Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ПАТ «Дельта банк»)

У даній статті досліджено управління кредитним портфелем комерційного банку в Україні в умовах фінансової кризи та здійснено пошук шляхів збільшення ефективності управління кредитним портфелем банку на прикладі ПАТ «Дельта банк».

Ключові слова: кредитна політика, кредитний портфель, прибутковість,  ризиковість, ефективність, управління.

Актуальність роботи. Кредити є найприбутковішим банківським активом, створюючи, як правило, більшу частину доходів банку. Дохідність, прибутковість і рентабельність кредитних операцій повинні бути вивчені і оцінені економістами як складові вивчення фінансового стану банку. Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком дає змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрямів кредитної політики, знизити ризик за рахунок диверсифікації, прийняти рішення щодо доцільності надання позики. Тому актуальність роботи полягає у визначенні ефективності проведення кредитної політики окремого комерційного банку та управління його кредитним портфелем у сучасних умовах.

Аналіз попередніх досліджень. Важливий внесок в дослідження кредитного портфеля комерційного банку зробили такі зарубіжні вчені як О.  Малахова, Я. Чапічадзе, Е. Сурнина, М. Суханов, Р. Коцовська. З вітчизняних вчених над даною проблематикою працювали О.Стойко, М.Савлук, Р.Тиркала, Н.Попова, А.Богданов, О.Гладких, Д.Даниленко, А. Шелудько, В. Ричаківська та інші.

Мета. Метою дослідження є визначення напрямів вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку на основі аналізу стану його кредитного портфеля та з врахуванням сучасних тенденцій в управлінні кредитною політикою.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Дельта банк» є універсальним комерційним банком, що згідно з методикою НБУ входить до групи великих українських банків (Група 2) за величиною активів. Протягом 2008-2010 років спостерігалося збільшення позицій банку на ринку банківських послуг України. Зокрема, зростали активні операції банку та кредитні операції як основа функціонування банку, на що вплинула як діяльність безпосередньо банку, так і переведення частини активів ТОВ «Укрпромбанк» на баланс ПАТ «Дельта банк». Незважаючи на негативний та суттєвий вплив фінансової кризи на банківську систему України та банку зокрема, ПАТ «Дельта банк» вдалося зберегти протягом 2008-2009 років свої позиції на ринку банківських послуг, а також забезпечити позитивні результати своєї діяльності. У післякризовий період відбулося подальше зміцнення позицій банку та зростання його значення у банківській системі країни.

 Кредитна діяльність займає ключове значення у діяльності ПАТ «Дельта банк». Дослідимо динаміку його кредитного портфеля за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка складу кредитного портфеля ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

(тис. грн.)

Найменування виду кредиту

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009-2008

2010-2009

2009-2008

2010-2009

Юридичним особам

969206

1772886

8049970

803680

6277084

82,92

354,06

Фізичним особам –підприємцям

563

563

187020

0

186457

0,00

33118,47

Іпотечні кредити

18190

17542

453284

-648

435742

-3,56

2483,99

Споживчі кредити

2210037

1739804

2481528

-470233

741724

-21,28

42,63

Інші фізичним особам

176383

668890

1141201

492507

472311

279,23

70,61

Резерв під знецінення

-204574

-255325

-3342324

-50751

-3086999

24,81

1209,05

Усього за мінусом резервів

3169805

3944360

8970679

774555

5026319

24,44

127,43

Отже, протягом 2008-2010 років кредитний портфель ПАТ «Дельта банк» суттєво зріс у 2009 році порівняно із 2008 (на 24,44%), а у 2010 році – ще на 127,43% до рівня 8970679 тис. грн. У складі кредитного портфеля банку найбільше зросли кредити юридичним особам – на 82,9% у 2009 році та більш ніж у 4,5 рази у 2010. Кредити фізичним особам – підприємцям у 2008-2009 роках становили 563 тис. грн. і ця сума не змінювалась, тобто кредити протягом 2009 року не надавалися. У 2010 році ця стаття зросла на 186457 тис. грн., що є суттєвим зростанням.

У 2010 році ПАТ «Дельта банк» також розширював свою діяльність у сфері іпотечного кредитування. Про це свідчить зростання іпотечних кредитів фізичним особам. Споживчі кредити фізичним особам протягом 2008-2009 років становили значну частинну кредитного портфелю банку. У 2009 році сума споживчих кредитів дещо знизилась – на 21,28%, що пояснювалося зниженням попиту населення на кредитні кошти. У 2010 році ця сума зросла, проте зростання було незначним. Інші кредити фізичним особам зростали протягом усього періоду. Описана динаміка спричинила зміну структури кредитного портфеля банку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка структури кредитного портфеля ПАТ«Дельта банк» у 2008-2010 рр.

 Як видно з рис. 1, частка резервів під знецінення кредитів у 2008-2009 рр була незмінною та становила 6% кредитів банку, проте у 2010 році спостерігалося її зростання до рівня 37%, що є досить високим показником, показує зменшення якості кредитного портфеля комерційного банку. У структурі кредитного портфеля починають переважати кредити юридичним особам, частка яких збільшилася протягом 2009 року порівняно із 2008 із 31% до 45%, а у 2010 році – ще наполовину до рівня 90% кредитів банку. При цьому різко знизилася частка споживчих кредитів фізичним особам, що показує зменшення привабливості кредитування фізичних осіб внаслідок впливу фінансової кризи. Проте у 2010 році значно підвищилась частка кредитів, виданих фізичним особам-підприємцям, а також іпотечних кредитів фізичним особам – до 2% та 5% відповідно, що є позитивним, адже показує, що банк завойовує нові ринки та диверсифікує свої активи та кредитний портфель зокрема.

Суттєве збільшення резерву за кредитними операціями вимагає глибшого дослідження його структури за видами кредитів, що відображено на рис. 2.

Рис. 2. Структура резерву під знецінення за кредитами ПАТ «Дельта банк» у 2010 р.

Майже усі резерви під знецінення кредитами банку у 2010 році становили під кредити юридичних осіб – близько 93%. Резерви під кредити фізичних осіб були порівняно незначними – усього 7%, причому найбільшу частку серед них займали саме споживчі кредити, які традиційно є найбільш ризиковими, зважаючи на недостатню оцінку платоспроможності позичальників за цими видами кредитів – всього 4%. Отже, кредитування фізичних осіб є більш пріоритетним для банку, враховуючи порівняно невеликий ступінь ризику за цими видами кредитів.

Управління кредитним портфелем банку здійснюється з метою найбільш ефективного використання кредитних ресурсів, що можна оцінити, дослідивши показники прибутковості кредитного портфеля, його якості та захищеності від можливих втрат. У таблиці 2 відображена динаміка показників прибутковості кредитної діяльності ПАТ «Дельта банк».

Таблиця 2

Динаміка показників прибутковості кредитної діяльності ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

2009-2008

2010-2009

Дохідність кредитних вкладень, %

35,74

24,77

35,43

-10,97

10,66

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій, %

21,76

12,29

31,61

-9,47

19,33

Частка доходів від кредитної діяльності у загальних доходах, %

82,37

85,09

95,76

2,72

10,68

Показники прибутковості кредитної діяльності у загальному показували зниження у 2009 році порівняно із 2008, проте протягом 2010 року їх значення зросли, що показує підвищення ефективності кредитної діяльності банку. Зокрема, у 2009 році знизилася дохідність кредитних вкладень майже на 11%. До цього призвело зменшення доходу від кредитних операцій банку, тоді як обсяг кредитного портфеля зростав. Це призвело також до зменшення дохідності активів за рахунок кредитних операцій майже у 2 рази, що є негативним, показує зменшення ефективності управління кредитним портфелем банку. У 2009 році порівняно із 2010 зріс лише показник частки доходів від кредитної діяльності у загальній сумі доходів із 82,37% до 85,09%. Це показує велике значення кредитної діяльності для банку, адже 85% своїх доходів банк отримав саме завдяки їй.

У 2010 році навпаки – зростали усі показники прибутковості кредитної діяльності, що показує поступовий вихід із кризи та підвищення ефективності управління кредитною діяльністю банку. Дохідність кредитних вкладень зросла на 10,66% і майже досягла значень 2008 року. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій також зросла на 19,33%, перевищивши рівень 2008 року. Частка доходів від кредитної діяльності при цьому теж суттєво зросла – на 10,68% і становила 95,76% – тобто з кожної гривні доходу, отриманого банком протягом 2010 року більш ніж 95 копійок було отримано саме за рахунок виданих кредитних коштів.

Якісне оцінювання кредитного портфеля має на меті насамперед максимально знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може привести його до банкрутства. Для цього зробимо оцінку якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка показників якості кредитного портфеля ПАТ«Дельта банк» у 2008-2010рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

2009-2008

2010-2009

Коефіцієнт покриття класифікованих позик, %

100,36

77,88

420,34

-22,47

342,46

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик, %

17,35

10,93

20,74

-6,41

9,81

Коефіцієнт прострочених позик, %

12,09

8,46

44,41

-3,63

35,95

Коефіцієнт збитковості позик, %

6,06

6,08

27,14

0,02

21,07

Отже, показники якості кредитного портфеля ПАТ «Дельта банк» мали схожу динаміку до показників прибутковості, проте при цьому характеристики були протилежними. Зокрема, у 2009 році знизився коефіцієнт покриття класифікованих позик, що є позитивним, а у 2010 році він зріс до рівня 420,34%, що є негативним, адже для покриття резервів за збитковими позиками необхідна сума, що у 4,2 рази перевищує власний капітал банку, а це негативно впливає на фінансовий стан банку.

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик теж знизився у 2009 році та зріс у 2010 до рівня 20,74%. Таким чином, близько п’ятої частини позик банку мали підвищений ступінь ризику і перспективу бути віднесеними до витрат. Коефіцієнт прострочених позик знизився у 2009 році становив 8,46%, а у 2010 році зріс аж до рівня 44,41%, що є негативним, адже це свідчить про можливі значні збитки у перспективі. Коефіцієнт збитковості позик протягом 2008-2009 років був невисоким і становив трохи більше 6%, а у 2010 році значно зріс до рівня 27,14%, отже, збитки банку прогнозовано зростали і становили у 2010 році більше четвертої частини загальної суми позик.

Аналіз кредитних операцій повинен здійснюватися також у напрямі оцінювання ступеня захищеності від можливих втрат. Розглянемо ці показники ПАТ «Дельта банк» (табл. 4).

     Таблиця 4

Динаміка показників ступеня захищеності від можливих втрат

ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009-2008

2010-2009

2009-2008

2010-2009

Коефіцієнт забезпеченості позик

0,56

0,58

0,76

0,02

0,18

3,9

31,0

Коефіцієнт захищеності позик

0,07

0,07

0,33

0,00

0,26

-1,0

403,6

Коефіцієнт покриття збитків за позиками

2,11

3,62

1,08

1,51

-2,53

71,6

-70,1

Коефіцієнт покриття позик капіталом

0,19

0,15

0,06

-0,04

-0,09

-19,8

-60,4

Отже, протягом 2008-2010 років спостерігалося збільшення коефіцієнта забезпеченості позик ПАТ «Дельта банк», що оцінюється позитивно, адже у кризових умовах додаткова захищеність кредитного портфеля від втрат за рахунок гарантій, застав майна, страхування та поручительства є бажаною для зменшення ризику. У 2010 році цей коефіцієнт становив 0,76 пункти, тобто 76% позик банку були забезпеченими, що є достатньо хорошим показником.

Позитивним також є зростання коефіцієнта захищеності позик із 0,07 пункти у 2008-2009 роках до рівня 0,33 пункти у 2010. Велике зростання збиткових позик у 2010 році при меншому зростанні резервів спричинило зменшення коефіцієнта покриття збитків за позиками із 3,62 пункти до 1,08 пункти, що є негативним. Проте він був більшим за 1, тобто збитки все ж перекривались за рахунок резервів.

Коефіцієнт покриття позик капіталом знижувався з кожним роком, що є негативною тенденцією, адже показує зменшення рівня капіталізації банку порівняно із зростанням кредитного портфеля, що підвищує рівень ризику кредитної діяльності, адже вона все менше забезпечена власним капіталом банку.

Таким чином, для забезпечення ефективності управління кредитним портфелем ПАТ «Дельта банк» потрібно проводити наступні заходи:

– розвивати кредитування фізичних осіб – як споживче, так і відносно нові для банку типи кредитування – іпотечне та кредитування фізичних осіб-підприємців. Зростання цього сегменту можна пояснити покращенням платоспроможності позичальників – фізичних осіб, які більш упевнені у майбутньому і можуть собі дозволити брати як короткострокові, так і довгострокові кредити. Сприяє цьому і значна незадоволеність потреб фізичних осіб у кредитних коштах у період кризи, внаслідок чого попит очікується у певній мірі надлишковим. Таким чином, це створює можливості для банку захопити одну з лідируючих позицій у цьому перспективному сегменті;

– кредитування юридичних осіб не є пріоритетним для банку, йому необхідно насамперед зберегти існуючий склад кредитного портфеля юридичних осіб, мінімізувавши при цьому його ризиковість та підвищивши його якість;

– посилити захищеність кредитів власним капіталом шляхом збільшення частки кредитного портфеля, що фінансується за рахунок власного капіталу;

– підвищити ступінь захищеності банку від втрат за позиками за рахунок зовнішніх факторів таких як гарантії, застава майна, поручительство;

– активно використовувати маркетингові дослідження для оцінки стану ринку банківських послуг та попередження або скорочення можливих збитків від кредитної діяльності. Виходячи з цього ПАТ «Дельта банк», на нашу думку, потрібно залучити як партнерів хоча б одну маркетингову фірму;

– виводити з балансу кредити, які класифіковані як безнадійні, та погашати їх за рахунок власного капіталу;

– використання інформації бюро кредитних історій для визначення кредитних можливостей потенційного позичальника;

– підвищувати кваліфікацію працівників, що відповідальні за залучення та аналіз кредитоспроможності клієнтів банку задля зменшення кредитного ризику та попередження про клієнтів, щодо яких існують сумніви у кредитоспроможності чи можливостей шахрайства.

Висновки. Вивчення дохідності, прибутковості та рентабельності кредитних операцій комерційного банку є важливою складовою аналізу його фінансового стану. ПАТ «Дельта банк» протягом кризового періоду 2008-2010 років зумів не лише зберегти свої позиції на ринку банківського кредитування, але і зміцнити їх, ставши одним із лідерів у цьому сегменті банківської діяльності в Україні. Проте наслідком цього стало зменшення якості кредитного портфеля та значне збільшення кредитних ризиків банку, що може призвести до подальшої збитковості діяльності банку. Для збільшення ефективності управління кредитним портфелем банку та зменшення його ризиковості необхідно розвивати найбільш перспективні види кредитування у сучасних умовах в Україні, підвищувати захищеність від втрат за рахунок збільшення власного капіталу. На стадії оцінки кредитоспроможності позичальника варто використовувати як зовнішні можливості (кредитних бюро, маркетингові дослідження), так і внутрішні (підвишення кваліфікації працівників) задля формування оптимальної структури кредитного портфеля, що буде збалансованою як за дохідністю, так і ризиковістю.

Список використаних джерел

1. Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці / О. Дзюблюк // Журнал Європейської економіки. – Том 9. Березень 2010. – С. 108-124.

2. Д’яконов К.М. Вплив світової фінансової кризи на рівень кредитних ризиків в Україні / К.М. Д’яконов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2010. – Т. 2. – C.71-73.

3. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібн. [для самост. вивч. дисц.] / І.М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 347с.

4. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Л.О. Примостка.  – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2008. – 468 с.

5.Офіційний сайт ПАТ «Дельта банк». Режим доступу: http://www. deltabank.com.ua.

Залишити відповідь