Ефективність діяльності місцевого самоврядування у Волинській області

Дана стаття присвячена основним проблемам ефективного функціонування місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку системи місцевого управління у Волинській області.

Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого управління, державні адміністрації, територіальна громада, повноваження та автономія органів місцевого самоврядування.

This article is dedicated to the main problems of effective functioning of local self-government at the present stage of development of local governance in the Volyn region.

Keywords: local self-government, system of local governance, administrations, local community, authority and autonomy of local governments.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку системи місцевого управління існують проблеми, які пов’язані з діяльністю місцевого самоврядування, а саме у ефективному наданні послуг населенню щодо вирішення місцевих проблем. Система місцевого самоврядування у Волинській області знаходиться під впливом значної кількості чинників правового, політичного та економічного характеру, що безперечно впливає на ефективність функціонування місцевої влади. Для ефективної діяльності місцевого самоврядування важливим аспектом постає створення добре організованої територіальної громади, яка б володіла необхідними матеріальними ресурсами й мала надійні внутрішні джерела наповнення місцевого бюджету.

Мета статті: дослідити ефективність функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що науковці приділяють значну увагу питанням ефективності та проблемам функціонування  місцевого самоврядування, а особливо такі вчені як В. Куйбіда, М. Куйбіда [9], які розглядають місцеве самоврядування в контексті розвитку місцевої демократії. Проблемами функціонування й розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі його реформування займається О. Бабінова [1], яка стверджує, що найбільшою проблемою є недовіра та слабка залученість територіальної громади до діяльності місцевого самоврядування. Класифікацію проблем місцевого самоврядування займається В. Пархоменко [11], який враховує найважливіші аспекти функціонування місцевого самоврядування. Однак, дані дослідники не в повній мірі звертають увагу на проблему ефективної діяльності місцевого самоврядування на регіональному рівні. Таким чином, варто дослідити ефективність місцевого самоврядування у Волинській області та з’ясувати основні проблеми його функціонування.

Викладення основного матеріалу. Місцеве самоврядування є одним із найефективніших механізмів у системі здійснення місцевого управління. Якщо населення за допомогою місцевого самоврядування має реальну можливість самостійно вирішувати проблемні питання місцевого значення, то тільки тоді можна говорити про повноцінну діяльність місцевого самоврядування.

Основні принципи діяльності місцевого самоврядування закладені у Європейській Хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Україною у 1997 році. Серед них принципи правової, організаційної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування.

Принцип правової автономії означає, що органи місцевого самоврядування повинні мати власні, тільки їм притаманні повноваження, що визначаються Конституцією та відповідними законами. Як зазначається у Хартії, ці повноваження мають бути достатньо повними для ефективного здійснення місцевого самоврядування та ексклюзивними, тобто притаманними тільки зазначеним органам. Тут йде мова про уникнення дублювання повноважень між органами місцевого самоврядування та будь-якими іншими. Ці повноваження мають бути вичерпними щодо прийняття будь-яких рішень органами місцевої влади під їх відповідальність та у рамках чітко визначених повноважень. Зазначений принцип також має бути ефективним щодо делегованих повноважень: органи місцевої влади мають бути вільними у прийнятті на себе виконання цих повноважень, враховуючи місцеву специфіку [4; c.225].

Принцип організаційної автономії означає, що органи місцевого самоврядування мають бути вільними щодо визначення своєї власної структури для того, щоб ефективно виконувати свої функції під власну відповідальність. В різних органах місцевого самоврядування можуть буди різні  структурні підрозділи та кількість працівників для якісного надання послуг населенню.

Фінансова автономія органів місцевого самоврядування означає, що зазначені органи мають право збирати та розподіляти їх власні фінансові ресурси самостійно. Цих ресурсів має бути достатньо для того, щоб орган місцевого самоврядування міг якісно здійснювати свої функції та повноваження. Частина зазначених ресурсів має поступати до місцевих бюджетів  через місцеві податки та збори. Ставки місцевих податків та зборів має право визначати самостійно орган місцевого самоврядування, але в рамках, передбачених законодавством [4; c.228]. Місцеве самоврядування повинне мати достатню для здійснення своїх функцій та повноважень економічну та фінансову базу. При наділі органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями їм повинні передавати необхідні для їх здійснення матеріальні та фінансові засоби.

На даний момент у Волинській області та й в Україні загалом вищезазначені принципи самоврядності територіальних громад не реалізуються у повній мірі. Це стосується не тільки організаційної, правової, а й фінансової їх самостійності у вирішенні питань місцевого значення. Слід відмітити, що незважаючи на проголошений принцип самостійності територіальних громад, реальних механізмів забезпечення цієї самостійності вкрай недостатньо. Тільки відповідне нормативно правове забезпечення слугуватиме дійсному розвитку та зміцненню місцевого самоврядування в області та в країні.

Проблема ефективної діяльності місцевого самоврядування є однією з найважливіших на сучасному етапі розвитку країни та її регіонів. Головним чинником якісного управління є чіткий розподіл повноважень та компетенції між всіма органами державної влади  як  по  горизонталі,  так  і  по  вертикалі, а також між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Важливим аспектом територіального розвитку є надання широких повноважень органам місцевого самоврядування під власну відповідальність, що має бути забезпечено відповідним законодавством. Децентралізація повноважень влади є найкращим засобом забезпечення ефективного місцевого самоврядування.

Конституцією України затверджено організаційну, фінансову, правову самостійність органів місцевого самоврядування [8], відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, але на практиці зазначені принципи реалізуються не завжди. Головним чином це відбувається у зв’язку з недосконалою нормативно-правовою базою. В основному це стосується Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» [5] та «Про місцеві державні адміністрації» [6], в яких не досить чітко виокремлено повноваження як органів місцевого самоврядування, так і місцевих державних адміністрацій. На практиці це призводить до суттєвих протиріч між цими органами, які мають спільно працювати над вирішенням проблемних питань місцевого та регіонального розвитку в країні. Для цього вони повинні мати чітко визначені функції та повноваження.

У такій ситуації представники місцевої влади не в змозі чітко визначити сферу своєї компетенції, повноважень та відповідальності. Зрозуміло, що це має свій негативний вплив на розвиток регіону та покращення системи надання послуг населенню з боку місцевої влади. Це впливає й на стан взаємодії та взаєморозуміння з громадськістю, на контроль з боку громадськості за діяльністю органів публічної влади. Якщо для самих представників місцевої влади незрозуміло хто і що повинен виконувати, та за які напрями відповідати, то тим більше це незрозуміло для населення, яке таким чином не в змозі і проконтролювати їх виконання.

Для підтвердження вище сказаних проблем з компетенцією та відповідальністю місцевої влади, слід провести оцінку ефективності місцевого самоврядування у Волинській області (на прикладі обласної ради) за формулою суми показників таких п’яти критеріїв ефективності як:

1) ступінь децентралізації місцевого самоврядування (у Волинській області функціонують 379 сільських, 22 селищні, 11 міських рад, а також обласна рада та 16 районних рад) [10];

2) ресурсне забезпечення та наповнення місцевого бюджету (загальний обсяг доходів обласного бюджету  на 2012 рік у сумі становить 2130070,2 тисяч гривень) [2];

3) компетентність органів місцевого самоврядування у наданні громадських послуг місцевому населенню (задоволеність роботою органів місцевого самоврядування у Волинській області на кінець 2006 року становить 27,3 %, за даними опитування Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова; за результатами опитування населення про діяльність місцевої влади, яке проводив Національний інститут стратегічних досліджень, значна кількість опитаних вважають, що місцева влада працює для вирішення їх проблем, становить від 30 % до 45 %, які вважають, що влада не вирішує їх проблем, – від 45 % до 52 %, частково вирішують – від 40 % до 55 %, місцева влада тільки ускладнює життя – від 15 % до 27 %, що говорить про некомпетентність місцевих органів влади [1].

4) рівень довіри до місцевого самоврядування (як свідчать результати досліджень Інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка і Інституту соціальної та політичної психології АПН України (ІСПП АПНУ), у країні простежується тенденція поступового зменшення рівня довіри до місцевих органів державної влади. Так, за даними ІСПП АПНУ, у травні 2007 р. узагальнений показник довіри до місцевих органів влади склав 25,9 % (проти 29,9 % у липні 2006 р.). Позитивний баланс довіри до органів місцевої влади у Волинській області становить 11,9 %) [3];

5) залученість громади до місцевого самоврядування (поінформованість щодо доходів і витрат місцевого бюджету підтвердили від 7 % до 10 %, не підтвердили від 75 % до 85 %; вважають, що орган місцевого самоврядування на їх території дійсно є вираженням права на самостійне вирішення питань місцевого значення від 25 % до 38 %, не вважають – від 35% до 40 %, вважають, що частково вирішують – від 40 %до 45 %, нічого про це не знають – від 15 % до 25 % [1]. Такі результати опитувань свідчать про відсутність зв’язків між суб’єктами і об’єктами місцевого самоврядування та низьку залученість громади до місцевого самоврядування, що призводить до невиконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій).

Таким чином, враховуючи всі статистичні показники можна оцінити ефективність місцевого самоврядування у Волинській області на межі низького та середнього рівня ефективності. При цьому критерії ступеня децентралізації, рівня довіри та залученості територіальних громад до місцевого самоврядування знаходяться на критично низькому рівні, така ситуація пояснюється недосконалістю системи місцевого самоврядування та наявними проблемами в ній. Дані критерії оцінки ефективності тісно взаємопов’язані між собою, оскільки якщо система децентралізована, то й залученість та активність місцевого самоврядування буде вищою. Однак показники підтверджують неефективність місцевого самоврядування в області, а це напряму впливає на рівень довіри місцевого населення. Крім того, показники ресурсного забезпечення та компетентності органів місцевого самоврядування підтверджують неефективність у наданні громадських послуг у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням та слабкою підготовкою представників місцевого самоврядування у вирішенні проблем місцевого значення.

Низька ефективність місцевого самоврядування у Волинській області свідчить про нечіткість нормативно-правового визначення його статусу, а саме чітка відокремленість від органів державної влади, тобто дійсна самоврядність територіальних громад. Суть місцевого самоврядного управління полягає у реальній можливості місцевого населення вирішувати питання розвитку громад та всіх важливих питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування.

Враховуючи існування значних перешкод на шляху до ефективного та реального місцевого самоврядування, що потребують якнайшвидшого подолання, в області та в країні робляться певні спроби щодо розробки та прийняття нових законів та конституційних змін щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні та її регіонах. Однією з таких спроб є законопроект під назвою «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування» [7]. Він мав декілька редакцій, а для його розробки було залучено чимало фахівців та науковців. Однак в результаті внесення до нього великої кількості змін і поправок, що здійснювалися різними авторами, він втратив свою цілісність й має суттєві недоліки. Зазначений законопроект у останньому варіанті майже не зачіпає тих суттєвих аспектів реформування, що потребують нагального вирішення. Не зазначається в законопроекті, що повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій не можуть дублюватися, як це зокрема визначено у Європейській Хартії місцевого самоврядування, і є необхідною умовою реформування місцевого самоврядування України. Поза увагою авторів законопроекту залишилось найважливіше питання – це самостійність органів місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення та механізм здійснення контролю за цими органами з боку держави [1].

Виходячи з вищевказаних недоліків, можна виокремити цілісну класифікацію проблем місцево­го самоврядування В. Пархоменка [11; с. 32], що притаманні не лише Волинській області, а й всій Україні:

1) інституційні проблеми місцевого самоврядування;

2) проблеми правового забезпечення;

3) проблеми формування місцевого самоврядування (проблеми районних у містах рад, проблеми районних і обласних рад, проблеми органів самоорганізації населення);

4) проблеми становлення територіальних громад;

5) проблеми формування і функціонування місцевих рад (проблеми формування депутатського складу ради, проблеми виборів депутатів місцевих рад, проблеми забезпечення адекватності між волевиявленням виборців і складом рад, проблеми обрання голови ради, проблеми дострокового припинення повноважень місцевих рад та голів сіл, селищ, міст, проблеми формування виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми функціонування місцевих рад, проблеми функціонування постійних комісій ради, проблеми відкритості органів місцево­го самоврядування);

6) проблеми статусу депутатів, посадових осіб та працівників місцевого самоврядування (проблеми статусу депутатів, проблеми правових основ статусу депутатів місцевих рад, про­блеми припинення повноважень депутата, проблеми гарантій депутатської діяльності), проблеми статусу голів сіл, селищ і міст, проблеми статусу службовця органу місцевого самоврядування;

7) проблеми повноважень місцевого самоврядування (проблеми загальної компетенції місцевого самоврядування, проблеми повноважень органів місцевого самоврядування, проблеми розмежування повноважень між представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, проблеми повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми компетенції голів сіл, селищ та міст, проблеми розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, проблеми формування місцевих бюджетів, про­блеми місцевих податків і зборів, проблеми участі органів самоврядування у фінансово-кредитних відносинах, проблеми структури видатків місцевих бюджетів в Україні, оптимізації видатків місцевих бюджетів) [9; с. 156-157].

Висновки. Отже, основними проблемними питаннями, що заважають розвитку та ефективній діяльності місцевого самоврядування у Волинській області є: відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади, що має бути забезпечено на законодавчому рівні. Недостатня самостійність у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, що стосується формування місцевих бюджетів та спрямування їх витрат, можливості створювати додаткові послуги для населення у кількості, що визначатиме сам орган місцевої влади, право органів місцевого самоврядування самостійно визначати власну структуру для того, щоб ефективно виконувати свої функції. Таким чином, ефективна діяльність місцевого самоврядування в області буде можливою лише при чіткому законодавчому визначенні його повноважень та відповідальності. Вирішення питань розвитку та зміцнення системи місцевого управління в Україні допоможе вирішити проблеми місцевого самоврядування у Волинській області щодо ефективного забезпечення громадських потреб у послугах й вчасного їх надання, а також сприятиме соціально-економічному розвитку регіону.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бабінова О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : www.niss.gov.ua/Monitor/juli/11.htm. – Назва з екрану.

2. Волинь з бюджетом [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :  http://volynrada.gov.ua/news/volin-z-oblasnim-byudzhetom. – Назва з екрану.

3. Динаміка рівня довіри громадян України до місцевих органів влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://old.niss.gov.ua/Monitor/August/5.htm. – Назва з екрану.

4. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За ред.. А.П. Зайця. – К.:Вид. Дім «ІнЮре», 2002. – С. 225-231.

5. Закон  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» // ВВР України. – № 280/97. – від 21.05.1997р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України. – № 586-14. – від 09.04.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14. – Назва з екрану.

7. Законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування». – № 2223-15. – від 08.12.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2223-15. – Назва з екрану.

8. Конституція України // ВВР України. – від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.– Назва з екрану.

9. Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії [Текст] : монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. – Х.: ХУУП, 2004. – 468 c.

10. Місцеве самоврядування у Волинській області: загальна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :   http://volynrada.gov.ua/ general-information. – Назва з екрану.

11. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х роках [Текст] / В. Пархоменко. – К. : Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика, 1997. – 252 с.

Залишити відповідь