АНГЛОМОВНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ПУНКТУАЦІЇ СТУДЕНТАМИ

Щигель Анастасія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської

 

АНГЛОМОВНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО  ТА ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ПУНКТУАЦІЇ СТУДЕНТАМИ

     У статті розглядаються  проблеми вивчення пунктуації студентами та використання засвоєних ними знань у науковій діяльності англійською мовою.

Ключові слова: англомовне академічне письмо,пунктуація,есе, письмові навички, пунктуаційні помилки, розділові знаки.

The article is devoted to the problems in the process of studying punctuation by students and using their knowledge in academic writing.

Key words: English academic writing, essay, punctuation marks, writing skills, punctuation, punctuation mistakes.

 

       Пунктуація є важливою складовою писемного мовлення, оскільки містить необхідний елемент будь-якого письма – розділові знаки [1]. Як невід’ємна  частина академічного письма, пунктуація має безпосередній вплив на грамотність, точність та правильність наукових робіт і, як правило, потребує досить детального вивчення філологами.

       Актуальність дослідження пов’язана із активізацією наукової діяльності студентів. Велика увага зараз приділяється написанню наукових робіт для академічних цілей англійською мовою. Одним із поширених видів робіт серед студентів є навчальні есе, на яких практикуються здобуті навички із синтаксису, граматики англійської мови, пунктуації. Як наслідок, з¢явилася   потреба у детальнішому вивченні засобів пунктуації англійської мови студентами іноземної філології. Наше дослідження було спрямоване на покращення студентами знань із пунктуації через визначення ефективності її вивчення студентами, аналіз здобутих знань (а саме аналіз навчальних есе студентів на наявність пунктуаційних помилок) [3], переваги та можливі недоліки у навчальній програмі стосовно пунктуації. У цьому полягає актуальність дослідження.

       Метою проведеного нами наукового дослідження було дослідити рівень вивчення студентами пунктуації як складової програми бакалаврів-філологів факультету романо-германських мов Національного Університету «Острозька Академія» шляхом аналізу пунктуаційних помилок студентів у навчальних есе англійською мовою і надати відповідні рекомендації.

       Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:

– охарактеризувати засоби пунктуації в англійській мові;

– визначити основні відмінності пунктуаційних правил в українській та англійській мовах;

– проаналізувати стан вивчення пунктуації згідно підручників «TotalEnglish»;

– виявити помилки у есе студентів та їх можливі причини і систематизувати їх;

– прослідкувати вплив української та американської пунктуації на засвоєння студентами британських правил пунктуації;

       На першому етапі дослідження було проведено теоретичний порівняльний аналіз пунктуаційних правил у двох мовах: українській та англійській (британський та американський варіанти) мовах [1; 5; 6]. До уваги бралися наступні підручники: «Український правопис» Зубкова, підручник «Сучасної української літературної мови» за редакцією Грищенка А.П., видання американських авторів Ерліха Ойгене [6], Джона Ленгана [7], а також підручники британських видавців Майкла Свона [8], навчальний посібник Жана Белла [5]

       Об’єктами нашого аналізу стали тридцять п’ять навчальних есе студентів із програми курсу «Письмова комунікація»  (“WritingforAcademicPurposes”) [2]. Напрямок дослідження – пунктуаційні помилки студентів та їх можливі причини. Для того, щоб досягнути глибшого аналізу проблеми пунктуації, ми розширили дослідження, проаналізувавши стан вивчення пунктуації студентами на основі програмних підручників першого та другого курсів «TotalEnglish» [9;10]. Таким чином, ми охопили пунктуаційні теми , які вивчалися студентами протягом трьох років.

       Варто зазначити, що цікавою була практична частина нашого дослідження. Проаналізувавши літературу, за якою навчаються студенти, та навчальні есе на наявність пунктуаційних помилок ми отримали важливі дані. Згідно аналізу підручників англійської мови першого та другого курсів «TotalEnglish», пунктуація тут розглядається лише на рівні граматичних структур або ж у написаннях творів різного жанру, а не у вигляді окремих розділів. Як наслідок, студенти не отримують ґрунтовних знань із пунктуації англійської мови. Саме тому їм все ще важко правильно застосовувати правила пунктуації на практиці – у наукових навчальних есе.

       Згідно аналізу есе, найбільш проблемним знаком пунктуації для україномовних студентів є кома. Найчастіше допускалися помилок з комою при вживанні інформації, що містить або не містить важливого змісту (defining/nondefiningclauses. Наприклад (тут і далі приклади взяті із навчальних есе студентів)[3]:

Some people, who live in the city, think that it is the best place to live in (комнетреба, оскільки інформація є важливою).

       Нами було прослідковано помилки і у вставних конструкціях. Пропуск коми спостерігається у таких при вживанні таких виразів: namely, aswellas, although, forexample ( в середині речення), nonetheless, aswell:

       Nonverbal communication is extremely powerful as well as verbal and that is why we must know how to send messages properly and effectively.

Дуже часто студенти пропускали коми після фраз, слів, що розпочинають речення. Пропущено кому після таких вступних виразів: accordingto…, afterall, also, forinstance, inthisway, toacertainextent, when…, withoutdoubt, thatiswhy:

Also using the same specific words unites people.( Тут потрібно вжити кому.)

       Загалом, було допущено досить багато помилок, що свідчить про те, що студентам потрібно більше практики та уважне вивчення нюансів англійської пунктуації. Ми вважаємо, одною із причин неправильного вживання того чи іншого знака пунктуації на письмі є те, що студенти часто підсвідомо керуються правилами українського правопису і, як наслідок, роблять помилки. Іншою причина –це недостатні знання англійської пунктуації.

       Наші рекомендації – приділяти більше навчальних годин вивченню пунктуаційних правил англійської мови та безпосередньо застосувати їх на практиці. Як крок до покращення, есе повинні належно відпрацьовуватись, що також включає детальний та уважний аналіз допущених помилок.

       Доцільно було б провести невеличкий тест на рівень знання пунктуації студентами різних курсів. На основі отриманих даних можна розробити комплекс вправ на закріплення знань із пунктуації, використовуючи структури, у яких студенти роблять найбільше похибок. Якщо вправи виявляться ефективними і знання студентів покращаться, такий комплекс завдань можна додати до навчальної програми курсу англійської мови.

 

Література:

1. Зубков М. Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – Харків: Весна, 2007. – с. 285–293.

2. Ізментінов О. А. Письмова комунікація: Навчальна програма. – Острог: Кафедра англійської філології. НаУ ОА. – 2005.

3. Корпус української англійської мови// Лексикографічна лабораторія LEXILAB. НаУ ОА

4. AcklamRichard. TotalEnglishUpperIntermediate: Student’sBook/ AcklamRichard, CraceAraminta. – England: PearsonEducationLimited, 2006. – 176 p.

5. Bell Jan. Advanced Expert CAE: course book/ Bell Jan, Gower Roger with Hyde Drew. – England: Pearson Longman, 2008. – 170 p.

6. Ehrlich Eugene H. Theory and problems of punctuation, capitalization, and spelling/ Ehrlich Eugene. – New York: Department of English and Comparative Literature School of General Studies Columbia University, 1977.–  111 р.

7. Langan John. Sentence skills:  A workbook for writers form B: Atlantic Community College. – New York, 1987. – p. 154–189.

8. Swan Michael. Practical English Usage. – England: Oxford University Press, 2005. – p. 473–479.

9. Wilson JJ. Total English Advanced: Student’s Book/ Wilson JJ with Clare Antonia.  – England: Pearson Education Limited, 2007. – 176 p.

10. Wilson JJ. Total English Intermediate: Student’s Book/ Wilson JJ with Clare Antonia. – England: Pearson Education Limited, 2006. – 177 p.

 

Відомості про авторів:  Щигель Анастасія Юріївна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Залишити відповідь