органи місцевого самоврядування

Зв’язки з громадськістю в органах місцевого самоврядування в Україні

В статті простежено основні аспекти використання зв’язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування, визначено їх теоретичні та методичні засади застосування. The аrtіcle presents the mаіn аspects of publіc relаtіons, defіnes the theoretіcаl аnd methodical prіncіples of аpplіcаtіon of publіc relаtіons…

Методи оцінки персоналу в органах місцевого самоврядування

  У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат дослідження оцінки персоналу. Визначено та проаналізовано методи оцінки персоналу в органах місцевого самоврядування. The article examines concepts and categories of personnel evaluation research. The author identified and analyzed methods of personnel evaluation in local…

ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Взаємодія між місцевими органами державної виконавчої влади і місцевим самоврядуванням в Україні залежить від багатьох чинників.  Однак найсуттєвіший вплив  справляють конституційно-правові засади  влади на місцях, політика децентралізації та деконцентрації влади, спільні територіальні основи та об’єкти управлінської діяльності, функціональні особливості, соціальний…

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Розглянуто особливості та актуальні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями. Запропоновано комплексний і послідовний підхід до виконання цього завдання шляхом застосування законодавчого регулювання. Рассмотрены особенности и актуальные проблемы взаимодействия органов местного самоуправления с местными государственными администрациями. Предложен…

Проблеми та перспективи розвитку регіонів України на прикладі Волинської області

У статті, на прикладі Волинської області, розглядаються проблеми та перспективи розвитку регіонів України. Зокрема розглядається економічний потенціал області, а також, роль органів державної влади та місцевого самоврядування у виробленні державної регіональної політики. In this article on the example of the…