Середній та нижчий клас в Україні: проблема співвідношення чисельності та ролі в суспільстві

В статті проаналізовано особливості трансформаційних процесів соціально-економічної системи України. Визначено місце нижчого та середнього класу, їх співвідношення та роль у розвитку українського суспільства. Проаналізовано головні характеристики середнього та нижчого класу в Україні та їх особливості враховуючи культурні, економічні та соціальні відмінності.
Ключові слова: соціальна структура суспільства, нижчий клас, середній клас, поляризація суспільства.

Сучасне українське суспільство переживає докорінну трансформацію соціально-економічної системи, що супроводжується значною диференціацією суспільства за рівнем доходів, наявністю великого прошарку малозабезпеченого та бідного населення. Як наслідок, відбуваються процеси соціального розшарування, що призводить до збільшення кількості осіб, які є представниками нижчого класу. Ця тенденція характерна на всеукраїнському рівні і прослідковується на регіональному.
Проблема дослідження нижчого класу зумовлена специфікою трансформаційних процесів сучасного українського суспільства, що знаходиться в перехідному стані й характеризується відсутністю сформованого середнього класу. Суспільні трансформації мають бути направлені на формування політично стабільного, економічно розвинутого суспільства, в якому, закономірно, основу соціальної стратифікації будуть складати представники середнього класу. У нас ситуація складається таким чином, що неухильно збільшується кількість нижчого класу. А це, в свою чергу, є гальмом на шляху розвитку нашого суспільства.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. У науковій політологічній та соціологічній літературі визначенню нижчого класу увага майже не приділяється. Тобто не здійснюються спроби оцінити розміри тієї групи людей, які у сучасних українських реаліях становлять більшість, не вивчаються умови життя та трудової діяльності людей, яких можна ідентифікувати як представників нижчого класу. Саме ж поняття «нижчий» та критерії його ідентифікації залишаються не розробленими через применшення його ролі у державотворчих процесах, оскільки велика увага приділяється вивченню середнього класу та його особливостей в Україні. Крім того, соціальна структура українського суспільства є нестабільною та швидко змінюваною, що ускладнює виокремлення меж нижчого класу та його вивчення. Ця тиматика в різній мірі відбита в працях О. Вєчканової, Є. Головахи, М. Паладія, Л. Півнева, В. Рябкіної, Л. Шангіної та ін.
Для розкриття теми дослідження в роботі використано порівняльний та емпіричний методи. Основні положення наукової роботи можуть допомогти у написанні комплексної, систематизованої роботи з проблем визначення середнього та нижчого класу в Україні.
Метa стaтті: визначити фактори, які впливають на зростання чисельності нижчого класу та зменшення середнього класу. Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення завдань, а саме аналіз тенденцій стосовно співвідношення кількості нижчого і середнього класу в Україні та визначення факторів, що впливають на збільшення чисельності нижчого класу в Україні.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Трансформації, що відбуваються в українському суспільстві впродовж останніх двох десятиріч, призвели до змін у рівні життя населення. Змін зазнали усі без винятку складові рівня життя: величина та джерела доходів, споживання товарів і послуг, умови проживання, майнові характеристики домогосподарств тощо.
Помітним стало яскраве вираження «нових багатіїв» та бідних, причому багатство демонстративно виставляється напоказ, що може викликати обурення серед населення, яке спровокує соціальні проблеми. Не слід забувати про невисоку в середньому по країні заробітну плату, яка, крім того, не завжди вчасно виплачується та практично повним занепадом окремих галузей (наприклад, середня заробітна плата в сфері фінансування, кредитування та страхування у рази перевищувала аналогічний показник по сільському господарстві та лісовому господарстві, освіті, культурі, мистецтві [4, c. 34]. В результаті це безпосередньо впливає на низький рівень життя населення. Як наслідок, в Україні процес формування середнього класу, що відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн, перебуває на початковому етапі.
Слід зазначити, у структурі населення України є певна частина людей з високою професійно-освітньою підготовкою, яка отримує достатньо високі доходи, однак не може бути віднесена до середнього класу, оскільки їх діяльність пов’язана з тіньовим капіталом та бізнесом, а відтак – з корупцією та криміналом. Зазначені особливості сформували та закріпили спрямованість державної соціально-економічної політики на сприяння крупному капіталу та призвели до “шокової” (за моментальністю і глибиною процесу) поляризації українського суспільства [7].
В аспекті формування та збільшення нижчого класу, це має такі наслідки: обмеження легальних можливостей якісної зайнятості та легальних доходів, оскільки тіньова економіка сформувала відповідний сектор тіньової зайнятості та тіньових доходів; залучення частини середнього класу до тіньових трудових відносин і тим самим позбавлення його морального права вимагати від еліти як прозорості публічної політики, так і запровадження та дотримання принципу верховенства права; руйнація довіри між владою і соціальними спільнотами [8, c.104].
Результатом є фактичне позбавлення певної частини українського середнього класу однієї з головних статусних ознак (готовності захищати демократичні цінності) і перспектив висхідної соціальної мобільності (через закритість еліти) та обмеження джерела його поповнення – підприємництва.
Україна належить до країн із значними масштабами розшарування населення за доходами – за експертними оцінками значення коефіцієнта Джині перевищує 45%, хоча по країнах Єврозони воно перебуває на рівні 20-25%. Поглиблення нерівності в доходах значною мірою є результатом розвитку ринкових механізмів. Однак існує межа, за якою зростання поляризації доходів важко пояснити різницею в продуктивності або в індивідуальних здібностях людини. Значне та необґрунтоване розшарування населення за доходами не тільки знижує ефективність зусиль у боротьбі з бідністю, викликає соціальне напруження в суспільстві, а й може стати перешкодою на шляху до економічного зростання [6, c. 146].
Явище політичної ідентифікації – важливий атрибут представників середнього класу. Однак в реаліях України політична ідентифікація слабо прослідковується. Це пояснюється незрілістю соціальної структури та різким загостренням «статусної несумісності» , а саме: паралельним співіснуванням в єдиному соціальному просторі тих страт, які склалися ще в радянському суспільстві, і нових соціальних груп, які зародилися в умовах ринкової економіки. Ускладненням соціальної диференціації в результаті появи нових форм власності, поглибленням соціальної нерівності, тощо. Одним з наслідків вказаної тенденції є те, що сьогодні середній клас, в основній своїй масі, скоріше потенційний, ніж реальний соціально-політичний актор, діяльність якого спрямована переважно на відстоювання, локальних, низових інтересів [10].
Оцінюючи рівень нижчого класу в Україні, важливо відзначити освітньо-професійний рівень його представників. За результатами проведених соціологічних досліджень, згідно з якими на запитання про те, «Чому ви себе віднесли до середнього класу», лише 6,4% респондентів відповіли: тому що мають високий рівень освіти (кваліфікації) [11].
Невідповідність рівня освіти та професії до рівня заробітної плати, а отже невідповідність до соціального класу провокує еміграцію українських спеціалістів за кордон. Існують нерівномірності в співвідношенні в оплаті праці працівників бюджетного та інших секторів економіки, зростає кількість неконкурентоспроможних місць. Тому нагальним є вирішення питання щодо вдосконалення механізму, який би забезпечив тісний взаємозв’язок між наявною освітою та доходами громадян України, що, беззаперечно, є вагомим джерелом підвищення конкурентоспроможності економіки та розвитку трудового потенціалу. Слід відзначити, що визначення чисельності представників середнього та нижчого класів можливе за двома критеріями: об’єктивним (доходи) та суб’єктивним (ідентифікація).
Результати соціологічних опитувань Центра Разумкова стосовно приналежності до середнього класу, свідчать самі за себе. У 2003 році до середнього класу себе відносили 56,2% населення, 2008 – 50,7%, а дані за 2011 рік становлять лише 44%. Тобто помітна тенденція до зниження ідентифікації себе із середнім класом. На нашу думку, це пояснюється такими причинами:
1. Криза ідентичності, яка пояснюється вкоріненням радянської ідеології у формуванні політичної та культурної свідомості українців. Тобто відсутність усвідомлення українців себе як повноцінної нації, яка несе відповідальність за себе, спричинює відсутність середнього класу, як рушія соціального та політичного прогресу. Натомість збільшується бідне населення, котре міркує в споживацьких категоріях, не беручи до уваги державотворчий чинник.
2. Відсутність рівноваги між ринком праці та кваліфікованим професіоналами. Це в свою чергу, породжує низький рівень продуктивності праці, збільшення чисельності безробітних, низьку оплата праці, що спричинює бідність та створює необхідні умови для збільшення нижчого класу.
3. Низький рівень освіченості у правовій сфері, тобто низький рівень знань власних прав та обов’язків. Це спричиняє відсутність законослухняності, збільшення злочинності, низьку соціальну відповідальність, відсутність прагматичного мислення та пасивні громадянські позиції. Безумовно ці фактори не дають можливості створити міцну основу для економічного розвитку держави та укріплення середнього класу.
4. Психологічне несприйняття нерівності, що спричинює нечіткість в ідентифікації з класом.
5. Клановий принцип побудови економічних стосунків в країні та економіки в цілому, обмеження можливостей формування та розвитку малого і середнього підприємництва.
6. Середній клас утворюється не на базі розвитку реального виробництва, а переважно від обслуговування класу багатих.
Крім того, соціальне самопочуття індивіда у суспільстві (як і будь-які інші суб’єктивні оцінки) базується на результатах соціального порівняння. Саме воно забезпечує оцінку індивідуумом своєї соціальної ситуації (задоволеності чи незадоволеності) і визначає рівень його соціальних можливостей [8, c. 53]
Незважаючи на те, що більша частина українців, у принципі не може дозволити собі серйозних витрат та придбання для сім’ї товарів тривалого користування (лише 5,8%), значна частина респондентів (44%) відносять себе до представників середнього класу [12].
Чому ж тоді виникає дилема між реальною та уявною чисельністю середнього класу? Особливу роль у вирішенні даного питання відіграє психологічний, людський фактор. Тобто свідомість громадян зосереджена на небажанні відносити себе до нижчого класу, тому визначення позиції у соціальній структурі ґрунтується насамперед з даними про середній дохід населення. Проте, поруч з цим відбувається явище перерозподілу ресурсів, що безумовно сприяє викривленню соціальної структури українського населення. Крім того, культурно-психологічний фактор полягає у не усвідомленні середнім класом своєї важливості та у не виконанні важливих для розвитку всієї держави функцій.
У сучасному українському суспільстві саме матеріальне становище є вирішальним чинником соціальної диференціації населення. Взагалі за роки незалежності інвестиційний потенціал населення істотно знизився. Причиною цього були як втрата практично всіх заощаджень на початку 1990-х рр. та різке зниження поточних надходжень, так і зміна пріоритетів у використанні коштів [5, с. 22].
Виснoвки. Отже, висока поляризація сучасного суспільства породжує зростання чисельності нижчого класу. Тобто певна частина населення, утворивши «соціальне дно» практично немає шансів поліпшити власне матеріальне становище. Це зумовлено психологічними, політичними та, перш за все, економічними факторами. Тому важливою для України є виважена соціальна політика, яка буде спрямована на регулювання соціальних відносин та збільшення середнього класу. Оскільки, на сьогоднішній день він є заміщений нижчим класом, та не виконує на практиці своїх суспільно-важливих функцій, не виступає гарантом соціальної стабільності та опори демократичних перетворень у державі. Тому одним із пріоритетних завдань нашої держави має бути створення необхідних умов для розвитку середнього класу, перш за все, шляхом економічних реформ, що призведе до політичної та соціальної стабільності нашої держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Бабак О. Диференціація доходів: основні підходи до вивчення в соціології [Текст] / О.Бабак // Український соціум. – 2003. – 1 (2). – C.7-15.
2. Внаслідок економічної кризи частка середнього класу в Україні зменшилася [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=2873 – Назва з екрану
3. Лібанова Е. М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу [Текст] / Е. М. Лібанова // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 34-60.
4. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції [Текст]: колективна монографія / відпов. за випуск Л. М. Черенько, О. В. Макарова, за ред. Е. М. Лібанової. – У 2-х томах. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 436 с.
5. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [Текст] / за ред. Е. М. Лібанової. − К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с.
6. Політика становлення середнього класу [Текст]. – Про зовнішнє і внутрішнє становище України у 2010 році.: Послання Президента до Верховної Ради України. – К.: НАДУ, 2010. – С. 104-121.
7. Проблеми становлення середнього классу як основа розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/April2010/2.htm – Назва з екрану.
8. Рябкіна В. Формування середнього класу в умовах сучасного суспільного розвитку [Текст] / В. Рябкіна // Український центр політичного менеджменту. – К.: ДОК-К, 2003. – С. 53-56
9. Середній клас в Україні: міф чи реальність: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua. /?p=521 – Назва з екрану.
10. «Чому Ви віднесли себе до середнього класу?» [Електронний ресурс]. // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (червень 2008 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=334. – Назва з екрану.
11. Шангіна Л. Середній клас в Україні відпочиває [Електронний ресурс] / Л. Шангіна. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=305. – Назва з екрану.
12. Якщо українське суспільство умовно поділити на три соціальні класи, то до якого класу Ви себе віднесли б? [Електронний ресурс] // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (червень 2008 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=333 – Назва з екрану.

Залишити відповідь