ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

Король Лілія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

У статті висвітлено особливості формування лексичних навичок у студентів у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу. Подано основні аспекти організації діалогу культур в процесі оволодіння професійною іноземною мовою.

Ключові слова: діалог культур, контрастно-компаративний аналіз, лексичні навички.

 In this article peculiarities of the students’ lexical skills formation in the context of realizing intercultural comparative approach have been highlighted. The main aspects of organizing culture dialogue in the process of professional foreign language acquisition have been given.

Key words: culture dialogue, contrast and comparative analysis, lexical skills.

 В статье освещены особенности формирования лексических навыков у студентов в контексте реализации межкультурного сравнительного подхода. Представлены основные аспекты организации диалога культур в процессе овладения профессиональным иностранным языком. 

Ключевые слова: диалог культур, контрастно-компаративный анализ, лексические навыки. 

 

       Головним постулатом новітніх освітніх програм викладання професійної іноземної мови на сьогоднішній день є думка про те, що мову варто розглядати в освітньому процесі не просто як засіб комунікації та пізнання, але й як шлях, завдяки якому ми проникаємо в національний характер та культурне поле нації. Саме тому оволодіння професійною іноземною мовою не просто збагачує інтелектуальний потенціал та емоційну сферу студентів, а надає можливість особистості розвиватися в межах діалогу культур.Пізнання іншого національного світобачення та іншої культури є цінним у двох аспектах. По-перше, воно пов’язане зі збагаченням картини світу, формуванням діалогічного відношення до явищ іншого способу життя, іншої свідомості, іншої ієрархії цінностей. По-друге, той, хто знайомиться з іншою культурою, краще та глибше пізнає свою власну, усвідомлює себе представником своєї національної спільноти [1, с. 109].

      Оволодіння професійною іноземною мовою розглядається як процес міжкультурної комунікації різних культурних систем. Міжкультурна комунікація передбачає пізнання іноземної культури, іноземного національного світосприйняття, усвідомлення іншої картини світу – все це відбувається у постійному порівнянні з власною культурною самобутністю, адже вивчення та інтерпретація «чужої» культури дозволяє студентам «… розмірковувати про свою культуру, оцінювати її, сприймати та розуміти її з точки зору стороннього спостерігача» [2, с. 17].

      Іншими словами, організація діалогу культур на заняттях професійної англійської мови є одночасно і умовою успішного оволодіння професійною іноземною мовою, і ознайомленням із культурним життям іншої національної спільноти. Маючи справу з новими аспектами культури певного народу, студенти не лише проявляють адекватне її сприйняття та розуміння, але й намагаються здійснити контрастно-компаративний аналіз зі своєю рідною культурою. Завдання на порівняння та зіставлення допомагають глибше усвідомити та пізнати власну національну ідентичність.

    У процесі формування лексичних навичок цікавим є урізноманітнення завдань шляхом використання нетрадиційних підходів до оволодіннями лексичними одиницями. Студенти діляться на невеликі групи (по 5-6 чоловік у кожній) та сідають колом. Викладач пропонує кожному учаснику групи записати перші 5-6 слів, що спадають на думку, коли він чує про свою країну. Тоді студенти за порядком не лише зачитують свої слова іншим членам групи, а й намагаються пояснити власний вибір. Наступним етапом цієї вправи є виконання тих самих завдань у контексті Британії (чи іншої англомовної країни). Завершальною ланкою у цьому випадку є дискусія, яку слід організувати в межах контрастно-компаративного аналізу, пропонуючи студентам такі запитання: What did you learn about your own cultural values from this activity? What did you learn about English cultures values?

У процесі оволодіння лексичним пластом мови студентам також доцільно запропонувати таке завдання: Оберіть слово чи фразу, що найкраще описує, як кожна ситуація сприймається у Вашій власній культурі. Напишіть речення, що пояснює Вашу точку зору.

1)    saying hello to strangers (normal / inappropriate / appropriate);

Saying hello to strangers in my country is considered normal.

2)    opening a door for someone (bad form / strange / polite);

3)    splitting a restaurant bill with a friend (an insult / a compliment / typical);

4)    offering your seat on a bus to a schoolchild (unusual / offensive / normal);

5)    chewing gum with your mouth open (rude / polite / typical).

      Подібне завдання можна спершу виконати у контексті англомовної культури, а потім – власної із наступним аналізом подібних та відмінних аспектів.

      Одним із варіантів нетрадиційних підходів у роботі із лексикою, спрямованих на оволодіння запитальними реченнями, є використання елементу гри. Саме такий принцип лежить в основі вправи “What’s My Line?” («Яка моя репліка?»). Суть цього завдання полягає у тому, що студенти діляться на дві протилежні команди. Два учасники (по одному із кожної команди) виходять на середину кімнати і розпочинають між собою розмову у вигляді одних лише запитань у межах теми, що вивчається. Завдання студентів не лише ставити запитання, а й при цьому використовувати новий вокабуляр. Якщо один зі студентів не в змозі продовжити розмову запитанням, його місце займає наступний учасник цієї команди. Гра продовжується до того часу, поки не вичерпається тема розмови або поки усі учасники матимуть можливість взяти у ній участь. Варіаціями такої вправи є зміна умов гри, наприклад, замість запитань студенти можуть використовувати лише заперечувальні чи стверджувальні, пасивні чи активні речення тощо. Метою подібних завдань є не лише оволодіння реченнями, а й повторення засвоєних раніше лексичних одиниць.

        Із метою оволодіння лексичними одиницями англійської мови також можуть бути використані граматичні вправи. Так, у процесі вивчення дієслівних моделей студенти отримують роздатковий матеріал у вигляді таблиці, що містить інформацію про правила поведінки у США, а саме :

Customs in the U.S.

Dos

Acceptable: Use hand gestures while speaking.

Inappropriate: Talk about religion or politics.

Not usual: Ask people how they feel.

 

Don’ts

Not a good idea: Ask about someone’s salary.

Customary: Ask what someone does for a living.

Rude: Tell someone he or she has gained weight.

      Завдання звучить таким чином: Use the information in the chart to make sentences about the dos and don’ts of customs in the U.S. Use the infinitive form of the verb in your answers.Прикладами утворених речень можуть бути такі: 1) It’s acceptable to use hand gestures while speaking; 2) It’s not appropriate to talk about religion or politics; 3) It’s rude to tell someone they have gained weight тощо. Наступна вправа полягає у трансформації утворених речень із використанням герундія, наприкладGesturing with your hands while speaking is acceptable. І останнє завдання в межах запропонованої теми фокусується на нормах поведінки  в українській культурі: What should people know about your customs? Write sentences with infinitive phrases or gerunds.Прикладам утворених речень із використанням дієслівних моделей можуть бути наступні:

  1.     When you meet business associates in my culture, it’s typical to exchange business cards. / When you meet business associates in my culture, exchanging business cards is typical.
  2.     When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, it’s not a good idea to refuse. / When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, refusing is not a good idea.

      Безсумнівно, що всі слова, фрази, речення і висловлювання є ключовим елементом у реалізації функції мови як засобу культури. Лексичний склад мови можна розглядати як певну мовну картину світу, що відображає особливий погляд та сприйняття світу окремою нацією. Саме тому використані вправи, метою яких  є оволодіння мовними одиницями у процесі вивчення та дослідження окремих лексико-семантичних груп, є одним із основних засобів усвідомлення та розуміння унікальності національних рис різних етнічних спільнот.

 

Література:

  1. Гвоздева Е. Н. Воспитание национального самосознания студентов педагогического вуза средствами иностранного языка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гвоздева Елена Николаевна. – Чита, 2006. – 190 с.
  2. Byram M. Investigation Cultural Studies in Foreign Language Teaching – Clevdon Multilingual Mateers ltd., 1991. – P. 8–17.

 

Відомості про авторів: Король Лілія Дмитрівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Залишити відповідь