ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Сорока Світлана (м. Київ, Україна)

Національний авіаційний університет

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Тези висвітлюють сучасні педагогічні технології у викладанні професійної  англійської мови; розглядають переваги комп’ютера перед іншими технологічними засобами навчання в Україні.

Ключові слова: гнучкість,навчання у співробітництві, проектна методика, Інтернет-ресурси.

 В тезисах раскрываются современные педагогические технологии в процессе обучения профессиональному английскому языку; также рассматриваются преимущества компьютера перед другими технологическими средствами обучения в Украине.

Ключевые слова: гибкость,обучение в сотрудничестве, проектная методика, интернет-ресурсы.

 Data are given about advantages of computer usage in teaching English for Specific Purposes in Ukraine; other modern teaching aids and techniques are described in short.

Key words:flexibility,cooperative learning, Project Method, Internet resources.

        Гнучкість та універсальність комп’ютера, здатність вилучати, відшуковувати, зберігати та надавати будь-яку за виглядом та змістом інформацію давно поставили питання про можливість його використання під час вивчення іноземних мов.

            Досвід закордонних освітніх систем показав, що запровадження в педагогічний процес ПК-технологій і комунікаційних мереж розширило існуючий арсенал методичних засобів і змінило існуючі форми навчання.

     Використання техніки дозволяє підвищити ефективність вивчення іноземної мови, забезпечує можливість індивідуалізації, відкриває нові шляхи розвитку навичок, мислення і вміння вирішувати складні проблеми, дає змогу зробити процес навчання більш активним, надати йому характер дослідження або пошуку [1; с. 38].

        Сучасні педагогічні технології при викладанні професійної англійської, наприклад, навчання у співробітництві, проектна методика, використання Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтовний підхід у навчанні.

      Перевагою комп’ютера перед іншими технологічними засобами навчання є його гнучкість. На відміну від підручників, телебачення та кінофільмів, ПК забезпечує можливість негайного відгуку на дії учня: багаторазового повторення чи додаткового  пояснення матеріалу для більш слабких учнів; переходу до ускладненого чи взагалі надскладного матеріалу для прогресивних студентів [2; с. 58].

    Впровадження в навчальний процес мультимедійних програм зовсім не виключає традиційні методи навчання, а гармонійно сполучається з ними на всіх етапах навчання.

      Щоб забезпечити індивідуалізацію та диференціацію навчання, виконання  більшої частини  контрольних функцій та оперативних реакцій на помилки студентів варто довірити саме комп’ютеру, а не викладачу.Комп’ютердозволяє кожному дотримуватися найбільш оптимального темпу та ритму виконання завдань.

       Гнучкість комп’ютера  дає можливість викладачеві враховувати індивідуальні особливості та рівень  підготовки кожного окремого  студента, але безсистемне епізодичне включення комп’ютера  в навчальний процес не дає належного ефекту і знижує його роль  до рівня звичайних технічних засобів навчання.

 

Література:

  1. Коваленко Ю.А.    Використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови  //    Іноземні мови. – 1999. – № 4. – С. 37–41.
  2. Коптюг Н.М.Интернет-уроки как вспомагательный материал для учителя английского языка  //  Иностранныеязыкившколе. – 2001. – № 1. – С. 57–59.

 

 Відомості про авторів: Сорока Світлана Володимирівна — старший викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

Залишити відповідь