні моделі, притаманні англомовному публіцистичному дискурсу. Матеріалом для аналізу послужили статті інтернет-видань “The New York Times” та “The Independent”.

Ключові слова: концептуальна метафора, війна, Україна, дискурс.

Annotation: This article dwells on the metaphorical models that are predominant in the English newspapers discourse. Online articles from “The New York Times” and “The Independent” served as a material under analysis.

Key words: conceptual metaphor, war, Ukraine, discourse.

 

Беручи до уваги складну політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також її образ на міжнародній арені, вагомого значення набуває вивчення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ крізь призму закордонних засобів масової інформації, адже завдяки своїй прагматичній спрямованості, вони здійснюють великий вплив на суспільну думку, а в окремих випадках – формують картину світу представників певної культури.

Суспільно-політичний феномен ВІЙНА відіграє винятково важливу роль в культурі будь-якого народу Цьому явищу присвячені окремі дослідження в області філософії, соціології, психології, історії, політології. Проте це поняття не настільки детально вивчене з лінгвістичної точки зору.

Мета нашого дослідження –виокремити моделі, покладені в основу метафоричного представлення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ з точки зору образного змісту в інтернет-виданнях “The New York Times” та “The Independent”. Ми виокремили такі моделі:

 • ВІЙНА – це ПРОСТІР: line of contact in eastern Ukraine (лінія вогню на сході України), open a land corridor (відкрити наземний коридор), to teet on the brink of a war (знаходитись на межі війни), buffer zone (проміжна зона), line of control (лінія контролю)[1]. Такі метафори дозволяють уявити інформацію, візуалізуючи її. Вона створює платформу для взаємодії автора тексту та реципієнта, апелюючи до його емоцій. Добре знайомі читачу просторові поняття являють собою інформаційно-ємкісний інструмент концептуалізації.
 • ВІЙНА – це ТЕАТР: to stage armed provocations (розігрувати збройні провокації), war of words with Russia over Crimea (вербальна війна з Росією щодо Криму), a pretense of an antiterrorism operation staged by Russia (розіграна Росією сцена анти-терористичної операції), trade the stage for the trenches (проміняти сцену на канаву), the body of the soldier flung up like a doll (тіло солдата, що вистить наче лялька)[4]. Наведені приклади метафор фокусують увагу читачів на тих аспектах війни, які роблять її видовищним спектаклем. Проте це спектакль лише для тих, хто може спокійно спостерігати за ним на відстані, тобто не для учасників. Вказані концептоморфеми застосовуються з прихованою іронією, для того, щоб за допомогою переходу від розважаючих елементів сфери-джерела до сфери-мети, пов’язаної зі смертю, показати жахіття війни. Метою засобів масової інформації є досягнення цієї мети. Автори публіцистичних текстів приховують справжню картину війни, використовуючи метафору театрального видовища. В результаті цього, будь-який актор в політичних системах продукує енергію конфлікту, активну силу, яка змінює статус кво і створює критичну ситуацію. В системі міжнародних відносин, ця енергія продукується через різного роду мотивації, цінності і здібності окремих акторів, не зважаючи на те, чи це політичні діячі, релігійні організації, чи будь-хто інший. Ці актори докладають всіх зусиль, щоб внести зміни до статусу кво будь-якими методами. В результаті їхні дії спричиняють критичну перебудову.
 • ВІЙНА – це ГРА: the start of the disco (початок дискотеки), to play with fire (грати з вогнем); We even saw Pikachu here yesterday. We invite everyone to join us and take part in searching and hunting for these rare Pokemon (Одного разу ми навіть бачили Пікачу. Ми запрошуємо всіх приєднатись до нас та взяти участь в пошуку цих рідкісних «покемонів»)[5]. Вченими не одноразово було зазначено, що людство сприймає війну як змагання або гру. Дух антагонізму завжди був невід’ємною частиною будь-якої цивілізації. Метафора гри дозволяє визначити переможців та переможених, а також чітко окреслити її початок та закінчення. В останньому прикладі, безпосередні учасники бойових дій зі сторони України, порівнюють військові дії з грою, яка набула великої популярності у літку 2016 року – Pokemon Go. Своїх супротивників – про-російських сепаратистів – військові з гумором порівнюють з покемонами. Така метафора позбавляє текст серйозності, внаслідок чого реципієнт краще сприймає інформацію, не дивлячись на весь трагізм ситуації.
 • ВІЙНА – це СМЕРТЬ: gravedigger of the Minsk process (копальник могили Мінського процесу); casualties claimed by war (жертви війни)[3]. Очевидно, що компонент «смерть» нерозривно пов’язаний з концептом війни. Так як смерть – неминуче явище, особливо на війні, такі метафори дозволяють створити враження неконтрольованості подій.
 • ВІЙНА – це ПРИРОДНА СИЛА: sliding back into war («сковзнути» назад у війну), plunge back into war («окунутись» назад у війн), aggravation of the conflict (загострення конфлікту); freeze the conflict(заморозити конфлікт); fighting flared up (стрілянина вибухнула); the flames of conflict (вогонь конфлікту); war climate (військовий клімат); to turn tide in conflict (змінити течію конфлікту); devastating offensive mounted by Russian artillery (напад російської артилерії, що наростає як гора), Ukrainian soldiers described wave after wave of artillery strikes across the region (українські солдати описали хвилеподібні атаки артилерії по регіону) [3]. Активне використання метафори пов’язаної з образом природної сили підкреслює неминучість війни та її руйнівний характер. У такій ситуації, людина почувається безпомічною перед руйнівною силою певних природних явищ, до яких деякі ЗМІ відносять війну і всі її наслідки. Деструктивні наслідки, спричинені війною, і смерть здаються неминучими і некерованими. Тому зазвичай початок воєнних дій зображується таким чином, ніби людський фактор нівелюється і зменшується відповідальність тих людей, які розпочали війну. Ці метафори характеризують війну як динамічний але і некерований процес.
 • ВІЙНА – це ЗАКОН: look for casus belli against Ukraine (шукати привід для війни з Україною), defacto border (де факто кордон)[6]. Враховуючи невизначене становище українських територій, широкого вжитку набув юридичний термін де факто – тобто не офіційний, не визнаний законом.
 • ВІЙНА – це ЛЮДИ: little green men (маленькі зелені чоловічки), human shields (людські щити)[5] Засоби метонімії використовують для того, щоб зробити текст більш експресивним, акцентуючи увагу на безпомічності і мізерності людини а контексті війни.
 • ВІЙНА – це ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ: the bloodiest European conflict since the wars over former Yogoslavia (найкривавіший Європейський конфлікт з часів війн за колишню Югославію), the world deadliest war zone (найсмертельніша військова зона у світі), one of the worlds deadliest regions (один з найсмертельніших регіонів світу), intensify to levels not seen since the Cold War (посилитись до рівня не баченого з часів Холодної Війни), the most troubled flash point (найнебезпечніша гаряча точка), the only active war in Europe (єдина активна війна в Європі)[2].

Використання найвищого ступеню порівняння прикметників або ж порівняння дозволяє журналістам підсилити враження реципієнта від прочитаного.

Однією з домінуючих метафоричних моделей, які ми виявили під час аналізу матеріалу, є модель ВІЙНА – це ТЕАТР, важливим компонентом значення якої є порівняння бойових дій з театральним актом. Ця модель особливо точно відображає власне війну в Україні, адже, як неодноразово зазначалось, статус «гібридної війни», провокації та пропаганда вказують на її  «штучність».

Метафорична модель ВІЙНА – це ГРА, яка властива більше американському публіцистичному дискурсу, є універсальним засобом для переосмислення сфери політики під час бойових дій. Точкою перетину військового і спортивного дискурсу є елемент змагальності між противниками, учасниками бойових дій.

Співставний аналіз концептуальних метафор в англійській і американській мовних картинах світу дозволив виявити національні стереотипи, ціннісні орієнтації, а також виокремим метафоричні домінанти та спільні для двох культур уявлення про війну. В британській англійській та американській англійській мові, не зважаючи на відмінності їхньої лексичної будови, існують універсальні метафори. Схожість образів в метафоричних перенесеннях проявляється в тому, що різні мови, незалежно один від одного, вдаються до однакових метафоричних перенесень. Така схожість мислення виявляє конвенціональну природу метафоричних образів в різних лінгвокультурах і є причиною існування базисних метафоричних моделей, що представляють собою універсальний спосіб репрезентації концептів.

Література

 

 1. S. Officials Say Most Russian Troops Have Left Ukraine Border [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nytimes.com/2014/05/31/world/europe/us-officials-say-most-russian-troops-have-left-ukraine-border.html.
 2. Ukraine ceasefire: European leaders gather for talks, but locals in Kramatorsk are sceptical they can achieve peace [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-ceasefire-european-leaders-gather-kramatorsk-donbas-locals-sceptical-peace-talks-a7309741.html.
 3. Ukraine Crisis Troops on Combat Alert [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-troops-on-combat-alert-russia-ramps-up-border-tensions-a7185936.html
 4. Ukraine Provides Evidence of Russian Military in Civil Unrest [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/interactive/2014/04/20/world/europe/ukraine-provides-evidence-of-russian-military-in-civil-unrest.html.
 5. Ukraine: Report Finds War Crimes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/05/23/world/europe/ukraine-report-finds-war-crimes.html.
 6. Ukrainian Soldiers Killed as Cease-Fire Offenses Rise [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/11/15/world/europe/5-ukrainian-soldiers-killed-as-cease-fire-offenses-rise.html.

Залишити відповідь