Ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету

Дослідження ефективності механізму фінансового забезпечення будь-якого місцевого бюджету є досить складним науковоємким процесом, що потребує ґрунтовного вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів вищезазначеної проблематики.

В сучасній економічній літературі існує безліч підходів щодо визначення економічної сутності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету. Вивчаючи наукові праці Оспіщева В. І., Опаріна В. М., Москаля О. І., Щербакова О. Л., Зайчикової В. B., Крука О. М., Кравченка В. О., Кириленка О. П., Юрія С. І. в цій сфері, дійшли висновку, що саме механізм фінансового забезпечення місцевого бюджету є одним із найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці країни. Саме від обґрунтованості обраних джерел,  способів формування та напрямів використання дохідної частини місцевого бюджету, залежить фінансова самостійність окремого регіону, її ресурсний потенціал, а також перспективи економічного, соціального, політичного, а також культурного розвитку в цілому. Негативні аспекти функціонування сучасного механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні є стримуючим фактором економічного зростання країни і потребують суттєвого удосконалення, що свідчить про особливу актуальність обраної проблематики [6].

Достатня фінансова забезпеченість будь-якої регіону, залежить від ефективності механізму фінансового забезпечення відповідного бюджету, формування якого повинно здійснюватися комплексно, із врахуванням всіх економічних та фінансових аспектів розвитку регіону.

Загалом, ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету слід оцінювати як за динамікою показників фінансової забезпеченості адміністративно-територіальної одиниці, так і за динамікою показників ступеня використання наявних можливостей поповнення дохідної частини бюджетів за існуючих умов та напрями їх використання. Але на сьогоднішній день не існує єдиної чітко визначеної методики щодо розрахунку показників ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету [9, c. 23].

Розрахунок показників ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету здійснюється на базі системного аналізу та з використанням існуючих основоположних методологічних підходів до даної проблематики конкретних пропозицій щодо відповідних практичних механізмів. Для цього використаємо методику, запропоновану Круком О. М., відповідно до якої ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету визначається на основі дослідження напрямів використання мобілізованих фінансових ресурсів відповідного місцевого бюджету та інтегральної оцінки ефективності формування дохідної частини місцевого бюджету, яка повинна містити наступні показники:

–         коефіцієнт стійкості бюджету;

–         коефіцієнт самостійності;

–         коефіцієнт бюджетної залежності;

–         частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів;

–         коефіцієнт бюджетного покриття;

–         коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів;

–         коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету;

–         коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів;

–         коефіцієнт бюджетної результативності;

–         коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення;

–         коефіцієнт дотаційної залежності;

–         коефіцієнт податкової самостійності;

–         коефіцієнт податкової спроможності;

–         частка власних доходів місцевого бюджету [4].

Кожен із перелічених показників засвідчує різні аспекти ефективності формування дохідної частини місцевого бюджету. Аналіз за запропонованими напрямами рекомендується проводити як за результатами складання, так і виконання бюджету. Можливі різні варіанти групування приведених показників в залежності від об’єкту дослідження та мети останнього. Такий механізм оцінки рівня фінансової забезпеченості і оцінки ефективності процесу формування бюджету адміністративно-територіальної одиниці дозволить проводити поглиблений аналіз життєдіяльності регіону, визначити рівень і резерви його фінансової забезпеченості та своєчасно виявляти вади у системі територіального управління, свідоміше і комплексно управляти соціально-економічним розвитком [4].

Обґрунтуванням доцільності використання вищевказаної методики визначення ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету є успішний досвід її практичного застосування. Для відображення дієвості методики на практиці, розрахуємо показники ефективності механізму фінансового забезпечення на прикладі Волинського обласного бюджету.

Перший етап, полягає в визначенні напрямів використання акумульованих аналізованим місцевим бюджетом доходів. В першу чергу, необхідно проаналізувати аналіз складу та структури видаткової частини місцевого бюджету в динаміці, що дасть змогу виокремити основні статті видатків, які є пріоритетними для аналізованого регіону та зробити відповідні висновки щодо обґрунтованості процесу планування на місцевому рівні, порівнявши фактичні показники видатків з плановими.

Проаналізувавши рівень виконання видаткової частини місцевого бюджету Волинської області за 2008-2012 роки, то можна сказати, у 2009 році, планові показники передбачених місцевим бюджетом видатків, були виконані на 100,56% Проте, вже впродовж 2010-2012 років, спостерігалася стійка тенденція до спаду рівня виконання видаткової частини аналізованого бюджету, що свідчить про здійснення органами місцевого самоврядування меншого обсягу видатків, аніж було заплановано. Зокрема, у 2010 році – значення цього показника становило 96,34%, у 2011 році – 99,82%, а у 2012 році – 97,85%, відображаючи, тим самим, недовиконання обсягу планових видатків на 3,66%, 0,18% та 2,15% відповідно [11].

Загалом, вищезазначені показники є свідченням того, що впродовж 2010-2012 років, процес планування видаткової частини досліджуваного бюджету, характеризувався недостатнім рівнем економічної обґрунтованості встановлених, місцевими органами влади, планових показників видатків місцевого бюджету та потребував суттєвого удосконалення.

Для детальнішого аналізу напрямів використання доходів обласного бюджету, доцільно розглянути обсяг видатків за тимчасовою класифікацією в динаміці. Впродовж аналізованого періоду зміна абсолютної величини видатків Волинського обласного бюджету за 2008-2012 роки, відображала позитивні тенденції до зростання обсягів видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру та мистецтво, фізичну культуру і спорт, а також видатків на будівництво.

У структурі видатків  місцевого  бюджету Волинської області за 2008-2012 роки, в розрізі основних статей видатків найбільшу питому вагу у складі сукупних видатків займали видатки на охорону здоров’я. У 2009році, значення аналізованого показника зросло на 5,99%, проте вже у 2010 році частка його частка скоротилася 1,34%, а у 2011 році – на 9,35%, що свідчить про погіршення рівня фінансування видатків на охорону здоров’я аналізованого регіону [11].

Також, значна питома вага видатків досліджуваного місцевого бюджету припадає на фінансування освіти. Зокрема, у 2009 році значення аналізованого показника збільшилось на 4,26%, проте, у 2010 році частка видатків на освіту скоротилась на 1,83%. Кардинально протилежна ситуація спостерігалася протягом 2011-2012 років. Впродовж цього періоду, питома вага видатків на освіту зросла на 3,5% та 2,28% відповідно, що свідчить про покращене фінансування освітніх закладів в межах Волинської області.

Що стосується видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, то варто зазначити, що у 2009 році їх частка скоротилася на 2,15%. У 2010 році питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення зросла на 0,8%, проте, вже у 2011 році – зменшилась на 1,33%. У 2012 році значення аналізованого показника збільшилось на 0,07% і становило 4,81% загального обсягу видатків Волинського обласного бюджету [11].

Негативними тенденціями характеризується динаміка видатків на культуру і мистецтво. Зокрема, у 2010 році їх частка скоротилась на 0,21%, у 2011 році – на 0,28%, а у 2012 році – на 0,71%. Впродовж аналізованого періоду питома вага аналізованого показника зменшилась від 5,28% у 2010 році до 4,08% у 2012 році. Зміна частки видатків на будівництво за 2010-2012 роки, відображає зростання значень цього показника. Так, у 2010 році частка видатків на будівництво зросла на 3,12%, у 2011 році – на 3,45%, а у 2012 році – на 1,68%, що є позитивним моментом, оскільки   свідчить    про   зростання   обсягів  капітальних   видатків  відповідного місцевого бюджету, спрямованих у будівельну галузь регіону [11].

Якщо ж проаналізувати видатки на фінансування фізичної культури і спорту, то їх частка у сукупних видатках аналізованого місцевого бюджету скоротилася від 4,45% у 2008 році до 1,36% у 2011 році. Проте, у 2012 році спостерігалося зростання цього показника на 0,12%.

Питома вага видатків на транспорт та дорожнє господарство у 2009 році становила 2,04%, що на 1,46% менше за значення аналізованого показника в попередньому періоді. Протягом 2010-2011 років, частка видатків на фінансування транспорту та дорожнього господарства зросла на 1,41% та 6,36% відповідно. Проте, вже у 2012 році значення аналізованого показника зменшилось на 5,98% і становило 4,72% загального обсягу видатків Волинського обласного бюджету.

Частка видатків на фінансування інших послуг, пов’язаних з економічною діяльністю впродовж аналізованого періоду скоротилась від 1,45% у 2008 році до 0,10% у 2011 році. У 2012 році спостерігалося незначне зростання цього показника, а саме – на 0,42% [11].

Для ґрунтовнішої оцінки ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету, необхідно розрахувати основні показники фінансової стійкості місцевого бюджету. Аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів є основним інструментом механізму  регулювання  міжбюджетних  відносин. Він   надає   інформацію   щодо ефективності  місцевого   управління,  рівня  автономії   від  державної   влади   та достатності коштів для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань.

Зокрема, зміна коефіцієнта стійкості Волинського обласного бюджету, відображає зростаючу тенденцію та свідчать про посилення нестійкого фінансового стану місцевого бюджету, оскільки значно перевищує нормативно допустимі значення. Найбільший темп росту зазначеного показника, спостерігався у 2011 році, впродовж якого значення коефіцієнта зросло на 0,6 пункти.

Динаміка  коефіцієнта  бюджетної  самостійності  впродовж 2008-2012 років, відображала негативні зміни, що супроводжувалися зменшенням значень аналізованого показника на 0,03 пункти у 2010 році, на 0,08 пункти – у 2011 році, та на 0,2 пункти – у 2012 році (табл. 1).

Загалом, коефіцієнт бюджетної самостійності коливався в межах 0,13-0,43 пункти при нормативному значенні 0,8 пункти, що свідчить про недостатній рівень самостійності місцевого бюджету Волинської області.

Несприятливими змінами характеризується динаміка коефіцієнта бюджетної залежності місцевого бюджету Волинської області, значення якого впродовж 2008-2012 років динамічно зростало. Зокрема, величина аналізованого показника зросла від 0,57 пункти у 2008 році до 0,87 пункти у 2012 році при нормативному значенні показника <0,10, що свідчить про посилення залежності місцевих органів влади від фінансування з державного бюджету (див. табл. 1).

Суттєвий вплив на рівень фінансової забезпеченості місцевого бюджету здійснює такий показник як частка дотацій вирівнювання у загальній сумі трансфертів. Протягом 2008-2012 років, значення аналізованого показника характеризувалися негативною спадною тенденцією та суттєво перевищували допустимі значення (<0,6). Така ситуація є негативним для місцевих органів влади явищем,   оскільки  свідчить про високу концентрацію офіційних трансфертів в сукупних доходах місцевого бюджету Волинської області за цей період.

Зміни коефіцієнта бюджетного покриття місцевого бюджету, впродовж 2008-2012 років, відображають стрімке зниження аналізованого показника. Так, у 2010 році коефіцієнт зменшився на 0,03 пункти, у 2011 році – на 0,08 пункти, а у 2012 році – на 0,21 пункти, що свідчить про неспроможність органів місцевого самоврядування наявними доходами у місцевому бюджеті покрити передбачені ними видатки (див. табл. 1).

Таблиця 2.3

Динаміка основних показників фінансової стійкості місцевого бюджету Волинської області за 2008-2012 роки*

Показник

Роки

Абсолютний приріст

2008

2009

2010

2011

2012

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт стійкості бюджету

1,30

1,30

1,45

1,46

1,5

0,00

0,15

0,60

0,04

Коефіцієнт бюджетної самостійності

0,43

0,43

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,20

Коефіцієнт бюджетної залежності

0,57

0,57

0,59

0,67

0,87

0,00

0,03

0,08

0,20

Частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів

0,75

0,95

1,76

0,73

0,28

0,20

0,81

-1,04

-0,45

Коефіцієнт бюджетного покриття

0,44

0,44

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,21

Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

0,00

0,00

0,01

0,00

Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету

-0,56

-0,56

-0,59

-0,67

-0,87

0,00

-0,03

-0,08

-0,21

Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів

0,99

0,98

0,99

0,99

0,99

-0,01

0,01

-0,01

0,00

Коефіцієнт бюджетної результативності

0,22

0,21

0,26

0,28

0,31

-0,01

0,04

0,02

0,04

Коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення

0,51

0,49

0,63

0,84

2,47

-0,02

0,14

0,21

1,64

Коефіцієнт дотаційної залежності

0,43

0,43

0,41

0,32

0,12

0,00

-0,02

-0,08

-0,20

Коефіцієнт податкової самостійності

0,86

0,85

0,85

0,78

0,76

-0,01

0,00

-0,07

-0,02

Коефіцієнт податкової спроможності

2,67

2,69

2,86

3,85

10,44

0,02

0,18

0,99

6,59

Частка власних доходів місцевого бюджету

0,43

0,43

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,20

*розраховано автором за даними Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації [11]

Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів протягом аналізованого періоду коливався в межах допустимих значень та свідчив про те, що видаткова частина, передбачена місцевим бюджетом на наступні бюджетні періоди повністю забезпечувалася доходами аналізованого   бюджету, з урахуванням офіційних трансфертів (див. табл. 1).

Що стосується коефіцієнта дефіцитності місцевого бюджету, то варто зазначити, що протягом аналізованого періоду, рівень дефіцитності аналізованого бюджету мав тенденцію до зниження та свідчить про певну збалансованість між доходами та видатками місцевого бюджету Волинської області. Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів є не менш важливим показником у забезпеченні фінансової стійкості місцевого бюджету. Впродовж 2008-2012 років, значення аналізованого показника коливалось в межах 0,99 при нормативному значенні більше 0,4, тобто органи місцевого самоврядування досить активно здійснювали пошук додаткових джерел доходів при формуванні дохідної частини місцевого бюджету.

Динаміка коефіцієнта бюджетної результативності за 2008-2012 років, відображає зростання суми доходів, що припадає на одного жителя Волинської області. Зокрема, у 2010 році, значення аналізованого показника зросло на 0,04 пункти, у 2011 році – на 0,02 пункти, а у 2012 – на 0,04 пункти, що є позитивним явищем та свідчить про підвищення рівня забезпеченості жителів регіону доходами місцевого бюджету (див. табл. 1).

Зміна коефіцієнта бюджетної забезпеченості населення впродовж 2008-2012 років, свідчить про зростання частки видатків, що припадає на одного жителя Волинської області. У динаміці коефіцієнта дотаційної залежності, спостерігалося зростання їх абсолютних значень, що є негативним явищем, оскільки відображає збільшення обсягів необхідних для органів місцевого самоврядування дотацій з державного бюджету для забезпечення фінансових потреб регіону.

Коефіцієнт податкової самостійності, характеризує скорочення частки податкових надходжень як одного з основних джерел формування дохідної частини місцевого бюджету Волинської області впродовж 2008-2012 років, а коефіцієнт податкової спроможності – неспроможність органів місцевого самоврядування податковими надходженнями забезпечити передбачені місцевим бюджетом видатки за цей період.

Загалом, розраховані показники фінансової стійкості досліджуваного місцевого бюджету, відображають негативні тенденції у значеннях аналізованих показників і свідчать про погіршення рівня фінансової автономії Волинського обласного бюджету впродовж 2008-2012 років.

Проведений аналіз напрямів використання дохідної частини відповідного місцевого бюджету свідчить про те, що акумульовані аналізованим місцевим бюджетом кошти за 2008-2012 роки, спрямовувалися на фінансування освіти, охорони здоров’я, будівництва та інших стратегічно важливі для Волинської області галузі економіки, а розраховані показники фінансової стійкості Волинського обласного бюджету – про те, що наявний механізм фінансового забезпечення аналізованого бюджету є неефективним, більшість значень яких не входили в межі допустимих значень і сигналізували про необхідність удосконалення вже діючого процесу формування дохідної та видаткової частини Волинського обласного бюджету.

Отже, враховуючи негативні тенденції у динаміці основних показників ефективності механізму фінансового забезпечення Волинського обласного бюджету за 2008-2012 роки, дійшли висновку, що удосконалення існуючого механізму фінансового забезпечення аналізованого місцевого бюджету залежить від змін як на мікро- так і на макрорівні. Зокрема, підвищення рівня ефективності механізму фінансового забезпечення аналізованого місцевого бюджету можливе за умов посилення фінансової спроможності місцевих органів влади, зменшення фінансової залежності місцевого бюджету від державного бюджету, удосконалення механізмів перерозподілу загальнонаціональних податків в країні, підвищення ефективності витрачання коштів досліджуваного місцевого бюджету, реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування, внесення змін та доповнень до законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює питання фінансового забезпечення місцевого самоврядування, зміцнення інвестиційної складової місцевого бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

 

Список використаних джерел:

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.– [Електронний ресурс]. – Доступно с.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/280/97-вр.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.07 р. від №308 «Концепція реформування місцевих бюджетів» – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р.
 4. Аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету [Електронний ресурс] / Крук О. М. // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2012. – №2. – 197 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vdie/2012_2/files/50.pdf.
 5. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Смірнова Т. О., Ільчук П. Г., Вівчар О. Д., Віблий П. К. // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2010. – №2 (102) березень-квітень. – 57 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua /articles/2010/0113-15.htm.
 6. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах реформації: зб. тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні,екологічні, гуманітарні та правові проблеми» / наук. ред. Котенко Н. В., Черв’як В. В. // Тернопіль, 2011. – Секція 1-3. – 134 с.
 7. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Слухай С. В. // Фінанси України. – 2010. – №8. – 72 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv. gov.ua/articles/2010/036885.htm.
 8. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: теоретичні основи та вітчизняна практика [Електрон. ресурс] / В. М. Русін. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ aprer/2011_4_2/65.pdf
 9. Щербакова В. І. Проблеми оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки / В. І. Щербакова, Г. М. Манєров // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – 99 с.
 10. Офіційний сайт Волинської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.voladm.gov.uа
 11. Офіційний сайт Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua

 

Залишити відповідь