КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто контрольну-ревізійну роботу фінансових органів в Україні. Досліджено їхню роль за діяльністю суб’єктів господарювання та запропоновано основні напрями вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів в Україні.

Ключові слова: фінансовий контроль, контрольно-ревізійна робота, Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Аудиторська палата України.

The article deals with control and auditing of financial work in Ukraine. Investigate their role for business entities and proposes the main directions of improving control and auditing of the financial bodies in Ukraine.
Key words: financial control, сontrol and revision work, State Financial Inspectorate of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, Audit Chamber of Ukraine.
В статье рассмотрен контрольно-ревизионная работа финансовых органов в Украине. Исследованы их роль за деятельностью субъектов хозяйствования и предложены основные направления совершенствования контрольно-ревизионной работы финансовых органов в Украине.
Ключевые слова: финансовый контроль, контрольно-ревизионная работа, Государственная финансовая инспекция Украины, Государственная налоговая служба Украины, Аудиторская палата Украины.
Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування підприємств різних форм власності підвищується необхідність використання різних форм контрольно-ревізійної роботи. При цьому, фінансовий контроль слід розглядати як один з важливих елементів процесу управління підприємством, який забезпечує раціональне господарювання. За допомогою фінансового контролю забезпечується своєчасність внесення коректив у планування та прогнозування діяльності підприємств, отримання інформації про їх реальний фінансовий стан, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених правил та нормативів
Такі фінансові органи, як Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Аудиторська палата України, є ефективними органами контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Актуальність обраної теми дослідження визначається тим, що проведення контрольно-ревізійної роботи фінансовими органами України потрібно для аналізу основних порушень діяльності суб’єктів господарювання. Оскільки у сучасних економічних умовах суб’єкти господарювання є основною ланкою, яка забезпечує найбільші надходження до бюджетів всіх рівнів. Вдосконалення контрольно-ревізійної роботи потрібне для запобігання економічних зловживань і різного роду правопорушень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання аналізу та вдосконалення контрольно-ревізійної роботи знайшли своє відображення у працях таких вітчизняних науковців як: І. Гавришко, Л. Гуцаленко, І. Іванова, Є. Калюга, Л. Кінащук, Є. Мних, Л. Савченко.
Мета статті. Метою дослідження є визначенні основних особливостей контрольно-ревізійної роботи фінансових органів України, а також обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів в Україні.
В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:
– з’ясувати сутність поняття контрольно-ревізійної роботи;
– проаналізувати контрольно-ревізійну роботу Державної фінансової інспекції України протягом 2010-2012 рр.;
– здійснити аналіз діяльності Державної податкової служби України та аудиторських фірм в Україні за 2010-2012 рр.;
– запропоновано шляхи вдосконалення діяльності Державної фінансової інспекції України, Державної податкової служби України та аудиторських фірм в Україні.
Виклад основного матеріалу. Контрольно-ревізійна робота відіграє важливу роль у господарському механізмі управління діяльністю підприємств, оскільки вона координує та погоджує ряд однорідних процесів, що виконуються колективом працівників. Під контрольно-ревізійною роботою розуміється сукупність трудових процесів, пов’язаних з виконанням контрольно-ревізійних заходів, а також створення всіх необхідних умов для їх здійснення [2].
Будь-які форми контролю проводяться певними органами, які мають відповідні повноваження. Основними органами контрольно-ревізійної роботи діяльності суб’єктів господарювання є Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба, а також Аудиторська палата України.
Основними завданнями Державної податкової служби України щодо контрольно-ревізійної роботи суб’єктів господарювання є:
– здійснення адміністрування податків і зборів, митних платежів;
– контроль своєчасності подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларації, розрахунки тощо), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску;
– забезпечення ведення обліку податків і зборів, єдиного внеску [3].
Головним органом, який наділений повноваженням у сфері ревізійної діяльності є Державна фінансова інспекція України, яка реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю [4].
Важливим органом у сфері контрольно-ревізійної роботи є аудиторські фірми або сертифіковані аудитори, які здійснюють перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення власної незалежної думки про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Основними аудиторськими послугами для суб’єктів господарювання є:
– ведення та відновлення бухгалтерського обліку;
– консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
– експертиза та оцінка стану фінансової звітності [1].
Основним органом державного фінансового контролю в Україні є Державна фінансова інспекція, діяльність якої спрямовується на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни.
Протягом 2010-2012 рр. контрольно-ревізійні заходи ДФІ показують низький рівень фінансово-бюджетної дисципліни серед проконтрольованих суб’єктів господарювання (рис. 1, рис. 2).

Рис.1. Результативність контрольних заходів, проведених органами ДФІ України протягом 2010-2012 рр.

Рис.2.Частка суб’єктів господарювання в Україні, де виявлені порушення протягом 2010-2012 рр.
Так надзвичайно високою є частка тих суб’єктів господарювання, в яких виявлено фінансові правопорушення. Якщо у 2010 р. було перевірено 14,3 тис. суб’єктів господарювання, з яких в 13,5 тис. було виявлено різного роду порушення (94%), то у 2012 р. було виявлено порушення у 8,2 тис. підконтрольних об’єктів з загальної кількості 8,9 тис. (92%). Щодо обсягів підконтрольних операцій, то найбільші обсяги були у 2010 р. – 720,3 млрд. грн., в той час як у 2011 р. та в 2012 р. обсяг становив близько 481, 4 млрд. грн. Така нерівномірність в обсягах пояснюється наданням державою у 2010 р. різного роду фінансової допомоги для тих підприємств, які найбільше постраждали від світової фінансової кризи (металургійна промисловість, вугільна промисловість). Так у 2010 р. для часткового покриття витрат, які входять до собівартості вугілля, для державних шахт було виділено 10 млрд. грн., оскільки ціна вугілля лише на 75% покриває ціну його виробництва [6].
Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України протягом 2010-2012 рр., млрд. грн.
Доходи 2010 р. 2011 р. 2012 р. Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011-2010 рр. 2012-2011 рр. 2011/2010 рр. 2012/2011 рр.
Податкові надходження, у т.ч.: 234,4 334,7 346 100,3 11,3 42,79 3,38
податок з доходів фізичних осіб 51 60,2 68,1 9,2 7,89 18,04 13,11
податок на прибуток підприємств 40,4 55,1 54 14,7 -1,1 36,39 -2,00
податок на додану вартість 86,3 130 138,8 43,7 8,8 50,64 6,77
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 23,7 26,1 27,4 2,4 1,3 10,13 4,98
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 4,6 7,8 9,8 3,2 2 69,57 25,64
ввізне мито 8,6 10,5 13 1,9 2,5 22,09 23,81
рентна плата – 16,8 24,7 16,8 7,9 – 47,02

Важливим органом який забезпечує податкові надходження до Державного та Зведеного бюджетів України є Державна податкова служба України, яка здійснює контроль за своєчасністю і сплатою в повному обсязі суб’єктами господарювання всіх податків та мит (табл.1) [7].
Протягом 2010-2012 рр. спостерігалося постійне зростання обсягів податкових надходжень, які сплачують суб’єкти господарювання, до Державного бюджету України. Якщо у 2010 р. суб’єкти господарювання разом з фізичними особами сплатили 234,4 млрд. грн., то у 2012 р. – 346 млрд. грн. (загальне зростання на 111,6 млрд. грн.).
Найбільше за обсягами податковими надходженнями були ПДВ (зріс з 86,3 млрд. грн. до 138,8 млрд. грн. за досліджуваний період) та податок на прибуток підприємств (зріс з 40,4 млрд. грн. у 2010 р. до 55,1 млрд. грн. у 2011 р., проте за 2012 р. обсяги сплати несуттєво зменшились – на 1,1 млрд. грн. до 54 млрд. грн.). Високі обсяги сплати даних податків, пояснюються в першу чергу зростанням виробництва, про що в свою чергу може свідчити зростання обсягів ВВП, і ефективним використанням податковими органами схем боротьби з тінізацією доходів, в тому числі – зменшення ставки податку на прибуток з 25% (2010 р.) до 21% (2012 р.).
Найменше податкових надходжень становив акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів – 4,6 млрд. грн. (2010 р.), 7,8 млрд. грн. (2011 р.) та 9,8 млрд. грн. (2012 р.), проте даний вид податкових надходжень зростав найбільшими темпами – 69,6% протягом 2011-2010 рр. та 25,6% за 2012-2013 рр. Позитивним явищем є надходження у 2011-2012 рр. рентної плати, яка зросла з 16,8 млрд. грн. у 2011 р. до 24,7 млрд. грн. за 2012 р. 9 на 47%), що, свідчить про ефективніше використання вигідного транзитного географічного положення України та про посилення контролю за тими суб’єктами господарювання, які користуються газотранспортною системою нашої держави.
Внутрішню оцінку фінансового стану підприємства здійснюється фінансовим підрозділом або бухгалтерією, в той час як зовнішня оцінка здійснюється аудиторськими фірмами або сертифікованими аудиторами, діяльність яких регулює Аудиторська палата України.
Якщо аналізувати кількість замовлень для аудиторів, то протягом 2010-2012 рр. вона зменшилась на 6,3 тис. одиниць (табл. 2).
Таблиця 2
Загальний обсяг послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності в Україні протягом 2010-2012 рр.
Показники 2010 2011 2012 Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011-2010 рр. 2012-2011 рр. 2011/2010 рр. 2012/2011 рр.
Кількість звітів, наданих АПУ 2 048 1 792 1 609 -256 -183 -12,50 -10,21
Кількість замовлень, од. 56 471 53 685 50 125 -2786 -3560 -4,93 -6,63
Фактичний обсяг наданих послуг, тис грн. 1 213 098,3 1 258 307 1 266 826,5 45208,7 8519,5 3,73 0,68
Середня вартість одного замовлення, тис. грн. 21,48 23,4 25,3 1,92 1,90 8,93 8,12
Кількість замовлень на одного суб’єкта, од. 27,57 30 31 2,43 1,00 8,80 3,33
Середній дохід одного суб’єкта, тис. грн. 592,33 702,20 787,34 109,87 85,14 18,55 12,12
Проте незважаючи на зменшення кількості замовлень, обсяг наданих аудиторами послуг зріс на 45,2 млн. грн. (3,73%) протягом 2010-2011 рр. і на 8,8 млн. грн. (0,68%) за 2011-2012 рр., що в першу чергу пояснюється зростанням середньої вартості одного замовлення на 1,92 тис. грн. і 1,9 тис. грн. протягом 2010-2011 рр. та 2011-2012 рр. Спостерігається також зростання середнього доходу одного суб’єкта аудиторської діяльності з 592,3 тис. грн. до 702,2 тис. грн. (на 109,9 тис. грн. або на 18,6%) за 2010-2011 рр. та на 85,1 тис. грн. до 787,3 тис. грн. (на 12,1%) протягом 2011-2012 рр., що свідчить про покращення діяльності аудиторських фірм і про зростання попиту на послуги аудиторів [5].
Висновки. В сучасних умовах функціонування підприємств різних форм власності фінансовий контроль розглядається як один з важливих елементів процесу управління підприємством, який забезпечує раціональне господарювання. Основними фінансовими органами у сфері контрольно-ревізійної роботи в Україні є Державна фінансова інспекція (реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю), Державна податкова служба (контроль щодо сплати податків та зборів), а також аудиторські фірми чи сертифіковані аудитори (незалежний контроль бухгалтерської і фінансової звітності перед її перевіркою державними органами).
Основними напрямками вдосконалення системи контрольно-ревізійної роботи податкових органів України можна вважати:
– розробку чітко визначених систем і методів відбору суб’єктів господарювання для проведення перевірок;
– покращення взаємодії Державної податкової служби України з органами виконавчої влади;
Основним напрямком підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції України можна назвати підвищення кваліфікаційного рівня ревізорів, оскільки саме від них залежить повнота виявлення правопорушень суб’єктів господарювання.
Для покращення якості аудиторської діяльності в першу чергу необхідно збільшити кількість сертифікованих аудиторів, що в майбутньому дозволить зменшити вартість замовлення, оскільки саме ціна роботи аудитора є основною перешкодою при вирішенні питання стосовно аудиторської перевірки.

Список використаних джерел:
1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125-ХІІ – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
2. Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” від 26.01.1993 № 2939-XII – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
3. Указ Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України” від 18.03.2013 № 141/2013 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141/2013
4. Указ Президента України “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” від 23.04.2011 № 499/2011 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499/2011
5. Аудиторська палата України – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auditorukr.com.ua
6. Стаття “Україна має ставити на енергозбереження, а не збільшення видобутку вугілля” – Режим доступу: http://ecoclubua.com
7. Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Залишити відповідь