Оцінка ефективності непрямого оподаткування в Україні

Постановка проблеми. Непрямі податки складають більше половини Державного Бюджету України і тому відіграють важливу роль у формуванні Бюджету країни. Ефективність їх справляння впливає на провадження всієї політики держави. Тому дослідження даної проблематики є актуальним.

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення непрямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Жодна країна в світі не може обійтися без податків. Податки формують основну частину бюджету будь-якої країни світу. В Україні більшу частину від податкових надходжень становлять непрямі податки.

Особливість непрямих податків полягає в тому, що за допомогою них держава може управляти ціною на той чи інший товар, тим самим обмежуючи чи стимулюючи попит на різні товари.

Оскільки надходження непрямих податків є головним видом доходів Державного бюджету України, розглянемо ефективність непрямого оподаткування в Україні з огляду на його спроможність забезпечити необхідні доходи державі. Таким чином, досліджуючи рівень виконання планових показників за 2009-2012 роки варто зазначити, що уряд України веде політику планової економіки та щороку на протязі 2009-2011 років покращує показник виконання плану доходів. Дана тенденція є позитивною тому, що виконання доходної частини бюджету є близьким до 100 %, то держава може без перешкод та затримок забезпечувати виконання видаткової частини бюджету, що покращує соціально-економічний стан в країні.

Щодо 2012 року то в ньому сформувалося суттєве недовиконання надходжень від непрямих податків, що значно більше від відповідного показника за аналогічний період попереднього року.

Зокрема у 2010 році фактичні надходження від непрямих податків збільшилися на 10205,10 млн. грн. у порівняні з 2009 роком, а у 2011 році цей показник склав 52091,19 млн. грн. Значне збільшення надходжень непрямих податків до Державного бюджету України у 2012 на 14320 млн. грн. та велике збільшення недовиконання надходжень до 13,58 % вказують на неефективне планування Бюджетних надходжень від непрямих податків.

Розглянемо динаміку рівня виконання планових показників надходжень непрямих податків протягом 2009-2012 років, аби дослідити рівні виконання плану по кожному виду податку в динаміці.

Розглядаючи структуру планових та фактичних надходжень податку на додану вартість до Державного бюджету України за 2009-2012 роки, можна сказати, що тут зберігається аналогічна тенденція і щороку процент виконання бюджету підвищується на протязі 2009-2011 років, а у 2012 році спостерігається стрімке збільшення недовиконання запланованих надходжень. Зокрема, у 2009 році ступінь виконання надходжень від податку на додану вартість склав 86,64 %, а у 2010 році цей показник зріс на 8,53 % і склав 95,17 %. Щодо 2011 року, то фактичні надходження перевищили заплановані на 1,27 %.

Дана динаміка є позитивною оскільки перевищення фактичних надходжень над планованими збільшує дохідну базу бюджету та зменшує дефіцит бюджету, що в свою чергу зменшує державний борг України.

Щодо 2012 року, то недовиконання  податку на додану вартість збільшилося на 16,68 % і склало 15,41 %.

Щодо абсолютних показників надходжень від податку на додану вартість за досліджуваний період, то щороку надходження від податку на додану вартість збільшуються. Суттєве збільшення надходжень від даного податку спостерігається у 2011 році, а саме на 50,72 % або 43777,84 млн. грн. у порівнянні з 2010 роком. Тоді, як у 2010 році приріст склав лише 2,03 % або 1719,26 млн. грн.. За 2012 рік приріст надходжень від податку на додану вартість склав 6,71 % або 8733,07 млн. грн.

Розглянемо рівень планових та фактичних надходжень акцизного податку до Державного бюджету України за 2009-2011 та січень-вересень 2011-2012 року.

Стосовно акцизного податку, то тут наявне незначне збільшення недовиконання доходів від акцизного податку у 2011 та 2012 роках, а саме у 2011 році недовиконання плану збільшилося до 10,13 %, що на 3,08 % більше за попередній рік. Щодо 2012 року, то тут показник збільшився лише на 0,74 %.

Аналізуючи динаміку планових та фактичних надходжень акцизного податку до Державного бюджету України за 2009-2012 роки, можна сказати, що акцизний податок, хоча і не досягає запланованої дохідності, але він щороку збільшує надходження до бюджету без суттєвих підвищень відсоткових ставок. Зокрема, у 2010 році акцизний податок збільшився на 6346,15 млн. грн. або на 29,83 %, щодо 2011 року, то надходження від акцизного податку збільшилися на 19,52 % або 5390,48 млн. грн. У 2012 році також спостерігається суттєве збільшення доходи від акцизного податку  на 10,87 % у порівнянні 2011 роком.

Розглянемо рівень планових та фактичних надходжень мита до Державного бюджету України за 2009-2012 року. У 2010,  2011 та 2012 роках рівень митних зборів зберігався на досить високому рівні, зокрема, у 2010 році наявне незначне перевиконання митних зборів на 0,96 %. Щодо 2011 року, то тут ми спостерігаємо незначне недовиконання у розмірі 5,14 %. Стосовно 2012 року, то тут ми також спостерігаємо перевиконання надходжень від митних зборів, а саме рівень виконання митних зборів у 2012 року склав 100,72 %, що на 5,86 % більше 2011 року.

Висновки. Підбиваючи підсумки ефективності непрямого оподаткування в Україні, очевидно, що здебільшого планові надходження непрямих податків протягом досліджуваного періоду не були цілковито виконаними, але динаміка свідчить про позитивну тенденцію та збільшення рівня виконання плану надходжень непрямих податків до Державного бюджету України. Найпродуктивнішим був 2011 рік який мав суттєвий рівень виконання плану надходжень та суттєво збільшив надходження від непрямих податків до Державного бюджету. Основними причинами цього є зменшення податкового тягаря на експортерів, що спричинило значне збільшення експорту та реформування податкової і митної служби, ефективність роботи цих установ напряму впливає на рівень виконання плану Державного бюджету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Митний кодекс України № 92-IV від 11 липня 2002 року// [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua
  2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року. № 2755-VI // [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua
  3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”//  № 107-VI вiд 28.12.2007/  [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua
  4. Виконання Зведеного і Державного бюджетів [Електронний ресурс]: http://www.minfin.gov.ua

Залишити відповідь