Ефективність банківського кредитування в Україні

У статті здійснено оцінку ефективності банківського кредитування в Україні та запропоновано шляхи її підвищення.

Ключові слова: банківське кредитування, проблемні кредити, дохідність кредитів, рентабельність, чиста процентна маржа.

Эффективность банковского кредитования в Украине
В статье осуществлена оценка эффективности банковского кредитования в Украине и предложены пути ее повышения.
Ключевые слова: банковское кредитование, проблемные кредиты, доходность кредитов, рентабельность, чистая процентная маржа.

The effectiveness of bank lending in Ukraine
The paper assesses the effectiveness of bank lending in Ukraine and the ways to improve it.
Keywords: bank loans, non-performing loans, loan yields, profitability, net interest margin.

Постановка проблеми. З розвитком банківської системи відбувається стрімке зростання рівня банківського кредитування. Не дивлячись на зростання обсягів кредитування, збільшується й частка проблемних кредитів в портфелях банків. Тому, так як, кредитна діяльність є однією з ключових, виникає необхідність дати оцінку ефективності здійснення банківського кредитування в Україні на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема банківського кредитування висвітлена в роботах таких науковців: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Садвокасової, І. Осадчого та інших. Проте це питання є досить актуальним, що пов’язано зі зміною макроекономічної ситуації в Україні.
Метою статті є дослідження ефективності банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку та визначення шляхів її підвищення.
Кредитна діяльність банку є ключовим елементом формування його доходності та ефективності функціонування загалом. Тому, крім аналізу головних умов надання кредитів, важливо також визначити показники, які визначають ефективність банківського кредитування на макрорівні. Серед них, найбільше уваги приділяється відношенню кредитів до рівня ВВП, частці кредитів у загальних активах, дохідності, рентабельності кредитних операцій та динаміці чистої процентної маржі.
Таблиця 1
Рівень наданих кредитів по відношенню до ВВП України протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2012/2013
Кредити, млн. грн. 801,81 815,14 862,30 13,33 47,16
ВВП, млн.. грн. 1302,08 1408,89 1454,93 106,81 46,04
Рівень щодо ВВП, % 61,58 57,86 59,27 -3,72 1,41

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що найвищий рівень кредитів щодо ВВП становив у 2011 році 61,68%. У 2012 році їх рівень зменшився до 57,86%. Проте, в 2013 році ця величина знову зросла і становила уже 59,27%. Причиною зростаючої тенденції є те, що протягом останнього аналізованого року кредити зростали швидшими темпами, порівняно з темпами ВВП.
Таблиця 2
Показники ефективності банківського кредитування в Україні протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Частка кредитів в активах банків, % 76,05 72,32 67,47 -3,74 -4,85
Рівень простроченої заборгованості за кредитами 11,2 9,6 8,9 -1,6 -0,7
Дохідність, грн 164,40 170,92 180,27 6,52 9,35
Чиста процентна маржа, % 0,066 0,060 0,055 -0,006 -0,005
Рентабельність кредитних операцій , % 210,54 195,25 183,11 -15,29 -12,14
Аналізуючи частку кредитів в загальних активах банків, можна зробити висновок, що їх частка щороку зменшується, тобто обсяг надання кредитів зростав меншими темпами, ніж зростала сума загальних активів, що є досить негативно. В 2012 році частка кредитів в активах зменшилась на 3,74%, а у 2013 році – на 4,85% .
Оскільки, кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити, головним питанням є встановлення допустимого для банку рівня таких кредитів у загальній вартості кредитного портфеля. Як показує світова практика, коли рівень проблемної заборгованості клієнтів в кредитному портфелі банку перевищує 10%, то виникає загроза економічній безпеці банку. Згідно з основних показників діяльності банків України, частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується. У 2011 році їх частка становила 11,2%, тобто перевищувала граничний рівень, у 2012 – 9,6%, у 2013 році – 8,9%.
Значна частка проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку, згідно з вітчизняним банківським законодавством, в свою чергу, зумовлює значні відрахування в резерви на покриття втрат за кредитними операціями. Показник відношення обсягу резервів під активні операції банків до обсягу наданих кредитів на початку 2010 року зріс до 19,7%. 2011 рік банківські установи України завершили із високою часткою резервів, які сформовані під активні операції до обсягу наданих кредитів – цей показник склав 19,1 %, котрий менше на 0,6 % від пікового значення 2010 року, що може свідчити про те, що банки не формували резерви за належними кредитами з метою покращення фінансових результатів. Так, на початку 2013 року цей показник зменшився до рівня 17,3 %, за перший квартал цього ж року ще зменшився до рівня 17 % на фоні зростання обсягів виданих кредитів від 815,3 млрд. грн., до 818,5 млрд. грн. Така тенденція зменшення сум відрахованих резервів на тлі зростання обсягів кредитного портфеля банків свідчить про незначне покращення якості кредитів.
Протягом 2012 року за статистикою НБУ, найбільше позичальники заборгували за кредитами строком від 1 до 5 років – 56,8% від усієї суми прострочення, за кредитами до одного року – 34,6%, понад п’ять років – 8,7%. При цьому більш високими темпами за сім місяців скорочувалася заборгованість за довгими кредитами (понад п’ять років) – мінус 11%. А ось за кредитами від 1 до 5 років заборгованість, навпаки, навіть зросла – на 0,9%.
За інформацією Національного банку, частка недіючих кредитів до кредитного портфеля у 2011 році становила 16%, у 2012 році – 15,8%, у 2013 році – 20%. Така негативна тенденція може бути спричинена зростання безнадійної та сумнівної заборгованості. На 2013 рік найбільший обсяг безнадійних кредитів мав UniCredit Bank 14951 млн. грн. через надмірну кредитну активність на ринку іпотечних та корпоративних позик в докризовий період, а найбільший обсяг недіючих кредитів – Приватбанк 31903 млн.
Розглянемо також показник дохідності кредитів, наданих комерційними банками України. Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. Аналізуючи дохідність кредитів протягом 2011 – 2013 років, наведених у таблиці 2, можна сказати, що зростала загальна дохідність кредитних операцій, що було спричинено зростанням доходу від даного виду банківських операцій. У 2012 році дохідність наданих кредитів становила 170,92 грн., а це більше ніж у 2011 році. В 2013 році вона зросла вже до 180,27 грн. Така тенденція є позитивною для діяльності банків.
Показник чистої процентної маржі є одним з головних показників діяльності банку, що визначає ефективність надання кредитів банком. Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що найвищий рівень процентної маржі був у 2011 році і становив 0,066%. У 2013 році це значення знизилось до 0,055%. Тобто, спостерігається негативна тенденція. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.
Ще одним важливим показником визначення ефективності здійснення кредитної діяльності є рентабельність кредитних операцій. Зростання показника є позитивним, адже характеризує швидкість окупності витрат на здійснення кредитних операцій. Аналізуючи дані таблиці 2, найвища рентабельність спостерігалася у 2011 році 210,54%, найменша – у 2013 році. Тобто, можна сказати, що рентабельність кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується, це є негативною тенденцією, що свідчить про погіршення діяльності кредитування комерційних банків України. Це спричинено зменшенням доходів за кредитні операції комерційних банків та зростанням витрат за кредитні операції.
Для подальшого розвитку банківського кредитування необхідно вжити таких заходів:
– сприяти розвитку довгострокового кредитування;
– розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
– удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
– налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
– запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків
Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.
Список літератури:
1. Владичин У. В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 583.
2. Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа. Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.
3. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 26–32., c. 26
4. Офіційний веб-сайт НБУ// Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Положення Національного банку України «Про кредитування» № 246 від 28 вересня 1995 року – 2001.- №9. 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua;
6. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник./ Романова М.І., Устюгова Ж.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

Залишити відповідь