УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті обґрунтовано шляхи удосконалення структури активів сільськогосподарського підприємства як передумову покращення його фінансового стану та результатів діяльності.

Ключові слова: активи підприємства, необоротні активи, оборотні активи, відтворення основних засобів, капітальні інвестиції, амортизація.

The article suggests the ways to improve the structure of assets in the farm, as a precondition to improve its financial position and results of activities.

Key words: assets, non-current assets, current assets, fixed assets reproduction, capital investment, amortization.

В статье обоснованы пути усовершенствования структуры активов сельскохозяйственного предприятия как предпосылку улучшения его финансового состояния и результатов деятельности.

Ключевые слова: активы предприятия, необоротные активы, оборотные активы, воспроизводство основных средств, капитальные инвестиции, амортизация.

 

Постановка проблеми. Побудова ефективної економіки держави неможлива без розвитку реального сектору економіки та, зокрема, підприємств сільського господарства. Проблема функціонування сільськогосподарських підприємств в Україні постає дуже гостро та обумовлює необхідність зростання ефективності їхньої діяльності. Однією з основних передумов цього процесу є подолання недосконалості структури активів, оскільки саме від раціонального їх формування залежить фінансовий стан та кінцевий результат діяльності підприємства, а отже, і функціонування реального сектору економіки країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням активів підприємства, та особливо питань, які стосуються формування їх структури, займаються такі вітчизняні вчені, як О. Я. Базілінська, М. М. Бердар, М. Д. Білик, В. І. Гринчуцький, О. М. Загородна, А. М. Поддєрьогін та інші. Проте існує необхідність у подальшому використанні збудованого теоретичного підґрунтя для розробки конкретних практичних рекомендацій щодо удосконалення формування активів функціонуючого підприємства з урахуванням специфіки його господарської діяльності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення структури активів підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно з’ясувати сутність активів підприємства, визначити основні причини неефективної структури активів на прикладі ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» та обґрунтувати можливі напрямки удосконалення структури активів цього підприємства.

Виклад основного матеріалу. Можливості нормального функціонування і розвитку суб’єктів господарювання вирішальною мірою залежать від активів. Важливість активів полягає в тому, що саме вони є матеріальною базою для здійснення господарських операцій та допомагають оцінити забезпеченість  необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності підприємства.

Згідно із НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [2].

Сопко В. В. розглядає активи підприємства як майнові об’єкти власності, матеріальні або нематеріальні ресурси, носії ознак вартості, отримані в результаті попередніх господарських процесів та які мають властивість приносити в майбутньому вигоду – дохід підприємству [6, с. 210]. Загородня О. М. стверджує, що активи – це не всі ресурси, що є у підприємства, а лише ті, які принесуть йому в майбутньому економічну вигоду [3, с. 389].

Отже, активи – це ресурси підприємства, які використовуються у фінансово-господарській діяльності та приносять в майбутньому дохід. У процесі дослідження будемо використовувати класифікацію активів залежно від участі в господарському процесі – необоротні та оборотні активи.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік [2]. Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. Протягом усього аналізованого періоду підприємство мало важку структуру активу, що свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Динаміку активів можна вважати негативною, адже з кожним роком оборотні активи зменшуються у складі активів, що свідчить про скорочення мобільності майна підприємства. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є низька частка активної частини основних засобів у їх загальній структурі., тому необхідним є спрямування коштів на придбання транспортних засобів і машин та обладнання, адже саме ці засоби є складовими активної частини основних засобів.

Оптимальна структура активів підприємства є необхідною передумовою ефективного їх використання. Тому для досліджуваного підприємства важливо удосконалити структуру необоротних та оборотних активів.

Оскільки певна частина необоротних активів ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є зношеною, то необхідно вжити комплекс заходів з метою поліпшення їх стану. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом 2010 – 2012 років коефіцієнт зносу основних засобів був допустимий, менше       50 %, проте спостерігалася його тенденція до зростання.

Відтворення основних засобів, як основної складової необоротних активів, забезпечує безперервне поновлення основних засобів, які в процесі їх виробничої діяльності зношуються, переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Розрізняють просте та розширене відтворення основних засобів.

Внутрішнім джерелом фінансування простого відтворення є амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [4], [5, с. 256].

Визначимо, який тип відтворення основних засобів притаманний для досліджуваного підприємства протягом 2010 – 2012 років. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом досліджуваного періоду відбулося позитивне зростання інвестицій у капітальне будівництво. У 2011 р. капітальних інвестицій у будівництво було здійснено на 0,71 % менше ніж у 2010 р., проте станом на кінець 2012 р. обсяг капітальних інвестицій у будівництво зріс на 1,11 %, і склав 7941,9 тис. грн. Основна маса об’єктів основних засобів, в які інвестувалися кошти, була введена в експлуатацію. Великого значення на підприємстві приділяють інвестиціям у біологічні активи. Протягом 2010 – 2011 років спостерігається зростання капітальних інвестицій у основні засоби, натомість у 2012 р. – їх скорочення.

Динаміку використаних амортизаційних відрахувань ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки подано в таблиці 1. У 2010 р. нарахована сума амортизаційних відрахувань становила 872,9 тис. грн., у  2011 р. – 758,3 тис. грн., що на 13,13 % менше ніж у 2010 р., у 2012 р. – 774 тис. грн., що на 2,07 % більше ніж у 2011 р. Нараховані амортизаційні відрахування були повністю використані у відповідних роках на придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів.

Таблиця 1

Динаміка використання амортизаційних відрахувань

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники, тис. грн. 2010 рік 2011 рік 2012 рік Темп приросту, %
2011/2010 2012/2011
Нараховано за рік 872,9 758,3 774,0

-13,13

2,07

Використано за рік,в т. ч. на:

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

 

Отже, У 2010 р. за рахунок амортизаційних відрахувань було здійснено 22,11 % інвестицій у основні засоби, у 2011 р. – 17,3 %, а у 2012 р. – 29,14 %. Це дає підстави стверджувати, що дане підприємство здійснювало протягом аналізованого періоду розширене відтворення основних засобів.

Одним із основних чинників, який регулює відтворювальні процеси на підприємствах, виступає обраний підприємством метод нарахування амортизації [4]. Амортизація основних засобів може нараховуватися із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого [1].

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» доцільним є використання прямолінійного методу нарахування амортизації, оскільки:

–  підприємство займається виробництвом різнорідної сільськогосподарської продукції;

–  об’єкти реалізації сільськогосподарської діяльності є рівномірно експлуатованими та мають незначний моральний знос;

–  продукція підприємства знаходиться на етапі зрілості [4].

На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є можливості використання розширеного відтворення. Джерелами фінансування розширеного відтворення можуть бути прибуток, інвестиції, кредити та амортизація.

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» потребує урізноманітнення видів нематеріальних активів, адже протягом 2010 – 2012 років спостерігалася їх відсутність В першу чергу це стосується використання підприємством прав на об’єкти промислової власності, прав користування майном тощо. Тому основними заходами із збільшення вартості нематеріальних активів має стати проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері створення інновацій, результатом чого є отримання патентів, ліцензій, авторських прав, свідоцтв, ноу-хау тощо.

Щодо удосконалення структури оборотних активів необхідно звернути увагу на активізацію політики збуту, адже досить велика частка готової продукції залишається на складах, також необхідним є зменшення обсягу виробничих запасів, незавершеного виробництва.

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» притаманний кризовий фінансовий стан. Вважаємо, що проблема знаходиться саме у оборотних активах. Для підтвердження цього проаналізуємо коефіцієнт накопичення запасів підприємства за 2010 – 2012 роки (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнта накопичення запасів

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2011-2010

2012-2011

2011/ 2010

2012/ 2011

Виробничі запаси,              тис. грн.

2948,3

4063,8

3650,0

1115,50

-413,80

37,84

-10,18

Незавершене виробництво, тис. грн.

33928,3

33563,2

38648,0

-365,10

5084,80

-1,08

15,15

Готова продукція,              тис. грн.

21263,0

28929,3

12143,0

7666,30

-16786,30

36,05

-58,03

Товари, тис. грн.

75,8

14,2

6

-61,60

-8,20

-81,27

-57,75

Коефіцієнт накопичення запасів

1,73

1,30

3,48

-0,43

2,18

-24,77

167,81

 

Отже, протягом усього аналізованого періоду, коефіцієнт накопичення запасів був більше допустимого значення, тобто більше 1. Це свідчить про неоптимальну структуру запасів підприємства, про надлишкові виробничі запаси, що призводять до невиправданого зростання незавершеного виробництва. Це ж саме стосується значного залишку готової продукції.

Одним із можливих напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства є скорочення обсягів запасів підприємства, зокрема, виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції. Вирішити цю проблему можна наступними шляхами: налагодити систему збуту на підприємстві; удосконалити товарну політику; здійснити пошук нових клієнтів та партнерів; максимізувати зусилля по виконанню незавершених робіт з метою отримання прибутку від їх виконання.

Для поліпшення фінансового стану та ліквідності підприємства необхідним є проведення конкретних заходів. Перш за все, надлишкові виробничі запаси необхідно продати з метою перерахування їх у грошові кошти. Наступним кроком є перетворення незавершеного виробництва у готову продукцію, що дасть змогу покращити коефіцієнт накопичення запасів. Останнім кроком є продаж готової продукції, що дозволить здійснити перетворення проданої готової продукції у грошові кошти.

Варто зазначити, що протягом 2010 – 2012 років частка дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів зростала, в тому числі дебіторська заборгованість за строками непогашення до 12 місяців.  Здійснити стимулювання припливу грошових коштів можна за рахунок таких зовнішніх джерел фінансування як торгові кредити, кредити банків, цінні папери і векселі, факторинг (продаж дебіторської заборгованості), короткострокова оренда. Підприємство повинно розробити збалансовану кредитну політику щодо своїх покупців. Важливим інструментом в процесі управління дебіторською заборгованістю є надання знижок клієнтам.

Ще однією проблемою ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є важка структура активів, що підтверджується переважанням необоротних активів над оборотними. Така ситуація вимагає знову ж таки розширення виробничої діяльності підприємства.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що удосконалити структуру необоротних активів підприємства можна шляхом організації більш раціонального використання простого та розширеного відтворення основних засобів. Для удосконалення структури оборотних активів необхідно провести політику раціонального формування структури запасів, а також налагодити систему управління дебіторською заборгованістю. Проведення необхідного комплексу заходів повинне забезпечити удосконалення процесів виробництва і відповідно покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Література:

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» від 7.02.2013 р. № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
  3. Загородна О. М. Економічний аналіз. [навчальний посібник] / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – [2-ге видання, перероблене і доповнене]. – Тернопіль: Астон, 2010. – 624 с.
  4. Левицька І. В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємтсвах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/…/106-112.pdf
  5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / [керівник авт. колективу і наук. ред. А. М. Поддєрьогін]. – [3-тє видання, перероблене і доповнене]. – К.: КНЕУ, 2002. – 450 с.
  6. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу / В. В. Сопко, В. П. Завгородній  – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

Залишити відповідь