Протидія наркобізнесу в Україні: теоретичний та практичний аспект

Анотація: У статті здійснено дослідження особливостей протидії наркобізнесу в Україні та проблем, які виникають в процесі застосування заходів попередження наркозлочинів взагалі та наркобізнесу зокрема. А також, частково запропоновано шляхи вирішення цих проблем.

Annotation: The article researches features of counteraction drug busines in Ukraine and the problems that arise in process application of measures to prevent drug crime in general and drug business in particular. And also, partway proposed ways of solving these problems.

Ключові слова: наркобізнес; протидія; наркозлочинність; наркотичні засоби; надприбуток.

Keywords: drug business; counteraction; drug crime; drugs; superprofit.

Постановка проблеми.  В умовах стрімкого розвитку та поширенню глобалізаційних процесів, нестабільності політичних процесів, погіршення життєвого рівня та незадоволення своїм життєвим становищем громадян, що в своєму наслідку призводить до пасивності настроїв у майбутньому, недовіри, зневірянь серед широкого кола населення у діях держави та ефективності її інститутів, поліпшенні та стабілізації становища України з економічної точки зору, покращенні та забезпечення гідного життєвого рівня. Існує нагальна потреба подальшого розвитку демократичних засад життєдіяльності, в основі якої повинні бути, насамперед, удосконалення законодавства, зміцнення правопорядку, підвищення дисципліни й законності [1, с. 153 – 154].

Наркобізнес, як одна з найнебезпечніших форм організованої злочинності, який здійснюється у вигляді наркопромислу та якому притаманна низка ознак, зв’язків, які успішно реалізовуються та взаємодіють, завдає виняткової та суттєвої шкоди, порівняно з іншими наркозлочинами, окремим особам, суспільству на державі вцілому. Знижує рівень нормального розвитку генофонду, негативно впливаючи на рівень фізичного та психічного розвитку населення, підриває нормальне функціонування державних, комунальних та приватних структур, сприяє деградації моральних засадам суспільства, тягне за собою вчинення інших злочинів, не лише у сфері незаконного обігу наркотиків, а також підвищення рівня вчинюваних наркозлочинів в Україні.

Тому протидія наркобізнесу є проблемою назрілою та реальною, яку потрібно присікти та попередити спільними зусилля, на всіх рівнях, як на державному так і на регіональному, шляхом втілення, розроблення, вдосконалення дієвих заходів протидії цьому лиху.

Аналіз дослідження даної проблеми. Проблема протидії наркобізнесу в Україні, досліджувалась у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких варто виділити: Л. М. Анісімова, А. Ю. Бабія, Ю. В. Бауліна, С. А. Буткевича, А. А. Венедіктова, В. В. Голіна, І. М. Гриненка, І. О. Доброреза, А. А. Музики, Ю. В. Олександрова, М. П. Селіванова, І. В. Смирнову, В. Г. Севрука,  С. О. Павленка, А. П. Закалюка, О. Г. Кальмана,  О. М. Костенка, О. М. Джужа, Л. В. Раєцьку, Є. В. Фесенка, М. С. Хруппи та інших.

Актуальним є дослідження напрямків та заходів протидії наркобізнесу в Україні, їх поліпшення та вдосконалення з урахуванням реаліїв сьогодення, проблем, які трапляються на шляху протидії нарокобізнесу.  

Постановка завдання. Висвітлення окремих аспектів протидії наркобізнесу в Україні, дослідження заходів, які застосовуються для протидії наркобізнесу, а також проблем, які стоять на шляху до вирішення цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. В кримінологічній науці поряд з терміном протидія широко використовують інші, тісно з ним пов’язані терміни, зокрема такі, як: профілактика, запобігання, припинення, відвернення, попередження. Спільним для цих термінів є те, що вони охоплюють та позначать вчинення відповідних дій для недопущення якихось подій, явищ, діянь, концентруються навколо спільної для них змістовної діяльнісної основи. Разом з тим, розглядаючи кожен з цих термінів у вузькому розумінні, наповнений дещо відмінним від інших термінів смисловим навантаженням. Таким чином в юридичній літературі існує свого роду полеміка, суперечливість, щодо доцільності вживання в конкретному випадку вищезазначених термінів та в їх принциповій відмінності. Ми вважаємо, що найбільш правильнішими та обгрунтованішими є погляди тих науковців, які притримуються бачення того, що між такими термінами, як: «попередження», «профілактика», «превенція», «запобігання», не існує якогось суттєвого змістовного розрізнення. Розрізнення цих понять є надуманим, таким, що суперечить буквальному змісту вказаних слів [2, с. 55]. Адже кожне з цих понять зосереджене на позначені якоїсь спільної діяльності, тому означають одне і те ж саме: недопущення чогось, упередження.

Ці терміни виступають як взаємозамінні синоніми. В основу ж розмежування попереджувальної діяльності за рівнями, напрямками, видами має бути покладений аналіз її змісту, а не вживання в одних випадках терміну ― попередження, а в інших ― профілактика [3, с. 55].

Таким чином, протидія наркобізнесу – це комплекс заходів та видів діяльності, які здійснюються широким колом уповноважених на те органів, мета та зміст яких спрямовані на вдосконалення суспільних відносин шляхом усунення, перешкоджання дії детермінант, які сприяють виникненню та розвитку наркобізнесу, та окремих її проявів, їх причин та умов шляхом їх послаблення, нейтралізації та усунення. Заходи протидії поширенню незаконних наркозасобів і стабілізація криміногенної ситуації в Україні у цій сфері мають розглядатися у напрямі поліпшення державної наркогенної безпеки [4, с. 2].

Протидія наркобізнесу має свої особливості, оскільки це в першу чергу пов’язано та зумовлюється ознаками, які характеризують наркобізнес та відображують його підвищену суспільну небезпечність, виняткову шкоду для національної безпеки України. Йому притаманні такі ознаки: професіоналізм, незаконні дії з наркотиками набувають масштабного характеру, підвищена конспіративність його учасників, надприбутковість, високий організаційний рівень, наявність лідера, висока внутрішня дисциплінованість, безперечне підпорядкування чітко регламентованим правилам ієрархічних стосунків у групі [5, с. 74], налагодженість корумпованих зв’язків з правоохоронними органами, державними та комунальними структурами, супроводження такого незаконного промислу підтримкою кримінальним середовищем: усунення конкурентів, членів, які залучені до діяльності таких форм злочинних угрупувань, через те, що перешкоджають здійсненню запланованої діяльності з незаконного обігу наркотиків чи її інших видів. Найсучасніше технічне забезпечення, наявність власної розвідки та контррозвідки [6, с. 194], дієвий, вагомий потенціал боротьби з правоохоронними та судовими органами, заборона такої діяльності на законодавчому рівні, її спрямування (такої діяльності) на отримання прибутків здебільшого для ле­галізації злочинних коштів або в інших інтересах наркозлочинності [7, с. 14], визначена мета та розроблена програма дій, наявність власної системи, яка б гарантувала безпеку для здійснюваної діяльності та самих членів наркобізнесу, наявність системи нейтралізації форм соціального контролю [8, с. 11], налагоджені зв’язки з комерційними структурами з метою легалізації незаконних доходів, розширення сфер впливу через встановлення контролю над новими територіями і сферами суспільного житття.

Рушійною силою наркобізнесу найчастіше виступає корисливо – насильницька мотивація, тому що приносить надзвичайно велику наживу отриману незаконним шляхом. Мафія нічого не робить безкорисливо, всі дії організованих злочинців підкорені наживі й владі, у цілях тієї ж наживи та її безпечного досягнення [9, с. 198].

Базисом для протидії наркобізнесу є формування таких політичних, соціально – економічних, морально – духовних, психолого – особистісних основ розвитку та існування суспільства, які сприятимуть створенню у такому суспільстві стійких начал для протидії наркобізнесу та стримання його агресивних проявів, пліч-о-пліч з класичною активною силовою боротьбою незаконному наркообігу, проведенням профілактичних засобів серед наркосубкультури, злочинів, які скоюють особи через їх залежність від наркотиків, ефективною системою медичного лікування і соціально-психологічної реабілітації [10, с. 121].

Наркобізнес однією зі своїх пріоритетних цілей має встановлення влади над особистістю й над суспільством. Хто здійснює контроль над виробництвом та продажом наркотиків – його статки стрімко зростають, тому вони дають владу, а не тільки над тими в кого сформувався хворобливий потяг до наркотиків, а й над суспільством загалом. Мільярдні доходи наркобізнес отримує саме завдяки виробництву та розповсюдженню наркотиків [11, с. 71].

Заходи з протидії наркобізнесу в Україні здійснюються на загальносоціальному, спеціально – кримінологічному, індивідуальному рівнях. Загальносоціальна протидія здійснюється з метою гальмування та усунення функціонування детермінант наркобізнесу в суспільстві та тягне за собою здійснення комплексу довготривалих, широкомасштабних, безперервних, дієвих заходів, зорієнтованих на покращення рівня життя громадян, прогресування соціальних інститутів суспільства, формування високої духовності та етичних принципів сучасної людини [12, с. 182].

З цією метою здійснюються такі заходи: розширення та забезпечення нових робочих місць, гідна та справедлива оплата праці, в тих цілях, щоб зайнятість населення була на високому рівні та усунути бажання й мотивацію шукати додаткових заробітків на злочинному шляху, пропагувати загрозливу шкоду від діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів та їх вживанням, підвищення дисципліни дотримання та виконання правових норм.

Спеціально – кримінологічна протидія здійснюється з метою запобігання, профілактики наркозлочинів, які плануються та готуються до вчинення та припинення злочинів, які скоюються наркобізнесовими структурами. Загальносуспільними заходами протидії наркобізнесу є: належне фінансування та створення необхідних матеріально – технічних умов підрозділів органів внутрішніх справ, які здійснюють боротьбу з незаконним обігом наркотиків, зокрема й шляхом утворення наркобізнесу, який набуває ознак організованої злочинної діяльності, удосконалення антинаркоманійного законодавства та організаційної інфра­структури в галузі запобігання та протидії незаконному нарко­обігу та наркозлочинності [13, с. 466]. Ефективними у боротьбі з наркобізнесом є профілактивно – оперативні операції, які проводяться під кодовими назвами «Мак», «Допінг», щороку в Україні. Підставами їх здійснення є розроблені типові плани з метою виявлення, перекриття шляхів, через які здійснюється надходження у нелегальний обіг наркотиків, недопущення фактів злочинних дій наркоділків, виявлення та ліквідації причин та умов незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, в рамках проведеної операції «МАК»15 липня працівники поліції з числа приданих сил у складі опер штабу, виявили рекордну кількість маку за часів незалежності України. У лісовому масиві між населеними пунктами Великі Озера та Шахи, що на межі Дубровицького та Рокитнівського районів, працівники поліції виявили гектар незаконного посіву снодійного маку. Усі 68 тисяч нарковмісних рослин працівники поліції із земельної ділянки ліквідували. За частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Приблизна вартість вилученої сировини на «чорному» ринку становить п’ять з половиною мільйонів гривень.

Важливим є також проведення заходів запобігання наркозлочинності на індивідуальному рівні, оскільки наркобізнес може також здійснюватися одноособово, враховуючи також і те, що первинним сегментом виникнення наркобізнесу, як своєрідної колективної форми злочинної діяльності, є поодинокі злочинці, які з часом налагоджують криміногенні зв’язки з іншими злочинцями та виходять на якісно новий та ефективніший рівень злочинної активності, організовуючи наркобізнес.

   Індивідуальні заходи профілактики, відвернення та припинення спрямовані на те, щоб усунути підвалини для формування та розвитку злочинних зв’язків щоб вони в подальшому не еволюціонували та проявлялись в наркобізнесових структурах. Ці заходи здійснюються в таких формах: виявлення та усунення на мікросередовищному та індивідуальному рівнях детермінант злочинів у сфері обігу наркотиків, проведення стеження за особами, їх поведінкою, які неодноразово проявляють інтерес до вживання наркотиків та скоюють інші незаконні дії з ними, проявляють активний інтерес у правоохоронних органів, здійснення оперативно – розшукових заходів з ліквідації джерел постачання наркотиків для їх подальшого пересилання, перевезення, збуту, вживання, документування наркоманійної антигромадської та протиправної поведінки [14, с. 467], обговорення по телебаченню, громадські обговорення, поширення спеціальної літератури про наслідки та відповідальність за наркозлочини.

Контрольно – дозвільними заходами протидії є: підвищення організаційної та психологічної підготовки працівників правоохоронних органів для роботи їх в напрямку боротьби зі злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків, здійснювати моніторинг не тільки щодо фактів системного вживання та розповсюдження наркотичних засобів, а й в напрямку перевірки на предмет ефективності систему профілактики загалом.

Спеціальними профілактичними засобами є: здійснення правоохоронними органами оперативної закупки та контрольованої поставки. Оперативна закупка полягає у спеціальному придбанні уповноваженими суб’єктами наркотичних засобів для отримання інформації про осіб, які їх вводять в обіг. Контрольована поставка має місце тоді, коли правоохоронці здійснюють спостереження, контролюють поставку наркотичних засобів як з-за кордону через територію України, так і лише по території України для виявлення тих злочинців, хто здійснює поставку (хто відправляє), так і інших співучасників злочину – тих хто отримує наркотичні засоби та затримання обидві сторони в слушний момент.

Отже, для створення ефективних умов, середовища протидії наркобізнесу, актуальним залишається: створення спецпідрозділів для боротьби з наркобізнесом та їх належне матеріально – технічне забезпечення, організувати проведення широкомасштабного соціологічного дослідження латентності наркоманії та наркозлочинності в Україні [15, с. 201], створення спеціалізованих установ, які б займалися соціально – психологічною реабілітацією хворих на наркоманію та забезпечення нового підходу до наркообліку, залучення благодійних фондів, громадських організацій, релігійних осередків до участі в протидії незаконному обігу наркотиків, попередити та зменшити випадки витоку з об’єктів підприємницької діяльності, яким надана ліцензія на таку діяльність, наркотиків в незаконний обіг.

Висновки. Нарокобізнес – широкомасштабна, організаційна незаконна діяльність, яка здійснюється як одноособово, так і високоорганізованими злочинними угрупуваннями у сфері незаконного обігу наркотиків з метою отримання від такої діяльності надприбутків у вигляді промислу. В Україні здійснюється широке коло заходів, які спрямовані на протидію наркобізнесу, його створенню, існуванню, розвитку та злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків загалом. Деякі з них потребують вдосконалення та перегляду з урахуванням реаліїв наркозлочинної ситуації та своєї ефективності й результативності. Тому що, наркобізнес проявляє свою стійкість до них через високу злочинну професійність та надприбутковість такої діяльності. Протидія проводиться на загальносоціальному, спеціально – кримінологічному, індивідуальному рівня для усунення детермінант, які сприяють його виникненню. Водночас, більш результативнішій та ефективнішій протидії, сприятиме подолання численних політичних, соціально – економічних проблем, які наразі залишаються не вирішеними.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабій А. Ю.Правові аспекти запобігання наркозлочинності в Україні / А. Ю. Бабій // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 3. – С. 153 – 154.

2. Стеблинська О. С. Кримінологія / О. С. Стеблинська. – К. : Ін-т крим. – викон. служби, 2014. – С. 55.

3.Смирнова І. В.Протидія наркобізнесу як один з чинників забезпечення національної безпеки України / І. В. Смирнова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – Вип. 17. – С. 121.

4. Раєцька Л. В.Організована злочинність і наркобізнес / Л. В. Раєцька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 24. – С. 71 – 74.

5. Севрук В. Г.Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп / В. Г. Севрук, С. О. Павленко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2015. – № 2. – С. 194 – 201.

6. Баулін Ю. В. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош. – Х.: Право, – С. 14.

7. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 198.

8. Доброрез І. А. Кримінологічна характеристика і попередження наркозлочинності в Україні / І. А. Доброрез // Наукові записки: серія «Юридичні науки». – Випуск Т. 26 (65). № 2-1. – Ч.2. – Сімфереполь : Видавництво Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2013. – С. 182.

9. Расюк Е. В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Е. В. Расюк. – К., 2005.  – С. 11.

10. Денисов С. Ф. Кримінологія. Особлива частина : Навчальний посібник / С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик. – З. : Вид – во КПУ, 2012. – С. 466 – 467.

 

 

Залишити відповідь